Tabell E - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Ebastin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) ( 3)

     
Edoksaban

Sannsynlighet for systemisk opptak hos barnet tilsier at et alternativt antitrombotisk middel bør brukes av ammende. ( 3)

     
Edrofonium

Virkestoffet er ionisert ved fysiologisk pH. Derfor antas overgang til morsmelk å være minimal ( 3)

     
Efavirenz

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Efedrin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Sporadisk bruk ansees som forenlig med amming ( 2)

     
Eflornitin

Lokalbehandling: Systemisk eksponering etter lokal behandling er lav. Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn er derfor liten ( 3)

     
Ekonazol

Se fungicider til lokal bruk (Link) ( 1)

     
Eksemestan

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Eksenatid

Se antidiabetika, perorale (Link) Opplysninger om overgang til morsmelk mangler ( 3)

     
Eletriptan

Overgang til morsmelk er minimal. Manglende klinisk erfaring. Se triptaner (Link) ( 3)

     
Eltrombopag 

Opplysninger mangler ( 3)

     
Eluksadolin

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang av eluksadolin til morsmelk pga. svært lav biotilgjengelighet. ( 3)

     
Elvitegravir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Emedastin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) ( 3)

     
Emepron

Opplysninger mangler. Se antikolinergika (Link) ( 3)

     
Empaglifozin

Opplysninger mangler. Se perorale antidiabetika(Link). ( 3)

     
Emtricitabin

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Enalapril

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Enfuvirtide

Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor ( 5)

     
Enoksaparin

Se hepariner (Link) ( 0)

     
Entakapon

Opplysninger mangler ( 3)

     
Entekavir

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link) ( 3)

     
Epirubicin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Eplerenon

Opplysninger mangler. Se diuretika (Link) ( 3)

     
Epoetin (= erytropoietin)

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Epoprostenol

Opplysninger mangler ( 3)

     
Eprosartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Eptacog alfa (= faktor VIIa)

Opplysninger mangler ( 3)

     
Eptifibatid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Ergokalsiferol

Se vitamin D (Link) ( 2)

     
Ergotamin

Bruk hos ammende frarådes pga. risiko for toksiske effekter (ergotisme) hos barnet, samt mulig hemning av melkeproduksjonen ( 5)

     
Eribulin

Se cytostatika(Link) ( 5)

     
Erlotinib

Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av ammende ( 5)

     
Ertapenem

Overgang til morsmelk er minimal. Se antibakterielle midler (Link) ( 2)

     
Ertugliflozin

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk. Se Antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Erytromycin

Kan brukes av ammende. Se antibakterielle midler (Link) ( 1)

     
Erytropoietin

Se epoetin(Link) ( 0)

     
Escitalopram

Se citalopram(Link) og SSRI (Link) ( 2)

     
Esketamin

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se ketamin(Link) og anestesimidler(Link) ( 3)

     
Eslikarbazepin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Esmolol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Etter en time er esmolol metabolisert, og amming kan gjenopptas. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Esomeprazol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se protonpumpehemmere (Link) ( 2)

     
Estramustin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Etambutol

Overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring tilsier at etambutol kan brukes av ammende ( 2)

     
Etanercept

Opplysninger mangler. Se immunsuppresive midler (Link) ( 0)

     
Etanol

Overgang til morsmelk er høy. Kan påvirke smaken på morsmelken. Sporadisk konsum er forenlig med amming. En alkoholenhet per dag er sannsynligvis trygt. Forsinket motorisk utvikling hos barnet er påvist ved bruk av to enheter daglig hos ammende. Risiko for nedsatt melkesekresjon ( 3)

     
Etelkalsetid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Etidronat

Se bisfosfonater (Link) ( 0)

     
Etilefrin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Etinyløstradiol

Overgang til morsmelk er minimal. Kan redusere melkeproduksjonen. Se p-piller (Link) ( 3)

     
Etonogestrel

Manglende klinisk erfaring med implantat. Se p-piller (Link) ( 3)

     
Etoposid

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Etorikoksib

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se COX-2-hemmere (Link) ( 3)

     
Etosuksimid

Overgang til morsmelk er høy. Sedativ effekt hos brysternærte barn er rapportert. Se antiepileptika (Link) ( 4)

     
Etravirin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Etylmorfin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Potensiell risiko for sedasjon hos brysternærte barn ved langtidsbruk. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Everolimus

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link) ( 4)

      
Evolokumab

Se PCSK9-hemmere (Link)

( 3)

     
Ezetimib

Opplysninger mangler ( 3)