Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Kabergolin (MM-kategori 5)

Hemmer prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen. Effekt oppnås etter 3 timer og varer i flere uker

Kalsipotriol (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Hvis kalsipotriolbehandling hos ammende er nødvendig, bør barnets serum-kalsium kontrolleres regelmessig.

Kalsitonin (MM-kategori 0)

Har virket laktasjonshemmende i dyrestudier

Kalsitriol (MM-kategori 3)

Se Vitamin D og vitamin D-analoger (Link)

Kalsiumantagonister (MM-kategori 2, 3)

Begrenset klinisk erfaring tilsier forsiktighet ved bruk til ammende kvinner

  • For kalsiumantagonister med primær vaskulær virkning: Mest data foreligger for nifedipin. Observer barnet for hypotensjon ved langtidsbruk. Se også de enkelte virkestoffene

  • For kalsiumantagonister med direkte effekt på hjertet: Observer barnet for bradykardi og hypotensjon ved langtidsbruk. Se også de enkelte virkestoffene

Kanagliflozin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Antidiabetika, perorale (Link)(Link)

Kandesartan (MM-kategori 3)

Se Angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

Kanrenoat (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Kapecitabin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Kaplasizumab (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se Monoklonale antistoffer (Link).

Kaptopril (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

Karbakolin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Øyedråper: Kan brukes av ammende

Karbamazepin (MM-kategori 2)

Kan brukes av ammende. Se Antiepileptika (Link)

Karbetocin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Kan teoretisk stimulere melkeutdrivelsen

Karbidopa (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Karbimazol (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Monitorer barnets thyreoideastatus (T3 og T4). Propyltiouracil foretrekkes pga. lengre klinisk erfaring

Karboplatin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Karfilzomib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet under og i minst to dager etter behandling med karfilzomib.

Karisoprodol (MM-kategori 4)

Begrensede data kan tyde på at overgang til morsmelk er høy. Observer barnet for sedasjon

Karmustin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Karvedilol (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

Ketamin (MM-kategori 2)

Se Anestesimidler (Link)

Ketobemidon (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se Opioidanalgetika (Link)

Ketokonazol (MM-kategori 2, 1)

  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ved korttidsbehandling (< 14 dager)

  • Lokal bruk: Se fungicider til lokal bruk Fungicider til lokal bruk (Link)

Ketoprofen (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link)

Ketorolac (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link)

Ketotifen (MM-kategori 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

Kinin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende. Se Antimalariamidler (Link)

Kladribin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Klaritromycin (MM-kategori 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antibakterielle midler (Link)

Klavulanat (MM-kategori 2)

Anses som forenelig med amming. Se Antibakterielle midler (Link).

Klindamycin (MM-kategori 3, 2)

  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er liten. Andrehåndsvalg. Førstevalg ved mastitt hos ammende med penicillinallergi. Brysternærte barn bør observeres for diaré. Se Antibakterielle midler (Link)

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende

Klobazam (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Benzodiazepiner (Link)

Klobetasol (MM-kategori 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Glukokortikoider (Link)

Klodronat (MM-kategori 0)

Se Bisfosfonater (Link)

Klofarabin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Kloksacillin (MM-kategori 1)

Kan brukes av ammende. Se også Antibakterielle midler (Link)

Klometiazol (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Bør bare brukes over kortere tidsperioder

Klomifen (MM-kategori 0)

Bør unngås under oppstart av amming pga. mulig hemning av melkeproduksjonen

Klomipramin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se Trisykliske antidepressiva (TCA) (Link)

Klonazepam (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Observer barnet for sedasjon. Se Antiepileptika (Link)

Klonidin (MM-kategori 3, 3)

  • Migreneprofylakse: Risiko for påvirkning av barnet er liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Barnet bør observeres for hypotensjon

  • Hypertensjon: Overgang til morsmelk er moderat. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende. Kan redusere melkeproduksjonen

Klopidogrel (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Klorambucil (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Kloramfenikol (MM-kategori 5, 2)

  • Peroralt: Bruk hos ammende frarådes ved systemisk behandling pga. virkestoffets toksisitet. Premature barn og spedbarn yngre enn en måned, er spesielt utsatte pga. redusert glukuronideringsevne

  • Øyedråper: Kan brukes av ammende

Klorheksidin (MM-kategori 1)

Kan brukes av ammende

Klorokin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se Antimalariamidler (Link)

Klorpromazin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Observer barnet for sløvhet og døsighet. Økt melkeproduksjon har vært observert hos mor. Se Antipsykotika (Link)

Klorprotiksen (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika Antipsykotika (Link)

Klorsyklizin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bivirkninger hos brysternærte barn er rapportert. Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Se Antihistaminer (H1-antagonister) (Link)

Klortetrasyklin (MM-kategori 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

Klotrimazol (hud- og gynekologisk bruk) (MM-kategori 1)

Lokalbehandling: Passerer ikke over i morsmelk. Se også fungicider til lokal bruk Fungicider til lokal bruk (Link)

Klozapin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende pga. virkestoffets toksisitet. Se Antipsykotika (Link)

Kobicistat (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Ved HIV-infeksjon er amming kontraindisert.

Kobimetinib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet.

Kodein (MM-kategori 3–4 avhengig av dosering og varighet for bruk)

Ammende skal ikke bruke kodeinholdige preparater sammenhengende utover 2–3 dager. Diebarn bør observeres med tanke på slapphet og sedasjon. Kvinner med ultrarask genotype av CYP2D6 vil i høy grad kunne omdanne kodein til morfin. Høye doser av morfin vil kunne gjenfinnes i morsmelken etter sammenhengende bruk utover to uker. Bruk av kodeinholdige preparater hos slike kvinner anbefales ikke

Koffein (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Koffein har lang plasmahalveringstid i spedbarn. 3–5 kopper kaffe daglig ansees som forenlig med amming. En liter coladrikk inneholder koffein tilsvarende ca. én kopp kaffe. Risiko for irritabilitet hos barnet ved høye doser

Kolekalsiferol (MM-kategori 3)

Se Vitamin D og vitamin D-analoger (Link)

Kolesevelam (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Kolestipol (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Kolestyramin (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Kolfoskeril (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Kolinteofyllinat (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se Teofyllin (Link)

Kolistin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Absorberes i liten grad systemisk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets toksiske egenskaper. Se Antibakterielle midler (Link)

Kolkisin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Begrenset klinisk erfaring og toksiske egenskaper tilsier tilbakeholdenhet ved amming

Kollagenase (MM-kategori 0)

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn. Kan brukes av ammende

Korifollitropin alfa (MM-kategori 0)

Se Gonadotropiner (Link)

Koriongonadotropin (MM-kategori 0)

Se Gonadotropiner (Link)

Kortison (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se Glukokortikoider (Link)

Krizotinib (MM-kategori 5)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende.

Kromoglikat (MM-kategori 1)

Overgang til morsmelk er minimal

Krotamiton (MM-kategori 0)

Lokal bruk: Kan brukes av ammende

Kunstige tårevæsker (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Kvetiapin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se også Antipsykotika (Link)

Kvinagolid (MM-kategori 5)

Hemmer prolaktinproduksjonen og dermed melkeproduksjonen