Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming (MM-kategori)
     
Abakavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Abatacept

Manglende klinisk erfaring tilsier tilbakeholdenhet ( 0)

     
Abciximab

Manglende klinisk erfaring ( 0)

     
ACE-hemmere

Observer barnet for hypotensjon. Se de enkelte virkestoffene ( 2, 3)

     
Acetazolamid

Overgang til morsmelk er minimal. Se diuretika (Link) ( 2)

     
Acetylcystein

Opplysninger mangler ( 3)

     
Acetylsalisylsyre

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende som tromboseprofylakse eller ved sporadisk bruk av inntil 2 g daglig. Paracetamol eller ibuprofen bør foretrekkes til smertebehandling hos ammende ( 3)

         
Aciklovir
 • Lokalbehandling: Lang klinisk erfaring. Kan brukes av ammende ( 0)

 • Systemisk behandling: Overgang til morsmelk er liten ( 2)

     
Acitretin

Bruk frarådes hos ammende pga. stoffets toksisitet. Se retinoider (Link) ( 4)

     
Actinomycin (= daktinomycin)

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Adalimumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Adapalen

Se retinoider, lokalbehandling (Link) ( 3)

     
Adefovir

Opplysninger mangler ( 3)

     
Adenosin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Adrenalin

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 1)

     
Adrenerge alfa-1-reseptorantagonister

Se alfa-1-reseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Adrenerge betareseptorantagonister

Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Afatinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Aflibercept

Systemisk eksponering etter lokal applikasjon i øyet er lav. Ved systemisk bruk: Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffets toksisitet ( 3, 5)

     
Akamprosat

Manglende klinisk erfaring ( 0)

     
Akarbose

Manglende klinisk erfaring. Se antidiabetika, perorale (Link) ( 0)

     
Aklidinium

Til inhalasjon: Farmakokinetiske egenskaper tilsier at aklidinium kan brukes av ammende. Erfaring med bruk hos ammende mangler ( 3)

     
Aksitinib

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Vikningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende. ( 5)

     
Albendazol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også mebendazol(Link) ( 3)

     
Alektinib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Alemtuzumab

Se monoklonale antistoffer (Link) ( 0)

     
Alendronat

Se bisfosfonater (Link) ( 0)

     
Alfa-1-reseptorantagonister, adrenerge

Se de enkelte virkestoffene

     
Alfakalsidol

Se vitamin D (Link) ( 1)

     
Alfentanil

Overgang til morsmelk er liten. Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Alfuzosin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Alginat

Lang klinisk erfaring. Kan brukes av ammende ( 0)

     
Alimemazin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihistaminer (Link) ( 2)

     
Alirokumab

Se PCSK9-hemmere (Link) ( 3)

     
Aliskiren

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Teoretisk risiko for hypotensjon, sedasjon og slapphet hos diebarn ( 4)

     
Alitretinoin 

Se retinoider, peroral bruk (Link) ( 5)

     
Allopurinol

Overgang til morsmelk er liten ( 2)

     
Almotriptan

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link) ( 3)

     
Alogliptin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale (Link). ( 3)

     
Alprazolam

Overgang til morsmelk er moderat. Seponeringsproblemer er blitt rapportert etter langvarig eksponering (> 9 måneder). Alternativt benzodiazepin bør benyttes. Se benzodiazepiner (Link) ( 4)

     
Alprostadil

Opplysninger mangler. Kan teoretisk påvirke melkeutskillelsen ( 3)

     
Alteplase

Kan brukes av ammende pga. rask nedbrytning hos mor og ingen biotilgjengelighet hos barnet ( 0)

     
Altretamin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Amantadin

Bør ikke brukes av ammende pga. mulighet for å hemme melkeproduksjonen ( 4)

     
Ambrisentan

Opplysninger mangler. Se antihypertensiva (Link) ( 3)

     
Amfetamin

Overgang til morsmelk er moderat. Bruk hos ammende frarådes ikke ved behandling av narkolepsi. Ved langvarig bruk (> 3–4 uker) eller høy dosering bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Blandingsernæring anbefales. Ved misbruk av amfetamin er amming kontraindisert ( 4)

     
Amfotericin B

Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets toksisitet ( 3)

     
Amilorid

Se diuretika (Link) ( 3)

     
Aminoeddiksyre (= glysin)

Opplysninger mangler ( 3)

     
Aminoglykosider

Liten absorpsjon fra barnets tarmkanal. Risiko for påvirkning av barnet er liten ved bruk av terapeutiske doser. Se antibakterielle midler (Link). Nyere aminoglykosider bør brukes med forsiktighet pga. liten klinisk erfaring hos ammende ( 2, 3)

     
Aminosalisylsyreforbindelser

Se 5-ASA-preparater (Link) ( 3)

     
Amiodaron

Overgang til morsmelk er høy. Bruk hos ammende frarådes. Har gitt bradykardi og hypotyreoidisme hos brysternærte barn ( 5)

     
Amisulprid

Opplysninger mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Amitriptylin

Overgang til morsmelk er minimal. Doser < 150 mg kan brukes i 2–3 uker. Se også trisykliske antidepressiva (Link) ( 2)

     
Amlodipin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se kalsiumantagonister (Link) ( 3)

     
Amoksicillin

Anses som forenelig med amming. Se antibakterielle midler (Link). ( 2)

     
Amoksicillin (+ klavulanat)

Anses som forenelig med amming. Se antibakterielle midler (Link). ( 2)

     
Amorolfin

Neglelakk: Kan brukes av ammende ( 0)

     
Ampicillin

Se penicilliner (Link) ( 1)

     
Amprenavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Amsakrin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Amylmetakresol

Anses som forenlig med amming ( 2)

     
Anabole steroider

Se androgener (Link) ( 4)

     
Anagrelid

Opplysninger mangler ( 4)

     
Anakinra

Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets immunsuppressive effekt ( 0)

     
Anastrozol

Opplysninger mangler ( 4)

     
Androgener

Bruk hos ammende frarådes. Teoretisk risiko for androgen effekt på brysternærte barn. Høye doser kan hemme melkeutskillelsen ( 4)

     
Anestesimidler

Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten når anestetika gis som enkeltdose eller over et kort tidsrom. Tidspunkt for amming etter inngrepet bør reguleres etter hvilket anestesimiddel som er blitt brukt ( 2)

     
Angiotensin II-reseptorantagonister

Opplysninger mangler ( 3)

     
Anidulafungin

Opplysninger mangler. Teoretisk liten sannsynlighet for systemisk opptak hos barnet ( 3)

     
Antacida

Lang klinisk erfaring. Kan brukes av ammende ( 0)

     
Antazolin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Se antihistaminer (Link) ( 2)

     
Anthelmintika

Risiko for farmakologiske effekter hos barnet ansees som liten ( 0)

     
Antiandrogener

Bruk frarådes hos ammende pga. teoretisk risiko for antiandrogen effekt på barnet ( 4)

     
Antibakterielle midler

Ved høye konsentrasjoner i melken kan munn- og tarmfloraen påvirkes og føre til diaré hos enkelte barn. Teoretisk kan sensibilisering oppstå. Selv små mengder antibakterielle midler kan interferere med bakteriologiske undersøkelser, som f.eks. svaberprøver fra barnets hals ( 1, 2, 3)

     
Antidepressiva

Langtidseffekt på atferd og psykomotorisk utvikling hos brysternærte barn er ukjent. For enkelte antidepressiva kan det være aktuelt med blandingsernæring og redusert antall amminger når mors dose er høy. Se også de enkelte grupper antidepressiva og de enkelte midlene ( 2, 3)

     
Antidiabetika, perorale

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Barnet bør observeres for hypoglykemi og lav vektøkning. Se også de enkelte virkestoffene ( 0, 1, 3)

     
Antidoter

Ammende kvinner bør få antidot ved forgiftninger ( 3)

     
Antiepileptika

De tradisjonelle antiepileptika slik som fenytoin, karbamazepin og valproat ansees som forenlige med amming. Opplysninger om nyere antiepileptika, som felbamat, gabapentin, lamotrigin, topiramat, okskarbazepin, vigabatrin og zonisamid hos ammende er sparsomme. Forsiktighet bør utvises når mor bruker barbiturater (fenobarbital og primidon), etosuksimid, høye doser klonazepam, felbamat eller lamotrigin. Ved tegn til sedasjon eller dårlig vektøkning uten annen årsak bør barnets plasmanivå kontrolleres, og amming ev. reduseres, legges til tidspunkter med lavest mulig nivå i melken eller avbrytes. Bruk av felbamat, topiramat, zonisamid eller eslikarbazepin bør unngås hos ammende til mer kunnskap foreligger. Se også de enkelte virkestoffene ( 2, 3, 4)

     
Antihistaminer (H1-antagonister)

De vanligste bivirkningene som ammende mødre spontant har rapportert ved bruk av førstegenerasjons antihistaminer, er døsighet eller irritabilitet hos brystbarnet. Pga. de sederende egenskapene til denne legemiddelgruppen bør muligens annengenerasjons antihistaminer hvor overgangen til morsmelk er liten, benyttes ved amming. Antihistaminer kan en sjelden gang redusere melkeproduksjonen. Se også de enkelte virkestoffene Øyedråper/nesespray: Risiko for farmakologiske effekter hos barnet ansees som liten. Når perorale legemiddelformuleringer (tabletter) kan brukes av ammende, kan også lokalbehandling (dråper, spray) brukes ( 1, 2, 3)

     
Antihypertensiva

Observer barnet for hypotensjon, sedasjon og slapphet. Se også de enkelte virkestoffene ( 2, 3, 4)

     
Antiinflammatoriske midler, ikke steroide

Se NSAID (Link) ( 1, 2, 3)

     
Antikoagulantia, perorale

Passerer over i morsmelk, men risiko for farmakologiske effekter hos barnet ansees som liten ved terapeutiske doser. Se også de enkelte virkestoffene ( 2, 3)

       
Antikolinergika
 

Tertiære ammoniumforbindelser (skopolamin, atropin, benztropin, biperidin, orfenadrin), systemisk bruk: Observer barnet for antikolinerge effekter. Teoretisk mulighet for negativ påvirkning av melkeproduksjonen. Se også de enkelte virkestoffene ( 2, 3)

Kvartære ammoniumforbindelser (glykopyrron): Liten sannsynlighet for systemisk opptak hos brysternærte barn ( 0)

