Tabell S - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Safinamid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Sakinavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Saksagliptin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Sakubitril ( 3)

Opplysninger mangler.

     
Salbutamol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Salmeterol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Sarilumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se monoklonale antistoffer (Link).

     
Sekukinumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Selegilin ( 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjonen og dermed melkeproduksjonen

     
Seleksipag ( 3)

Opplysninger mangler

     
Selektive serotoninreopptakshemmere ( 2, 3)

Se SSRI (Link)

     
Sennaglykosider ( 0)

Se laksantia (Link)

     
Sermorelin ( 0)

Opplysninger mangler

     
Sertindol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Sertralin ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link)

     
Sevelamer ( 0)

Opplysninger mangler

     
Sevofluran ( 2)

Opplysninger mangler. Se anestesimidler (Link)

     
Sibutramin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Sildenafil ( –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

     
Simeprevir ( 3)

Opplysninger mangler.

     
Simvastatin ( 3)

Se statiner (Link)

     
Sirolimus ( 4)

Opplysninger mangler. Amming bør unngås pga. sirolimus' immunsuppressive effekt

     
Sitagliptin ( 3)

Opplysninger mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Skopolamin ( 3)

Observer barnet for antikolinerge symptomer som søvnighet og munntørrhet. Se også antikolinergika (Link)

     
SNRI ( 3)

Alle SNRI antidepressiva passerer over til morsmelken i små til moderate mengder. SNRI antidepressiva anses i dag å være forenlig med amming, med forbehold for premature barn. Se også antidepressiva (Link) og de enkelte midlene

     
Sofosbuvir ( 3)

Opplysninger om bruk ved amming mangler.

     
Solifenacin ( 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn

     
Somatropin ( 0)

Mulig økning i melkeproduksjonen

     
Sorafenib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Sotalol ( 3)

Overgang til morsmelk er høy. Alternativ betablokker bør brukes av ammende. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Spectinomycin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link)

     
Spiramycin ( 3)

Overgang til morsmelk såpass høy at bakteriostatisk effekt hos barnet kan oppnås. Se også antibakterielle midler (Link)

     
Spironolakton ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se diuretika (Link)

     
SSRI ( 2, 3)

Alle antidepressiva passerer over til morsmelken i små mengder. Overgang til morsmelk er minst for sertralin og paroksetin, noe større for citalopram og escitalopram og størst for fluoksetin. Risikoen for påvirkning av barnet er svært liten. Behandling med antidepressiva anses å være forenlig med amming, med forbehold for premature barn. Se også antidepressiva (Link) og de enkelte legemidlene.

     
Statiner ( 3)

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende anbefales, fordi produkter fra kolesterolbiosyntesen er viktig for neonatal utvikling

     
Stavudin ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Stiripentol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også antiepileptika (Link)

     
Streptokinase ( 0)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan brukes av ammende

     
Streptomycin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se aminoglykosider (Link)

     
Streptozocin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Sufentanil ( 2)

Se anestesimidler (Link)

     
Sugammadex ( 3)

Lav peroral biotilgjengelighet tilsier at enkeltdosering med sugammadex kan brukes hos ammende

     
Sukralfat ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Sukroferrioksihydroksid ( 3)

Begrensede data tyder på at jerninnholdet i morsmelken ikke påvirkes.

     
Suksameton ( 2)

Se nevromuskulære blokkere (Link)

     
Sulfadoksin ( 3)

Se sulfonamider (Link)

     
Sulfametoksazol ( 3)

Se sulfonamider (Link)

     
Sulfasalazin ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Observer barnet for diaré. Bør ikke brukes av ammende hvis barnet er prematurt eller under en måned

     
Sulfonamider ( 3)

Overgang til morsmelk liten til moderat. Kontraindisert hos premature eller syke barn, eller ved ikterus

     
Sulindak ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link)

     
Sumatriptan ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Ved å utsette ammingen 6–8 timer etter inntak av sumatriptan reduseres mengden i morsmelk til det minimale

     
Sunitinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Superparamagnetisk jernoksid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Svovelheksafluorid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Syklizin ( 3)

Begrensede data tyder på at overgang til morsmelk er moderat. Se antihistaminer (Link)

         
Syklofosfamid ( 5, 5)
  • Kreftbehandling: Se cytostatika (Link)

  • Immunsuppresjon: Amming frarådes pga. syklofosfamids immunsuppressive effekt

       
Syklopentolat
  ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Sølvsulfadiazin (krem) ( 2)

Lokalbehandling: Tilbakeholdenhet anbefales når barnet er prematurt, sykt eller har ikterus