Tabell V - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM kategori)
     
Vaksiner

Inaktiverte vaksiner representerer ingen kontraindikasjon hos ammende (2)

     
Valaciklovir

Overgang til morsmelk er liten. Se aciklovir(Link) (1)

     
Valganciklovir

Se antivirale midler (Link) (5)

     
Valproat

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link) (2)

     
Valsartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) (3)

     
Vandetanib

Opplysninger mangler (3)

     
Vankomycin

Overgang til morsmelk er liten. Systemisk absorpsjon ubetydelig. Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link) (2)

     
Vardenafil

Ikke aktuell til bruk hos ammende (–)

     
Vareniklin

Opplysninger mangler (3)

     
Vedolizumab

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. (3)

     
Vekuron

Se nevromuskulære blokkere (Link) (2)

     
Vemurafenib

Opplysninger mangler (3)

     
Venetoklaks

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. (3)

     
Venlafaksin

Overgang til morsmelk er moderat. Se antidepressiva (Link) og SNRI (Link) (3)

     
Verapamil

Overgang til morsmelk er minimal. Se kalsiumantagonister (Link) (2)

     
Vernakalant 

Opplysninger mangler (3)

     
Verteporfin

Opplysninger mangler (3)

     
Vigabatrin

Begrensede data tilsier at overgang til morsmelk er liten. Observer barnet pga. manglende erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link) (3)

     
Vilanterol

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) (3)

     
Vildagliptin

Manglende klinisk erfaring. Se også antidiabetika, perorale (Link) (3)

     
Vinblastin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Vinflunin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Vinkristin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Vinorelbin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Vismodegib

Opplysninger mangler (3)

     
Vitamin A

Se vitaminer (Link) (3)

     
Vitamin B1

Se vitaminer (Link) (2)

     
Vitamin B12

Se vitaminer (Link) (1)

     
Vitamin B6

I doser på 100 ganger daglig anbefalt dose kan pyridoksin virke laktasjonshemmende. Se vitaminer (Link) (2)

     
Vitamin C

Se vitaminer (Link) (1)

     
Vitamin D og vitamin D-analoger

Se vitaminer (Link) (2, 3)

     
Vitamin E

Overgang av vitamin E til morsmelk er lav. Vitamin E tabletter kan brukes. Vitamin E-holdige kremer applisert på såre/sprukne brystknopper har ikke gitt farmakologiske effekter hos brysternærte barn, men bør unngås (2)

     
Vitamin K (= fytomenadion.)

Se vitaminer (Link) (2)

     
Vitaminer

Barnet får mange viktige vitaminer gjennom morsmelken. Kolostrum inneholder spesielt høyt nivå av vitaminene E og A. For noen vitaminer vil økt tilførsel av vitaminer føre til økt innhold i morsmelken (B6, B12, D, E, K), mens for andre (A, B1, biotin, folat, C) vil økt tilførsel bare gi økt vitamininnhold i morsmelken når vitaminnivået hos mor er for lavt. Vitaminmangel hos brysternærte barn er blitt observert for vitamin D, K og B12. (1, 2)

     
Vorikonazol

Opplysninger mangler (3)

      
Vortioksetin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link)

(3)