Tabell F - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Faktor VIII inhibitor bypass

Opplysninger mangler ( 0)

     
Famciklovir 

Se antivirale midler, herpesinfeksjoner (Link) ( 2)

     
Famotidin

Overgang til morsmelk er liten. Se H2-antagonister (Link) ( 1)

     
Fampridin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Febuksostat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Feksofenadin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihistaminer (Link) ( 2)

     
Felbamat

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bør unngås til erfaring hos ammende foreligger. Se antiepileptika (Link) ( 4)

     
Felodipin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se kalsiumantagonister (Link) ( 3)

     
Fenazon

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende ved sporadisk bruk i terapeutiske doser ( 2)

     
Fenelzin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Fenobarbital

Overgang til morsmelk er høy. Barnet bør observeres for døsighet, dårlig sugeevne og lav vektøkning, spesielt hvis barnet også har vært eksponert under svangerskapet. Se barbiturater (Link) ( 4)

     
Fenofibrat

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende anbefales fordi produkter fra kolesterolbiosyntesen er viktig for neonatal utvikling ( 3)

     
Fenoksymetylpenicillin

Se penicilliner (Link) ( 1)

     
Fenoterol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 3)

          
Fentanyl
  • Parenteral tilførsel: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ved engangsdosering eller dosering over kort tid. Noen anbefaler likevel at amming utsettes til 6 timer etter eksponering ( 2)

  • Depotplaster: Overgang til morsmelk er moderat. Observer barnet for farmakologiske effekter ( 3)

Se opioidanalgetika (Link)

     
Fenylefrin

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Fenylindandion

Opplysninger mangler. Se antikoagulantia, perorale (Link) ( 3)

     
Fenylpropanolamin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som minimal ved terapeutiske doser ( 2)

     
Fenytoin

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link) ( 2)

     
Ferumoksytol

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se jern (Link) ( 3)

     
Fesoterodin

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn ( 3)

     
Fibrinogen 

Opplysninger mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal ( 0)

     
Fidaksomicin

Lav peroral biotilgjengelighet tilsier minimal eksponering av diebarn. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se også antibakterielle midler (Link) ( 3)

     
Filgrastim

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal ( 0)

     
Finasterid

Opplysninger mangler. Se antiandrogener (Link) ( 4)

     
Fingolimod

Opplysninger mangler. Se immunsuppresive midler(Link) ( 4)

     
Flekainid

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Flucytosin

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales til mer erfaring foreligger ( 3)

     
Fludarabin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Fludrokortison

Opplysninger mangler ( 3)

     
Flufenazin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Flukonazol

Overgang til morsmelk er høy. Kan brukes av ammende ved korttidsbehandling (2 uker) ( 2)

     
Flumazenil

Opplysninger mangler ( 3)

     
Flumetason

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Flunitrazepam

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se benzodiazepiner (Link) ( 3)

     
Fluocinolon

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Fluocinonid

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Fluoksetin

Overgang til morsmelk er høyere enn for andre SSRI. Alternativt SSRI bør hvis mulig foretrekkes ved amming. Se SSRI (Link) ( 3)

     
Fluorescein

Overgang til morsmelk er minimal. Teoretisk risiko for fototoksistet hos diebarn som får lysterapi ( 3)

     
Fluorid/fluor

Overgang til morsmelk er liten. Lokal fluorprofylakse anbefales til ammende. ( 1)

     
Fluorokinoloner

Bør kun brukes i kortere perioder pga. potensiell risiko for påvirkning av barnets tarmflora. Se antibakterielle midler (Link) ( 2, 3)

     
Fluorouracil

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Flupentiksol

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Flurbiprofen

Anses forenelig med amming. Se NSAID (Link). ( 2)

     
Flutamid

Ikke aktuelt til bruk hos ammende. Se antiandrogener (Link) ( –)

     
Flutikason

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn. Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Fluvastatin

Se statiner (Link) ( 3)

     
Fluvoksamin

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link) ( 2)

     
Folat

Se folsyre(Link) ( 1)

     
Folinat

Kan brukes av ammende ( 1)

     
Follitropin

Se gonadotropiner (Link) ( 0)

     
Folsyre/folat

Kan brukes av ammende. Se vitaminer (Link) ( 1)

     
Fomepizol

Opplysninger mangler ( 3)

     
Fondaparinuks

Manglende klinisk erfaring ( 0)

     
Formoterol

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Fosamprenavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Fosaprepitant

Opplysninger mangler ( 3)

     
Foscarnet

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Fosfomycin

Trolig minimal overgang til morsmelk. Anses som forenelig med amming. Se antimikrobielle midler (Link). ( 2)

     
Framycetin (hud)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Frovatriptan

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link) ( 3)

     
Fulvestrant

Ikke aktuelt til bruk hos ammende ( –)

     
Fungicider til lokal bruk

Liten systemisk absorpsjon hos mor tilsier minimal overgang til morsmelk. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal Overgang til morsmelk av dermatologiske soppdrepende preparater applisert rundt brystknoppen er ikke studert. Se også de enkelte virkestoffene ( 0, 1, 2)

     
Furosemid

Overgang til morsmelk er minimal. Se diuretika (Link) ( 3)

         
Fusidin
  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er minimal. Risiko for påvirkning av barnet er liten ved bruk av terapeutiske doser. Se antibakterielle midler (Link) ( 2)

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Fysostigmin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Fytomenadion (= vitamin K1)

Kan brukes av ammende. Se vitaminer (Link) ( 2)