Tabell K - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Kabergolin ( 5)

Hemmer prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen. Effekt oppnås etter 3 timer og varer i flere uker

     
Kalsipotriol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Hvis kalsipotriolbehandling hos ammende er nødvendig, bør barnets serum-kalsium kontrolleres regelmessig.

     
Kalsitonin ( 0)

Har virket laktasjonshemmende i dyrestudier

     
Kalsitriol ( 3)

Se vitamin D (Link)

          
Kalsiumantagonister ( 2, 3)

Begrenset klinisk erfaring tilsier forsiktighet ved bruk til ammende kvinner

  • For kalsiumantagonister med primær vaskulær virkning: Mest data foreligger for nifedipin. Observer barnet for hypotensjon ved langtidsbruk. Se også de enkelte virkestoffene

  • For kalsiumantagonister med direkte effekt på hjertet: Observer barnet for bradykardi og hypotensjon ved langtidsbruk. Se også de enkelte virkestoffene

      
Kanagliflozin ( 3)

Opplysninger mangler. Se perorale antidiabetika (Link)(Link)

     
Kandesartan ( 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Kanrenoat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Kapecitabin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Kapsaicin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Kaptopril ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Karbakolin ( 3)

Opplysninger mangler. Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Karbamazepin ( 2)

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link)

     
Karbetocin ( 3)

Opplysninger mangler. Kan teoretisk stimulere melkeutdrivelsen

     
Karbidopa ( 3)

Opplysninger mangler

     
Karbimazol ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Monitorer barnets thyreoideastatus (T3 og T4). Propyltiouracil foretrekkes pga. lengre klinisk erfaring

     
Karboplatin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Karfilzomib ( 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet under og i minst to dager etter behandling med karfilzomib.

     
Karisoprodol ( 4)

Begrensede data kan tyde på at overgang til morsmelk er høy. Observer barnet for sedasjon

     
Karvedilol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Ketamin ( 2)

Se anestesimidler (Link)

     
Ketobemidon ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se opioidanalgetika (Link)

         
Ketokonazol ( 2, 1)
  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ved korttidsbehandling (< 14 dager)

  • Lokal bruk: Se fungicider til lokal bruk (Link)

     
Ketoprofen ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link)

     
Ketorolac ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link)

     
Ketotifen ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Kinin ( 2)

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende. Se antimalariamidler (Link)

     
Kladribin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Klaritromycin ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link)

     
Klavulanat ( 2)

Anses som forenelig med amming. Se antibakterielle midler (Link).

         
Klindamycin ( 3, 2)
  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er liten. Alternativt antibakterielt middel anbefales til ammende. Se antibakterielle midler (Link)

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende

     
Klobazam ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se benzodiazepiner (Link)

     
Klobetasol ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Klodronat ( 0)

Se bisfosfonater (Link)

     
Klofarabin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Kloksacillin ( 1)

Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link)

     
Klometiazol ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Bør bare brukes over kortere tidsperioder

     
Klomifen ( 0)

Bør unngås under oppstart av amming pga. mulig hemning av melkeproduksjonen

     
Klomipramin ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Klonazepam ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Observer barnet for sedasjon. Se antiepileptika (Link)

         
Klonidin ( 3, 3)
  • Migreneprofylakse: Risiko for påvirkning av barnet er liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Barnet bør observeres for hypotensjon

  • Hypertensjon: Overgang til morsmelk er moderat. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende. Kan redusere melkeproduksjonen

     
Klopidogrel ( 3)

Opplysninger mangler

     
Klorambucil ( 5)

Se cytostatika (Link)

         
Kloramfenikol ( 5, 2)
  • Peroralt: Bruk hos ammende frarådes ved systemisk behandling pga. virkestoffets toksisitet. Premature barn og spedbarn yngre enn en måned, er spesielt utsatte pga. redusert glukuronideringsevne

  • Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Klorheksidin ( 1)

Kan brukes av ammende

     
Klorokin ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se antimalariamidler (Link)

     
Klorpromazin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Observer barnet for sløvhet og døsighet. Økt melkeproduksjon har vært observert hos mor. Se antipsykotika (Link)

     
Klorprotiksen ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link)

     
Klorsyklizin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bivirkninger hos brysternærte barn er rapportert. Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Se antihistaminer (Link)

     
Klortetrasyklin ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Klotrimazol (hud- og gynekologisk bruk) ( 1)

Lokalbehandling: Passerer ikke over i morsmelk. Se også fungicider til lokal bruk (Link)

     
Klozapin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende pga. virkestoffets toksisitet. Se antipsykotika (Link)

     
Kobicistat ( 3)

Opplysninger mangler. Ved HIV-infeksjon er amming kontraindisert.

     
Kobimetinib ( 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet.

     
Kodein ( 3–4 avhengig av dosering og varighet for bruk)

Ammende skal ikke bruke kodeinholdige preparater sammenhengende utover 2–3 dager. Diebarn bør observeres med tanke på slapphet og sedasjon. Kvinner med ultrarask genotype av CYP2D6 vil i høy grad kunne omdanne kodein til morfin. Høye doser av morfin vil kunne gjenfinnes i morsmelken etter sammenhengende bruk utover to uker. Bruk av kodeinholdige preparater hos slike kvinner anbefales ikke

     
Koffein ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Koffein har lang plasmahalveringstid i spedbarn. 3–5 kopper kaffe daglig ansees som forenlig med amming. En liter coladrikk inneholder koffein tilsvarende ca. én kopp kaffe. Risiko for irritabilitet hos barnet ved høye doser

     
Kolekalsiferol ( 3)

Se vitamin D (Link)

     
Kolesevelam ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Kolestipol ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Kolestyramin ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Kolfoskeril ( 3)

Opplysninger mangler

     
Kolinteofyllinat ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se teofyllin(Link)

     
Kolistin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Absorberes i liten grad systemisk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets toksiske egenskaper. Se antibakterielle midler (Link)

     
Kolkisin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Begrenset klinisk erfaring og toksiske egenskaper tilsier tilbakeholdenhet ved amming

     
Kollagenase ( 0)

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn. Kan brukes av ammende

     
Korifollitropin alfa ( 0)

Se gonadotropiner (Link)

     
Koriongonadotropin ( 0)

Se gonadotropiner (Link)

     
Kortison ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se glukokortikoider (Link)

     
Krizotinib ( 5)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende.

     
Kromoglikat ( 1)

Overgang til morsmelk er minimal

     
Krotamiton ( 0)

Lokal bruk: Kan brukes av ammende

     
Kvetiapin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se også antipsykotika (Link)

     
Kvinagolid ( 5)

Hemmer prolaktinproduksjonen og dermed melkeproduksjonen