Tabell K - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Kabergolin

Hemmer prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen. Effekt oppnås etter 3 timer og varer i flere uker ( 5)

     
Kalsipotriol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Hvis kalsipotriolbehandling hos ammende er nødvendig, bør barnets serum-kalsium kontrolleres regelmessig. ( 3)

     
Kalsitonin

Har virket laktasjonshemmende i dyrestudier ( 0)

     
Kalsitriol

Se vitamin D (Link) ( 3)

          
Kalsiumantagonister

Begrenset klinisk erfaring tilsier forsiktighet ved bruk til ammende kvinner

  • For kalsiumantagonister med primær vaskulær virkning: Mest data foreligger for nifedipin. Observer barnet for hypotensjon ved langtidsbruk. Se også de enkelte virkestoffene

  • For kalsiumantagonister med direkte effekt på hjertet: Observer barnet for bradykardi og hypotensjon ved langtidsbruk. Se også de enkelte virkestoffene ( 2, 3)

      
Kanagliflozin

Opplysninger mangler. Se perorale antidiabetika (Link)(Link)

( 3)

     
Kandesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Kanrenoat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Kapecitabin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Kapsaicin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Kaptopril

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Karbakolin

Opplysninger mangler. Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 3)

     
Karbamazepin

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link) ( 2)

     
Karbetocin

Opplysninger mangler. Kan teoretisk stimulere melkeutdrivelsen ( 3)

     
Karbidopa

Opplysninger mangler ( 3)

     
Karbimazol

Overgang til morsmelk er liten. Monitorer barnets thyreoideastatus (T3 og T4). Propyltiouracil foretrekkes pga. lengre klinisk erfaring ( 3)

     
Karboplatin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Karfilzomib

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet under og i minst to dager etter behandling med karfilzomib. ( 3)

     
Karisoprodol

Begrensede data kan tyde på at overgang til morsmelk er høy. Observer barnet for sedasjon ( 4)

     
Karvedilol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Ketamin

Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Ketobemidon

Overgang til morsmelk er liten. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

         
Ketokonazol
  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ved korttidsbehandling (< 14 dager) ( 2)

  • Lokal bruk: Se fungicider til lokal bruk (Link) ( 1)

     
Ketoprofen

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link) ( 3)

     
Ketorolac

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link) ( 2)

     
Ketotifen

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Kinin

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende. Se antimalariamidler (Link) ( 2)

     
Kladribin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Klaritromycin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link) ( 2)

     
Klavulanat

Anses som forenelig med amming. Se antibakterielle midler (Link). ( 2)

         
Klindamycin
  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er liten. Alternativt antibakterielt middel anbefales til ammende. Se antibakterielle midler (Link) ( 3)

  • Lokal bruk: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Klobazam

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se benzodiazepiner (Link) ( 3)

     
Klobetasol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Klodronat

Se bisfosfonater (Link) ( 0)

     
Klofarabin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Kloksacillin

Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link) ( 1)

     
Klometiazol

Overgang til morsmelk er minimal. Bør bare brukes over kortere tidsperioder ( 3)

     
Klomifen

Bør unngås under oppstart av amming pga. mulig hemning av melkeproduksjonen ( 0)

     
Klomipramin

Overgang til morsmelk er liten. Se trisykliske antidepressiva (Link) ( 2)

     
Klonazepam

Overgang til morsmelk er liten. Observer barnet for sedasjon. Se antiepileptika (Link) ( 3)

         
Klonidin
  • Migreneprofylakse: Risiko for påvirkning av barnet er liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Barnet bør observeres for hypotensjon ( 3)

  • Hypertensjon: Overgang til morsmelk er moderat. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende. Kan redusere melkeproduksjonen ( 3)

     
Klopidogrel

Opplysninger mangler ( 3)

     
Klorambucil

Se cytostatika (Link) ( 5)

         
Kloramfenikol
  • Peroralt: Bruk hos ammende frarådes ved systemisk behandling pga. virkestoffets toksisitet. Premature barn og spedbarn yngre enn en måned, er spesielt utsatte pga. redusert glukuronideringsevne ( 5)

  • Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Klorheksidin

Kan brukes av ammende ( 1)

     
Klorokin

Overgang til morsmelk er moderat. Se antimalariamidler (Link) ( 3)

     
Klorpromazin

Overgang til morsmelk er minimal. Observer barnet for sløvhet og døsighet. Økt melkeproduksjon har vært observert hos mor. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Klorprotiksen

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Klorsyklizin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bivirkninger hos brysternærte barn er rapportert. Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Se antihistaminer (Link) ( 3)

     
Klortetrasyklin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Klotrimazol (hud- og gynekologisk bruk)

Lokalbehandling: Passerer ikke over i morsmelk. Se også fungicider til lokal bruk (Link) ( 1)

     
Klozapin

Overgang til morsmelk er minimal. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende pga. virkestoffets toksisitet. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Kobicistat

Opplysninger mangler. Ved HIV-infeksjon er amming kontraindisert. ( 3)

     
Kobimetinib

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet. ( 3)

     
Kodein

Ammende skal ikke bruke kodeinholdige preparater sammenhengende utover 2–3 dager. Diebarn bør observeres med tanke på slapphet og sedasjon. Kvinner med ultrarask genotype av CYP2D6 vil i høy grad kunne omdanne kodein til morfin. Høye doser av morfin vil kunne gjenfinnes i morsmelken etter sammenhengende bruk utover to uker. Bruk av kodeinholdige preparater hos slike kvinner anbefales ikke ( 3–4 avhengig av dosering og varighet for bruk)

     
Koffein

Overgang til morsmelk er moderat. Koffein har lang plasmahalveringstid i spedbarn. 3–5 kopper kaffe daglig ansees som forenlig med amming. En liter coladrikk inneholder koffein tilsvarende ca. én kopp kaffe. Risiko for irritabilitet hos barnet ved høye doser ( 3)

     
Kolekalsiferol

Se vitamin D (Link) ( 3)

     
Kolesevelam

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Kolestipol

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Kolestyramin

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Kolfoskeril

Opplysninger mangler ( 3)

     
Kolinteofyllinat

Overgang til morsmelk er liten. Se teofyllin(Link) ( 3)

     
Kolistin

Overgang til morsmelk er liten. Absorberes i liten grad systemisk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets toksiske egenskaper. Se antibakterielle midler (Link) ( 3)

     
Kolkisin

Overgang til morsmelk er liten. Begrenset klinisk erfaring og toksiske egenskaper tilsier tilbakeholdenhet ved amming ( 3)

     
Kollagenase

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn. Kan brukes av ammende ( 0)

     
Korifollitropin alfa

Se gonadotropiner (Link) ( 0)

     
Koriongonadotropin

Se gonadotropiner (Link) ( 0)

     
Kortison

Overgang til morsmelk er moderat. Se glukokortikoider (Link) ( 3)

     
Krizotinib

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende. ( 5)

     
Kromoglikat

Overgang til morsmelk er minimal ( 1)

     
Krotamiton

Lokal bruk: Kan brukes av ammende ( 0)

     
Kvetiapin

Overgang til morsmelk er minimal. Se også antipsykotika (Link) ( 3)

     
Kvinagolid

Hemmer prolaktinproduksjonen og dermed melkeproduksjonen ( 5)