     
Antikolinesteraser

Se de enkelte virkestoffene ( 3)

     
Antikonseptiva

Se p-piller (Link) ( 1, 2, 3)

     
Antimalariamidler

De fleste antimalariamidlene har lang plasmahalveringstid og vil akkumuleres i morsmelk etter gjentatt dosering. Barnet oppnår likevel ikke malariaprofylakse gjennom morsmelken når mor ammer og bruker antimalariamidler. Barnet bør observeres for bivirkninger. Se de enkelte virkestoffene ( 2, 3, 4)

     
Antimetabolitter

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Antimykotika

Se de enkelte virkestoffene ( 1, 2, 3)

     
Antipsykotika

Risiko for påvirkning av barnet er liten ved terapeutiske doser. Ved høye doser eller langvarig bruk anbefales tilbakeholdenhet med amming pga. fare for legemiddeleffekter hos barnet. Når mors dose er høy, kan blandingsernæring bli aktuelt. Redusert antall amminger og amming på tidspunkter med lav konsentrasjon i melken, kan redusere barnets legemiddeleksponering. Langtidseffekter på atferd og psykomotorisk utvikling kan ikke utelukkes. Kan øke melkeproduksjonen ved å øke prolaktinnivået. Se også de enkelte virkestoffene ( 3, 4)

     
Antitrombin

Risiko for farmakologiske effekter hos barnet ansees som liten. Erfaring med bruk hos ammende mangler ( 0)

     
Antitymocyttimmunglobulin (kanin)

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link) ( 3)

          
Antivirale midler

Se de enkelte virkestoffene

 • Herpesinfeksjoner:Aciklovir bør fortrinnsvis benyttes til ammende pga. lengre klinisk erfaring ( 0, 2)

 • HIV-infeksjon: Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor, da HIV-viruset kan overføres til barnet via morsmelken ( 5)

     
Anti-Xa (lavmolekylært heparin)

Se hepariner (Link) ( 0)

     
Apiksaban

Opplysninger mangler ( 3)

     
Apomorfin

Kan hemme melkeproduksjonen ( 5)

     
Apraklonidin

Øyedråper: Pga. manglende opplysninger om overgang til morsmelk anbefales forsiktighet med bruk hos ammende ( 3)

     
Apremilast

Opplysning mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. manglende erfaring. ( 3)

     
Aprepitant

Opplysninger mangler ( 3)

     
Argatroban

Overgang til morsmelk er ukjent. Kort halveringstid og lav biotilgjengelighet tilsier at amming kan gjenopptas ca. 5 timer etter avsluttet infusjon ( 3)

     
Arginin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Aripiprazol

Overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring er svært begrenset. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Artemeter

Opplysninger mangler. Se antimalariamidler (Link) ( 3)

     
Artesunat

Opplysninger mangler. Se også antimalariamidler (Link) ( 3)

     
Artikain

Liten klinisk erfaring. Se lokalanestetika (Link) ( 3)

     
5-ASA-preparater

Overgang til morsmelk er moderat. Observer barnet for diaré ( 3)

     
Asenapin 

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Asparginase (= crisantapase)

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
AT1-reseptorantagonister

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Atazanavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Atenolol

Overgang til morsmelk er moderat. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Atezolizumab

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen selv om det trolig ikke vil være absorpsjon fra barnets mage tarm-kanal. Se monoklonale antistoffer(Link). ( 3)

     
Atomoksetin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Langtidseffekter på atferd og psykomotorisk utvikling kan ikke utelukkes. ( 3)

     
Atorvastatin

Se statiner (Link) ( 3)

     
Atosiban

Kan muligens hemme utdrivningsrefleksen (oksytosinantagonist) ( 4)

     
Atovakvon

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antimalariamidler (Link) ( 3)

     
Atropin

Passerer over i morsmelk. Enkeltdoser kan brukes til ammende. Gjentatt dosering kan muligens gi antikolinerge effekter hos brysternærte barn samt nedsette melkeproduksjonen ( 3)

     
Auranofin

Se gullforbindelser (Link) ( 5)

     
Aurotiomalat

Se gullforbindelser (Link) ( 5)

     
Avelumab

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se monoklonale antistoffer (Link). ( 3)

     
Azacitidin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Azatioprin

Overgang til morsmelk er minimal. Forsiktighet anbefales pga. virkestoffets immunsuppressive effekt. Oppfølging av barnet anbefales hvis amming tillates. Amming er kontraindisert ved bruk i høye doser som cytostatikum ( 3,5)

     
Azelain

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Azelastin

Lokalbehandling: Minimal systemisk overgang. Se antihistaminer (Link) ( 2)

     
Azitromycin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antibakterielle midler (Link) ( 2)

     
Aztreonam

Overgang til morsmelk er minimal. Se antibakterielle midler (Link) ( 2)

     
Bacillus Calmette-Guerin

Se BCG (Link) ( 2)

     
Bacitracin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Baklofen

Overgang til morsmelk er minimal. Begrenset klinisk erfaring ( 2)

     
Bambuterol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Barbital

Se barbiturater (Link) ( 4)

     
Barbiturater

Overgang til morsmelk er høy. Døsighet, dårlig sugeevne og lav vektøkning er rapportert hos brysternærte barn. Mulighet for akkumulering av aktive metabolitter ved langtidsbruk ( 4)

     
Baricitinib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Bariumsulfat

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Basiliximab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Bazedoksifen

Skal bare brukes etter menopausen ( –)

     
BCG

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Klinisk erfaring tilsier at BCG-vaksine kan gis til ammende ( 2)

     
Beklometason

Se glukokortikoider, inhalasjonsglukokortikoider (Link) ( 2)

     
Beksaroten

Amming frarådes pga. virkestoffets toksisitet ( 5)

     
Bendamustin 

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Bendroflumetiazid

Overgang til morsmelk er liten. Se diuretika (Link) ( 3)

     
Benralizumab

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Benserazid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Benzatinpenicillin

Se penicilliner (Link) ( 2)

      
Benzodiazepiner

Kan brukes av ammende i lave doser i et par dager. Benzodiazepiner med kortest halveringstider foretrekkes (oksazepam) ( 3)

Ved langtidsbruk, eller hvis barnet er blitt eksponert for benzodiazepiner før eller under fødselen, bør barnet observeres for døsighet, dårlig sugeevne og hypotoni, spesielt hvis barnet også er blitt eksponert under svangerskapet ( 4 – langtidsbruk)

     
Benzokain

Se lokalanestetika (Link) ( 2)

     
Benzoylperoksid

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 1)

     
Benztropin

Opplysninger mangler. Se antikolinergika (Link) ( 3)

     
Benzydamin

Kan brukes av ammende ( 2)

     
Benzylbenzoat

Lokalbehandling: Kan brukes av ammend ( 1)

     
Benzylpenicillin

Se penicilliner (Link) ( 1)

     
Beta-2-reseptoragonister, adrenerge

Lokalbehandling: Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn ansees som liten. Klinisk erfaring mangler for de nyeste midlene. Se også de enkelte virkestoffene ( 2, 3)

     
Betaksolol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se betareseptorantagonister, øyedråper (Link) ( 3)

     
Betalaktamantibiotika

Se de enkelte virkestoffene ( 1, 2)

     
Betametason

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider (Link) ( 3)

     
Betareseptorantagonister, adrenerge

De fleste betareseptorantagonister går over i morsmelk. Risiko for farmakologiske effekter på barnet er liten ved bruk av terapeutiske doser. Barnet bør for sikkerhets skyld observeres for bradykardi og andre symptomer på betablokade (hypotensjon, slapphet). Fordi sotalol og atenolol går over i morsmelk i større grad enn de andre betareseptorantagonistene, bør ammende fortrinnsvis bruke andre betareseptorantagonister. Øyedråper: Når opplysninger om overgang til morsmelk mangler, anbefales forsiktighet. Når perorale legemiddelformuleringer (tabletter) kan brukes av ammende, ansees lokalbehandling (øyedråper) for akseptabelt ( 2, 3)

     
Bevacizumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen ( 3)

     
Bezlotoksumab

Teoretisk liten risiko for effekter hos diebarn. Ammende med C. difficile-infeksjon behandles etter gjeldende nasjonale antibiotikaretningslinjer ( 2)

     
Bicalutamid

Ikke aktuelt til bruk hos ammende. Se antiandrogener (Link) ( –)

     
Bifonazol

Se fungicider til lokal bruk (Link) ( 2)

     
Biguanidderivater

Se metformin(Link) ( 1)

     
Bilastin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) ( 3)

     
Bimatoprost

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at bimatoprost kan brukes av ammende ( 3)

     
Biperiden

Se antikolinergika (Link) ( 3)

     
Bisakodyl

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Bisfosfonater

Lav peroral biotilgjengelighet og lave plasmakonsentrasjoner hos mor tilsier minimal eksponering av diebarn. Svært liten klinisk erfaring ( 0)

     
Bisoprolol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Bivalirudin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Bleomycin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Boceprevir

Opplysninger mangler ( 3)

     
Bortezomid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Bosentan

Opplysninger mangler. Se antihypertensiva (Link) ( 3)

     
Bosutinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Botulinumtoksin

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn ( 3)

     
Brentuksimab vedotin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffets toksisitet ( 5)

     
Bretylium

Opplysninger mangler ( 3)

     
Brimonidin

Øyedråper: Pga. manglende opplysninger om overgang til morsmelk anbefales forsiktighet med bruk hos ammende ( 3)

     
Brinzolamid

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Forsiktighet anbefales ( 3)

     
Brivaracetam

Opplysninger mangler. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Brodalumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se monoklonale antistoffer (Link). ( 3)

     
Bromfenak

Lokalbehandling: Anses som trygt ( 3)

     
Bromheksin

Risiko ved amming ansees som lav. ( 3)

     
Bromokriptin

Laktasjonshemmende. Effekt oppnås etter 12 timer og varer i 8–12 timer. Se dopaminagonister (Link) Ved behov for laktasjonshemning anbefales fortrinnsvis kabergolin pga. bedre effekt og mindre bivirkninger enn bromokriptin ( 5)

     
Budesonid

Se glukokortikoider (Link) ( 2)

     
Bumetanid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se diuretika (Link) ( 3)

