Tabell T - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Tadalafil ( –)

Ikke aktuelt til bruk hos ammende

     
Tafluprost ( 3)

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at tafluprost kan brukes av ammende

     
Takrolimus ( 4)

Overgang til morsmelk er minimal. Forsiktighet med amming anbefales pga. stoffets immunsuppressive egenskaper. Begrenset klinisk erfaring og plasmakonsentrasjonsmålinger tyder ikke på at amming forsinker reduksjon i takrolimus-verdier hos spedbarn eksponert for takrolimus in utero. Om amming tillates, anbefales tett oppfølging og monitorering av barnets plasmakonsentrasjon. Lokalbehandling: Tryggere alternativer er trolig å foretrekke til ammende kvinner.

     
Talidomid ( 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke talidomid

     
Tamoksifen ( 5)

Bruk er kontraindisert hos ammende

     
Tamsulosin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Tapentadol  ( 3)

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Se opioidanalgetika (Link)

     
Tasimelteon ( 3)

Opplysninger mangler. Se melatonin (Link)

     
Tazobaktam ( 3)

Opplysninger mangler

     
TCA ( 2, 3)

Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Tedizolid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Tegafur ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Teikoplanin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Telaprevir ( 3)

Opplysninger mangler

     
Telbivudin ( 3)

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Telmisartan ( 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Telotristat ( 3)

Opplysninger mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. høy proteinbinding (> 99 %)

     
Temoporfin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Temozolomid ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Temsirolimus ( 4)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet.

     
Tenekteplase ( 0)

Opplysninger mangler

     
Teniposid ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Tenofovir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Teofyllin ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Risiko for akkumulering av metabolitt er til stede. Uro og søvnløshet kan oppstå. Irritabilitet er rapportert hos brysternærte barn

     
Teofyllinetylendiamin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se teofyllin(Link)

     
Terazosin ( 3)

Opplysninger mangler

         
Terbinafin ( 2, 2)
  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes med forsiktighet av ammende

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende

     
Terbutalin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Teriflunomid ( 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke teriflunomid. Metabolitt av leflunomid. Se leflunomid (Link).

     
Teriparatide ( –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

     
Terlipressin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Testosteron ( 4)

Se androgener (Link)

     
Tetrabenazin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Tetrahydrocannabinol ( 5)

Se nabiksimoler (Link)

     
Tetrakain ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Tetrasykliner ( 2, 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Syv dagers kurer er forenlig med amming. Kelatdannelse med kalsiumioner i morsmelken hindrer sannsynligvis absorpsjon hos barnet. Langvarig bruk av tetrasykliner er kontraindisert i ammeperioden pga. teoretisk risiko for misfarging av barnets tenner. Se antibakterielle midler (Link)

     
Thyreoideahormoner ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Tiaprid ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Tiaziddiuretika ( 2, 3)

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Kanhemme melkeproduksjonen ved høye doser. Tilbakeholdenhet anbefales ved langtidsbehandling og ved høye doser

     
Tibolon ( 4)

Opplysninger om morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende pga. mulig androgen effekt på barnet

     
Ticagrelor  ( 3)

Opplysninger mangler

     
Tigecyklin ( 3)

Opplysninger mangler. Se tetrasykliner (Link)

     
Tiklopidin ( 4)

Opplysninger mangler

     
Timolol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Tioguanin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Tiopental ( 2)

Se anestesimidler (Link)

     
Tiotepa  ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Tiotropium ( 3)

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn

     
Tipranavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Tirofiban ( 3)

Opplysninger mangler

     
Tobramycin ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se aminoglykosider (Link)

     
Tocilizumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Bruk hos ammende anbefales ikke pga. virkningsmekanismen og manglende erfaring

     
Tofacitinib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Tokoferol ( 2)

Se vitamin E (Link)

     
Tokofersolan ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler

     
Tolfenam ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link)

     
Tolkapon ( 3)

Opplysninger mangler

     
Tolterodin ( 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn

     
Tolvaptan ( 3)

Opplysninger mangler

     
Topiramat ( 4)

Overgang til morsmelk er høy. Bør unngås til erfaring hos ammende foreligger. Se antiepileptika (Link)

     
Topotekan ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Trabektedin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Tramadol ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Risiko for påvirkning av barnet synes liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Se opioidanalgetika (Link)

     
Trametinib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Trandolapril ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere

     
Traneksamsyre ( 2)

Passerer over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet synes liten ved terapeutiske doser

     
Tranylcypromin ( 3)

Opplysninger om bruk under amming mangler

     
Trastuzumab ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen

     
Trastuzumabemtansin ( 0)

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Travoprost ( 3)

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at travoprost kan brukes av ammende

     
Treprostinil ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan teoretisk påvirke melkeutskillelsen.

     
Tretinoin ( 3)

Se retinoider (Link)

     
Triamcinolon ( 2 – lokalbehandling 3 – systemisk behandling)

Overgang til morsmelk liten. Se glukokortikoider (Link)

     
Triazolam ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se benzodiazepiner (Link)

     
Trijodtyronin (T3= liotyronin) ( 2)

Se thyreoideahormoner (Link)

     
Trimegeston ( 3)

Se gestagener (Link)

     
Trimetoprim ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende

     
Trimetreksat ( 5)

Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor

     
Trimipramin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Trioksalen ( 3)

Tilbakeholdenhet med PUVA-behandling til ammende mødre. Amming kan gjenopptas 24 timer etter avsluttet terapi

     
Triptaner ( 2, 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, unntatt for sumatriptan og eletriptan. Til ammende bør sumatriptan foretrekkes pga. mer klinisk erfaring. Se også de enkelte virkestoffene

     
Triptorelin ( 0)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

     
Trisykliske antidepressiva (TCA) ( 2, 3)

Det er lite data som gjelder amming ved bruk av TCA. Ved langvarig bruk eller høy dosering hos ammende, bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se også antidepressiva (Link) og de enkelte legemidlene

     
Tropikamid ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Tropisetron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Tyroksin (T4= levotyroksin) ( 2)

Se thyreoideahormoner (Link)