Tabell M - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Macitentan

Opplysninger mangler. Se antihypertensiva (Link) ( 3)

     
Malation (hud)

Opplysninger mangler ( 3)

     
Mannitol

Kan brukes av ammende ( 3)

     
Maraviroc

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Mebendazol

Kan brukes av ammende. En rapport om laktasjonshemning ( 0)

     
Mecillinam

Se penicilliner (Link) ( 1)

          
Medroksyprogesteron

Begrenset klinisk erfaring. I noen tilfeller kan melkeproduksjonen øke

  • Depotinjeksjoner med medroksyprogesteron gir lave konsentrasjoner i morsmelk og kan brukes i ammeperioden. Se p-piller (Link) ( 2)

  • Ved høydosebehandling av kreft tilrådes tilbakeholdenhet med amming ( 4)

     
Meflokin

Overgang til morsmelk er moderat. Se antimalariamidler (Link) ( 3)

     
Megestrol

Ved høydosebehandling av kreft anbefales tilbakeholdenhet med amming ( 4)

     
Meklozin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bivirkninger hos brysternærte barn er rapportert. Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Se antihistaminer (Link) ( 3)

     
Meksiletin

Overgang til morsmelk er liten. Manglende klinisk erfaring ( 3)

     
Melatonin

Opplysninger mangler. Endogen substans som finnes naturlig i melk ( 3)

     
Melfalan

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Meloksikam

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link) ( 3)

     
Memantin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Mepivakain

Til ammende foretrekkes bupivakain fremfor mepivakain. Se lokalanestetika (Link) ( 2)

     
Mepolizumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Merkaptamin

Tilbakeholdenhet anbefales pga. manglende erfaring hos ammende ( 3)

     
Merkaptopurin

Se cytostatika (Link) ( 3)

     
Meropenem

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link) ( 3)

     
Mesalazin (= 5-ASA)

Se 5-ASA-preparater (Link) ( 3)

     
Mesna

Opplysninger mangler ( 3)

     
Metadon

Overgang til morsmelk er liten. Dosen bør holdes lavest mulig. Barnet bør observeres for døsighet, pustevansker, irritabilitet, dårlig sugeevne og lav vektøkning, spesielt hvis barnet også er blitt eksponert under svangerskapet. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Metenamin

Passerer over i morsmelk, men det er ikke rapportert skadelig effekt i barnet ( 2)

     
Metformin

Overgang til morsmelk er minimal. ( 1)

     
Metoklopramid

Overgang til morsmelk er liten. Sporadisk bruk under 45 mg/dag ansees som trygt. Kan øke melkeproduksjonen ( 2)

     
Metoksalen

Tilbakeholdenhet med PUVA-behandling til ammende mødre. Amming kan gjenopptas 24 timer etter avsluttet behandling ( 3)

     
MetoksyPEG epoietin beta

Manglende klinisk erfaring ( 0)

     
Metoprolol

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 3)

          
Metotreksat

Overgang til morsmelk er minimal

  • Som cytostatikum: Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffets toksisitet ( 5)

  • Immunsuppressiv behandling: Ved bruk av lavdose metotreksat i antirevmatisk behandling er amming ikke strengt kontraindisert, men amming bør utsettes til tre dager etter legemiddelinntak. ( 3)

         
Metronidazol 
  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er moderat til høy. Kan brukes hos ammende i perorale doser på under 1,2 g daglig i kortere perioder (2 uker). Ved intravenøst bruk av metronidazol 500 mg × 3 daglig vil et opphold i ammingen på 2–3 timer etter administrasjon være tilstrekkelig. Se også antibakterielle midler (Link). Andre midler bør fortrinnsvis benyttes av ammende hvis det fins alternativer ( 3)

  • Lokal bruk: Systemisk opptak er lavt. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Metylaminolevulinat

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk. ( 3)

     
Metyldopa

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihypertensiva (Link) ( 2)

     
Metylfenidat

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for påvirkning av brysternærte barn er til stede. Se amfetamin(Link) ( 4)

     
Metylnaltrekson

Opplysninger mangler. Se naltrekson(Link) ( 3)

     
Metylprednisolon

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider (Link) ( 3)

     
Metylrosanilin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Alternativt preparat bør velges ved applikasjon på bryst hos ammende mødre pga. risiko for irritasjon i slimhinner hos spedbarnet ( 0)

     
Metyrapon

Overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring er svært begrenset. ( 3)

     
Mianserin

Overgang til morsmelk er liten. Pga. manglende erfaring hos ammende bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se antidepressiva (Link) ( 3)

     
Micafungin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Midazolam

Overgang til morsmelk er minimal. Morsmelken er fri for midazolam 4 timer etter inntak. Se benzodiazepiner (Link) ( 3)

     
Midodrin

Opplysninger mangler. ( 3)

     
Midostaurin

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen (mulig effekt på vekst og utvikling). ( 3)

     
Mifepriston

Opplysninger mangler ( 3)

     
Miglitol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Mikonazol

Se fungicider til lokal bruk (Link) ( 0)

     
Milrinon

Opplysninger mangler ( 3)

     
Minoksidil (hud)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ved bruk av terapeutiske doser ( 0)

     
Mirabegron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Mirtazapin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link) ( 3)

     
Misoprostol

Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Observer brysternærte barn for diaré og magesmerter. Kan muligens lette melkeutdrivelsen ( 3)

     
Mitoksantron

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Mitomycin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Mitotan

Opplysninger mangler ( 3)

     
Mivakurium

Se nevromuskulære blokkere (Link) ( 2)

     
Modafinil

Opplysninger mangler ( 3)

     
Moklobemid

Overgang til morsmelk er liten. Pga. manglende erfaring hos ammende bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se antidepressiva (Link) ( 3)

     
Moksonidin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Molgramostim

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal ( 0)

     
Mometason

Opplysninger mangler. Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Monoklonale antistoffer

Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk, vesentlig de første dagene etter fødselen. Tilbakeholdenhet anbefales pga. mulig effekt på immunsystemet hos barnet ( 0, 3)

     
Montelukast

Opplysninger mangler ( 3)

     
Morfin

Overgang til morsmelk er høy. Se opioidanalgetika (Link) ( 2–3 avhengig av dosering og varighet for bruk)

     
Moroktokog alfa

Ingen klinisk erfaring ( 0)

     
Muromonab-CD3

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 0)

     
Muskelrelakserende midler, perifert virkende

Se nevromuskulære blokkere (Link) ( 2)

     
Mykofenolat

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link) ( 4)