Tabell P - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Paklitaxel

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Palbociklib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Palifermin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Paliperidon

Opplysninger mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Palivizumab

Opplysninger mangler ( 3)

     
Palonosetron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Pamidronat

Ingen overgang til morsmelk etter intravenøs injeksjon av pamidronat hos en ammende. Se bisfosfonater (Link) ( 0)

     
Panitumumab 

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen ( 3)

     
Pankreasenzymer

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Pankuron

Se nevromuskulære blokkere (Link) ( 2)

     
Pantoprazol

Overgang til morsmelk er minimal. Se protonpumpehemmere (Link) ( 2)

     
Papillomavirusvaksine, human

Begrenset klinisk erfaring hos ammende ( 2)

     
Paracetamol

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Førstehåndsvalg blant smertestillende midler til ammende ( 1)

     
Parafin, flytende

Se laksantia (Link) ( 0)

     
Parathyreoideahormon

Ikke relevant til bruk hos ammende ( –)

     
Parekoksib

Opplysninger om overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring er svært begrenset. Se COX-2-hemmere (Link) ( 3)

     
Paricalcitol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se vitamin D-analoger (Link) ( 3)

     
Paroksetin

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link) ( 2)

     
Pasireotide

Opplysninger mangler ( 0)

     
Patiromer

Manglende systemisk opptak tilsier lav risiko. ( 0)

     
Pazopanib 

Opplysninger mangler ( 3)

     
PCSK9-hemmere

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Ukjent om morsmelkens sammensetningen påvirkes. Se monoklonale antistoffer (Link). ( 3)

     
Pegaptanib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Pegaspergase

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier at amming bør unngås ( 3)

     
Pegfilgrastim

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal ( 0)

     
Pegvisomant

Opplysninger mangler ( 3)

     
Pembrolizumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Pemetreksed

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Penciklovir

Lokalbehandling. Se antivirale midler, herpesinfeksjoner (Link) ( 0)

     
Penicillamin

Bruk hos ammende frarådes pga. mulige toksiske effekter i barnet ( 4)

     
Penicilliner

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link) ( 1, 2)

     
Pentamidin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor ( 3)

     
Pentoksyfyllin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Perampanel

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Perfenazin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Perindopril

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere ( 3)

     
Permetrin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Pertuzumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet. ( 3)

     
Petidin

Overgang til morsmelk er liten. Ved bruk av petidin som smertestillende før og under fødselen er det blitt observert svekket søke- og sugeatferd, forsinket amming, redusert våkenhetsgrad og respirasjonsdepresjon hos nyfødte. Unngå gjentatt bruk. Langtidseffekter av petidineksponering på atferd og psykomotorisk utvikling er ukjent. Se også opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Piksantron

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Pilokarpin

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Pimecrolimus

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Manglende klinisk erfaring tilsier at ammende bør unngå påsmøring på brystene ( 0)

     
Pimozid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Teoretisk høy risiko for bivirkninger hos diebarn. Se også antipsykotika (Link) ( 4)

     
Pioglitazon

Opplysninger mangler. Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Piperacillin

Se penicilliner (Link) ( 2)

     
Piperakin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternative antimalariamidler bør brukes av ammende pga. manglende klinisk erfaring ( 3)

     
Piracetam

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets egenskaper og manglende erfaring med bruk hos ammende ( 3)

     
Pirfenidon

Opplysninger mangler ( 3)

     
Piroksikam

Overgang til morsmelk er liten. Se NSAID (Link) ( 2)

     
Pitavastatin 

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se statiner (Link) ( 3)

     
Pivmecillinam

Se penicilliner (Link) ( 1)

     
Plerixafor

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Bruk hos ammende anbefales ikke pga. virkningsmekanismen og manglende erfaring ( 3)

     
Podofyllin/podofyllotoksin

Overgang til morsmelk er høy. Lokalbehandling. Kan brukes av ammende ( 0)

     
Polygelin

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Polymyksin (hud, øye)

Lokal bruk: Kan brukes av ammende ( 0)

     
Polystyrensulfonat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Polyøstradiol

Se østrogener (Link) ( 3)

     
Pomalidomid

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke pomalidomid. Se talidomid(Link) og lenalidomid (Link) ( 4)

     
Ponatinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Porfimernatrium

Opplysninger mangler ( 3)

     
Posakonazol

Opplysninger mangler ( 3)

     
Povidon

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

      
P-piller

Overgangen av perorale antikonsepsjonsmidler til morsmelk er liten. Østrogener og gestagener i høye doser kan hemme melkeproduksjon. Selv om mengden østrogen i kombinasjonsantikonseptiva er lav, kan melkeproduksjonen reduseres initialt ( 3 – østrogenholdige preparater)

Minipillen som bare inneholder gestagen, anbefales fremfor kombinasjonspillen i ammeperioden. Full amming i seg selv hindrer graviditet i 97–98 % av tilfellene i opptil 6 måneder etter fødsel, hvis mor ikke har fått igjen menstruasjonen, og hvis barnet ammes også om natten ( 1 – østrogenfrie preparater)

     
Pramipeksol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen ( 5)

     
Prasugrel

Opplysninger mangler ( 3)

     
Pravastatin

Se statiner (Link) ( 3)

     
Praziquantel

Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn ansees som liten ( 0)

     
Prednisolon

Overgang til morsmelk er minimal. Se glukokortikoider (Link) ( 2)

     
Prednison

Se glukokortikoider (Link)

     
Pregabalin

Opplysinger om overgang til morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for farmakologiske effekter hos barnet og manglende erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link) ( 4)

     
Prilokain

Passerer over i morsmelk. Kan brukes av ammende. Se lokalanestetika (Link) ( 2)

     
Primakin

Opplysninger mangler. Se antimalariamidler (Link) ( 3)

     
Primidon

Overgang til morsmelk er høy. Se barbiturater (Link) ( 5)

     
Probenecid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Progesteron

Se gestagener, lokal bruk (Link) ( 2)

     
Progesteroner

Se gestagener (Link) ( 2, 3)

     
Proguanil

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved profylaktiske doser. Se antimalariamidler (Link) ( 2)

     
Proklorperazin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Proksymetakain

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Prometazin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihistaminer (Link) ( 2)

     
Propofol

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Propranolol

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 2)

     
Propyltiouracil

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Monitorer barnets thyreoideastatus (T3 og T4) ( 2)

         
Prostaglandiner
 

Kan påvirke melkeutskillelsen

  • Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at prostaglandinanaloger kan brukes av ammende ( 3)

     
Protamin

Opplysninger mangler. Se antidoter (Link) ( 3)

     
Protein C

Erfaring med bruk hos ammende mangler ( 3)

     
Protonpumpehemmere

Virkestoffenes syrelabilitet tilsier liten sannsynlighet for systemisk opptak gjennom mage-tarm-kanalen hos brysternærte barn ( 2, 3)

     
Pyrazinamid

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Pyridostigmin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Pyrvin

Kan brukes av ammende ( 0)