Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Paklitaxel (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Palbociklib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Palifermin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Paliperidon (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Antipsykotika (Link)

Palivizumab (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Palonosetron (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Pamidronat (MM-kategori 0)

Ingen overgang til morsmelk etter intravenøs injeksjon av pamidronat hos en ammende. Se Bisfosfonater (Link)

Panitumumab (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen

Pankreasenzymer (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Pankuron (MM-kategori 2)

Se Nevromuskulære blokkere (Link)

Pantoprazol (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Protonpumpehemmere (Link)

Papillomavirusvaksine, human (MM-kategori 2)

Begrenset klinisk erfaring hos ammende

Paracetamol (MM-kategori 1)

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Førstehåndsvalg blant smertestillende midler til ammende

Parafin, flytende (MM-kategori 0)

Se Laksantia (Link)

Parathyreoideahormon (MM-kategori –)

Ikke relevant til bruk hos ammende

Parekoksib (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring er svært begrenset. Se COX-2-hemmere (Link)

Paricalcitol (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Vitamin D og vitamin D-analoger (Link)

Paroksetin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link)

Pasireotide (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler

Patiromer (MM-kategori 0)

Manglende systemisk opptak tilsier lav risiko.

Pazopanib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

PCSK9-hemmere (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Ukjent om morsmelkens sammensetningen påvirkes. Se Monoklonale antistoffer (Link).

Pegaptanib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Pegaspergase (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier at amming bør unngås

Pegfilgrastim (MM-kategori 0)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal

Pegvisomant (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Pembrolizumab (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Monoklonale antistoffer (Link)

Pemetreksed (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Penciklovir (MM-kategori 0)

Lokalbehandling. Se antivirale midler, herpesinfeksjoner Antivirale midler (Link)

Penicillamin (MM-kategori 4)

Bruk hos ammende frarådes pga. mulige toksiske effekter i barnet

Penicilliner (MM-kategori 1, 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se også Antibakterielle midler (Link)

Pentamidin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor

Pentoksyfyllin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

Pentosanpolysulfat (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk.

Peramivir (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av diebarnet.

Perampanel (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se Antiepileptika (Link)

Perfenazin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Antipsykotika (Link)

Perindopril (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere

Permetrin (MM-kategori 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

Pertuzumab (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet.

Petidin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Ved bruk av petidin som smertestillende før og under fødselen er det blitt observert svekket søke- og sugeatferd, forsinket amming, redusert våkenhetsgrad og respirasjonsdepresjon hos nyfødte. Unngå gjentatt bruk. Langtidseffekter av petidineksponering på atferd og psykomotorisk utvikling er ukjent. Se også Opioidanalgetika (Link)

Piksantron (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Pilokarpin (MM-kategori 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

Pimecrolimus (MM-kategori 0)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Manglende klinisk erfaring tilsier at ammende bør unngå påsmøring på brystene

Pimozid (MM-kategori 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Teoretisk høy risiko for bivirkninger hos diebarn. Se også Antipsykotika (Link)

Pioglitazon (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Antidiabetika, perorale (Link)

Piperacillin (MM-kategori 2)

Se Penicilliner (Link)

Piperakin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternative antimalariamidler bør brukes av ammende pga. manglende klinisk erfaring

Piracetam (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets egenskaper og manglende erfaring med bruk hos ammende

Pirfenidon (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Piroksikam (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se NSAID (Link)

Pitavastatin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Statiner (Link)

Pivmecillinam (MM-kategori 1)

Se Penicilliner (Link)

Plerixafor (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Bruk hos ammende anbefales ikke pga. virkningsmekanismen og manglende erfaring

Podofyllin/podofyllotoksin (MM-kategori 0)

Overgang til morsmelk er høy. Lokalbehandling. Kan brukes av ammende

Polygelin (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Polymyksin (hud, øye) (MM-kategori 0)

Lokal bruk: Kan brukes av ammende

Polystyrensulfonat (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Polyøstradiol (MM-kategori 3)

Se Østrogener (Link)

Pomalidomid (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke pomalidomid. Se Talidomid (Link) og Lenalidomid (Link)

Ponatinib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Porfimernatrium (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Posakonazol (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Povidon (MM-kategori 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

P-piller (MM-kategori 3 – østrogenholdige preparater, 1 – østrogenfrie preparater)

Overgangen av perorale antikonsepsjonsmidler til morsmelk er liten. Østrogener og gestagener i høye doser kan hemme melkeproduksjon. Selv om mengden østrogen i kombinasjonsantikonseptiva er lav, kan melkeproduksjonen reduseres initialt

Minipillen som bare inneholder gestagen, anbefales fremfor kombinasjonspillen i ammeperioden. Full amming i seg selv hindrer graviditet i 97–98 % av tilfellene i opptil 6 måneder etter fødsel, hvis mor ikke har fått igjen menstruasjonen, og hvis barnet ammes også om natten

Pramipeksol (MM-kategori 5)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen

Prasugrel (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Pravastatin (MM-kategori 3)

Se Statiner (Link)

Praziquantel (MM-kategori 0)

Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn ansees som liten

Prednisolon (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Glukokortikoider (Link)

Prednison

Se Glukokortikoider (Link)

Pregabalin (MM-kategori 4)

Opplysinger om overgang til morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for farmakologiske effekter hos barnet og manglende erfaring med bruk hos ammende. Se Antiepileptika (Link)

Prilokain (MM-kategori 2)

Passerer over i morsmelk. Kan brukes av ammende. Se Lokalanestetika (Link)

Primakin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Antimalariamidler (Link)

Primidon (MM-kategori 5)

Overgang til morsmelk er høy. Se Barbiturater (Link)

Probenecid (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Progesteron (MM-kategori 2)

Se gestagener, lokal bruk Gestagener (Link)

Progesteroner (MM-kategori 2, 3)

Se Gestagener (Link)

Proguanil (MM-kategori 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved profylaktiske doser. Se Antimalariamidler (Link)

Proklorperazin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antipsykotika (Link)

Proksymetakain (MM-kategori 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

Prometazin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Antihistaminer (H1-antagonister) (Link)

Propofol (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende

Propranolol (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

Propyltiouracil (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Monitorer barnets thyreoideastatus (T3 og T4)

Prostaglandiner (MM-kategori 3)

Kan påvirke melkeutskillelsen

  • Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at prostaglandinanaloger kan brukes av ammende

Protamin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Antidoter (Link)

Protein C (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler

Protonpumpehemmere (MM-kategori 2, 3)

Virkestoffenes syrelabilitet tilsier liten sannsynlighet for systemisk opptak gjennom mage-tarm-kanalen hos brysternærte barn

Pyrazinamid (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

Pyridostigmin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

Pyrvin (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende