Tabell P - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM kategori)
     
Paklitaxel

Se cytostatika (Link) (5)

     
Palbociklib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. (3)

     
Palifermin

Opplysninger mangler (3)

     
Paliperidon

Opplysninger mangler. Se antipsykotika (Link) (3)

     
Palivizumab

Opplysninger mangler (3)

     
Palonosetron

Opplysninger mangler (3)

     
Pamidronat

Ingen overgang til morsmelk etter intravenøs injeksjon av pamidronat hos en ammende. Se bisfosfonater (Link) (0)

     
Panitumumab 

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen (3)

     
Pankreasenzymer

Kan brukes av ammende (0)

     
Pankuron

Se nevromuskulære blokkere (Link) (2)

     
Pantoprazol

Overgang til morsmelk er minimal. Se protonpumpehemmere (Link) (2)

     
Papillomavirusvaksine, human

Begrenset klinisk erfaring hos ammende (2)

     
Paracetamol

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Førstehåndsvalg blant smertestillende midler til ammende (1)

     
Parafin, flytende

Se laksantia (Link) (0)

     
Parathyreoideahormon

Ikke relevant til bruk hos ammende (–)

     
Parekoksib

Opplysninger om overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring er svært begrenset. Se COX-2-hemmere (Link) (3)

     
Paricalcitol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se vitamin D-analoger (Link) (3)

     
Paroksetin

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link) (2)

     
Pasireotide

Opplysninger mangler (0)

     
Patiromer

Manglende systemisk opptak tilsier lav risiko. (0)

     
Pazopanib 

Opplysninger mangler (3)

     
PCSK9-hemmere

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Ukjent om morsmelkens sammensetningen påvirkes. Se monoklonale antistoffer (Link). (3)

     
Pegaptanib

Opplysninger mangler (3)

     
Pegaspergase

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier at amming bør unngås (3)

     
Pegfilgrastim

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal (0)

     
Pegvisomant

Opplysninger mangler (3)

     
Pembrolizumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) (3)

     
Pemetreksed

Se cytostatika (Link) (5)

     
Penciklovir

Lokalbehandling. Se antivirale midler, herpesinfeksjoner (Link) (0)

     
Penicillamin

Bruk hos ammende frarådes pga. mulige toksiske effekter i barnet (4)

     
Penicilliner

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link) (1, 2)

     
Pentamidin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor (3)

     
Pentoksyfyllin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende (2)

     
Perampanel

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se antiepileptika (Link) (3)

     
Perfenazin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link) (3)

     
Perindopril

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere (3)

     
Permetrin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende (2)

     
Pertuzumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet. (3)

     
Petidin

Overgang til morsmelk er liten. Ved bruk av petidin som smertestillende før og under fødselen er det blitt observert svekket søke- og sugeatferd, forsinket amming, redusert våkenhetsgrad og respirasjonsdepresjon hos nyfødte. Unngå gjentatt bruk. Langtidseffekter av petidineksponering på atferd og psykomotorisk utvikling er ukjent. Se også opioidanalgetika (Link) (3)

     
Piksantron

Se cytostatika (Link) (5)

     
Pilokarpin

Øyedråper: Kan brukes av ammende (2)

     
Pimecrolimus

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Manglende klinisk erfaring tilsier at ammende bør unngå påsmøring på brystene (0)

     
Pimozid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Teoretisk høy risiko for bivirkninger hos diebarn. Se også antipsykotika (Link) (4)

     
Pioglitazon

Opplysninger mangler. Se antidiabetika, perorale (Link) (3)

     
Piperacillin

Se penicilliner (Link) (2)

     
Piperakin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternative antimalariamidler bør brukes av ammende pga. manglende klinisk erfaring (3)

     
Piracetam

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets egenskaper og manglende erfaring med bruk hos ammende (3)

     
Pirfenidon

Opplysninger mangler (3)

     
Piroksikam

Overgang til morsmelk er liten. Se NSAID (Link) (2)

     
Pitavastatin 

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se statiner (Link) (3)

     
Pivmecillinam

Se penicilliner (Link) (1)

     
Plerixafor

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Bruk hos ammende anbefales ikke pga. virkningsmekanismen og manglende erfaring (3)

     
Podofyllin/podofyllotoksin

Overgang til morsmelk er høy. Lokalbehandling. Kan brukes av ammende (0)

     
Polygelin

Kan brukes av ammende (0)

     
Polymyksin (hud, øye)

Lokal bruk: Kan brukes av ammende (0)

     
Polystyrensulfonat

Opplysninger mangler (3)

     
Polyøstradiol

Se østrogener (Link) (3)

     
Pomalidomid

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke pomalidomid. Se talidomid(Link) og lenalidomid (Link) (4)

     
Ponatinib

Opplysninger mangler (3)

     
Porfimernatrium

Opplysninger mangler (3)

     
Posakonazol

Opplysninger mangler (3)

     
Povidon

Øyedråper: Kan brukes av ammende (2)

      
P-piller

Overgangen av perorale antikonsepsjonsmidler til morsmelk er liten. Østrogener og gestagener i høye doser kan hemme melkeproduksjon. Selv om mengden østrogen i kombinasjonsantikonseptiva er lav, kan melkeproduksjonen reduseres initialt(3 – østrogenholdige preparater)

Minipillen som bare inneholder gestagen, anbefales fremfor kombinasjonspillen i ammeperioden. Full amming i seg selv hindrer graviditet i 97–98 % av tilfellene i opptil 6 måneder etter fødsel, hvis mor ikke har fått igjen menstruasjonen, og hvis barnet ammes også om natten(1 – østrogenfrie preparater)

     
Pramipeksol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen (5)

     
Prasugrel

Opplysninger mangler (3)

     
Pravastatin

Se statiner (Link) (3)

     
Praziquantel

Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn ansees som liten (0)

     
Prednisolon

Overgang til morsmelk er minimal. Se glukokortikoider (Link) (2)

     
Prednison

Se glukokortikoider (Link)

     
Pregabalin

Opplysinger om overgang til morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for farmakologiske effekter hos barnet og manglende erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link) (4)

     
Prilokain

Passerer over i morsmelk. Kan brukes av ammende. Se lokalanestetika (Link) (2)

     
Primakin

Opplysninger mangler. Se antimalariamidler (Link) (3)

     
Primidon

Overgang til morsmelk er høy. Se barbiturater (Link) (5)

     
Probenecid

Opplysninger mangler (3)

     
Progesteron

Se gestagener, lokal bruk (Link) (2)

     
Progesteroner

Se gestagener (Link) (2, 3)

     
Proguanil

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved profylaktiske doser. Se antimalariamidler (Link) (2)

     
Proklorperazin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) (3)

     
Proksymetakain

Øyedråper: Kan brukes av ammende (2)

     
Prometazin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihistaminer (Link) (2)

     
Propofol

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende (2)

     
Propranolol

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) (2)

     
Propyltiouracil

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Monitorer barnets thyreoideastatus (T3 og T4) (2)

         
Prostaglandiner
 

Kan påvirke melkeutskillelsen

  • Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at prostaglandinanaloger kan brukes av ammende (3)

     
Protamin

Opplysninger mangler. Se antidoter (Link) (3)

     
Protein C

Erfaring med bruk hos ammende mangler (3)

     
Protonpumpehemmere

Virkestoffenes syrelabilitet tilsier liten sannsynlighet for systemisk opptak gjennom mage-tarm-kanalen hos brysternærte barn (2, 3)

     
Pyrazinamid

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende (2)

     
Pyridostigmin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende (2)

     
Pyrvin

Kan brukes av ammende (0)