Amming og legemidlerOvergang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2-5 %), moderat (5-10 %) eller høy (10-50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.) Over 3-4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.

Macitentan (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se

Malation (hud) (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Mannitol (MM-kategori 3)

Kan brukes av ammende

Maraviroc (MM-kategori 5)

Se Antivirale midler (Link)

Mebendazol (MM-kategori 0)

Kan brukes av ammende. En rapport om laktasjonshemning

Mecillinam (MM-kategori 1)

Se Penicilliner (Link)

Medroksyprogesteron (MM-kategori 2, 4)

Begrenset klinisk erfaring. I noen tilfeller kan melkeproduksjonen øke

  • Depotinjeksjoner med medroksyprogesteron gir lave konsentrasjoner i morsmelk og kan brukes i ammeperioden. Se P-piller (Link)

  • Ved høydosebehandling av kreft tilrådes tilbakeholdenhet med amming

Meflokin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se Antimalariamidler (Link)

Megestrol (MM-kategori 4)

Ved høydosebehandling av kreft anbefales tilbakeholdenhet med amming

Meklozin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bivirkninger hos brysternærte barn er rapportert. Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Se Antihistaminer (H1-antagonister) (Link)

Meksiletin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Manglende klinisk erfaring

Melatonin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Endogen substans som finnes naturlig i melk

Melfalan (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Meloksikam (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link)

Memantin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Mepivakain (MM-kategori 2)

Til ammende foretrekkes bupivakain fremfor mepivakain. Se Lokalanestetika (Link)

Mepolizumab (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Monoklonale antistoffer (Link)

Merkaptamin (MM-kategori 3)

Tilbakeholdenhet anbefales pga. manglende erfaring hos ammende

Merkaptopurin (MM-kategori 3)

Se Cytostatika (Link)

Meropenem (MM-kategori 3)

Små mengder utskilles i morsmelk. Se Antibakterielle midler (Link)

Mesalazin (= 5-ASA) (MM-kategori 3)

Se 5-ASA-preparater (Link)

Mesna (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Metadon (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Dosen bør holdes lavest mulig. Barnet bør observeres for døsighet, pustevansker, irritabilitet, dårlig sugeevne og lav vektøkning, spesielt hvis barnet også er blitt eksponert under svangerskapet. Se Opioidanalgetika (Link)

Metenamin (MM-kategori 2)

Passerer over i morsmelk, men det er ikke rapportert skadelig effekt i barnet

Metformin (MM-kategori 1)

Overgang til morsmelk er minimal.

Metoklopramid (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er liten. Sporadisk bruk under 45 mg/dag ansees som trygt. Kan øke melkeproduksjonen

Metoksalen (MM-kategori 3)

Tilbakeholdenhet med PUVA-behandling til ammende mødre. Amming kan gjenopptas 24 timer etter avsluttet behandling

Metoksyfluran (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

MetoksyPEG epoietin beta (MM-kategori 0)

Manglende klinisk erfaring

Metolazon (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ukjent om metolazon kan redusere melkeproduksjonen pga. sterk diurese. Andre diuretika anbefales fortrinnsvis til ammende.

Metoprolol (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

Metotreksat (MM-kategori 5, 3)

Overgang til morsmelk er minimal

  • Som cytostatikum: Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffets toksisitet

  • Immunsuppressiv behandling: Ved bruk av lavdose metotreksat i antirevmatisk behandling er amming ikke strengt kontraindisert, men amming bør utsettes til tre dager etter legemiddelinntak.

Metronidazol (MM-kategori 3, 2)

  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er moderat til høy. Kan brukes hos ammende i perorale doser på under 1,2 g daglig i kortere perioder (2 uker). Ved intravenøst bruk av metronidazol 500 mg × 3 daglig vil et opphold i ammingen på 2–3 timer etter administrasjon være tilstrekkelig. Se også Antibakterielle midler (Link). Andre midler bør fortrinnsvis benyttes av ammende hvis det fins alternativer

  • Lokal bruk: Systemisk opptak er lavt. Kan brukes av ammende

Metylaminolevulinat (MM-kategori 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk.

Metyldopa (MM-kategori 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se Antihypertensiva (Link)

Metylfenidat (MM-kategori 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for påvirkning av brysternærte barn er til stede. Se Amfetamin (Link)

Metylnaltrekson (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Se Nalokson (Link)

Metylprednisolon (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Glukokortikoider (Link)

Metylrosanilin (MM-kategori 0)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Alternativt preparat bør velges ved applikasjon på bryst hos ammende mødre pga. risiko for irritasjon i slimhinner hos spedbarnet

Metyrapon (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring er svært begrenset.

Mianserin (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Pga. manglende erfaring hos ammende bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se Antidepressiva (Link)

Micafungin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Midazolam (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Morsmelken er fri for midazolam 4 timer etter inntak. Se Benzodiazepiner (Link)

Midodrin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler.

Midostaurin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen (mulig effekt på vekst og utvikling).

Mifepriston (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Miglitol (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antidiabetika, perorale (Link)

Mikonazol (MM-kategori 0)

Se Fungicider til lokal bruk (Link)

Milrinon (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Minoksidil (hud) (MM-kategori 0)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ved bruk av terapeutiske doser

Mirabegron (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Mirtazapin (MM-kategori 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se Antidepressiva (Link)

Misoprostol (MM-kategori 3)

Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Observer brysternærte barn for diaré og magesmerter. Kan muligens lette melkeutdrivelsen

Mitoksantron (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Mitomycin (MM-kategori 5)

Se Cytostatika (Link)

Mitotan (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Mivakurium (MM-kategori 2)

Se Nevromuskulære blokkere (Link)

Modafinil (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier risiko for CNS-bivirkninger.

Moklobemid (MM-kategori 3)

Overgang til morsmelk er liten. Pga. manglende erfaring hos ammende bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se Antidepressiva (Link)

Moksonidin (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Molgramostim (MM-kategori 0)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal

Mometason (MM-kategori 2)

Opplysninger mangler. Se Glukokortikoider (Link)

Monoklonale antistoffer (MM-kategori 0, 3)

Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk, vesentlig de første dagene etter fødselen. Tilbakeholdenhet med bruk anbefales i nyfødtperioden (de 4 første ukene).

Montelukast (MM-kategori 3)

Opplysninger mangler

Morfin (MM-kategori 2–3 avhengig av dosering og varighet for bruk)

Overgang til morsmelk er høy. Se Opioidanalgetika (Link)

Moroktokog alfa (MM-kategori 0)

Ingen klinisk erfaring

Muromonab-CD3 (MM-kategori 0)

Opplysninger mangler. Se Monoklonale antistoffer (Link)

Muskelrelakserende midler, perifert virkende (MM-kategori 2)

Se Nevromuskulære blokkere (Link)

Mykofenolat (MM-kategori 4)

Opplysninger mangler. Se Immunsuppressive midler (Link)