Tabell S - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Safinamid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Sakinavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Saksagliptin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Sakubitril

Opplysninger mangler. ( 3)

     
Salbutamol

Overgang til morsmelk er minimal. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 2)

     
Salmeterol

Overgang til morsmelk er minimal. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 2)

     
Sarilumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se monoklonale antistoffer (Link). ( 3)

     
Sekukinumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Selegilin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjonen og dermed melkeproduksjonen ( 4)

     
Seleksipag

Opplysninger mangler ( 3)

     
Selektive serotoninreopptakshemmere

Se SSRI (Link) ( 2, 3)

     
Sennaglykosider

Se laksantia (Link) ( 0)

     
Sermorelin

Opplysninger mangler ( 0)

     
Sertindol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Sertralin

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link) ( 2)

     
Sevelamer

Opplysninger mangler ( 0)

     
Sevofluran

Opplysninger mangler. Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Sibutramin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Sildenafil

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( –)

     
Simeprevir

Opplysninger mangler. ( 3)

     
Simvastatin

Se statiner (Link) ( 3)

     
Sirolimus

Opplysninger mangler. Amming bør unngås pga. sirolimus' immunsuppressive effekt ( 4)

     
Sitagliptin

Opplysninger mangler. Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Skopolamin

Observer barnet for antikolinerge symptomer som søvnighet og munntørrhet. Se også antikolinergika (Link) ( 3)

     
SNRI

Alle SNRI antidepressiva passerer over til morsmelken i små til moderate mengder. SNRI antidepressiva anses i dag å være forenlig med amming, med forbehold for premature barn. Se også antidepressiva (Link) og de enkelte midlene ( 3)

     
Sofosbuvir

Opplysninger om bruk ved amming mangler. ( 3)

     
Solifenacin

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn ( 3)

     
Somatropin

Mulig økning i melkeproduksjonen ( 0)

     
Sorafenib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Sotalol

Overgang til morsmelk er høy. Alternativ betablokker bør brukes av ammende. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Spectinomycin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link) ( 3)

     
Spiramycin

Overgang til morsmelk såpass høy at bakteriostatisk effekt hos barnet kan oppnås. Se også antibakterielle midler (Link) ( 3)

     
Spironolakton

Overgang til morsmelk er minimal. Se diuretika (Link) ( 2)

     
SSRI

Alle antidepressiva passerer over til morsmelken i små mengder. Overgang til morsmelk er minst for sertralin og paroksetin, noe større for citalopram og escitalopram og størst for fluoksetin. Risikoen for påvirkning av barnet er svært liten. Behandling med antidepressiva anses å være forenlig med amming, med forbehold for premature barn. Se også antidepressiva (Link) og de enkelte legemidlene. ( 2, 3)

     
Statiner

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende anbefales, fordi produkter fra kolesterolbiosyntesen er viktig for neonatal utvikling ( 3)

     
Stavudin

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Stiripentol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også antiepileptika (Link) ( 3)

     
Streptokinase

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan brukes av ammende ( 0)

     
Streptomycin

Overgang til morsmelk er minimal. Se aminoglykosider (Link) ( 2)

     
Streptozocin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Sufentanil

Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Sugammadex

Lav peroral biotilgjengelighet tilsier at enkeltdosering med sugammadex kan brukes hos ammende ( 3)

     
Sukralfat

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Sukroferrioksihydroksid

Begrensede data tyder på at jerninnholdet i morsmelken ikke påvirkes. ( 3)

     
Suksameton

Se nevromuskulære blokkere (Link) ( 2)

     
Sulfadoksin

Se sulfonamider (Link) ( 3)

     
Sulfametoksazol

Se sulfonamider (Link) ( 3)

     
Sulfasalazin

Overgang til morsmelk er moderat. Observer barnet for diaré. Bør ikke brukes av ammende hvis barnet er prematurt eller under en måned ( 3)

     
Sulfonamider

Overgang til morsmelk liten til moderat. Kontraindisert hos premature eller syke barn, eller ved ikterus ( 3)

     
Sulindak

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link) ( 3)

     
Sumatriptan

Overgang til morsmelk er liten. Ved å utsette ammingen 6–8 timer etter inntak av sumatriptan reduseres mengden i morsmelk til det minimale ( 2)

     
Sunitinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Superparamagnetisk jernoksid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Svovelheksafluorid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Syklizin

Begrensede data tyder på at overgang til morsmelk er moderat. Se antihistaminer (Link) ( 3)

         
Syklofosfamid
  • Kreftbehandling: Se cytostatika (Link) ( 5)

  • Immunsuppresjon: Amming frarådes pga. syklofosfamids immunsuppressive effekt ( 5)

       
Syklopentolat
 

Øyedråper: Kan brukes av ammende

( 2)

     
Sølvsulfadiazin (krem)

Lokalbehandling: Tilbakeholdenhet anbefales når barnet er prematurt, sykt eller har ikterus ( 2)