Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Faktor VIII inhibitor bypass (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler

Famciklovir (MM-kategori 2)

Se antivirale midler, herpesinfeksjoner Antivirale midler (Link)

Famotidin (MM-kategori 1)

Overgang til morsmelk er liten. Se H2-antagonister (Link)

Fampridin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Febuksostat (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Feksofenadin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Antihistaminer (H1-antagonister) (Link)

Felbamat (MM-kategori 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bør unngås til erfaring hos ammende foreligger. Se Antiepileptika (Link)

Felodipin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Kalsiumantagonister (Link)

Fenazon (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende ved sporadisk bruk i terapeutiske doser

Fenelzin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Fenobarbital (MM-kategori 4)

Overgang til morsmelk er høy. Barnet bør observeres for døsighet, dårlig sugeevne og lav vektøkning, spesielt hvis barnet også har vært eksponert under svangerskapet. Se Barbiturater (Link)

Fenofibrat (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende anbefales fordi produkter fra kolesterolbiosyntesen er viktig for neonatal utvikling

Fenoksymetylpenicillin (MM-kategori 1)

Se Penicilliner (Link)

Fenoterol (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

Fentanyl (MM-kategori 2, 3)

  • Parenteral tilførsel: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ved engangsdosering eller dosering over kort tid. Noen anbefaler likevel at amming utsettes til 6 timer etter eksponering

  • Depotplaster: Overgang til morsmelk er moderat. Observer barnet for farmakologiske effekter

Se Opioidanalgetika (Link)

Fenylefrin (MM-kategori 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

Fenylindandion (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Antikoagulantia, perorale (Link)

Fenylpropanolamin (MM-kategori 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som minimal ved terapeutiske doser

Fenytoin (MM-kategori 2)

Kan brukes av ammende. Se Antiepileptika (Link)

Ferumoksytol (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se Jern (Link)

Fesoterodin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn

Fibrinogen (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal

Fidaksomicin (MM-kategori 3)

Lav peroral biotilgjengelighet tilsier minimal eksponering av diebarn. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se også Antibakterielle midler (Link)

Filgrastim (MM-kategori 0)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal

Finasterid (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler. Se Antiandrogener (Link)

Fingolimod (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler. Se Immunsuppressive midler (Link)

Flekainid (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende

Flucytosin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales til mer erfaring foreligger

Fludarabin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Fludrokortison (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Flufenazin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antipsykotika (Link)

Flukonazol (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er høy. Kan brukes av ammende ved korttidsbehandling (2 uker)

Flumazenil (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Flumetason (MM-kategori 2)

Se Glukokortikoider (Link)

Flunitrazepam (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Benzodiazepiner (Link)

Fluocinolon (MM-kategori 2)

Se Glukokortikoider (Link)

Fluocinonid (MM-kategori 2)

Se Glukokortikoider (Link)

Fluoksetin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er høyere enn for andre SSRI. Alternativt SSRI bør hvis mulig foretrekkes ved amming. Se SSRI (Link)

Fluorescein (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Teoretisk risiko for fototoksistet hos diebarn som får lysterapi

Fluorid/fluor (MM-kategori 1)

Overgang til morsmelk er liten. Lokal fluorprofylakse anbefales til ammende.

Fluorokinoloner (MM-kategori 2, 3)

Bør kun brukes i kortere perioder pga. potensiell risiko for påvirkning av barnets tarmflora. Se Antibakterielle midler (Link)

Fluorouracil (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Flupentiksol (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Antipsykotika (Link)

Flurbiprofen (MM-kategori 2)

Anses forenelig med amming. Se NSAID (Link).

Flutamid (MM-kategori –)

Ikke aktuelt til bruk hos ammende. Se Antiandrogener (Link)

Flutikason (MM-kategori 2)

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn. Se glukokortikoider, lokalbehandling Glukokortikoider (Link)

Fluvastatin (MM-kategori 3)

Se Statiner (Link)

Fluvoksamin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link)

Folat (MM-kategori 1)

Se Folsyre/folat (Link)

Folinat (MM-kategori 1)

Kan brukes av ammende

Follitropin (MM-kategori 0)

Se Gonadotropiner (Link)

Folsyre/folat (MM-kategori 1)

Kan brukes av ammende. Se Vitaminer (Link)

Fomepizol (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Fondaparinuks (MM-kategori 0)

Manglende klinisk erfaring

Formoterol (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

Fosamprenavir (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Fosaprepitant (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Foscarnet (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Fosfomycin (MM-kategori 2)

Trolig minimal overgang til morsmelk. Anses som forenelig med amming. Se Antibakterielle midler (Link).

Framycetin (hud) (MM-kategori 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

Fremanezumab (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk.

Frovatriptan (MM-kategori 3)

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Se Triptaner (Link)

Fulvestrant (MM-kategori –)

Ikke aktuelt til bruk hos ammende

Fungicider til lokal bruk (MM-kategori 0, 1, 2)

Liten systemisk absorpsjon hos mor tilsier minimal overgang til morsmelk. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal Overgang til morsmelk av dermatologiske soppdrepende preparater applisert rundt brystknoppen er ikke studert. Se også de enkelte virkestoffene

Furosemid (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Diuretika (Link)

Fusidin (MM-kategori 2, 2)

  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er minimal. Risiko for påvirkning av barnet er liten ved bruk av terapeutiske doser. Se Antibakterielle midler (Link)

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende

Fysostigmin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Fytomenadion (= vitamin K1) (MM-kategori 2)

Kan brukes av ammende. Se Vitaminer (Link)