     
Bupivakain

Overgang til morsmelk er minimal. Se lokalanestetika (Link) ( 2)

     
Buprenorfin

Overgang til morsmelk er minimal. Ved langtidsbruk foreligger det risiko for farmakologiske effekter hos det brysternærte barnet. Mulighet for reduksjon av melkeproduksjonen. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Bupropion

Overgangen til morsmelk er minimal. Begrenset erfaring hos ammende ( 3)

     
Buserelin

Se GnRH-analoger (Link) ( 0)

     
Buspiron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Busulfan

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Butylskopolamin

Virkestoffets farmakokinetiske egenskaper tilsier minimalt opptak hos brysternærte barn. Tilbakeholdenhet hos ammende anbefales likevel pga. mulige antimuskarinerge effekter hos spedbarn og mulig reduksjon av melkeproduksjonen ( 3)

     
C1-esterasehemmer

Opplysninger mangler ( 0)

     
Canakinumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Cannabidiol

Se nabiksimoler (Link) ( 5)

     
Cannabinoider

Se nabiksimoler (Link) ( 5)

     
Caspofungin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Cefaleksin

Se cefalosporiner (Link) ( 1)

     
Cefalosporiner

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Begrenset klinisk erfaring med nyere preparater. Se antibakterielle midler (Link) ( 1, 2, 3)

     
Cefalotin

Se cefalosporiner (Link) ( 2)

     
Cefazolin

Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal. Manglende klinisk erfaring tilsier at alternativt cefalosporin bør brukes hos ammende. Se cefalosporiner (Link) ( 3)

     
Cefepim

Produsenten oppgir at cefepim går over i morsmelken i svært liten grad. Se cefalosporiner (Link). ( 3)

     
Cefiksim

Se cefalosporiner (Link) ( 2)

     
Cefotaksim

Se cefalosporiner (Link) ( 2)

     
Ceftarolin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternativt cefalosporin bør fortrinnsvis brukes hos ammende pga. manglende klinisk erfaring. Se cefalosporiner (Link) ( 3)

     
Ceftazidim

Se cefalosporiner (Link) ( 1)

     
Ceftazidim + avibaktam

Manglende klinisk erfaring tilsier at alternativt cefalosporin bør brukes hos ammende. Se cefalosporiner (Link) ( 3)

     
Ceftolozan

Se cefalosporiner (Link) ( 3)

     
Ceftriakson

Se cefalosporiner (Link) ( 2)

     
Cefuroksim

Se cefalosporiner (Link) ( 2)

     
Celekoksib

Overgang til morsmelk er minimal. Se COX-2-hemmere (Link) ( 2)

     
Cenegermin

Manglende systemisk opptak tilsier lav risiko. ( 0)

     
Ceritinib

Opplysninger mangler. ( 3)

     
Certolizumab

Opplysninger mangler ( 3)

     
Cetirizin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) ( 2)

     
Cetrorelix

Se GnRH-analoger (Link) ( 0)

     
Cetuximab

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet ( 3)

     
Cetylpyridin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Cidofovir

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link) ( 3)

     
Ciklesonid

Overgang til morsmelk er ukjent. Andre midler bør fortrinnsvis benyttes av ammende pga. liten klinisk erfaring. Se inhalasjonsglukokortikoider (Link) ( 3)

     
Ciklopiroks

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Ciklosporin

Overgang til morsmelk er minimal. Amming bør likevel unngås pga. ciklosporins immunsuppressive effekt og begrenset klinisk erfaring hos ammende ( 4)

     
Cilastatin

Opplysninger mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ( 3)

     
Cimetidin

Overgang til morsmelk er høy (muligens aktivt opptak). Teoretisk mulighet for hemning av barnets mikrosomale enzymer. Se H2-antagonister (Link) ( 2)

     
Cinacalcet

Opplysninger mangler ( 3)

     
Ciprofloksacin

Overgang til morsmelk er liten. Se fluorokinoloner (Link) ( 3)

     
Cisatrakurium

Se nevromuskulære blokkere (Link) ( 2)

     
Cisplatin

Overgang til morsmelk er høy. Bruk hos ammende frarådes. Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Citalopram

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Se SSRI (Link) ( 2)

     
COMT-hemmere

Se de enkelte virkestoffene ( 3)

     
Conestat alfa 

Opplysninger mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal ( 0)

     
COX-2-hemmere

Klinisk erfaring hos ammende er begrenset. Se også de enkelte virkestoffene ( 2, 3)

     
Crisantaspase

Se cytostatika (Link)

     
Cyanokobalamin (= vitamin B12)

Se vitaminer (Link) ( 1)

     
Cyproteron

Se antiandrogener (Link) ( 4)

     
Cytarabin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Cytostatika

Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffenes toksiske virkninger ( 5)

     
Dabigatran

Opplysninger mangler ( 3)

     
Dabrafenib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Dakarbazin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Daklatasvir

Opplysninger mangler. ( 3)

      
Daklizumab
 

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Daktinomycin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Dalteparin

Se hepariner (Link) ( 0)

     
Danaparoid

Se hepariner (Link) ( 0)

     
Danazol

Unngå bruk hos ammende. Mulig androgen effekt på barnet ( 4)

     
Dantrolen

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets toksisitet ( 4)

     
Dapagliflozin

Opplysninger mangler. Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Dapson

Overgang til morsmelk er høy. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for toksiske effekter hos brysternærte barn. Hemolytisk anemi er rapportert ( 4)

     
Daptomycin

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av daptomycin fra barnets mage-tarm-kanal. Se antibakterielle midler (Link)

     
Darbepoetin alfa

Manglende klinisk erfaring ( 0)

     
Darifenacin

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn ( 3)

     
Darunavir

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Darvadstrocel

Opplysninger mangler ( 3)

     
Dasabuvir

Opplysninger mangler ( 3)

     
Dasatinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Daunorubicin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Deferipron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Defibrotid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Degarelix

Ingen indikasjon for bruk hos kvinner ( –)

     
Deksametason

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider (Link) ( 3)

     
Deksibuprofen

Se ibuprofen(Link) ( 1)

     
Deksklorfeniramin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) ( 3)

     
Deksmedetomidin

Amming kan gjenopptas ett døgn etter administrasjon. Se Anestesimidler (Link) ( 3)

     
Deksrazoksan

Brukes som del av cytostatikabehandling hvor amming er kontraindisert ( 5)

     
Dekstraner

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Dekstropropoksyfen

Se opioidanalgetika (Link) ( 2)

     
Dekvalin

Lokalbehandling: Opplysninger om overgang mangler. Dekvalin vaginalttabletter kan trolig brukes av ammende med bakteriell vaginose. ( 3)

     
Denosumab 

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( –)

     
Deoksykolsyre

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. lav biotilgjengelighet. ( 3)

     
Desfluran

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Desloratadin

Se loratadin(Link) ( 1)

     
Desmopressin

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Desogestrel

Se gestagener (Link) og p-piller (Link) ( 2)

     
Desoksymetason

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Desonid

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Diatrizoinsyre

Se røntgenkontrastmidler (Link) ( 0)

     
Diazepam

Overgang til morsmelk er moderat. Tilbakeholdenhet anbefales. Letargi og vekttap er blitt rapportert i brysternærte barn. Dagsdose bør ikke overskride 10 mg. Se benzodiazepiner (Link) ( 3 – enkeltinntak 4 – regelmessig bruk)

     
Dibrompropamidin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Didanosin

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Diemal

Se barbiturater (Link) ( 4)

     
Dienogest 

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se gestagener (Link) ( 3)

     
Digitoksin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Klinisk erfaring tilsier at digitoksin kan brukes av ammende ( 2)

     
Digoksin

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Dihydralazin

Se hydralazin(Link) og antihypertensiva (Link) ( 2)

     
Dihydroartemisinin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternative antimalariamidler bør brukes av ammende pga. manglende klinisk erfaring ( 3)

     
Diklofenak

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link) ( 2)

     
Dikloksacillin

Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link) ( 1)

     
Diklorbenzylalkohol

Anses som forenlig med amming ( 2)

     
Dikumarol

Se antikoagulantia, perorale (Link) ( 2)

     
Diloxanid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Diltiazem

Data fra én ammende tyder på at overgang til morsmelk er minimal. Se kalsiumantagonister (Link) ( 3)

     
Dimetylfumarat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Dinatriumgadoteksinsyre

Kvinnen kan amme etter 24 timer ( 3)

     
Dinitrogenoksid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Dinoproston

Kan muligens påvirke melkeutskillelsen. Kort plasmahalveringstid og liten systemisk absorpsjon hos mor tilsier at overgang til morsmelk er minimal ( 3)

     
Dinutuximab

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se (Link). ( 3)

     
Dipivefrin

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ( 2)

     
Dipyridamol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler ( 3)

     
Disopyramid

Overgang til morsmelk er liten–moderat. Observer barnet for antikolinerge effekter ( 2)

     
Disulfiram

Opplysninger mangler ( 3)

     
Ditranol

Klinisk erfaring tilsier at ammende kan bruke ditranol som lokalbehandling ( 2)

     
Diuretika

Bruk av høye doser i lengre tid frarådes. Tiazid- og slyngediuretika kan hemme melkeproduksjonen. For alle diuretika foreligger det en mulighet for reduksjon av melkevolumet. Sannsynligheten for diuretisk effekt hos barnet ansees som liten ( 2, 3)

     
Dixantogen

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Dobutamin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Docetaxel

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Doksepin

Akkumulering av aktiv metabolitt kan forårsake sedasjon og respirasjonshemning. Alternative antidepressiva bør brukes. Se trisykliske antidepressiva (Link) ( 5)

     
Doksorubicin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Doksylamin

Anses som forenlig med amming ( 2)

     
Doksysyklin

Overgang til morsmelk er liten. Se tetrasykliner (Link) ( 3)

     
Dolutegravir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Domperidon

Øker prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen. ( 3)

     
Donepezil

Opplysninger mangler ( 3)

     
Dopamin

Opplysninger mangler. Teoretisk risiko for at melkeproduksjonen hemmes ( 3)

     
Dopaminagonister

Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen ( 4)

     
Doripenem

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link) ( 3)

     
Dornase alfa

Klinisk erfaring mangler ( 0)

     
Dorzolamid

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Forsiktighet anbefales ( 3)

     
Doxazosin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihypertensiva (Link) ( 3)

