Tabell F - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM kategori)
     
Faktor VIII inhibitor bypass

Opplysninger mangler (0)

     
Famciklovir 

Se antivirale midler, herpesinfeksjoner (Link) (2)

     
Famotidin

Overgang til morsmelk er liten. Se H2-antagonister (Link) (1)

     
Fampridin

Opplysninger mangler (3)

     
Febuksostat

Opplysninger mangler (3)

     
Feksofenadin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihistaminer (Link) (2)

     
Felbamat

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bør unngås til erfaring hos ammende foreligger. Se antiepileptika (Link) (4)

     
Felodipin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se kalsiumantagonister (Link) (3)

     
Fenazon

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende ved sporadisk bruk i terapeutiske doser (2)

     
Fenelzin

Opplysninger mangler (3)

     
Fenobarbital

Overgang til morsmelk er høy. Barnet bør observeres for døsighet, dårlig sugeevne og lav vektøkning, spesielt hvis barnet også har vært eksponert under svangerskapet. Se barbiturater (Link) (4)

     
Fenofibrat

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende anbefales fordi produkter fra kolesterolbiosyntesen er viktig for neonatal utvikling (3)

     
Fenoksymetylpenicillin

Se penicilliner (Link) (1)

     
Fenoterol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) (3)

          
Fentanyl
  • Parenteral tilførsel: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ved engangsdosering eller dosering over kort tid. Noen anbefaler likevel at amming utsettes til 6 timer etter eksponering (2)

  • Depotplaster: Overgang til morsmelk er moderat. Observer barnet for farmakologiske effekter (3)

Se opioidanalgetika (Link)

     
Fenylefrin

Øyedråper: Kan brukes av ammende (2)

     
Fenylindandion

Opplysninger mangler. Se antikoagulantia, perorale (Link) (3)

     
Fenylpropanolamin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som minimal ved terapeutiske doser (2)

     
Fenytoin

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link) (2)

     
Ferumoksytol

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se jern (Link) (3)

     
Fesoterodin

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn (3)

     
Fibrinogen 

Opplysninger mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal (0)

     
Fidaksomicin

Lav peroral biotilgjengelighet tilsier minimal eksponering av diebarn. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se også antibakterielle midler (Link) (3)

     
Filgrastim

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal (0)

     
Finasterid

Opplysninger mangler. Se antiandrogener (Link) (4)

     
Fingolimod

Opplysninger mangler. Se immunsuppresive midler(Link) (4)

     
Flekainid

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende (2)

     
Flucytosin

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales til mer erfaring foreligger (3)

     
Fludarabin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Fludrokortison

Opplysninger mangler (3)

     
Flufenazin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) (3)

     
Flukonazol

Overgang til morsmelk er høy. Kan brukes av ammende ved korttidsbehandling (2 uker) (2)

     
Flumazenil

Opplysninger mangler (3)

     
Flumetason

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) (2)

     
Flunitrazepam

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se benzodiazepiner (Link) (3)

     
Fluocinolon

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) (2)

     
Fluocinonid

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) (2)

     
Fluoksetin

Overgang til morsmelk er høyere enn for andre SSRI. Alternativt SSRI bør hvis mulig foretrekkes ved amming. Se SSRI (Link) (3)

     
Fluorescein

Overgang til morsmelk er minimal. Teoretisk risiko for fototoksistet hos diebarn som får lysterapi (3)

     
Fluorid/fluor

Overgang til morsmelk er liten. Lokal fluorprofylakse anbefales til ammende. (1)

     
Fluorokinoloner

Bør kun brukes i kortere perioder pga. potensiell risiko for påvirkning av barnets tarmflora. Se antibakterielle midler (Link) (2, 3)

     
Fluorouracil

Se cytostatika (Link) (5)

     
Flupentiksol

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link) (3)

     
Flurbiprofen

Anses forenelig med amming. Se NSAID (Link). (2)

     
Flutamid

Ikke aktuelt til bruk hos ammende. Se antiandrogener (Link) (–)

     
Flutikason

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn. Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) (2)

     
Fluvastatin

Se statiner (Link) (3)

     
Fluvoksamin

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link) (2)

     
Folat

Se folsyre(Link) (1)

     
Folinat

Kan brukes av ammende (1)

     
Follitropin

Se gonadotropiner (Link) (0)

     
Folsyre/folat

Kan brukes av ammende. Se vitaminer (Link) (1)

     
Fomepizol

Opplysninger mangler (3)

     
Fondaparinuks

Manglende klinisk erfaring (0)

     
Formoterol

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) (3)

     
Fosamprenavir

Se antivirale midler (Link) (5)

     
Fosaprepitant

Opplysninger mangler (3)

     
Foscarnet

Se antivirale midler (Link) (5)

     
Fosfomycin

Trolig minimal overgang til morsmelk. Anses som forenelig med amming. Se antimikrobielle midler (Link). (2)

     
Framycetin (hud)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende (2)

     
Frovatriptan

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link) (3)

     
Fulvestrant

Ikke aktuelt til bruk hos ammende (–)

     
Fungicider til lokal bruk

Liten systemisk absorpsjon hos mor tilsier minimal overgang til morsmelk. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal Overgang til morsmelk av dermatologiske soppdrepende preparater applisert rundt brystknoppen er ikke studert. Se også de enkelte virkestoffene (0, 1, 2)

     
Furosemid

Overgang til morsmelk er minimal. Se diuretika (Link) (3)

         
Fusidin
  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er minimal. Risiko for påvirkning av barnet er liten ved bruk av terapeutiske doser. Se antibakterielle midler (Link) (2)

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende (2)

     
Fysostigmin

Opplysninger mangler (3)

     
Fytomenadion (= vitamin K1)

Kan brukes av ammende. Se vitaminer (Link) (2)