Tabell D - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Dabigatran ( 3)

Opplysninger mangler

     
Dabrafenib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Dakarbazin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Daklatasvir ( 3)

Opplysninger mangler.

      
Daklizumab
  ( 3)

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Daktinomycin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Dalteparin ( 0)

Se hepariner (Link)

     
Danaparoid ( 0)

Se hepariner (Link)

     
Danazol ( 4)

Unngå bruk hos ammende. Mulig androgen effekt på barnet

     
Dantrolen ( 4)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets toksisitet

     
Dapagliflozin ( 3)

Opplysninger mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Dapson ( 4)

Overgang til morsmelk er høy. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for toksiske effekter hos brysternærte barn. Hemolytisk anemi er rapportert

     
Daptomycin

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av daptomycin fra barnets mage-tarm-kanal. Se antibakterielle midler (Link)

     
Darbepoetin alfa ( 0)

Manglende klinisk erfaring

     
Darifenacin ( 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn

     
Darunavir ( 5)

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Darvadstrocel ( 3)

Opplysninger mangler

     
Dasabuvir ( 3)

Opplysninger mangler

     
Dasatinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Daunorubicin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Deferipron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Defibrotid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Degarelix ( –)

Ingen indikasjon for bruk hos kvinner

     
Deksametason ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider (Link)

     
Deksibuprofen ( 1)

Se ibuprofen(Link)

     
Deksklorfeniramin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Deksmedetomidin ( 3)

Amming kan gjenopptas ett døgn etter administrasjon. Se Anestesimidler (Link)

     
Deksrazoksan ( 5)

Brukes som del av cytostatikabehandling hvor amming er kontraindisert

     
Dekstraner ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Dekstropropoksyfen ( 2)

Se opioidanalgetika (Link)

     
Dekvalin ( 3)

Lokalbehandling: Opplysninger om overgang mangler. Dekvalin vaginalttabletter kan trolig brukes av ammende med bakteriell vaginose.

     
Denosumab  ( –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

     
Deoksykolsyre ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. lav biotilgjengelighet.

     
Desfluran ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se anestesimidler (Link)

     
Desloratadin ( 1)

Se loratadin(Link)

     
Desmopressin ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Desogestrel ( 2)

Se gestagener (Link) og p-piller (Link)

     
Desoksymetason ( 2)

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Desonid ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Diatrizoinsyre ( 0)

Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Diazepam ( 3 – enkeltinntak 4 – regelmessig bruk)

Overgang til morsmelk er moderat. Tilbakeholdenhet anbefales. Letargi og vekttap er blitt rapportert i brysternærte barn. Dagsdose bør ikke overskride 10 mg. Se benzodiazepiner (Link)

     
Dibrompropamidin ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Didanosin ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Diemal ( 4)

Se barbiturater (Link)

     
Dienogest  ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se gestagener (Link)

     
Digitoksin ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Klinisk erfaring tilsier at digitoksin kan brukes av ammende

     
Digoksin ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende

     
Dihydralazin ( 2)

Se hydralazin(Link) og antihypertensiva (Link)

     
Dihydroartemisinin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternative antimalariamidler bør brukes av ammende pga. manglende klinisk erfaring

     
Diklofenak ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link)

     
Dikloksacillin ( 1)

Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link)

     
Diklorbenzylalkohol ( 2)

Anses som forenlig med amming

     
Dikumarol ( 2)

Se antikoagulantia, perorale (Link)

     
Diloxanid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Diltiazem ( 3)

Data fra én ammende tyder på at overgang til morsmelk er minimal. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Dimetylfumarat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Dinatriumgadoteksinsyre ( 3)

Kvinnen kan amme etter 24 timer

     
Dinitrogenoksid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Dinoproston ( 3)

Kan muligens påvirke melkeutskillelsen. Kort plasmahalveringstid og liten systemisk absorpsjon hos mor tilsier at overgang til morsmelk er minimal

     
Dinutuximab ( 3)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se (Link).

     
Dipivefrin ( 2)

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten

     
Dipyridamol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler

     
Disopyramid ( 2)

Overgang til morsmelk er liten–moderat. Observer barnet for antikolinerge effekter

     
Disulfiram ( 3)

Opplysninger mangler

     
Ditranol ( 2)

Klinisk erfaring tilsier at ammende kan bruke ditranol som lokalbehandling

     
Diuretika ( 2, 3)

Bruk av høye doser i lengre tid frarådes. Tiazid- og slyngediuretika kan hemme melkeproduksjonen. For alle diuretika foreligger det en mulighet for reduksjon av melkevolumet. Sannsynligheten for diuretisk effekt hos barnet ansees som liten

     
Dixantogen ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Dobutamin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Docetaxel ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Doksepin ( 5)

Akkumulering av aktiv metabolitt kan forårsake sedasjon og respirasjonshemning. Alternative antidepressiva bør brukes. Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Doksorubicin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Doksylamin ( 2)

Anses som forenlig med amming

     
Doksysyklin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se tetrasykliner (Link)

     
Dolutegravir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Domperidon ( 3)

Øker prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen.

     
Donepezil ( 3)

Opplysninger mangler

     
Dopamin ( 3)

Opplysninger mangler. Teoretisk risiko for at melkeproduksjonen hemmes

     
Dopaminagonister ( 4)

Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen

     
Doripenem ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link)

     
Dornase alfa ( 0)

Klinisk erfaring mangler

     
Dorzolamid ( 3)

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Forsiktighet anbefales

     
Doxazosin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihypertensiva (Link)

     
Dronedaron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Droperidol ( 3)

Opplysninger mangler. Kan teoretisk øke melkeproduksjonen ved å blokkere dopaminreseptorer og øke prolaktinnivået

     
Drospirenon ( 3)

Begrenset klinisk erfaring. Se gestagener (Link) og p-piller (Link)

     
Dulaglutid ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler.

     
Duloksetin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link)

     
Dupilumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se(Link).

     
Dutasterid ( 4)

Opplysninger mangler. Se antiandrogener (Link)