     
Dronedaron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Droperidol

Opplysninger mangler. Kan teoretisk øke melkeproduksjonen ved å blokkere dopaminreseptorer og øke prolaktinnivået ( 3)

     
Drospirenon

Begrenset klinisk erfaring. Se gestagener (Link) og p-piller (Link) ( 3)

     
Dulaglutid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler. ( 3)

     
Duloksetin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link) ( 3)

     
Dupilumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se(Link). ( 3)

     
Dutasterid

Opplysninger mangler. Se antiandrogener (Link) ( 4)

     
Ebastin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) ( 3)

     
Edoksaban

Sannsynlighet for systemisk opptak hos barnet tilsier at et alternativt antitrombotisk middel bør brukes av ammende. ( 3)

     
Edrofonium

Virkestoffet er ionisert ved fysiologisk pH. Derfor antas overgang til morsmelk å være minimal ( 3)

     
Efavirenz

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Efedrin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Sporadisk bruk ansees som forenlig med amming ( 2)

     
Eflornitin

Lokalbehandling: Systemisk eksponering etter lokal behandling er lav. Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn er derfor liten ( 3)

     
Ekonazol

Se fungicider til lokal bruk (Link) ( 1)

     
Eksemestan

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Eksenatid

Se antidiabetika, perorale (Link) Opplysninger om overgang til morsmelk mangler ( 3)

     
Eletriptan

Overgang til morsmelk er minimal. Manglende klinisk erfaring. Se triptaner (Link) ( 3)

     
Eltrombopag 

Opplysninger mangler ( 3)

     
Eluksadolin

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang av eluksadolin til morsmelk pga. svært lav biotilgjengelighet. ( 3)

     
Elvitegravir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Emedastin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) ( 3)

     
Emepron

Opplysninger mangler. Se antikolinergika (Link) ( 3)

     
Empaglifozin

Opplysninger mangler. Se perorale antidiabetika(Link). ( 3)

     
Emtricitabin

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Enalapril

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Enfuvirtide

Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor ( 5)

     
Enoksaparin

Se hepariner (Link) ( 0)

     
Entakapon

Opplysninger mangler ( 3)

     
Entekavir

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link) ( 3)

     
Epirubicin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Eplerenon

Opplysninger mangler. Se diuretika (Link) ( 3)

     
Epoetin (= erytropoietin)

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Epoprostenol

Opplysninger mangler ( 3)

     
Eprosartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Eptacog alfa (= faktor VIIa)

Opplysninger mangler ( 3)

     
Eptifibatid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Ergokalsiferol

Se vitamin D (Link) ( 2)

     
Ergotamin

Bruk hos ammende frarådes pga. risiko for toksiske effekter (ergotisme) hos barnet, samt mulig hemning av melkeproduksjonen ( 5)

     
Eribulin

Se cytostatika(Link) ( 5)

     
Erlotinib

Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av ammende ( 5)

     
Ertapenem

Overgang til morsmelk er minimal. Se antibakterielle midler (Link) ( 2)

     
Ertugliflozin

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk. Se Antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Erytromycin

Kan brukes av ammende. Se antibakterielle midler (Link) ( 1)

     
Erytropoietin

Se epoetin(Link) ( 0)

     
Escitalopram

Se citalopram(Link) og SSRI (Link) ( 2)

     
Esketamin

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se ketamin(Link) og anestesimidler(Link) ( 3)

     
Eslikarbazepin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Esmolol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Etter en time er esmolol metabolisert, og amming kan gjenopptas. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Esomeprazol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se protonpumpehemmere (Link) ( 2)

     
Estramustin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Etambutol

Overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring tilsier at etambutol kan brukes av ammende ( 2)

     
Etanercept

Opplysninger mangler. Se immunsuppresive midler (Link) ( 0)

     
Etanol

Overgang til morsmelk er høy. Kan påvirke smaken på morsmelken. Sporadisk konsum er forenlig med amming. En alkoholenhet per dag er sannsynligvis trygt. Forsinket motorisk utvikling hos barnet er påvist ved bruk av to enheter daglig hos ammende. Risiko for nedsatt melkesekresjon ( 3)

     
Etelkalsetid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Etidronat

Se bisfosfonater (Link) ( 0)

     
Etilefrin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Etinyløstradiol

Overgang til morsmelk er minimal. Kan redusere melkeproduksjonen. Se p-piller (Link) ( 3)

     
Etonogestrel

Manglende klinisk erfaring med implantat. Se p-piller (Link) ( 3)

     
Etoposid

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Etorikoksib

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se COX-2-hemmere (Link) ( 3)

     
Etosuksimid

Overgang til morsmelk er høy. Sedativ effekt hos brysternærte barn er rapportert. Se antiepileptika (Link) ( 4)

     
Etravirin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Etylmorfin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Potensiell risiko for sedasjon hos brysternærte barn ved langtidsbruk. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Everolimus

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link) ( 4)

      
Evolokumab

Se PCSK9-hemmere (Link)

( 3)

     
Ezetimib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Faktor VIII inhibitor bypass

Opplysninger mangler ( 0)

     
Famciklovir 

Se antivirale midler, herpesinfeksjoner (Link) ( 2)

     
Famotidin

Overgang til morsmelk er liten. Se H2-antagonister (Link) ( 1)

     
Fampridin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Febuksostat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Feksofenadin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihistaminer (Link) ( 2)

     
Felbamat

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bør unngås til erfaring hos ammende foreligger. Se antiepileptika (Link) ( 4)

     
Felodipin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se kalsiumantagonister (Link) ( 3)

     
Fenazon

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende ved sporadisk bruk i terapeutiske doser ( 2)

     
Fenelzin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Fenobarbital

Overgang til morsmelk er høy. Barnet bør observeres for døsighet, dårlig sugeevne og lav vektøkning, spesielt hvis barnet også har vært eksponert under svangerskapet. Se barbiturater (Link) ( 4)

     
Fenofibrat

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende anbefales fordi produkter fra kolesterolbiosyntesen er viktig for neonatal utvikling ( 3)

     
Fenoksymetylpenicillin

Se penicilliner (Link) ( 1)

     
Fenoterol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 3)

          
Fentanyl
 • Parenteral tilførsel: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ved engangsdosering eller dosering over kort tid. Noen anbefaler likevel at amming utsettes til 6 timer etter eksponering ( 2)

 • Depotplaster: Overgang til morsmelk er moderat. Observer barnet for farmakologiske effekter ( 3)

Se opioidanalgetika (Link)

     
Fenylefrin

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Fenylindandion

Opplysninger mangler. Se antikoagulantia, perorale (Link) ( 3)

     
Fenylpropanolamin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som minimal ved terapeutiske doser ( 2)

     
Fenytoin

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link) ( 2)

     
Ferumoksytol

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se jern (Link) ( 3)

     
Fesoterodin

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn ( 3)

     
Fibrinogen 

Opplysninger mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal ( 0)

     
Fidaksomicin

Lav peroral biotilgjengelighet tilsier minimal eksponering av diebarn. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se også antibakterielle midler (Link) ( 3)

     
Filgrastim

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal ( 0)

     
Finasterid

Opplysninger mangler. Se antiandrogener (Link) ( 4)

     
Fingolimod

Opplysninger mangler. Se immunsuppresive midler(Link) ( 4)

     
Flekainid

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Flucytosin

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales til mer erfaring foreligger ( 3)

     
Fludarabin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Fludrokortison

Opplysninger mangler ( 3)

     
Flufenazin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Flukonazol

Overgang til morsmelk er høy. Kan brukes av ammende ved korttidsbehandling (2 uker) ( 2)

     
Flumazenil

Opplysninger mangler ( 3)

     
Flumetason

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Flunitrazepam

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se benzodiazepiner (Link) ( 3)

     
Fluocinolon

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Fluocinonid

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Fluoksetin

Overgang til morsmelk er høyere enn for andre SSRI. Alternativt SSRI bør hvis mulig foretrekkes ved amming. Se SSRI (Link) ( 3)

     
Fluorescein

Overgang til morsmelk er minimal. Teoretisk risiko for fototoksistet hos diebarn som får lysterapi ( 3)

     
Fluorid/fluor

Overgang til morsmelk er liten. Lokal fluorprofylakse anbefales til ammende. ( 1)

     
Fluorokinoloner

Bør kun brukes i kortere perioder pga. potensiell risiko for påvirkning av barnets tarmflora. Se antibakterielle midler (Link) ( 2, 3)

     
Fluorouracil

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Flupentiksol

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Flurbiprofen

Anses forenelig med amming. Se NSAID (Link). ( 2)

     
Flutamid

Ikke aktuelt til bruk hos ammende. Se antiandrogener (Link) ( –)

     
Flutikason

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn. Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Fluvastatin

Se statiner (Link) ( 3)

     
Fluvoksamin

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link) ( 2)

     
Folat

Se folsyre(Link) ( 1)

     
Folinat

Kan brukes av ammende ( 1)

     
Follitropin

Se gonadotropiner (Link) ( 0)

     
Folsyre/folat

Kan brukes av ammende. Se vitaminer (Link) ( 1)

     
Fomepizol

Opplysninger mangler ( 3)

     
Fondaparinuks

Manglende klinisk erfaring ( 0)

     
Formoterol

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Fosamprenavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Fosaprepitant

Opplysninger mangler ( 3)

     
Foscarnet

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Fosfomycin

Trolig minimal overgang til morsmelk. Anses som forenelig med amming. Se antimikrobielle midler (Link). ( 2)

     
Framycetin (hud)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Frovatriptan

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link) ( 3)

     
Fulvestrant

Ikke aktuelt til bruk hos ammende ( –)

     
Fungicider til lokal bruk

Liten systemisk absorpsjon hos mor tilsier minimal overgang til morsmelk. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal Overgang til morsmelk av dermatologiske soppdrepende preparater applisert rundt brystknoppen er ikke studert. Se også de enkelte virkestoffene ( 0, 1, 2)

     
Furosemid

Overgang til morsmelk er minimal. Se diuretika (Link) ( 3)

         
Fusidin
 • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er minimal. Risiko for påvirkning av barnet er liten ved bruk av terapeutiske doser. Se antibakterielle midler (Link) ( 2)

 • Lokal bruk: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Fysostigmin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Fytomenadion (= vitamin K1)

