Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Dabigatran (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Dabrafenib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Dakarbazin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Daklatasvir (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler.

Daklizumab

(MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Monoklonale antistoffer (Link)

Dakomitinib

(MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

Daktinomycin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Dalteparin (MM-kategori 0)

Se Hepariner (Link)

Danaparoid (MM-kategori 0)

Se Hepariner (Link)

Danazol (MM-kategori 4)

Unngå bruk hos ammende. Mulig androgen effekt på barnet

Dantrolen (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets toksisitet

Dapagliflozin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Antidiabetika, perorale (Link)

Dapson (MM-kategori 4)

Overgang til morsmelk er høy. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for toksiske effekter hos brysternærte barn. Hemolytisk anemi er rapportert

Daptomycin

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av daptomycin fra barnets mage-tarm-kanal. Se Antibakterielle midler (Link)

Darbepoetin alfa (MM-kategori 0)

Manglende klinisk erfaring

Darifenacin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn

Darunavir (MM-kategori 5)

Opplysninger mangler. Se Antivirale midler (Link)

Darvadstrocel (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Dasabuvir (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Dasatinib (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Daunorubicin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Deferipron (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Defibrotid (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Degarelix (MM-kategori –)

Ingen indikasjon for bruk hos kvinner

Deguevirus-vaksine (MM-kategori 3)

Produsentnøytrale kilder fraråder ikke amming. Ett tilfelle av dengevirus-smitte via morsmelk er rapportert. Produsent fraråder amming.

Deksametason (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Glukokortikoider (Link)

Deksibuprofen (MM-kategori 1)

Se Ibuprofen (Link)

Deksklorfeniramin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antihistaminer (H1-antagonister) (Link)

Deksmedetomidin (MM-kategori 3)

Amming kan gjenopptas ett døgn etter administrasjon. Se Anestesimidler (Link)

Deksrazoksan (MM-kategori 5)

Brukes som del av cytostatikabehandling hvor amming er kontraindisert

Dekstraner (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Dekstropropoksyfen (MM-kategori 2)

Se Opioidanalgetika (Link)

Dekvalin (MM-kategori 3)

Lokalbehandling: Opplysninger om overgang mangler. Dekvalin vaginalttabletter kan trolig brukes av ammende med bakteriell vaginose.

Denosumab (MM-kategori –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

Deoksykolsyre (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. lav biotilgjengelighet.

Desfluran (MM-kategori 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Anestesimidler (Link)

Desloratadin (MM-kategori 1)

Se Loratadin (Link)

Desmopressin (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende

Desogestrel (MM-kategori 2)

SeP-piller (Link)

Desoksymetason (MM-kategori 2)

Se glukokortikoider, lokalbehandling Glukokortikoider (Link)

Desonid (MM-kategori 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

Diatrizoinsyre (MM-kategori 0)

Se røntgenkontrastmidler Røntgenkontrastmidler (Link)

Diazepam (MM-kategori 3 – enkeltinntak 4 – regelmessig bruk)

Overgang til morsmelk er moderat. Tilbakeholdenhet anbefales. Letargi og vekttap er blitt rapportert i brysternærte barn. Dagsdose bør ikke overskride 10 mg. Se Benzodiazepiner (Link)

Dibrompropamidin (MM-kategori 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

Didanosin (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Diemal (MM-kategori 4)

Se Barbiturater (Link)

Dienogest (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. SeGestagener (Link)

Digitoksin (MM-kategori 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Klinisk erfaring tilsier at digitoksin kan brukes av ammende

Digoksin (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende

Dihydralazin (MM-kategori 2)

Se Hydralazin (Link) og Antihypertensiva (Link)

Dihydroartemisinin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternative antimalariamidler bør brukes av ammende pga. manglende klinisk erfaring

Diklofenak (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link)

Dikloksacillin (MM-kategori 1)

Kan brukes av ammende. Se også Antibakterielle midler (Link)

Diklorbenzylalkohol (MM-kategori 2)

Anses som forenlig med amming

Dikumarol (MM-kategori 2)

Se Antikoagulantia, perorale (Link)

Diloxanid (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Diltiazem (MM-kategori 3)

Data fra én ammende tyder på at overgang til morsmelk er minimal. Se Kalsiumantagonister (Link)

Dimetylfumarat (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Dinatriumgadoteksinsyre (MM-kategori 3)

Kvinnen kan amme etter 24 timer

Dinitrogenoksid (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Dinoproston (MM-kategori 3)

Kan muligens påvirke melkeutskillelsen. Kort plasmahalveringstid og liten systemisk absorpsjon hos mor tilsier at overgang til morsmelk er minimal

Dinutuximab (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se Monoklonale antistoffer (Link).

Dipivefrin (MM-kategori 2)

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten

Dipyridamol (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler

Disopyramid (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten–moderat. Observer barnet for antikolinerge effekter

Disulfiram (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Ditranol (MM-kategori 2)

Klinisk erfaring tilsier at ammende kan bruke ditranol som lokalbehandling

Diuretika (MM-kategori 2, 3)

Bruk av høye doser i lengre tid frarådes. Tiazid- og slyngediuretika kan hemme melkeproduksjonen. For alle diuretika foreligger det en mulighet for reduksjon av melkevolumet. Sannsynligheten for diuretisk effekt hos barnet ansees som liten

Dixantogen (MM-kategori 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

Dobutamin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Docetaxel (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Doksepin (MM-kategori 5)

Akkumulering av aktiv metabolitt kan forårsake sedasjon og respirasjonshemning. Alternative antidepressiva bør brukes. Se Trisykliske antidepressiva (TCA) (Link)

Doksorubicin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Doksylamin (MM-kategori 2)

Anses som forenlig med amming

Doksysyklin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se Tetrasykliner (Link)

Dolutegravir (MM-kategori 5)

Mistanke om økt risiko for fosterskade. Se Antivirale midler (Link)

Domperidon (MM-kategori 3)

Øker prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen.

Donepezil (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Dopamin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Teoretisk risiko for at melkeproduksjonen hemmes

Dopaminagonister (MM-kategori 4)

Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen

Doravirin (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Doripenem (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antibakterielle midler (Link)

Dornase alfa (MM-kategori 0)

Klinisk erfaring mangler

Dorzolamid (MM-kategori 3)

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Forsiktighet anbefales

Doxazosin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Antihypertensiva (Link)

Dronedaron (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Droperidol (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Kan teoretisk øke melkeproduksjonen ved å blokkere dopaminreseptorer og øke prolaktinnivået

Drospirenon (MM-kategori 1)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes ved amming. Se P-piller (Link)

Dulaglutid (MM-kategori 1)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler.

Duloksetin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antidepressiva (Link)

Dupilumab (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se Monoklonale antistoffer (Link).

Durvalumab (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Monoklonale antistoffer (Link)

Dutasterid (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler. Se Antiandrogener (Link)