Tabell D - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Dabigatran

Opplysninger mangler ( 3)

     
Dabrafenib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Dakarbazin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Daklatasvir

Opplysninger mangler. ( 3)

      
Daklizumab
 

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Daktinomycin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Dalteparin

Se hepariner (Link) ( 0)

     
Danaparoid

Se hepariner (Link) ( 0)

     
Danazol

Unngå bruk hos ammende. Mulig androgen effekt på barnet ( 4)

     
Dantrolen

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets toksisitet ( 4)

     
Dapagliflozin

Opplysninger mangler. Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Dapson

Overgang til morsmelk er høy. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for toksiske effekter hos brysternærte barn. Hemolytisk anemi er rapportert ( 4)

     
Daptomycin

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av daptomycin fra barnets mage-tarm-kanal. Se antibakterielle midler (Link)

     
Darbepoetin alfa

Manglende klinisk erfaring ( 0)

     
Darifenacin

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn ( 3)

     
Darunavir

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Darvadstrocel

Opplysninger mangler ( 3)

     
Dasabuvir

Opplysninger mangler ( 3)

     
Dasatinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Daunorubicin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Deferipron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Defibrotid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Degarelix

Ingen indikasjon for bruk hos kvinner ( –)

     
Deksametason

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider (Link) ( 3)

     
Deksibuprofen

Se ibuprofen(Link) ( 1)

     
Deksklorfeniramin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) ( 3)

     
Deksmedetomidin

Amming kan gjenopptas ett døgn etter administrasjon. Se Anestesimidler (Link) ( 3)

     
Deksrazoksan

Brukes som del av cytostatikabehandling hvor amming er kontraindisert ( 5)

     
Dekstraner

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Dekstropropoksyfen

Se opioidanalgetika (Link) ( 2)

     
Dekvalin

Lokalbehandling: Opplysninger om overgang mangler. Dekvalin vaginalttabletter kan trolig brukes av ammende med bakteriell vaginose. ( 3)

     
Denosumab 

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( –)

     
Deoksykolsyre

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. lav biotilgjengelighet. ( 3)

     
Desfluran

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Desloratadin

Se loratadin(Link) ( 1)

     
Desmopressin

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Desogestrel

Se gestagener (Link) og p-piller (Link) ( 2)

     
Desoksymetason

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Desonid

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Diatrizoinsyre

Se røntgenkontrastmidler (Link) ( 0)

     
Diazepam

Overgang til morsmelk er moderat. Tilbakeholdenhet anbefales. Letargi og vekttap er blitt rapportert i brysternærte barn. Dagsdose bør ikke overskride 10 mg. Se benzodiazepiner (Link) ( 3 – enkeltinntak 4 – regelmessig bruk)

     
Dibrompropamidin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Didanosin

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Diemal

Se barbiturater (Link) ( 4)

     
Dienogest 

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se gestagener (Link) ( 3)

     
Digitoksin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Klinisk erfaring tilsier at digitoksin kan brukes av ammende ( 2)

     
Digoksin

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Dihydralazin

Se hydralazin(Link) og antihypertensiva (Link) ( 2)

     
Dihydroartemisinin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternative antimalariamidler bør brukes av ammende pga. manglende klinisk erfaring ( 3)

     
Diklofenak

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link) ( 2)

     
Dikloksacillin

Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link) ( 1)

     
Diklorbenzylalkohol

Anses som forenlig med amming ( 2)

     
Dikumarol

Se antikoagulantia, perorale (Link) ( 2)

     
Diloxanid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Diltiazem

Data fra én ammende tyder på at overgang til morsmelk er minimal. Se kalsiumantagonister (Link) ( 3)

     
Dimetylfumarat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Dinatriumgadoteksinsyre

Kvinnen kan amme etter 24 timer ( 3)

     
Dinitrogenoksid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Dinoproston

Kan muligens påvirke melkeutskillelsen. Kort plasmahalveringstid og liten systemisk absorpsjon hos mor tilsier at overgang til morsmelk er minimal ( 3)

     
Dinutuximab

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se (Link). ( 3)

     
Dipivefrin

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ( 2)

     
Dipyridamol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler ( 3)

     
Disopyramid

Overgang til morsmelk er liten–moderat. Observer barnet for antikolinerge effekter ( 2)

     
Disulfiram

Opplysninger mangler ( 3)

     
Ditranol

Klinisk erfaring tilsier at ammende kan bruke ditranol som lokalbehandling ( 2)

     
Diuretika

Bruk av høye doser i lengre tid frarådes. Tiazid- og slyngediuretika kan hemme melkeproduksjonen. For alle diuretika foreligger det en mulighet for reduksjon av melkevolumet. Sannsynligheten for diuretisk effekt hos barnet ansees som liten ( 2, 3)

     
Dixantogen

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Dobutamin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Docetaxel

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Doksepin

Akkumulering av aktiv metabolitt kan forårsake sedasjon og respirasjonshemning. Alternative antidepressiva bør brukes. Se trisykliske antidepressiva (Link) ( 5)

     
Doksorubicin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Doksylamin

Anses som forenlig med amming ( 2)

     
Doksysyklin

Overgang til morsmelk er liten. Se tetrasykliner (Link) ( 3)

     
Dolutegravir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Domperidon

Øker prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen. ( 3)

     
Donepezil

Opplysninger mangler ( 3)

     
Dopamin

Opplysninger mangler. Teoretisk risiko for at melkeproduksjonen hemmes ( 3)

     
Dopaminagonister

Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen ( 4)

     
Doripenem

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link) ( 3)

     
Dornase alfa

Klinisk erfaring mangler ( 0)

     
Dorzolamid

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Forsiktighet anbefales ( 3)

     
Doxazosin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihypertensiva (Link) ( 3)

     
Dronedaron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Droperidol

Opplysninger mangler. Kan teoretisk øke melkeproduksjonen ved å blokkere dopaminreseptorer og øke prolaktinnivået ( 3)

     
Drospirenon

Begrenset klinisk erfaring. Se gestagener (Link) og p-piller (Link) ( 3)

     
Dulaglutid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler. ( 3)

     
Duloksetin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link) ( 3)

     
Dupilumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se(Link). ( 3)

     
Dutasterid

Opplysninger mangler. Se antiandrogener (Link) ( 4)