Kan brukes av ammende. Se vitaminer (Link) ( 2)

     
Gabapentin

Overgang til morsmelk er moderat. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Gadobensyre

Kvinnen kan amme etter 24 timer ( 3)

     
Gadodiamid

Kvinnen kan amme etter 24 timer ( 3)

     
Gadopentetat

Overgang til morsmelk er minimal. Kvinnen kan amme etter 12 timer ( 2)

     
Gadoteridol

Kvinnen kan amme etter 24 timer ( 3)

     
Gadotersyre

Kan brukes av ammende ved terapeutiske doser ( 2)

     
Gadoversetamid

Kan brukes av ammende ( 2)

     
Galaktoseagglomerater

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig ubetydelig ( 0)

     
Galantamin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Ganciklovir

Opplysninger mangler ( 3)

     
Ganirelix

Se GnRH-analoger (Link) ( 0)

     
Gefitinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Gemcitabin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Gemeprost

Kan muligens påvirke melkeutskillelsen ( 3)

     
Gemfibrozil

Opplysninger mangler ( 3)

     
Gentamicin

Overgang til morsmelk er minimal. Se aminoglykosider (Link) ( 2)

         
Gestagener
 • Systemisk bruk: Se p-piller (Link). Tilbakeholdenhet ved høydosebehandling av kreft ( 2, 3, 4)

 • Lokal bruk: Kan brukes av ammende. Lang klinisk erfaring ( 1)

     
Gimeracil

Se cytostatika(Link) ( 5)

     
Glatirameracetat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Glibenklamid

Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Glimepirid

Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Glipizid

Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Glukagon

Kan brukes av ammende ( 0)

           
Glukokortikoider
 • Systemisk bruk: Ved lengre tids bruk av høye doser glukokortikoider bør barnet observeres med tanke på binyrebarksuppresjon ( 2, 3)

 • Inhalasjonsglukokortikoider: Kan brukes av ammende i anbefalte terapeutiske doser. Midler hvor det foreligger lengre klinisk erfaring bør fortrinnsvis benyttes ( 2,3)

 • Annen lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Bruk av glukokortikoid hudpreparater på brystene bør brukes med forsiktighet av ammende ( 2)

     
Glukosamin

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Glykopyrron

Se antikolinergika, kvartære ammoniumforbindelser (Link) ( 3)

     
Glyseroltrinitrat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Glysin (= aminoeddiksyre)

Opplysninger mangler ( 3)

     
GnRH-analoger

Overgang til morsmelk er minimal pga. høy molekylvekt. Liten sannsynlighet for absorpsjon av intakt peptid fra barnets mage-tarm-kanal. Manglende klinisk erfaring ( 0)

     
Golimumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Gonadotropiner

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal overgang til morsmelk. Liten sannsynlighet for absorpsjon av intakt peptid fra barnets mage-tarm-kanal. Klinisk erfaring med bruk hos ammende er svært begrenset ( 0)

     
Goserelin

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( –)

     
Gramicidin

Lokal bruk: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Granisetron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Gresspollerallergen

Ansees forenlig med amming ( 2)

     
Guaifenesin

Klinisk erfaring tyder på at midlet kan brukes av ammende ( 2)

     
Guanetidin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Guanfacin

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet pga. risiko for sedasjon og hypotensjon. ( 3)

     
Gullforbindelser

Begrensede data tilsier at overgang til morsmelk kan være høy. Kontraindisert hos ammende pga. risiko for akkumulering og toksisitet hos barnet ( 5)

     
H1-antagonister

Se antihistaminer (Link) ( 1, 2, 3)

     
H2-antagonister

Famotidin foretrekkes til ammende pga. lengst klinisk erfaring. Risiko for farmakologiske effekter på barnet er liten ved sporadisk bruk av terapeutiske doser. Se også de enkelte virkestoffene ( 2)

     
Haloperidol

Overgang til morsmelk er liten. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Hemearginat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Hepariner

Høy molekylvekt hindrer overgang av både heparin og lavmolekylære hepariner til morsmelk. Kan brukes av ammende ( 0)

     
Hetastivelse

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Hexametylmelamin (= altretamin)

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Hexaminolevulinat

Manglende klinisk erfaring ( 0)

     
Histamin

I kombinasjon med interleukin-2 i kreftterapi: Amming frarådes ( 3)

     
Histrelin 

Se gonadotropiner (Link) ( 0)

     
HMG-CoA-reduktase

Se statiner (Link) ( 3)

     
Homatropin

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
5-HT1-agonister

Se triptaner (Link) ( 2, 3)

     
5-HT3-antagonister

Se de enkelte virkestoffene ( 3)

     
Humant protein C

Opplysninger mangler ( 0)

     
Hydralazin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se antihypertensiva (Link) ( 2)

     
Hydrogenperoksid

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Hydroklortiazid

Overgang til morsmelk er liten. Se diuretika (Link) ( 2)

     
Hydrokodon

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Hydrokortison

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Se glukokortikoider (Link) ( 2)

         
Hydroksyklorokin

Overgang til morsmelk er liten

 • Ved malariaprofylakse: Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved terapeutiske doser gitt én gang ukentlig. Amming mens mor bruker hydroksyklorokin, gir ikke barnet adekvat malariaprofylakse. Se også antimalariamidler (Link)

  Ved revmatiske lidelser: Forsiktighet må utvises ved daglig bruk av hydroksyklorokin pga. risiko for akkumulering og toksiske effekter i barnet

     
Hydroksyurea

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Hydroksyzin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) ( 2)

     
Hydromorfon

Overgang til morsmelk er minimal. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Hyoscyamin

Se atropin(Link) ( 2)

     
Ibandronat

Se bisfosfonater (Link) ( 0)

     
Ibrutinib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Ibuprofen

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link) ( 1)

     
Ibutilid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Icatibant

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal ( 3)

     
Idarubicin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Idarusizumab

Opplysninger mangler. Se monoklonale anistoffer (Link) ( 3)

     
Idebenon

Opplysninger mangler. ( 3)

     
Idelalisib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Ifosfamid

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler

Se NSAID (Link) ( 1, 2, 3)

     
Iloprost

Opplysninger mangler ( 3)

     
Imatinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Imipenem

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men er trolig minimal. Se antibakterielle midler (Link) ( 2)

     
Imiquimod

Opplysninger mangler ( 0)

         
Immunglobuliner
 • Intravenøst: Kan overføres til morsmelken og øke nivåer av immunoglobuliner (som kan virke beskyttende på barnet) ( 2)

 • Intramuskulært./subkutant: Passerer over i morsmelk, men i mengder som trolig ikke påvirker barnet ( 2)

     
Immunsuppressive midler

Immunsuppressive egenskaper tilsier at disse midlene ikke skal brukes under amming ( 0, 3, 4)

     
Indakaterol

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Indinavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Indometacin

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link) ( 2)

     
Infliksimab

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 0)

     
Ingenolmebutat

Lokalbehandling: Ingen systemisk eksponering etter lokal behandling tilsier liten risiko ved amming. Barnet bør ikke være i fysisk kontakt med det behandlede området i en periode på 6 timer etter påføring ( 0)

     
Inotuzumab

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se monoklonale antistoffer (Link). ( 3)

     
Insulin

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Interferoner (alfa, beta, gamma)

Manglende erfaring tilsier forsiktighet med bruk hos ammende ( 0)

     
Iobitridol

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link) ( 3)

     
Iodixanol

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link) ( 3)

     
Iomeprol

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link) ( 3)

     
Ipilimumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet ( 3)

     
Ipratropium

Til inhalasjon: Farmakokinetiske egenskaper tilsier at ipratropium kan brukes av ammende ( 3)

     
Irbesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Irinotekan

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Isavukonazol

Opplysninger mangler. Se antimykotika (Link) ( 3)

     
Isofluran

Opplysninger mangler. Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Isoniazid

Overgang til morsmelk er moderat–høy. Observer barnet for slapphet, anoreksi og oppkast ved brysternæring. Pyridoksintilskudd til barnet kan vurderes ( 3)

     
Isoprenalin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Isosorbiddinitrat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Isosorbidmononitrat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Isotretinoin

Bruk frarådes hos ammende pga. stoffets toksisitet. Se retinoider (Link) ( 4)

     
Isradipin

Opplysninger mangler. Se kalsiumantagonister (Link) ( 3)

     
Itrakonazol

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Ivabradin

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet. ( 3)

     
Ivakaftor

Opplysninger mangler ( 3)

     
Ivermectin

Overgang til morsmelk er minimal. Begrenset erfaring tilsier at bruk er forenlig med amming ( 3)

     
Jern

Jerninnholdet i morsmelk synes upåvirket av mors kosthold eller jerntilskudd. Det ansees som lite sannsynlig at jerntilskudd hos mor kan føre til toksisitet, rette opp jernmangel hos brysternærte barn eller påvirke sammensetningen av morsmelk. Kan brukes av ammende ( 1)

     
Jern III-verdig til parenteral administrasjon

Se jern (Link) ( 3)

     
Jod/jodofor

Lokalbehandling: Bør sannsynligvis brukes med forsiktighet rundt brystknoppene pga. høyt opptak av jod i melken ( 3)

     
Joheksol

Overgang til morsmelk er minimal. Se røntgenkontrastmidler (Link) ( 2)

     
Jopromid

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link) ( 3)

     
Joxaglinsyre

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link) ( 3)

     
Kabergolin

Hemmer prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen. Effekt oppnås etter 3 timer og varer i flere uker ( 5)

     
Kalsipotriol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Hvis kalsipotriolbehandling hos ammende er nødvendig, bør barnets serum-kalsium kontrolleres regelmessig. ( 3)

     
Kalsitonin

Har virket laktasjonshemmende i dyrestudier ( 0)

     
Kalsitriol

Se vitamin D (Link) ( 3)

          
Kalsiumantagonister

Begrenset klinisk erfaring tilsier forsiktighet ved bruk til ammende kvinner

 • For kalsiumantagonister med primær vaskulær virkning: Mest data foreligger for nifedipin. Observer barnet for hypotensjon ved langtidsbruk. Se også de enkelte virkestoffene

 • For kalsiumantagonister med direkte effekt på hjertet: Observer barnet for bradykardi og hypotensjon ved langtidsbruk. Se også de enkelte virkestoffene ( 2, 3)

      
Kanagliflozin

Opplysninger mangler. Se perorale antidiabetika (Link)(Link)

