Tabell B - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Bacillus Calmette-Guerin

Se BCG (Link) ( 2)

     
Bacitracin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Baklofen

Overgang til morsmelk er minimal. Begrenset klinisk erfaring ( 2)

     
Bambuterol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Barbital

Se barbiturater (Link) ( 4)

     
Barbiturater

Overgang til morsmelk er høy. Døsighet, dårlig sugeevne og lav vektøkning er rapportert hos brysternærte barn. Mulighet for akkumulering av aktive metabolitter ved langtidsbruk ( 4)

     
Baricitinib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Bariumsulfat

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Basiliximab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Bazedoksifen

Skal bare brukes etter menopausen ( –)

     
BCG

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Klinisk erfaring tilsier at BCG-vaksine kan gis til ammende ( 2)

     
Beklometason

Se glukokortikoider, inhalasjonsglukokortikoider (Link) ( 2)

     
Beksaroten

Amming frarådes pga. virkestoffets toksisitet ( 5)

     
Bendamustin 

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Bendroflumetiazid

Overgang til morsmelk er liten. Se diuretika (Link) ( 3)

     
Benralizumab

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Benserazid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Benzatinpenicillin

Se penicilliner (Link) ( 2)

      
Benzodiazepiner

Kan brukes av ammende i lave doser i et par dager. Benzodiazepiner med kortest halveringstider foretrekkes (oksazepam) ( 3)

Ved langtidsbruk, eller hvis barnet er blitt eksponert for benzodiazepiner før eller under fødselen, bør barnet observeres for døsighet, dårlig sugeevne og hypotoni, spesielt hvis barnet også er blitt eksponert under svangerskapet ( 4 – langtidsbruk)

     
Benzokain

Se lokalanestetika (Link) ( 2)

     
Benzoylperoksid

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 1)

     
Benztropin

Opplysninger mangler. Se antikolinergika (Link) ( 3)

     
Benzydamin

Kan brukes av ammende ( 2)

     
Benzylbenzoat

Lokalbehandling: Kan brukes av ammend ( 1)

     
Benzylpenicillin

Se penicilliner (Link) ( 1)

     
Beta-2-reseptoragonister, adrenerge

Lokalbehandling: Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn ansees som liten. Klinisk erfaring mangler for de nyeste midlene. Se også de enkelte virkestoffene ( 2, 3)

     
Betaksolol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se betareseptorantagonister, øyedråper (Link) ( 3)

     
Betalaktamantibiotika

Se de enkelte virkestoffene ( 1, 2)

     
Betametason

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider (Link) ( 3)

     
Betareseptorantagonister, adrenerge

De fleste betareseptorantagonister går over i morsmelk. Risiko for farmakologiske effekter på barnet er liten ved bruk av terapeutiske doser. Barnet bør for sikkerhets skyld observeres for bradykardi og andre symptomer på betablokade (hypotensjon, slapphet). Fordi sotalol og atenolol går over i morsmelk i større grad enn de andre betareseptorantagonistene, bør ammende fortrinnsvis bruke andre betareseptorantagonister. Øyedråper: Når opplysninger om overgang til morsmelk mangler, anbefales forsiktighet. Når perorale legemiddelformuleringer (tabletter) kan brukes av ammende, ansees lokalbehandling (øyedråper) for akseptabelt ( 2, 3)

     
Bevacizumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen ( 3)

     
Bezlotoksumab

Teoretisk liten risiko for effekter hos diebarn. Ammende med C. difficile-infeksjon behandles etter gjeldende nasjonale antibiotikaretningslinjer ( 2)

     
Bicalutamid

Ikke aktuelt til bruk hos ammende. Se antiandrogener (Link) ( –)

     
Bifonazol

Se fungicider til lokal bruk (Link) ( 2)

     
Biguanidderivater

Se metformin(Link) ( 1)

     
Bilastin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) ( 3)

     
Bimatoprost

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at bimatoprost kan brukes av ammende ( 3)

     
Biperiden

Se antikolinergika (Link) ( 3)

     
Bisakodyl

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Bisfosfonater

Lav peroral biotilgjengelighet og lave plasmakonsentrasjoner hos mor tilsier minimal eksponering av diebarn. Svært liten klinisk erfaring ( 0)

     
Bisoprolol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Bivalirudin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Bleomycin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Boceprevir

Opplysninger mangler ( 3)

     
Bortezomid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Bosentan

Opplysninger mangler. Se antihypertensiva (Link) ( 3)

     
Bosutinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Botulinumtoksin

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn ( 3)

     
Brentuksimab vedotin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffets toksisitet ( 5)

     
Bretylium

Opplysninger mangler ( 3)

     
Brimonidin

Øyedråper: Pga. manglende opplysninger om overgang til morsmelk anbefales forsiktighet med bruk hos ammende ( 3)

     
Brinzolamid

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Forsiktighet anbefales ( 3)

     
Brivaracetam

Opplysninger mangler. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Brodalumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se monoklonale antistoffer (Link). ( 3)

     
Bromfenak

Lokalbehandling: Anses som trygt ( 3)

     
Bromheksin

Risiko ved amming ansees som lav. ( 3)

     
Bromokriptin

Laktasjonshemmende. Effekt oppnås etter 12 timer og varer i 8–12 timer. Se dopaminagonister (Link) Ved behov for laktasjonshemning anbefales fortrinnsvis kabergolin pga. bedre effekt og mindre bivirkninger enn bromokriptin ( 5)

     
Budesonid

Se glukokortikoider (Link) ( 2)

     
Bumetanid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se diuretika (Link) ( 3)

     
Bupivakain

Overgang til morsmelk er minimal. Se lokalanestetika (Link) ( 2)

     
Buprenorfin

Overgang til morsmelk er minimal. Ved langtidsbruk foreligger det risiko for farmakologiske effekter hos det brysternærte barnet. Mulighet for reduksjon av melkeproduksjonen. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Bupropion

Overgangen til morsmelk er minimal. Begrenset erfaring hos ammende ( 3)

     
Buserelin

Se GnRH-analoger (Link) ( 0)

     
Buspiron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Busulfan

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Butylskopolamin

Virkestoffets farmakokinetiske egenskaper tilsier minimalt opptak hos brysternærte barn. Tilbakeholdenhet hos ammende anbefales likevel pga. mulige antimuskarinerge effekter hos spedbarn og mulig reduksjon av melkeproduksjonen ( 3)