Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Tadalafil (MM-kategori –)

Ikke aktuelt til bruk hos ammende

Tafluprost (MM-kategori 3)

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at tafluprost kan brukes av ammende

Takrolimus (MM-kategori 4)

Overgang til morsmelk er minimal. Forsiktighet med amming anbefales pga. stoffets immunsuppressive egenskaper. Begrenset klinisk erfaring og plasmakonsentrasjonsmålinger tyder ikke på at amming forsinker reduksjon i takrolimus-verdier hos spedbarn eksponert for takrolimus in utero. Om amming tillates, anbefales tett oppfølging og monitorering av barnets plasmakonsentrasjon. Lokalbehandling: Tryggere alternativer er trolig å foretrekke til ammende kvinner.

Talidomid (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke talidomid

Tamoksifen (MM-kategori 5)

Bruk er kontraindisert hos ammende

Tamsulosin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Tapentadol (MM-kategori 3)

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Se Opioidanalgetika (Link)

Tasimelteon (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Melatonin (Link)

Tazobaktam (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

TCA (MM-kategori 2, 3)

Se Trisykliske antidepressiva (TCA) (Link)

Tedizolid (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Tegafur (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Teikoplanin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Telaprevir (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Telbivudin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Antivirale midler (Link)

Telmisartan (MM-kategori 3)

Se Angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

Telotristat (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. høy proteinbinding (> 99 %)

Temoporfin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Temozolomid (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Temsirolimus (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet.

Tenekteplase (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler

Teniposid (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Tenofovir (MM-kategori 5 Hiv3 Hepatitt B)

Se Antivirale midler (Link) Overgang til morsmelk er minimal.

Teofyllin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Risiko for akkumulering av metabolitt er til stede. Uro og søvnløshet kan oppstå. Irritabilitet er rapportert hos brysternærte barn

Teofyllinetylendiamin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se Teofyllin (Link)

Terazosin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Terbinafin (MM-kategori 2, 2)

  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes med forsiktighet av ammende

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende

Terbutalin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

Teriflunomid (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke teriflunomid. Metabolitt av leflunomid. Se Leflunomid (Link).

Teriparatide (MM-kategori –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

Terlipressin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Testosteron (MM-kategori 4)

Se Androgener (Link)

Tetrabenazin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Tetrahydrocannabinol (MM-kategori 5)

Se Nabiksimoler (Link)

Tetrakain (MM-kategori 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

Tetrasykliner (MM-kategori 2, 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Syv dagers kurer er forenlig med amming. Kelatdannelse med kalsiumioner i morsmelken hindrer sannsynligvis absorpsjon hos barnet. Langvarig bruk av tetrasykliner er kontraindisert i ammeperioden pga. teoretisk risiko for misfarging av barnets tenner. Se Antibakterielle midler (Link)

Thyreoideahormoner (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

Tiaprid (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antipsykotika (Link)

Tiaziddiuretika (MM-kategori 2, 3)

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Kanhemme melkeproduksjonen ved høye doser. Tilbakeholdenhet anbefales ved langtidsbehandling og ved høye doser

Tibolon (MM-kategori 4)

Opplysninger om morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende pga. mulig androgen effekt på barnet

Ticagrelor (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Tigecyklin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Tetrasykliner (Link)

Tiklopidin (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler

Timolol (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Betareseptorantagonister, adrenerge (Link) Øyedråper: Kan brukes av ammende

Tioguanin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Tiopental (MM-kategori 2)

Se Anestesimidler (Link)

Tiotepa (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Tiotropium (MM-kategori 3)

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn

Tipranavir (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Tirofiban (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Tisagen lecleucel (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Tivozanib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Tobramycin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se Aminoglykosider (Link)

Tocilizumab (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Bruk hos ammende anbefales ikke pga. virkningsmekanismen og manglende erfaring

Tofacitinib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Tokoferol (MM-kategori 2)

Se Vitamin E (Link)

Tokofersolan (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler

Tolfenam (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link)

Tolkapon (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Tolterodin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn

Tolvaptan (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Topiramat (MM-kategori 4)

Overgang til morsmelk er høy. Bør unngås til erfaring hos ammende foreligger. Se Antiepileptika (Link)

Topotekan (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Trabektedin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Tramadol (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Risiko for påvirkning av barnet synes liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Se Opioidanalgetika (Link)

Trametinib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Trandolapril (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere

Traneksamsyre (MM-kategori 2)

Passerer over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet synes liten ved terapeutiske doser

Tranylcypromin (MM-kategori 3)

Opplysninger om bruk under amming mangler

Trastuzumab (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen

Trastuzumabemtansin (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler. Se Monoklonale antistoffer (Link)

Travoprost (MM-kategori 3)

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at travoprost kan brukes av ammende

Treprostinil (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan teoretisk påvirke melkeutskillelsen.

Tretinoin (MM-kategori 3)

Se Retinoider (Link)

Triamcinolon (MM-kategori 2 – lokalbehandling 3 – systemisk behandling)

Overgang til morsmelk liten. Se Glukokortikoider (Link)

Triazolam (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Benzodiazepiner (Link)

Trientin (MM-kategori 3)

Svært begrenset klinisk erfaring. Noe motstridende funn på om sink og kobbernivå i morsmelk påvirkes.

Trijodtyronin (T3= liotyronin) (MM-kategori 2)

Se Thyreoideahormoner (Link)

Trimegeston (MM-kategori 3)

Se Gestagener (Link)

Trimetoprim (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende

Trimetreksat (MM-kategori 5)

Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor

Trimipramin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Trisykliske antidepressiva (TCA) (Link)

Trioksalen (MM-kategori 3)

Tilbakeholdenhet med PUVA-behandling til ammende mødre. Amming kan gjenopptas 24 timer etter avsluttet terapi

Triptaner (MM-kategori 2, 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, unntatt for sumatriptan og eletriptan. Til ammende bør sumatriptan foretrekkes pga. mer klinisk erfaring. Se også de enkelte virkestoffene

Triptorelin (MM-kategori 0)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

Trisykliske antidepressiva (TCA) (MM-kategori 2, 3)

Det er lite data som gjelder amming ved bruk av TCA. Ved langvarig bruk eller høy dosering hos ammende, bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se også Antidepressiva (Link) og de enkelte legemidlene

Tropikamid (MM-kategori 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

Tropisetron (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Tyroksin (T4= levotyroksin) (MM-kategori 2)

Se Thyreoideahormoner (Link)