( 3)

     
Kandesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Kanrenoat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Kapecitabin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Kapsaicin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Kaptopril

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Karbakolin

Opplysninger mangler. Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 3)

     
Karbamazepin

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link) ( 2)

     
Karbetocin

Opplysninger mangler. Kan teoretisk stimulere melkeutdrivelsen ( 3)

     
Karbidopa

Opplysninger mangler ( 3)

     
Karbimazol

Overgang til morsmelk er liten. Monitorer barnets thyreoideastatus (T3 og T4). Propyltiouracil foretrekkes pga. lengre klinisk erfaring ( 3)

     
Karboplatin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Karfilzomib

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet under og i minst to dager etter behandling med karfilzomib. ( 3)

     
Karisoprodol

Begrensede data kan tyde på at overgang til morsmelk er høy. Observer barnet for sedasjon ( 4)

     
Karvedilol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Ketamin

Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Ketobemidon

Overgang til morsmelk er liten. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

         
Ketokonazol
 • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ved korttidsbehandling (< 14 dager) ( 2)

 • Lokal bruk: Se fungicider til lokal bruk (Link) ( 1)

     
Ketoprofen

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link) ( 3)

     
Ketorolac

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link) ( 2)

     
Ketotifen

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Kinin

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende. Se antimalariamidler (Link) ( 2)

     
Kladribin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Klaritromycin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link) ( 2)

     
Klavulanat

Anses som forenelig med amming. Se antibakterielle midler (Link). ( 2)

         
Klindamycin
 • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er liten. Alternativt antibakterielt middel anbefales til ammende. Se antibakterielle midler (Link) ( 3)

 • Lokal bruk: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Klobazam

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se benzodiazepiner (Link) ( 3)

     
Klobetasol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Klodronat

Se bisfosfonater (Link) ( 0)

     
Klofarabin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Kloksacillin

Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link) ( 1)

     
Klometiazol

Overgang til morsmelk er minimal. Bør bare brukes over kortere tidsperioder ( 3)

     
Klomifen

Bør unngås under oppstart av amming pga. mulig hemning av melkeproduksjonen ( 0)

     
Klomipramin

Overgang til morsmelk er liten. Se trisykliske antidepressiva (Link) ( 2)

     
Klonazepam

Overgang til morsmelk er liten. Observer barnet for sedasjon. Se antiepileptika (Link) ( 3)

         
Klonidin
 • Migreneprofylakse: Risiko for påvirkning av barnet er liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Barnet bør observeres for hypotensjon ( 3)

 • Hypertensjon: Overgang til morsmelk er moderat. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende. Kan redusere melkeproduksjonen ( 3)

     
Klopidogrel

Opplysninger mangler ( 3)

     
Klorambucil

Se cytostatika (Link) ( 5)

         
Kloramfenikol
 • Peroralt: Bruk hos ammende frarådes ved systemisk behandling pga. virkestoffets toksisitet. Premature barn og spedbarn yngre enn en måned, er spesielt utsatte pga. redusert glukuronideringsevne ( 5)

 • Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Klorheksidin

Kan brukes av ammende ( 1)

     
Klorokin

Overgang til morsmelk er moderat. Se antimalariamidler (Link) ( 3)

     
Klorpromazin

Overgang til morsmelk er minimal. Observer barnet for sløvhet og døsighet. Økt melkeproduksjon har vært observert hos mor. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Klorprotiksen

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Klorsyklizin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bivirkninger hos brysternærte barn er rapportert. Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Se antihistaminer (Link) ( 3)

     
Klortetrasyklin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Klotrimazol (hud- og gynekologisk bruk)

Lokalbehandling: Passerer ikke over i morsmelk. Se også fungicider til lokal bruk (Link) ( 1)

     
Klozapin

Overgang til morsmelk er minimal. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende pga. virkestoffets toksisitet. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Kobicistat

Opplysninger mangler. Ved HIV-infeksjon er amming kontraindisert. ( 3)

     
Kobimetinib

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet. ( 3)

     
Kodein

Ammende skal ikke bruke kodeinholdige preparater sammenhengende utover 2–3 dager. Diebarn bør observeres med tanke på slapphet og sedasjon. Kvinner med ultrarask genotype av CYP2D6 vil i høy grad kunne omdanne kodein til morfin. Høye doser av morfin vil kunne gjenfinnes i morsmelken etter sammenhengende bruk utover to uker. Bruk av kodeinholdige preparater hos slike kvinner anbefales ikke ( 3–4 avhengig av dosering og varighet for bruk)

     
Koffein

Overgang til morsmelk er moderat. Koffein har lang plasmahalveringstid i spedbarn. 3–5 kopper kaffe daglig ansees som forenlig med amming. En liter coladrikk inneholder koffein tilsvarende ca. én kopp kaffe. Risiko for irritabilitet hos barnet ved høye doser ( 3)

     
Kolekalsiferol

Se vitamin D (Link) ( 3)

     
Kolesevelam

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Kolestipol

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Kolestyramin

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Kolfoskeril

Opplysninger mangler ( 3)

     
Kolinteofyllinat

Overgang til morsmelk er liten. Se teofyllin(Link) ( 3)

     
Kolistin

Overgang til morsmelk er liten. Absorberes i liten grad systemisk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets toksiske egenskaper. Se antibakterielle midler (Link) ( 3)

     
Kolkisin

Overgang til morsmelk er liten. Begrenset klinisk erfaring og toksiske egenskaper tilsier tilbakeholdenhet ved amming ( 3)

     
Kollagenase

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn. Kan brukes av ammende ( 0)

     
Korifollitropin alfa

Se gonadotropiner (Link) ( 0)

     
Koriongonadotropin

Se gonadotropiner (Link) ( 0)

     
Kortison

Overgang til morsmelk er moderat. Se glukokortikoider (Link) ( 3)

     
Krizotinib

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende. ( 5)

     
Kromoglikat

Overgang til morsmelk er minimal ( 1)

     
Krotamiton

Lokal bruk: Kan brukes av ammende ( 0)

     
Kvetiapin

Overgang til morsmelk er minimal. Se også antipsykotika (Link) ( 3)

     
Kvinagolid

Hemmer prolaktinproduksjonen og dermed melkeproduksjonen ( 5)

     
Labetalol

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 2)

     
Lakosamid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Laksantia

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Laktitol

Se laksantia (Link) ( 0)

     
Laktulose

Se laksantia (Link) ( 0)

     
Lamivudin

Overgang til morsmelk er moderat. Se antivirale midler(Link) ( 5)

     
Lamotrigin

Overgang til morsmelk er høy. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for farmakologiske effekter hos barnet og liten erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Lanreotid

Opplysninger mangler ( 0)

     
Lansoprazol

Opplysninger mangler. Se protonpumpehemmere (Link) ( 2)

     
Lantankarbonat

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Lapatinib

Virkningmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av ammende ( 5)

     
Latanoprost

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at latanoprost kan brukes av ammende ( 3)

     
Latanoprost/timolol

Se de enkelte virkestoffene ( 2)

     
Leflunomid

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link) ( 4)

     
Lenalidomid

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke lenalidomid ( 4)

     
Lenvatinib

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet ( 3)

     
Lepirudin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Lerkanidipin

Opplysninger mangler. Se kalsiumantagonister (Link) ( 3)

     
Lesinurad

Opplysninger mangler ( 3)

     
Letrozol

Opplysninger mangler. Letrozols virkningsmekanisme tilsier at amming bør frarådes ( 4)

     
Leuprorelin

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( 0)

     
Levetiracetam

Overgang til morsmelk er moderat. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Levocetirizin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link) ( 3)

     
Levodopa

Opplysninger mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme melkeproduksjonen ( 4)

     
Levofloksacin

Se fluorokinoloner(Link) ( 3)

          
Levokabastin
 • Nesespray: Overgang til morsmelk er høy. Kan brukes av ammende ved sporadisk bruk ( 3)

 • Øyedråper: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ( 2)

Se antihistaminer (Link)

     
Levomepromazin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Levonorgestrel

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende. Se p-piller (Link) ( 1)

     
Levosimendan

Opplysninger mangler ( 3)

     
Levotyroksin (T4=tyroksin)

Se thyreoideahormoner (Link) ( 2)

     
Lidokain

Overgang til morsmelk er minimal. Se lokalanestetika (Link) ( 2)

     
Linagliptin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale(Link) ( 3)

     
Linaklotid

Lav systemisk eksponering tilsier at risiko ved amming trolig er minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler ( 0)

     
Linezolid

Overgang til morsmelk er høy. Se antibakterielle midler (Link) ( 3)

     
Liotyronin (T3=trijodtyronin)

Se thyreoideahormoner (Link) ( 2)

     
Lipefilgrastim

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. ( 0)

     
Liraglutid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende er minimal ( 3)

     
Lisdeksamfetamin

Se amfetamin (Link) ( 4)

     
Lisinopril

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere (Link) ( 3)

     
Litium

Overgang til morsmelk er høy. Amming kan unntaksvis tillates når gode muligheter til å monitorere barnet er til stede ( 5)

     
Lixisenatid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Lokalanestetika

Kan brukes av ammende ( 2)

     
Loksapin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Lomustin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Loperamid

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Lopinavir/ritonavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Loratadin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se antihistaminer (Link) ( 1)

     
Lorazepam

Overgang til morsmelk er liten. Se benzodiazepiner (Link) ( 3)

     
Losartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Lovastatin

Se statiner (Link) ( 3)

     
Lumefantrin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antimalariamidler (Link) ( 3)

     
Lurasidon

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Lutropin alfa

Se gonadotropiner (Link) ( 0)

     
Lymesyklin

Opplysninger mangler. Se tetrasykliner (Link) ( 3)

     
Lynestrenol

Overgang til morsmelk er minimal. Se p-piller (Link) ( 2)

     
Macitentan

Opplysninger mangler. Se antihypertensiva (Link) ( 3)

     
Malation (hud)

Opplysninger mangler ( 3)

     
Mannitol

Kan brukes av ammende ( 3)

     
Maraviroc

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Mebendazol

Kan brukes av ammende. En rapport om laktasjonshemning ( 0)

     
Mecillinam

Se penicilliner (Link) ( 1)

