Tabell M - Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Macitentan ( 3)

Opplysninger mangler. Se antihypertensiva (Link)

     
Malation (hud) ( 3)

Opplysninger mangler

     
Mannitol ( 3)

Kan brukes av ammende

     
Maraviroc ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Mebendazol ( 0)

Kan brukes av ammende. En rapport om laktasjonshemning

     
Mecillinam ( 1)

Se penicilliner (Link)

          
Medroksyprogesteron ( 2, 4)

Begrenset klinisk erfaring. I noen tilfeller kan melkeproduksjonen øke

  • Depotinjeksjoner med medroksyprogesteron gir lave konsentrasjoner i morsmelk og kan brukes i ammeperioden. Se p-piller (Link)

  • Ved høydosebehandling av kreft tilrådes tilbakeholdenhet med amming

     
Meflokin ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se antimalariamidler (Link)

     
Megestrol ( 4)

Ved høydosebehandling av kreft anbefales tilbakeholdenhet med amming

     
Meklozin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bivirkninger hos brysternærte barn er rapportert. Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Se antihistaminer (Link)

     
Meksiletin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Manglende klinisk erfaring

     
Melatonin ( 3)

Opplysninger mangler. Endogen substans som finnes naturlig i melk

     
Melfalan ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Meloksikam ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link)

     
Memantin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Mepivakain ( 2)

Til ammende foretrekkes bupivakain fremfor mepivakain. Se lokalanestetika (Link)

     
Mepolizumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Merkaptamin ( 3)

Tilbakeholdenhet anbefales pga. manglende erfaring hos ammende

     
Merkaptopurin ( 3)

Se cytostatika (Link)

     
Meropenem ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link)

     
Mesalazin (= 5-ASA) ( 3)

Se 5-ASA-preparater (Link)

     
Mesna ( 3)

Opplysninger mangler

     
Metadon ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Dosen bør holdes lavest mulig. Barnet bør observeres for døsighet, pustevansker, irritabilitet, dårlig sugeevne og lav vektøkning, spesielt hvis barnet også er blitt eksponert under svangerskapet. Se opioidanalgetika (Link)

     
Metenamin ( 2)

Passerer over i morsmelk, men det er ikke rapportert skadelig effekt i barnet

     
Metformin ( 1)

Overgang til morsmelk er minimal.

     
Metoklopramid ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Sporadisk bruk under 45 mg/dag ansees som trygt. Kan øke melkeproduksjonen

     
Metoksalen ( 3)

Tilbakeholdenhet med PUVA-behandling til ammende mødre. Amming kan gjenopptas 24 timer etter avsluttet behandling

     
MetoksyPEG epoietin beta ( 0)

Manglende klinisk erfaring

     
Metoprolol ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

          
Metotreksat ( 5, 3)

Overgang til morsmelk er minimal

  • Som cytostatikum: Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffets toksisitet

  • Immunsuppressiv behandling: Ved bruk av lavdose metotreksat i antirevmatisk behandling er amming ikke strengt kontraindisert, men amming bør utsettes til tre dager etter legemiddelinntak.

         
Metronidazol  ( 3, 2)
  • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er moderat til høy. Kan brukes hos ammende i perorale doser på under 1,2 g daglig i kortere perioder (2 uker). Ved intravenøst bruk av metronidazol 500 mg × 3 daglig vil et opphold i ammingen på 2–3 timer etter administrasjon være tilstrekkelig. Se også antibakterielle midler (Link). Andre midler bør fortrinnsvis benyttes av ammende hvis det fins alternativer

  • Lokal bruk: Systemisk opptak er lavt. Kan brukes av ammende

     
Metylaminolevulinat ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk.

     
Metyldopa ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihypertensiva (Link)

     
Metylfenidat ( 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for påvirkning av brysternærte barn er til stede. Se amfetamin(Link)

     
Metylnaltrekson ( 3)

Opplysninger mangler. Se naltrekson(Link)

     
Metylprednisolon ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider (Link)

     
Metylrosanilin ( 0)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Alternativt preparat bør velges ved applikasjon på bryst hos ammende mødre pga. risiko for irritasjon i slimhinner hos spedbarnet

     
Metyrapon ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring er svært begrenset.

     
Mianserin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Pga. manglende erfaring hos ammende bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se antidepressiva (Link)

     
Micafungin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Midazolam ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Morsmelken er fri for midazolam 4 timer etter inntak. Se benzodiazepiner (Link)

     
Midodrin ( 3)

Opplysninger mangler.

     
Midostaurin ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen (mulig effekt på vekst og utvikling).

     
Mifepriston ( 3)

Opplysninger mangler

     
Miglitol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Mikonazol ( 0)

Se fungicider til lokal bruk (Link)

     
Milrinon ( 3)

Opplysninger mangler

     
Minoksidil (hud) ( 0)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ved bruk av terapeutiske doser

     
Mirabegron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Mirtazapin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link)

     
Misoprostol ( 3)

Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Observer brysternærte barn for diaré og magesmerter. Kan muligens lette melkeutdrivelsen

     
Mitoksantron ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Mitomycin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Mitotan ( 3)

Opplysninger mangler

     
Mivakurium ( 2)

Se nevromuskulære blokkere (Link)

     
Modafinil ( 3)

Opplysninger mangler

     
Moklobemid ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Pga. manglende erfaring hos ammende bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se antidepressiva (Link)

     
Moksonidin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Molgramostim ( 0)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal

     
Mometason ( 2)

Opplysninger mangler. Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Monoklonale antistoffer ( 0, 3)

Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk, vesentlig de første dagene etter fødselen. Tilbakeholdenhet anbefales pga. mulig effekt på immunsystemet hos barnet

     
Montelukast ( 3)

Opplysninger mangler

     
Morfin ( 2–3 avhengig av dosering og varighet for bruk)

Overgang til morsmelk er høy. Se opioidanalgetika (Link)

     
Moroktokog alfa ( 0)

Ingen klinisk erfaring

     
Muromonab-CD3 ( 0)

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Muskelrelakserende midler, perifert virkende ( 2)

Se nevromuskulære blokkere (Link)

     
Mykofenolat ( 4)

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link)