Tabell D - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM kategori)
     
Dabigatran

Opplysninger mangler (3)

     
Dabrafenib

Opplysninger mangler (3)

     
Dakarbazin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Daklatasvir

Opplysninger mangler. (3)

      
Daklizumab
 

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) (3)

     
Daktinomycin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Dalteparin

Se hepariner (Link) (0)

     
Danaparoid

Se hepariner (Link) (0)

     
Danazol

Unngå bruk hos ammende. Mulig androgen effekt på barnet (4)

     
Dantrolen

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets toksisitet (4)

     
Dapagliflozin

Opplysninger mangler. Se antidiabetika, perorale (Link) (3)

     
Dapson

Overgang til morsmelk er høy. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for toksiske effekter hos brysternærte barn. Hemolytisk anemi er rapportert (4)

     
Daptomycin

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av daptomycin fra barnets mage-tarm-kanal. Se antibakterielle midler (Link)

     
Darbepoetin alfa

Manglende klinisk erfaring (0)

     
Darifenacin

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn (3)

     
Darunavir

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link) (5)

     
Darvadstrocel

Opplysninger mangler (3)

     
Dasabuvir

Opplysninger mangler (3)

     
Dasatinib

Opplysninger mangler (3)

     
Daunorubicin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Deferipron

Opplysninger mangler (3)

     
Defibrotid

Opplysninger mangler (3)

     
Degarelix

Ingen indikasjon for bruk hos kvinner (–)

     
Deksametason

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider (Link) (3)

     
Deksibuprofen

Se ibuprofen(Link) (1)

     
Deksklorfeniramin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) (3)

     
Deksmedetomidin

Amming kan gjenopptas ett døgn etter administrasjon. Se Anestesimidler (Link) (3)

     
Deksrazoksan

Brukes som del av cytostatikabehandling hvor amming er kontraindisert (5)

     
Dekstraner

Kan brukes av ammende (0)

     
Dekstropropoksyfen

Se opioidanalgetika (Link) (2)

     
Dekvalin

Lokalbehandling: Opplysninger om overgang mangler. Dekvalin vaginalttabletter kan trolig brukes av ammende med bakteriell vaginose. (3)

     
Denosumab 

Ikke aktuell til bruk hos ammende (–)

     
Deoksykolsyre

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. lav biotilgjengelighet. (3)

     
Desfluran

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se anestesimidler (Link) (2)

     
Desloratadin

Se loratadin(Link) (1)

     
Desmopressin

Kan brukes av ammende (0)

     
Desogestrel

Se gestagener (Link) og p-piller (Link) (2)

     
Desoksymetason

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) (2)

     
Desonid

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende (2)

     
Diatrizoinsyre

Se røntgenkontrastmidler (Link) (0)

     
Diazepam

Overgang til morsmelk er moderat. Tilbakeholdenhet anbefales. Letargi og vekttap er blitt rapportert i brysternærte barn. Dagsdose bør ikke overskride 10 mg. Se benzodiazepiner (Link) (3 – enkeltinntak 4 – regelmessig bruk)

     
Dibrompropamidin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende (2)

     
Didanosin

Se antivirale midler (Link) (5)

     
Diemal

Se barbiturater (Link) (4)

     
Dienogest 

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se gestagener (Link) (3)

     
Digitoksin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Klinisk erfaring tilsier at digitoksin kan brukes av ammende (2)

     
Digoksin

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende (2)

     
Dihydralazin

Se hydralazin(Link) og antihypertensiva (Link) (2)

     
Dihydroartemisinin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternative antimalariamidler bør brukes av ammende pga. manglende klinisk erfaring (3)

     
Diklofenak

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link) (2)

     
Dikloksacillin

Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link) (1)

     
Diklorbenzylalkohol

Anses som forenlig med amming (2)

     
Dikumarol

Se antikoagulantia, perorale (Link) (2)

     
Diloxanid

Opplysninger mangler (3)

     
Diltiazem

Data fra én ammende tyder på at overgang til morsmelk er minimal. Se kalsiumantagonister (Link) (3)

     
Dimetylfumarat

Opplysninger mangler (3)

     
Dinatriumgadoteksinsyre

Kvinnen kan amme etter 24 timer (3)

     
Dinitrogenoksid

Opplysninger mangler (3)

     
Dinoproston

Kan muligens påvirke melkeutskillelsen. Kort plasmahalveringstid og liten systemisk absorpsjon hos mor tilsier at overgang til morsmelk er minimal (3)

     
Dinutuximab

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se (Link). (3)

     
Dipivefrin

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten (2)

     
Dipyridamol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler (3)

     
Disopyramid

Overgang til morsmelk er liten–moderat. Observer barnet for antikolinerge effekter (2)

     
Disulfiram

Opplysninger mangler (3)

     
Ditranol

Klinisk erfaring tilsier at ammende kan bruke ditranol som lokalbehandling (2)

     
Diuretika

Bruk av høye doser i lengre tid frarådes. Tiazid- og slyngediuretika kan hemme melkeproduksjonen. For alle diuretika foreligger det en mulighet for reduksjon av melkevolumet. Sannsynligheten for diuretisk effekt hos barnet ansees som liten (2, 3)

     
Dixantogen

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende (2)

     
Dobutamin

Opplysninger mangler (3)

     
Docetaxel

Se cytostatika (Link) (5)

     
Doksepin

Akkumulering av aktiv metabolitt kan forårsake sedasjon og respirasjonshemning. Alternative antidepressiva bør brukes. Se trisykliske antidepressiva (Link) (5)

     
Doksorubicin

Se cytostatika (Link) (5)

     
Doksylamin

Anses som forenlig med amming (2)

     
Doksysyklin

Overgang til morsmelk er liten. Se tetrasykliner (Link) (3)

     
Dolutegravir

Se antivirale midler (Link) (5)

     
Domperidon

Øker prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen. (3)

     
Donepezil

Opplysninger mangler (3)

     
Dopamin

Opplysninger mangler. Teoretisk risiko for at melkeproduksjonen hemmes (3)

     
Dopaminagonister

Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen (4)

     
Doripenem

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link) (3)

     
Dornase alfa

Klinisk erfaring mangler (0)

     
Dorzolamid

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Forsiktighet anbefales (3)

     
Doxazosin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihypertensiva (Link) (3)

     
Dronedaron

Opplysninger mangler (3)

     
Droperidol

Opplysninger mangler. Kan teoretisk øke melkeproduksjonen ved å blokkere dopaminreseptorer og øke prolaktinnivået (3)

     
Drospirenon

Begrenset klinisk erfaring. Se gestagener (Link) og p-piller (Link) (3)

     
Dulaglutid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler. (3)

     
Duloksetin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link) (3)

     
Dupilumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se(Link). (3)

     
Dutasterid

Opplysninger mangler. Se antiandrogener (Link) (4)