Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Safinamid (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Sakinavir (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Saksagliptin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antidiabetika, perorale (Link)

Sakubitril (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler.

Salbutamol (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

Salmeterol (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

Sarilumab (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se Monoklonale antistoffer (Link).

Sekukinumab (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Monoklonale antistoffer (Link)

Selegilin (MM-kategori 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjonen og dermed melkeproduksjonen

Seleksipag (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Selektive serotoninreopptakshemmere (MM-kategori 2, 3)

Se SSRI (Link)

Semaglutid (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se Antidiabetika, perorale (Link).

Sennaglykosider (MM-kategori 0)

Se Laksantia (Link)

Sermorelin (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler

Sertindol (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antipsykotika (Link)

Sertralin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link)

Sevelamer (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler

Sevofluran (MM-kategori 2)

Opplysninger mangler. Se Anestesimidler (Link)

Sibutramin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Sildenafil (MM-kategori –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

Simeprevir (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler.

Simvastatin (MM-kategori 3)

Se Statiner (Link)

Sirolimus (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler. Amming bør unngås pga. sirolimus' immunsuppressive effekt

Sitagliptin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Antidiabetika, perorale (Link)

Skopolamin (MM-kategori 3)

Observer barnet for antikolinerge symptomer som søvnighet og munntørrhet. Se også Antikolinergika (Link)

Alle SNRI antidepressiva passerer over til morsmelken i små til moderate mengder. SNRI antidepressiva anses i dag å være forenlig med amming, med forbehold for premature barn. Se også og de enkelte midlene

Sofosbuvir (MM-kategori 3)

Opplysninger om bruk ved amming mangler.

Solifenacin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn

Somatropin (MM-kategori 0)

Mulig økning i melkeproduksjonen

Sorafenib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Sotalol (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er høy. Alternativ betablokker bør brukes av ammende. Se Betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

Spectinomycin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antibakterielle midler (Link)

Spiramycin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk såpass høy at bakteriostatisk effekt hos barnet kan oppnås. Se også Antibakterielle midler (Link)

Spironolakton (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Diuretika (Link)

SSRI (MM-kategori 2, 3)

Alle antidepressiva passerer over til morsmelken i små mengder. Overgang til morsmelk er minst for sertralin og paroksetin, noe større for citalopram og escitalopram og størst for fluoksetin. Risikoen for påvirkning av barnet er svært liten. Behandling med antidepressiva anses å være forenlig med amming, med forbehold for premature barn. Se også Antidepressiva (Link) og de enkelte legemidlene.

Statiner (MM-kategori 3)

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende anbefales, fordi produkter fra kolesterolbiosyntesen er viktig for neonatal utvikling

Stavudin (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Stiripentol (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også Antiepileptika (Link)

Streptokinase (MM-kategori 0)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan brukes av ammende

Streptomycin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Aminoglykosider (Link)

Streptozocin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Sufentanil (MM-kategori 2)

Se Anestesimidler (Link)

Sugammadex (MM-kategori 3)

Lav peroral biotilgjengelighet tilsier at enkeltdosering med sugammadex kan brukes hos ammende

Sukralfat (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Sukroferrioksihydroksid (MM-kategori 3)

Begrensede data tyder på at jerninnholdet i morsmelken ikke påvirkes.

Suksameton (MM-kategori 2)

Se Nevromuskulære blokkere (Link)

Sulfadoksin (MM-kategori 3)

Se Sulfonamider (Link)

Sulfametoksazol (MM-kategori 3)

Se Sulfonamider (Link)

Sulfasalazin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Observer barnet for diaré. Bør ikke brukes av ammende hvis barnet er prematurt eller under en måned

Sulfonamider (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk liten til moderat. Kontraindisert hos premature eller syke barn, eller ved ikterus

Sulindak (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link)

Sumatriptan (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten. Ved å utsette ammingen 6–8 timer etter inntak av sumatriptan reduseres mengden i morsmelk til det minimale

Sunitinib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Superparamagnetisk jernoksid (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Svovelheksafluorid (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Syklizin (MM-kategori 3)

Begrensede data tyder på at overgang til morsmelk er moderat. Se Antihistaminer (H1-antagonister) (Link)

Syklofosfamid (MM-kategori 5, 5)

  • Kreftbehandling: Se Cytostatika (Link)

  • Immunsuppresjon: Amming frarådes pga. syklofosfamids immunsuppressive effekt

Syklopentolat

(MM-kategori 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

Sølvsulfadiazin (krem) (MM-kategori 2)

Lokalbehandling: Tilbakeholdenhet anbefales når barnet er prematurt, sykt eller har ikterus