Tabell F - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Faktor VIII inhibitor bypass ( 0)

Opplysninger mangler

     
Famciklovir  ( 2)

Se antivirale midler, herpesinfeksjoner (Link)

     
Famotidin ( 1)

Overgang til morsmelk er liten. Se H2-antagonister (Link)

     
Fampridin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Febuksostat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Feksofenadin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihistaminer (Link)

     
Felbamat ( 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bør unngås til erfaring hos ammende foreligger. Se antiepileptika (Link)

     
Felodipin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Fenazon ( 2)

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende ved sporadisk bruk i terapeutiske doser

     
Fenelzin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Fenobarbital ( 4)

Overgang til morsmelk er høy. Barnet bør observeres for døsighet, dårlig sugeevne og lav vektøkning, spesielt hvis barnet også har vært eksponert under svangerskapet. Se barbiturater (Link)

     
Fenofibrat ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende anbefales fordi produkter fra kolesterolbiosyntesen er viktig for neonatal utvikling

     
Fenoksymetylpenicillin ( 1)

Se penicilliner (Link)

     
Fenoterol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

          
Fentanyl ( 2, 3)
  • Parenteral tilførsel: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ved engangsdosering eller dosering over kort tid. Noen anbefaler likevel at amming utsettes til 6 timer etter eksponering

  • Depotplaster: Overgang til morsmelk er moderat. Observer barnet for farmakologiske effekter

Se opioidanalgetika (Link)

     
Fenylefrin ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Fenylindandion ( 3)

Opplysninger mangler. Se antikoagulantia, perorale (Link)

     
Fenylpropanolamin ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som minimal ved terapeutiske doser

     
Fenytoin ( 2)

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link)

     
Ferumoksytol ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se jern (Link)

     
Fesoterodin ( 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn

     
Fibrinogen  ( 0)

Opplysninger mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal

     
Fidaksomicin ( 3)

Lav peroral biotilgjengelighet tilsier minimal eksponering av diebarn. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se også antibakterielle midler (Link)

     
Filgrastim ( 0)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal

     
Finasterid ( 4)

Opplysninger mangler. Se antiandrogener (Link)

     
Fingolimod ( 4)

Opplysninger mangler. Se immunsuppresive midler(Link)

     
Flekainid ( 2)

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende

     
Flucytosin ( 3)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales til mer erfaring foreligger

     
Fludarabin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Fludrokortison ( 3)

Opplysninger mangler

     
Flufenazin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Flukonazol ( 2)

Overgang til morsmelk er høy. Kan brukes av ammende ved korttidsbehandling (2 uker)

     
Flumazenil ( 3)

Opplysninger mangler

     
Flumetason ( 2)

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Flunitrazepam ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se benzodiazepiner (Link)

     
Fluocinolon ( 2)

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Fluocinonid ( 2)

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Fluoksetin ( 3)

Overgang til morsmelk er høyere enn for andre SSRI. Alternativt SSRI bør hvis mulig foretrekkes ved amming. Se SSRI (Link)

     
Fluorescein ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Teoretisk risiko for fototoksistet hos diebarn som får lysterapi

     
Fluorid/fluor ( 1)

Overgang til morsmelk er liten. Lokal fluorprofylakse anbefales til ammende.

     
Fluorokinoloner ( 2, 3)

Bør kun brukes i kortere perioder pga. potensiell risiko for påvirkning av barnets tarmflora. Se antibakterielle midler (Link)

     
Fluorouracil ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Flupentiksol ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link)

     
Flurbiprofen ( 2)

Anses forenelig med amming. Se NSAID (Link).

     
Flutamid ( –)

Ikke aktuelt til bruk hos ammende. Se antiandrogener (Link)

     
Flutikason ( 2)

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn. Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Fluvastatin ( 3)

Se statiner (Link)

     
Fluvoksamin ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link)

     
Folat ( 1)

Se folsyre(Link)

     
Folinat ( 1)

Kan brukes av ammende

     
Follitropin ( 0)

Se gonadotropiner (Link)

     
Folsyre/folat ( 1)

Kan brukes av ammende. Se vitaminer (Link)

     
Fomepizol ( 3)

Opplysninger mangler

     
Fondaparinuks ( 0)

Manglende klinisk erfaring

     
Formoterol ( 3)

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Fosamprenavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Fosaprepitant ( 3)

Opplysninger mangler

     
Foscarnet ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Fosfomycin ( 2)

Trolig minimal overgang til morsmelk. Anses som forenelig med amming. Se antimikrobielle midler (Link).

     
Framycetin (hud) ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Frovatriptan ( 3)

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link)

     
Fulvestrant ( –)

Ikke aktuelt til bruk hos ammende

     
Fungicider til lokal bruk ( 0, 1, 2)

Liten systemisk absorpsjon hos mor tilsier minimal overgang til morsmelk. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal Overgang til morsmelk av dermatologiske soppdrepende preparater applisert rundt brystknoppen er ikke studert. Se også de enkelte virkestoffene

     
Furosemid ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se diuretika (Link)

         
Fusidin ( 2, 2)
  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er minimal. Risiko for påvirkning av barnet er liten ved bruk av terapeutiske doser. Se antibakterielle midler (Link)

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende

     
Fysostigmin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Fytomenadion (= vitamin K1) ( 2)

Kan brukes av ammende. Se vitaminer (Link)