Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Vaksiner (MM-kategori 2)

Inaktiverte vaksiner representerer ingen kontraindikasjon hos ammende

Det anbefales å utsette gulfebervaksinasjon til barnet er eldre enn 6 måneder. Vaksinasjon av mor kan medføre noe økt antistoffnivå i morsmelken, men ikke nok til å beskytte barnet. Se anbefalinger i Smitteveilederen

Valaciklovir (MM-kategori 1)

Overgang til morsmelk er liten. Se Aciklovir (Link)

Valganciklovir (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Valproat (MM-kategori 2)

Kan brukes av ammende. Se Antiepileptika (Link)

Valsartan (MM-kategori 3)

Se Angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

Vandetanib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Vankomycin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten. Systemisk absorpsjon ubetydelig. Kan brukes av ammende. Se også Antibakterielle midler (Link)

Vardenafil (MM-kategori –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

Vareniklin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Vedolizumab (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal.

Vekuron (MM-kategori 2)

Se Nevromuskulære blokkere (Link)

Vemurafenib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Venetoklaks (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Venlafaksin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se Antidepressiva (Link) og SNRI (Link)

Verapamil (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Kalsiumantagonister (Link)

Vernakalant (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Verteporfin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Vigabatrin (MM-kategori 3)

Begrensede data tilsier at overgang til morsmelk er liten. Observer barnet pga. manglende erfaring med bruk hos ammende. Se Antiepileptika (Link)

Vilanterol (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

Vildagliptin (MM-kategori 3)

Manglende klinisk erfaring. Se også Antidiabetika, perorale (Link)

Vinblastin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Vinflunin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Vinkristin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Vinorelbin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Vismodegib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Vitamin A (MM-kategori 3)

Se Vitaminer (Link)

Vitamin B1 (MM-kategori 2)

Se Vitaminer (Link)

Vitamin B12 (MM-kategori 1)

Se Vitaminer (Link)

Vitamin B6 (MM-kategori 2)

I doser på 100 ganger daglig anbefalt dose kan pyridoksin virke laktasjonshemmende. Se Vitaminer (Link)

Vitamin C (MM-kategori 1)

Se Vitaminer (Link)

Vitamin D og vitamin D-analoger (MM-kategori 2, 3)

Se Vitaminer (Link)

Vitamin E (MM-kategori 2)

Overgang av vitamin E til morsmelk er lav. Vitamin E tabletter kan brukes. Vitamin E-holdige kremer applisert på såre/sprukne brystknopper har ikke gitt farmakologiske effekter hos brysternærte barn, men bør unngås

Vitamin K (= fytomenadion.) (MM-kategori 2)

Se Vitaminer (Link)

Vitaminer (MM-kategori 1, 2)

Barnet får mange viktige vitaminer gjennom morsmelken. Kolostrum inneholder spesielt høyt nivå av vitaminene E og A. For noen vitaminer vil økt tilførsel av vitaminer føre til økt innhold i morsmelken (B6, B12, D, E, K), mens for andre (A, B1, biotin, folat, C) vil økt tilførsel bare gi økt vitamininnhold i morsmelken når vitaminnivået hos mor er for lavt. Vitaminmangel hos brysternærte barn er blitt observert for vitamin D, K og B12.

Vorikonazol (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Vortioksetin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antidepressiva (Link)