          
Medroksyprogesteron

Begrenset klinisk erfaring. I noen tilfeller kan melkeproduksjonen øke

 • Depotinjeksjoner med medroksyprogesteron gir lave konsentrasjoner i morsmelk og kan brukes i ammeperioden. Se p-piller (Link) ( 2)

 • Ved høydosebehandling av kreft tilrådes tilbakeholdenhet med amming ( 4)

     
Meflokin

Overgang til morsmelk er moderat. Se antimalariamidler (Link) ( 3)

     
Megestrol

Ved høydosebehandling av kreft anbefales tilbakeholdenhet med amming ( 4)

     
Meklozin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bivirkninger hos brysternærte barn er rapportert. Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Se antihistaminer (Link) ( 3)

     
Meksiletin

Overgang til morsmelk er liten. Manglende klinisk erfaring ( 3)

     
Melatonin

Opplysninger mangler. Endogen substans som finnes naturlig i melk ( 3)

     
Melfalan

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Meloksikam

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link) ( 3)

     
Memantin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Mepivakain

Til ammende foretrekkes bupivakain fremfor mepivakain. Se lokalanestetika (Link) ( 2)

     
Mepolizumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Merkaptamin

Tilbakeholdenhet anbefales pga. manglende erfaring hos ammende ( 3)

     
Merkaptopurin

Se cytostatika (Link) ( 3)

     
Meropenem

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link) ( 3)

     
Mesalazin (= 5-ASA)

Se 5-ASA-preparater (Link) ( 3)

     
Mesna

Opplysninger mangler ( 3)

     
Metadon

Overgang til morsmelk er liten. Dosen bør holdes lavest mulig. Barnet bør observeres for døsighet, pustevansker, irritabilitet, dårlig sugeevne og lav vektøkning, spesielt hvis barnet også er blitt eksponert under svangerskapet. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Metenamin

Passerer over i morsmelk, men det er ikke rapportert skadelig effekt i barnet ( 2)

     
Metformin

Overgang til morsmelk er minimal. ( 1)

     
Metoklopramid

Overgang til morsmelk er liten. Sporadisk bruk under 45 mg/dag ansees som trygt. Kan øke melkeproduksjonen ( 2)

     
Metoksalen

Tilbakeholdenhet med PUVA-behandling til ammende mødre. Amming kan gjenopptas 24 timer etter avsluttet behandling ( 3)

     
MetoksyPEG epoietin beta

Manglende klinisk erfaring ( 0)

     
Metoprolol

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 3)

          
Metotreksat

Overgang til morsmelk er minimal

 • Som cytostatikum: Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffets toksisitet ( 5)

 • Immunsuppressiv behandling: Ved bruk av lavdose metotreksat i antirevmatisk behandling er amming ikke strengt kontraindisert, men amming bør utsettes til tre dager etter legemiddelinntak. ( 3)

         
Metronidazol 
 • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er moderat til høy. Kan brukes hos ammende i perorale doser på under 1,2 g daglig i kortere perioder (2 uker). Ved intravenøst bruk av metronidazol 500 mg × 3 daglig vil et opphold i ammingen på 2–3 timer etter administrasjon være tilstrekkelig. Se også antibakterielle midler (Link). Andre midler bør fortrinnsvis benyttes av ammende hvis det fins alternativer ( 3)

 • Lokal bruk: Systemisk opptak er lavt. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Metylaminolevulinat

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk. ( 3)

     
Metyldopa

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihypertensiva (Link) ( 2)

     
Metylfenidat

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for påvirkning av brysternærte barn er til stede. Se amfetamin(Link) ( 4)

     
Metylnaltrekson

Opplysninger mangler. Se naltrekson(Link) ( 3)

     
Metylprednisolon

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider (Link) ( 3)

     
Metylrosanilin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Alternativt preparat bør velges ved applikasjon på bryst hos ammende mødre pga. risiko for irritasjon i slimhinner hos spedbarnet ( 0)

     
Metyrapon

Overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring er svært begrenset. ( 3)

     
Mianserin

Overgang til morsmelk er liten. Pga. manglende erfaring hos ammende bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se antidepressiva (Link) ( 3)

     
Micafungin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Midazolam

Overgang til morsmelk er minimal. Morsmelken er fri for midazolam 4 timer etter inntak. Se benzodiazepiner (Link) ( 3)

     
Midodrin

Opplysninger mangler. ( 3)

     
Midostaurin

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen (mulig effekt på vekst og utvikling). ( 3)

     
Mifepriston

Opplysninger mangler ( 3)

     
Miglitol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Mikonazol

Se fungicider til lokal bruk (Link) ( 0)

     
Milrinon

Opplysninger mangler ( 3)

     
Minoksidil (hud)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ved bruk av terapeutiske doser ( 0)

     
Mirabegron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Mirtazapin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link) ( 3)

     
Misoprostol

Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Observer brysternærte barn for diaré og magesmerter. Kan muligens lette melkeutdrivelsen ( 3)

     
Mitoksantron

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Mitomycin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Mitotan

Opplysninger mangler ( 3)

     
Mivakurium

Se nevromuskulære blokkere (Link) ( 2)

     
Modafinil

Opplysninger mangler ( 3)

     
Moklobemid

Overgang til morsmelk er liten. Pga. manglende erfaring hos ammende bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se antidepressiva (Link) ( 3)

     
Moksonidin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Molgramostim

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal ( 0)

     
Mometason

Opplysninger mangler. Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Monoklonale antistoffer

Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk, vesentlig de første dagene etter fødselen. Tilbakeholdenhet anbefales pga. mulig effekt på immunsystemet hos barnet ( 0, 3)

     
Montelukast

Opplysninger mangler ( 3)

     
Morfin

Overgang til morsmelk er høy. Se opioidanalgetika (Link) ( 2–3 avhengig av dosering og varighet for bruk)

     
Moroktokog alfa

Ingen klinisk erfaring ( 0)

     
Muromonab-CD3

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 0)

     
Muskelrelakserende midler, perifert virkende

Se nevromuskulære blokkere (Link) ( 2)

     
Mykofenolat

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link) ( 4)

     
Nabiksimoler

Amming er kontraindisert. Delta-9-tetrahydrocannabinol passerer over til morsmelk. Negative effekter på psykomotorisk og kognitiv utvikling hos diebarn kan ikke utelukkes. Mulig hemming av prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen. ( 5)

     
Nabumeton

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link) ( 3)

     
Nafarelin

Se GnRH-analoger (Link) ( 0)

     
Nalmefen

Opplysninger mangler ( 3)

     
Naloksegol

Opplysninger mangler. Se nalokson (Link) og opioider (Link) ( 3)

     
Nalokson

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Påvirker ikke melkeproduksjonen. ( 3)

     
Naltrekson

Overgang til morsmelk er minimal. Teoretisk mulighet for påvirkning av melkeutdrivelsen ( 2)

     
Nandrolon

Bruk hos ammende frarådes pga. mulig anabol effekt på barnet ( 5)

     
Naproksen

Overgang til morsmelk er minimal. Unngå langtidsbruk. Se NSAID (Link) ( 2)

     
Naratriptan

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link) ( 3)

     
Natalizumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se immunsuppressive midler (Link)

     
Nateglinid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Natriumoksybat

Bør ikke brukes av ammende pga. mulig respirasjonhemmende effekt hos diebarnet ( 4)

     
Nedokromil

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Nelarabin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Neomycin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 0)

     
Neostigmin

Klinisk erfaring mangler ( 0)

     
Netupitant

Opplysninger mangler. ( 3)

     
Nevirapin

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Nevroleptika

Se antipsykotika (Link) ( 3, 4)

     
Nevromuskulære blokkere

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men forventes å være liten. Tidspunkt for amming etter inngrepet bør reguleres etter hvilket middel (plasmahalveringstid) som er blitt brukt. Som regel kan amming gjenopptas når det er praktisk mulig etter et kirurgisk inngrep ( 2)

     
Nifedipin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se kalsiumantagonister (Link) ( 2)

     
Niklosamid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Nikotin

Overgang til morsmelk er moderat. Amming frarådes ikke hos moderate røykere. Kan nedsette melkeproduksjonen. Økt forekomst av kolikk. Andre substanser i tobakk går også over i morsmelken. Derfor kan nikotinplaster og -tyggegummi ansees som tryggere enn sigaretter. Disse preparatene gir også lavere nikotinnivå i morsmelken ( 2)

     
Nikotinsyre

Nikotinsyre er rapportert å forekomme i morsmelk. Ammende bør ikke overskride doser på 20 mg daglig. Brukt i lipidsenkende doser er det risiko for bivirkninger hos barnet ved amming ( 3)

     
Nilotinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Nimodipin

Overgang til morsmelk er minimal. Se kalsiumantagonister (Link) ( 2)

     
Nintedanib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Nitazoxanid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Nitrazepam

Overgang til morsmelk er liten, også ved gjentatte doser. Se benzodiazepiner (Link) ( 3)

     
Nitrofurantoin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Nitroprussid

Opplysninger mangler. Bruk bør unngås hos ammende pga. virkestoffets toksisitet ( 3)

     
Nivolumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Nomegestrol

Manglende klinisk erfaring. Se p-piller, østrogenholdige preparater(Link) ( 3)

     
Noradrenalin

Se adrenalin(Link) ( 3)

     
Norelgestromin

Begrenset klinisk erfaring. Se p-piller (Link) ( 3)

     
Noretisteron

Overgang til morsmelk er minimal. Se p-piller (Link) ( 2)

     
Norgestrel

Overgang til morsmelk er liten. Se p-piller (Link) ( 2)

     
Nortriptylin

Overgang til morsmelk er minimal. Doser < 150 mg kan brukes i 2–3 uker. Se trisykliske antidepressiva (Link) ( 2)

     
Noskapin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Lang erfaring tilsier at noskapin kan brukes sporadisk av ammende ( 2)

     
NSAID

Ingen av de vanligste ikke-steroide antiinflammatoriske midlene synes å overføres i mengder som gir farmakologiske effekter hos det brysternærte barnet ved bruk av høye enkeltdoser eller middelshøye doser som vedlikeholdsbehandling. Ved valget mellom flere NSAID er kort plasmahalveringstid og lav toksisitet av størst betydning. Ibuprofen og diklofenak er førstevalg ( 1, 2, 3)

     
Nystatin

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Obetikolsyre

Erfaring hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. høy proteinbinding (> 99 %). ( 3)

