Tabell T - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Tadalafil

Ikke aktuelt til bruk hos ammende ( –)

     
Tafluprost

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at tafluprost kan brukes av ammende ( 3)

     
Takrolimus

Overgang til morsmelk er minimal. Forsiktighet med amming anbefales pga. stoffets immunsuppressive egenskaper. Begrenset klinisk erfaring og plasmakonsentrasjonsmålinger tyder ikke på at amming forsinker reduksjon i takrolimus-verdier hos spedbarn eksponert for takrolimus in utero. Om amming tillates, anbefales tett oppfølging og monitorering av barnets plasmakonsentrasjon. Lokalbehandling: Tryggere alternativer er trolig å foretrekke til ammende kvinner. ( 4)

     
Talidomid

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke talidomid ( 4)

     
Tamoksifen

Bruk er kontraindisert hos ammende ( 5)

     
Tamsulosin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Tapentadol 

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Tasimelteon

Opplysninger mangler. Se melatonin (Link) ( 3)

     
Tazobaktam

Opplysninger mangler ( 3)

     
TCA

Se trisykliske antidepressiva (Link) ( 2, 3)

     
Tedizolid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Tegafur

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Teikoplanin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Telaprevir

Opplysninger mangler ( 3)

     
Telbivudin

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link) ( 3)

     
Telmisartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Telotristat

Opplysninger mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. høy proteinbinding (> 99 %) ( 3)

     
Temoporfin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Temozolomid

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Temsirolimus

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet. ( 4)

     
Tenekteplase

Opplysninger mangler ( 0)

     
Teniposid

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Tenofovir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Teofyllin

Overgang til morsmelk er moderat. Risiko for akkumulering av metabolitt er til stede. Uro og søvnløshet kan oppstå. Irritabilitet er rapportert hos brysternærte barn ( 3)

     
Teofyllinetylendiamin

Overgang til morsmelk er liten. Se teofyllin(Link) ( 3)

     
Terazosin

Opplysninger mangler ( 3)

         
Terbinafin
  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes med forsiktighet av ammende ( 2)

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Terbutalin

Overgang til morsmelk er minimal. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 2)

     
Teriflunomid

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke teriflunomid. Metabolitt av leflunomid. Se leflunomid (Link). ( 4)

     
Teriparatide

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( –)

     
Terlipressin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Testosteron

Se androgener (Link) ( 4)

     
Tetrabenazin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Tetrahydrocannabinol

Se nabiksimoler (Link) ( 5)

     
Tetrakain

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Tetrasykliner

Overgang til morsmelk er minimal. Syv dagers kurer er forenlig med amming. Kelatdannelse med kalsiumioner i morsmelken hindrer sannsynligvis absorpsjon hos barnet. Langvarig bruk av tetrasykliner er kontraindisert i ammeperioden pga. teoretisk risiko for misfarging av barnets tenner. Se antibakterielle midler (Link) ( 2, 3)

     
Thyreoideahormoner

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Tiaprid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Tiaziddiuretika

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Kanhemme melkeproduksjonen ved høye doser. Tilbakeholdenhet anbefales ved langtidsbehandling og ved høye doser ( 2, 3)

     
Tibolon

Opplysninger om morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende pga. mulig androgen effekt på barnet ( 4)

     
Ticagrelor 

Opplysninger mangler ( 3)

     
Tigecyklin

Opplysninger mangler. Se tetrasykliner (Link) ( 3)

     
Tiklopidin

Opplysninger mangler ( 4)

     
Timolol

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Tioguanin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Tiopental

Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Tiotepa 

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Tiotropium

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn ( 3)

     
Tipranavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Tirofiban

Opplysninger mangler ( 3)

     
Tobramycin

Overgang til morsmelk er liten. Se aminoglykosider (Link) ( 2)

     
Tocilizumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Bruk hos ammende anbefales ikke pga. virkningsmekanismen og manglende erfaring ( 3)

     
Tofacitinib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Tokoferol

Se vitamin E (Link) ( 2)

     
Tokofersolan

Erfaring med bruk hos ammende mangler ( 3)

     
Tolfenam

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link) ( 3)

     
Tolkapon

Opplysninger mangler ( 3)

     
Tolterodin

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn ( 3)

     
Tolvaptan

Opplysninger mangler ( 3)

     
Topiramat

Overgang til morsmelk er høy. Bør unngås til erfaring hos ammende foreligger. Se antiepileptika (Link) ( 4)

     
Topotekan

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Trabektedin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Tramadol

Overgang til morsmelk er minimal. Risiko for påvirkning av barnet synes liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Trametinib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Trandolapril

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere ( 3)

     
Traneksamsyre

Passerer over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet synes liten ved terapeutiske doser ( 2)

     
Tranylcypromin

Opplysninger om bruk under amming mangler ( 3)

     
Trastuzumab

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen ( 3)

     
Trastuzumabemtansin

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 0)

     
Travoprost

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at travoprost kan brukes av ammende ( 3)

     
Treprostinil

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan teoretisk påvirke melkeutskillelsen. ( 3)

     
Tretinoin

Se retinoider (Link) ( 3)

     
Triamcinolon

Overgang til morsmelk liten. Se glukokortikoider (Link) ( 2 – lokalbehandling 3 – systemisk behandling)

     
Triazolam

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se benzodiazepiner (Link) ( 3)

     
Trijodtyronin (T3= liotyronin)

Se thyreoideahormoner (Link) ( 2)

     
Trimegeston

Se gestagener (Link) ( 3)

     
Trimetoprim

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Trimetreksat

Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor ( 5)

     
Trimipramin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se trisykliske antidepressiva (Link) ( 3)

     
Trioksalen

Tilbakeholdenhet med PUVA-behandling til ammende mødre. Amming kan gjenopptas 24 timer etter avsluttet terapi ( 3)

     
Triptaner

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, unntatt for sumatriptan og eletriptan. Til ammende bør sumatriptan foretrekkes pga. mer klinisk erfaring. Se også de enkelte virkestoffene ( 2, 3)

     
Triptorelin

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( 0)

     
Trisykliske antidepressiva (TCA)

Det er lite data som gjelder amming ved bruk av TCA. Ved langvarig bruk eller høy dosering hos ammende, bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se også antidepressiva (Link) og de enkelte legemidlene ( 2, 3)

     
Tropikamid

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Tropisetron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Tyroksin (T4= levotyroksin)

Se thyreoideahormoner (Link) ( 2)