Tabell B - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Bacillus Calmette-Guerin ( 2)

Se BCG (Link)

     
Bacitracin ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Baklofen ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Begrenset klinisk erfaring

     
Bambuterol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Barbital ( 4)

Se barbiturater (Link)

     
Barbiturater ( 4)

Overgang til morsmelk er høy. Døsighet, dårlig sugeevne og lav vektøkning er rapportert hos brysternærte barn. Mulighet for akkumulering av aktive metabolitter ved langtidsbruk

     
Baricitinib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Bariumsulfat ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Basiliximab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Bazedoksifen ( –)

Skal bare brukes etter menopausen

     
BCG ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Klinisk erfaring tilsier at BCG-vaksine kan gis til ammende

     
Beklometason ( 2)

Se glukokortikoider, inhalasjonsglukokortikoider (Link)

     
Beksaroten ( 5)

Amming frarådes pga. virkestoffets toksisitet

     
Bendamustin  ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Bendroflumetiazid ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se diuretika (Link)

     
Benralizumab ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Benserazid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Benzatinpenicillin ( 2)

Se penicilliner (Link)

      
Benzodiazepiner ( 3, 4 – langtidsbruk)

Kan brukes av ammende i lave doser i et par dager. Benzodiazepiner med kortest halveringstider foretrekkes (oksazepam)

Ved langtidsbruk, eller hvis barnet er blitt eksponert for benzodiazepiner før eller under fødselen, bør barnet observeres for døsighet, dårlig sugeevne og hypotoni, spesielt hvis barnet også er blitt eksponert under svangerskapet

     
Benzokain ( 2)

Se lokalanestetika (Link)

     
Benzoylperoksid ( 1)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Benztropin ( 3)

Opplysninger mangler. Se antikolinergika (Link)

     
Benzydamin ( 2)

Kan brukes av ammende

     
Benzylbenzoat ( 1)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammend

     
Benzylpenicillin ( 1)

Se penicilliner (Link)

     
Beta-2-reseptoragonister, adrenerge ( 2, 3)

Lokalbehandling: Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn ansees som liten. Klinisk erfaring mangler for de nyeste midlene. Se også de enkelte virkestoffene

     
Betaksolol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se betareseptorantagonister, øyedråper (Link)

     
Betalaktamantibiotika ( 1, 2)

Se de enkelte virkestoffene

     
Betametason ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider (Link)

     
Betareseptorantagonister, adrenerge ( 2, 3)

De fleste betareseptorantagonister går over i morsmelk. Risiko for farmakologiske effekter på barnet er liten ved bruk av terapeutiske doser. Barnet bør for sikkerhets skyld observeres for bradykardi og andre symptomer på betablokade (hypotensjon, slapphet). Fordi sotalol og atenolol går over i morsmelk i større grad enn de andre betareseptorantagonistene, bør ammende fortrinnsvis bruke andre betareseptorantagonister. Øyedråper: Når opplysninger om overgang til morsmelk mangler, anbefales forsiktighet. Når perorale legemiddelformuleringer (tabletter) kan brukes av ammende, ansees lokalbehandling (øyedråper) for akseptabelt

     
Bevacizumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen

     
Bezlotoksumab ( 2)

Teoretisk liten risiko for effekter hos diebarn. Ammende med C. difficile-infeksjon behandles etter gjeldende nasjonale antibiotikaretningslinjer

     
Bicalutamid ( –)

Ikke aktuelt til bruk hos ammende. Se antiandrogener (Link)

     
Bifonazol ( 2)

Se fungicider til lokal bruk (Link)

     
Biguanidderivater ( 1)

Se metformin(Link)

     
Bilastin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Bimatoprost ( 3)

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at bimatoprost kan brukes av ammende

     
Biperiden ( 3)

Se antikolinergika (Link)

     
Bisakodyl ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Bisfosfonater ( 0)

Lav peroral biotilgjengelighet og lave plasmakonsentrasjoner hos mor tilsier minimal eksponering av diebarn. Svært liten klinisk erfaring

     
Bisoprolol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Bivalirudin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Bleomycin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Boceprevir ( 3)

Opplysninger mangler

     
Bortezomid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Bosentan ( 3)

Opplysninger mangler. Se antihypertensiva (Link)

     
Bosutinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Botulinumtoksin ( 3)

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn

     
Brentuksimab vedotin ( 5)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffets toksisitet

     
Bretylium ( 3)

Opplysninger mangler

     
Brimonidin ( 3)

Øyedråper: Pga. manglende opplysninger om overgang til morsmelk anbefales forsiktighet med bruk hos ammende

     
Brinzolamid ( 3)

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Forsiktighet anbefales

     
Brivaracetam ( 3)

Opplysninger mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Brodalumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se monoklonale antistoffer (Link).

     
Bromfenak ( 3)

Lokalbehandling: Anses som trygt

     
Bromheksin ( 3)

Risiko ved amming ansees som lav.

     
Bromokriptin ( 5)

Laktasjonshemmende. Effekt oppnås etter 12 timer og varer i 8–12 timer. Se dopaminagonister (Link) Ved behov for laktasjonshemning anbefales fortrinnsvis kabergolin pga. bedre effekt og mindre bivirkninger enn bromokriptin

     
Budesonid ( 2)

Se glukokortikoider (Link)

     
Bumetanid ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se diuretika (Link)

     
Bupivakain ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se lokalanestetika (Link)

     
Buprenorfin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Ved langtidsbruk foreligger det risiko for farmakologiske effekter hos det brysternærte barnet. Mulighet for reduksjon av melkeproduksjonen. Se opioidanalgetika (Link)

     
Bupropion ( 3)

Overgangen til morsmelk er minimal. Begrenset erfaring hos ammende

     
Buserelin ( 0)

Se GnRH-analoger (Link)

     
Buspiron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Busulfan ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Butylskopolamin ( 3)

Virkestoffets farmakokinetiske egenskaper tilsier minimalt opptak hos brysternærte barn. Tilbakeholdenhet hos ammende anbefales likevel pga. mulige antimuskarinerge effekter hos spedbarn og mulig reduksjon av melkeproduksjonen