Tabell P - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Paklitaxel ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Palbociklib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Palifermin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Paliperidon ( 3)

Opplysninger mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Palivizumab ( 3)

Opplysninger mangler

     
Palonosetron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Pamidronat ( 0)

Ingen overgang til morsmelk etter intravenøs injeksjon av pamidronat hos en ammende. Se bisfosfonater (Link)

     
Panitumumab  ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen

     
Pankreasenzymer ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Pankuron ( 2)

Se nevromuskulære blokkere (Link)

     
Pantoprazol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se protonpumpehemmere (Link)

     
Papillomavirusvaksine, human ( 2)

Begrenset klinisk erfaring hos ammende

     
Paracetamol ( 1)

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Førstehåndsvalg blant smertestillende midler til ammende

     
Parafin, flytende ( 0)

Se laksantia (Link)

     
Parathyreoideahormon ( –)

Ikke relevant til bruk hos ammende

     
Parekoksib ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring er svært begrenset. Se COX-2-hemmere (Link)

     
Paricalcitol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se vitamin D-analoger (Link)

     
Paroksetin ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link)

     
Pasireotide ( 0)

Opplysninger mangler

     
Patiromer ( 0)

Manglende systemisk opptak tilsier lav risiko.

     
Pazopanib  ( 3)

Opplysninger mangler

     
PCSK9-hemmere ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Ukjent om morsmelkens sammensetningen påvirkes. Se monoklonale antistoffer (Link).

     
Pegaptanib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Pegaspergase ( 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier at amming bør unngås

     
Pegfilgrastim ( 0)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal

     
Pegvisomant ( 3)

Opplysninger mangler

     
Pembrolizumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Pemetreksed ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Penciklovir ( 0)

Lokalbehandling. Se antivirale midler, herpesinfeksjoner (Link)

     
Penicillamin ( 4)

Bruk hos ammende frarådes pga. mulige toksiske effekter i barnet

     
Penicilliner ( 1, 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link)

     
Pentamidin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor

     
Pentoksyfyllin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Perampanel ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Perfenazin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link)

     
Perindopril ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere

     
Permetrin ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Pertuzumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet.

     
Petidin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Ved bruk av petidin som smertestillende før og under fødselen er det blitt observert svekket søke- og sugeatferd, forsinket amming, redusert våkenhetsgrad og respirasjonsdepresjon hos nyfødte. Unngå gjentatt bruk. Langtidseffekter av petidineksponering på atferd og psykomotorisk utvikling er ukjent. Se også opioidanalgetika (Link)

     
Piksantron ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Pilokarpin ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Pimecrolimus ( 0)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Manglende klinisk erfaring tilsier at ammende bør unngå påsmøring på brystene

     
Pimozid ( 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Teoretisk høy risiko for bivirkninger hos diebarn. Se også antipsykotika (Link)

     
Pioglitazon ( 3)

Opplysninger mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Piperacillin ( 2)

Se penicilliner (Link)

     
Piperakin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternative antimalariamidler bør brukes av ammende pga. manglende klinisk erfaring

     
Piracetam ( 3)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets egenskaper og manglende erfaring med bruk hos ammende

     
Pirfenidon ( 3)

Opplysninger mangler

     
Piroksikam ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se NSAID (Link)

     
Pitavastatin  ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se statiner (Link)

     
Pivmecillinam ( 1)

Se penicilliner (Link)

     
Plerixafor ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Bruk hos ammende anbefales ikke pga. virkningsmekanismen og manglende erfaring

     
Podofyllin/podofyllotoksin ( 0)

Overgang til morsmelk er høy. Lokalbehandling. Kan brukes av ammende

     
Polygelin ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Polymyksin (hud, øye) ( 0)

Lokal bruk: Kan brukes av ammende

     
Polystyrensulfonat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Polyøstradiol ( 3)

Se østrogener (Link)

     
Pomalidomid ( 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke pomalidomid. Se talidomid(Link) og lenalidomid (Link)

     
Ponatinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Porfimernatrium ( 3)

Opplysninger mangler

     
Posakonazol ( 3)

Opplysninger mangler

     
Povidon ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

      
P-piller ( 3 – østrogenholdige preparater, 1 – østrogenfrie preparater)

Overgangen av perorale antikonsepsjonsmidler til morsmelk er liten. Østrogener og gestagener i høye doser kan hemme melkeproduksjon. Selv om mengden østrogen i kombinasjonsantikonseptiva er lav, kan melkeproduksjonen reduseres initialt

Minipillen som bare inneholder gestagen, anbefales fremfor kombinasjonspillen i ammeperioden. Full amming i seg selv hindrer graviditet i 97–98 % av tilfellene i opptil 6 måneder etter fødsel, hvis mor ikke har fått igjen menstruasjonen, og hvis barnet ammes også om natten

     
Pramipeksol ( 5)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen

     
Prasugrel ( 3)

Opplysninger mangler

     
Pravastatin ( 3)

Se statiner (Link)

     
Praziquantel ( 0)

Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn ansees som liten

     
Prednisolon ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se glukokortikoider (Link)

     
Prednison

Se glukokortikoider (Link)

     
Pregabalin ( 4)

Opplysinger om overgang til morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for farmakologiske effekter hos barnet og manglende erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link)

     
Prilokain ( 2)

Passerer over i morsmelk. Kan brukes av ammende. Se lokalanestetika (Link)

     
Primakin ( 3)

Opplysninger mangler. Se antimalariamidler (Link)

     
Primidon ( 5)

Overgang til morsmelk er høy. Se barbiturater (Link)

     
Probenecid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Progesteron ( 2)

Se gestagener, lokal bruk (Link)

     
Progesteroner ( 2, 3)

Se gestagener (Link)

     
Proguanil ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved profylaktiske doser. Se antimalariamidler (Link)

     
Proklorperazin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Proksymetakain ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Prometazin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihistaminer (Link)

     
Propofol ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende

     
Propranolol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Propyltiouracil ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Monitorer barnets thyreoideastatus (T3 og T4)

         
Prostaglandiner
  ( 3)

Kan påvirke melkeutskillelsen

  • Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at prostaglandinanaloger kan brukes av ammende

     
Protamin ( 3)

Opplysninger mangler. Se antidoter (Link)

     
Protein C ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler

     
Protonpumpehemmere ( 2, 3)

Virkestoffenes syrelabilitet tilsier liten sannsynlighet for systemisk opptak gjennom mage-tarm-kanalen hos brysternærte barn

     
Pyrazinamid ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Pyridostigmin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Pyrvin ( 0)

Kan brukes av ammende