Tabell K - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM kategori)
     
Kabergolin

Hemmer prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen. Effekt oppnås etter 3 timer og varer i flere uker (5)

     
Kalsipotriol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Hvis kalsipotriolbehandling hos ammende er nødvendig, bør barnets serum-kalsium kontrolleres regelmessig. (3)

     
Kalsitonin

Har virket laktasjonshemmende i dyrestudier (0)

     
Kalsitriol

Se vitamin D (Link) (3)

          
Kalsiumantagonister

Begrenset klinisk erfaring tilsier forsiktighet ved bruk til ammende kvinner

  • For kalsiumantagonister med primær vaskulær virkning: Mest data foreligger for nifedipin. Observer barnet for hypotensjon ved langtidsbruk. Se også de enkelte virkestoffene

  • For kalsiumantagonister med direkte effekt på hjertet: Observer barnet for bradykardi og hypotensjon ved langtidsbruk. Se også de enkelte virkestoffene (2, 3)

      
Kanagliflozin

Opplysninger mangler. Se perorale antidiabetika (Link)(Link)

(3)

     
Kandesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) (3)

     
Kanrenoat

Opplysninger mangler (3)

     
Kapecitabin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Kapsaicin

Opplysninger mangler (3)

     
Kaptopril

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende (2)

     
Karbakolin

Opplysninger mangler. Øyedråper: Kan brukes av ammende (3)

     
Karbamazepin

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link) (2)

     
Karbetocin

Opplysninger mangler. Kan teoretisk stimulere melkeutdrivelsen (3)

     
Karbidopa

Opplysninger mangler (3)

     
Karbimazol

Overgang til morsmelk er liten. Monitorer barnets thyreoideastatus (T3 og T4). Propyltiouracil foretrekkes pga. lengre klinisk erfaring (3)

     
Karboplatin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Karfilzomib

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet under og i minst to dager etter behandling med karfilzomib. (3)

     
Karisoprodol

Begrensede data kan tyde på at overgang til morsmelk er høy. Observer barnet for sedasjon (4)

     
Karvedilol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) (3)

     
Ketamin

Se anestesimidler (Link) (2)

     
Ketobemidon

Overgang til morsmelk er liten. Se opioidanalgetika (Link) (3)

         
Ketokonazol
  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ved korttidsbehandling (< 14 dager) (2)

  • Lokal bruk: Se fungicider til lokal bruk (Link) (1)

     
Ketoprofen

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link) (3)

     
Ketorolac

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link) (2)

     
Ketotifen

Øyedråper: Kan brukes av ammende (2)

     
Kinin

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende. Se antimalariamidler (Link) (2)

     
Kladribin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Klaritromycin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link) (2)

     
Klavulanat

Anses som forenelig med amming. Se antibakterielle midler (Link). (2)

         
Klindamycin
  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er liten. Alternativt antibakterielt middel anbefales til ammende. Se antibakterielle midler (Link) (3)

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende (2)

     
Klobazam

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se benzodiazepiner (Link) (3)

     
Klobetasol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) (2)

     
Klodronat

Se bisfosfonater (Link) (0)

     
Klofarabin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Kloksacillin

Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link) (1)

     
Klometiazol

Overgang til morsmelk er minimal. Bør bare brukes over kortere tidsperioder (3)

     
Klomifen

Bør unngås under oppstart av amming pga. mulig hemning av melkeproduksjonen (0)

     
Klomipramin

Overgang til morsmelk er liten. Se trisykliske antidepressiva (Link) (2)

     
Klonazepam

Overgang til morsmelk er liten. Observer barnet for sedasjon. Se antiepileptika (Link) (3)

         
Klonidin
  • Migreneprofylakse: Risiko for påvirkning av barnet er liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Barnet bør observeres for hypotensjon (3)

  • Hypertensjon: Overgang til morsmelk er moderat. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende. Kan redusere melkeproduksjonen (3)

     
Klopidogrel

Opplysninger mangler (3)

     
Klorambucil

Se cytostatika (Link) (5)

         
Kloramfenikol
  • Peroralt: Bruk hos ammende frarådes ved systemisk behandling pga. virkestoffets toksisitet. Premature barn og spedbarn yngre enn en måned, er spesielt utsatte pga. redusert glukuronideringsevne (5)

  • Øyedråper: Kan brukes av ammende (2)

     
Klorheksidin

Kan brukes av ammende (1)

     
Klorokin

Overgang til morsmelk er moderat. Se antimalariamidler (Link) (3)

     
Klorpromazin

Overgang til morsmelk er minimal. Observer barnet for sløvhet og døsighet. Økt melkeproduksjon har vært observert hos mor. Se antipsykotika (Link) (3)

     
Klorprotiksen

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link) (3)

     
Klorsyklizin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bivirkninger hos brysternærte barn er rapportert. Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Se antihistaminer (Link) (3)

     
Klortetrasyklin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende (2)

     
Klotrimazol (hud- og gynekologisk bruk)

Lokalbehandling: Passerer ikke over i morsmelk. Se også fungicider til lokal bruk (Link) (1)

     
Klozapin

Overgang til morsmelk er minimal. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende pga. virkestoffets toksisitet. Se antipsykotika (Link) (3)

     
Kobicistat

Opplysninger mangler. Ved HIV-infeksjon er amming kontraindisert. (3)

     
Kobimetinib

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet. (3)

     
Kodein

Ammende skal ikke bruke kodeinholdige preparater sammenhengende utover 2–3 dager. Diebarn bør observeres med tanke på slapphet og sedasjon. Kvinner med ultrarask genotype av CYP2D6 vil i høy grad kunne omdanne kodein til morfin. Høye doser av morfin vil kunne gjenfinnes i morsmelken etter sammenhengende bruk utover to uker. Bruk av kodeinholdige preparater hos slike kvinner anbefales ikke (3–4 avhengig av dosering og varighet for bruk)

     
Koffein

Overgang til morsmelk er moderat. Koffein har lang plasmahalveringstid i spedbarn. 3–5 kopper kaffe daglig ansees som forenlig med amming. En liter coladrikk inneholder koffein tilsvarende ca. én kopp kaffe. Risiko for irritabilitet hos barnet ved høye doser (3)

     
Kolekalsiferol

Se vitamin D (Link) (3)

     
Kolesevelam

Kan brukes av ammende (0)

     
Kolestipol

Kan brukes av ammende (0)

     
Kolestyramin

Kan brukes av ammende (0)

     
Kolfoskeril

Opplysninger mangler (3)

     
Kolinteofyllinat

Overgang til morsmelk er liten. Se teofyllin(Link) (3)

     
Kolistin

Overgang til morsmelk er liten. Absorberes i liten grad systemisk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets toksiske egenskaper. Se antibakterielle midler (Link) (3)

     
Kolkisin

Overgang til morsmelk er liten. Begrenset klinisk erfaring og toksiske egenskaper tilsier tilbakeholdenhet ved amming (3)

     
Kollagenase

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn. Kan brukes av ammende (0)

     
Korifollitropin alfa

Se gonadotropiner (Link) (0)

     
Koriongonadotropin

Se gonadotropiner (Link) (0)

     
Kortison

Overgang til morsmelk er moderat. Se glukokortikoider (Link) (3)

     
Krizotinib

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende. (5)

     
Kromoglikat

Overgang til morsmelk er minimal (1)

     
Krotamiton

Lokal bruk: Kan brukes av ammende (0)

     
Kvetiapin

Overgang til morsmelk er minimal. Se også antipsykotika (Link) (3)

     
Kvinagolid

Hemmer prolaktinproduksjonen og dermed melkeproduksjonen (5)