     
Obinutuzumab

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. ( 3)

     
Ofatumumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet ( 3)

     
Ofloksacin 

Overgang til morsmelk er liten. Se fluorokinoloner (Link) ( 2)

     
Oksaliplatin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Oksazepam

Overgang til morsmelk er minimal. Se benzodiazepiner (Link) ( 3)

     
Okskarbazepin

Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Oksybuprokain

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Oksybutynin

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter hos brysternærte barn ( 3)

     
Oksykodon

Overgang til morsmelk er moderat. Sedasjon er observert. Se Opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Oksymetazolin

Nesespray: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Oksytetrasyklin

Se tetrasykliner (Link) ( 3)

     
Oksytocin

Stimulerer tømmingen av brystet. Brukes ved ammeproblemer pga. dårlig utdrivningsrefleks, tilstoppede melkeganger, såre brystknopper og som hjelpemiddel ved tømming med pumpe. Bør ikke brukes ved normal amming ( 2)

     
Oktokog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor VIII) 

Opplysninger mangler ( 0)

     
Oktreotid

Opplysninger mangler ( 0)

     
Olanzapin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Olaparib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Olmesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Olodaterol

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Olopatadin

Øyedråper: Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av diebarnet. Klinisk erfaring mangler ( 3)

     
Olsalazin

Se 5-ASA-preparater (Link) ( 3)

     
Omalizumab

Opplysninger mangler ( 3)

     
Omega-3-fettsyreestere

Kan brukes av ammende ( 1)

     
Omeprazol

Se protonpumpehemmere (Link) ( 2)

     
Ondansetron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Opioidanalgetika

Ved bruk av gjentatte doser opioidanalgetika er det risiko for legemiddeleffekter på det brysternærte barnet. Dette gjelder spesielt hvis barnet i tillegg er blitt eksponert i tredje trimester eller er < 2 måneder gammelt. Ved langtidsbruk bør barnet observeres for døsighet, dårlig sugeevne og hypotoni. Sedasjon, apné, cyanose og bradykardi er blitt rapportert hos brysternærte barn. Langtidseffekter på kognitiv og psykomotorisk utvikling kan ikke utelukkes ( 2 – enkeltdose 3 – gjentatte doser)

     
Orfenadrin

Opplysninger mangler. Se atropin(Link) ( 3)

     
Organo-heparinoid

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Orlistat

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Oseltamivir

Klinisk erfaring og opplysninger om overgang til morsmelk mangler ( 3)

     
Osimertinib

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier at amming bør unngås ( 3)

     
Oteracil

Se cytostatika(Link) ( 5)

     
Paklitaxel

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Palbociklib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Palifermin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Paliperidon

Opplysninger mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Palivizumab

Opplysninger mangler ( 3)

     
Palonosetron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Pamidronat

Ingen overgang til morsmelk etter intravenøs injeksjon av pamidronat hos en ammende. Se bisfosfonater (Link) ( 0)

     
Panitumumab 

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen ( 3)

     
Pankreasenzymer

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Pankuron

Se nevromuskulære blokkere (Link) ( 2)

     
Pantoprazol

Overgang til morsmelk er minimal. Se protonpumpehemmere (Link) ( 2)

     
Papillomavirusvaksine, human

Begrenset klinisk erfaring hos ammende ( 2)

     
Paracetamol

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Førstehåndsvalg blant smertestillende midler til ammende ( 1)

     
Parafin, flytende

Se laksantia (Link) ( 0)

     
Parathyreoideahormon

Ikke relevant til bruk hos ammende ( –)

     
Parekoksib

Opplysninger om overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring er svært begrenset. Se COX-2-hemmere (Link) ( 3)

     
Paricalcitol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se vitamin D-analoger (Link) ( 3)

     
Paroksetin

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link) ( 2)

     
Pasireotide

Opplysninger mangler ( 0)

     
Patiromer

Manglende systemisk opptak tilsier lav risiko. ( 0)

     
Pazopanib 

Opplysninger mangler ( 3)

     
PCSK9-hemmere

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Ukjent om morsmelkens sammensetningen påvirkes. Se monoklonale antistoffer (Link). ( 3)

     
Pegaptanib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Pegaspergase

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier at amming bør unngås ( 3)

     
Pegfilgrastim

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal ( 0)

     
Pegvisomant

Opplysninger mangler ( 3)

     
Pembrolizumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Pemetreksed

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Penciklovir

Lokalbehandling. Se antivirale midler, herpesinfeksjoner (Link) ( 0)

     
Penicillamin

Bruk hos ammende frarådes pga. mulige toksiske effekter i barnet ( 4)

     
Penicilliner

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link) ( 1, 2)

     
Pentamidin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor ( 3)

     
Pentoksyfyllin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Perampanel

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Perfenazin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Perindopril

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere ( 3)

     
Permetrin

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Pertuzumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet. ( 3)

     
Petidin

Overgang til morsmelk er liten. Ved bruk av petidin som smertestillende før og under fødselen er det blitt observert svekket søke- og sugeatferd, forsinket amming, redusert våkenhetsgrad og respirasjonsdepresjon hos nyfødte. Unngå gjentatt bruk. Langtidseffekter av petidineksponering på atferd og psykomotorisk utvikling er ukjent. Se også opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Piksantron

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Pilokarpin

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Pimecrolimus

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Manglende klinisk erfaring tilsier at ammende bør unngå påsmøring på brystene ( 0)

     
Pimozid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Teoretisk høy risiko for bivirkninger hos diebarn. Se også antipsykotika (Link) ( 4)

     
Pioglitazon

Opplysninger mangler. Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Piperacillin

Se penicilliner (Link) ( 2)

     
Piperakin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternative antimalariamidler bør brukes av ammende pga. manglende klinisk erfaring ( 3)

     
Piracetam

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets egenskaper og manglende erfaring med bruk hos ammende ( 3)

     
Pirfenidon

Opplysninger mangler ( 3)

     
Piroksikam

Overgang til morsmelk er liten. Se NSAID (Link) ( 2)

     
Pitavastatin 

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se statiner (Link) ( 3)

     
Pivmecillinam

Se penicilliner (Link) ( 1)

     
Plerixafor

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Bruk hos ammende anbefales ikke pga. virkningsmekanismen og manglende erfaring ( 3)

     
Podofyllin/podofyllotoksin

Overgang til morsmelk er høy. Lokalbehandling. Kan brukes av ammende ( 0)

     
Polygelin

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Polymyksin (hud, øye)

Lokal bruk: Kan brukes av ammende ( 0)

     
Polystyrensulfonat

Opplysninger mangler ( 3)

     
Polyøstradiol

Se østrogener (Link) ( 3)

     
Pomalidomid

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke pomalidomid. Se talidomid(Link) og lenalidomid (Link) ( 4)

     
Ponatinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Porfimernatrium

Opplysninger mangler ( 3)

     
Posakonazol

Opplysninger mangler ( 3)

     
Povidon

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

      
P-piller

Overgangen av perorale antikonsepsjonsmidler til morsmelk er liten. Østrogener og gestagener i høye doser kan hemme melkeproduksjon. Selv om mengden østrogen i kombinasjonsantikonseptiva er lav, kan melkeproduksjonen reduseres initialt ( 3 – østrogenholdige preparater)

Minipillen som bare inneholder gestagen, anbefales fremfor kombinasjonspillen i ammeperioden. Full amming i seg selv hindrer graviditet i 97–98 % av tilfellene i opptil 6 måneder etter fødsel, hvis mor ikke har fått igjen menstruasjonen, og hvis barnet ammes også om natten ( 1 – østrogenfrie preparater)

     
Pramipeksol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen ( 5)

     
Prasugrel

Opplysninger mangler ( 3)

     
Pravastatin

Se statiner (Link) ( 3)

     
Praziquantel

Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn ansees som liten ( 0)

     
Prednisolon

Overgang til morsmelk er minimal. Se glukokortikoider (Link) ( 2)

     
Prednison

Se glukokortikoider (Link)

     
Pregabalin

Opplysinger om overgang til morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for farmakologiske effekter hos barnet og manglende erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link) ( 4)

     
Prilokain

Passerer over i morsmelk. Kan brukes av ammende. Se lokalanestetika (Link) ( 2)

     
Primakin

Opplysninger mangler. Se antimalariamidler (Link) ( 3)

     
Primidon

Overgang til morsmelk er høy. Se barbiturater (Link) ( 5)

     
Probenecid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Progesteron

Se gestagener, lokal bruk (Link) ( 2)

     
Progesteroner

Se gestagener (Link) ( 2, 3)

     
Proguanil

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved profylaktiske doser. Se antimalariamidler (Link) ( 2)

     
Proklorperazin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Proksymetakain

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Prometazin

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihistaminer (Link) ( 2)

     
Propofol

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Propranolol

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 2)

     
Propyltiouracil

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Monitorer barnets thyreoideastatus (T3 og T4) ( 2)

         
Prostaglandiner
 

Kan påvirke melkeutskillelsen

 • Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at prostaglandinanaloger kan brukes av ammende ( 3)

     
Protamin

Opplysninger mangler. Se antidoter (Link) ( 3)

     
Protein C

Erfaring med bruk hos ammende mangler ( 3)

     
Protonpumpehemmere

Virkestoffenes syrelabilitet tilsier liten sannsynlighet for systemisk opptak gjennom mage-tarm-kanalen hos brysternærte barn ( 2, 3)

     
Pyrazinamid

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Pyridostigmin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Pyrvin

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Radiofarmaka

Pga. strålebelastning anbefales tilbakeholdenhet ( 3)

     
Raloksifen

Opplysninger mangler. (Postmenopausal behandling) ( 3)

     
Raltegravir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Raltitrexed

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Ramipril

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere ( 3)

     
Ramucirumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Ranitidin

Overgang til morsmelk er moderat. Se H2-antagonister (Link) ( 2)

     
Rasagilin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen ( 4)

     
Rasburikase

Opplysninger mangler ( 3)

     
Reboksetin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link) ( 3)

     
Regadenoson 

Opplysninger mangler ( 3)

     
Regorafenib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Remifentanil

Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Repaglinid

Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Resiner

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Retapamulin

Kan brukes av ammende ( 0 Lokal behandling)

     
Retigabin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler ( 3)

         
Retinoider
 • Peroral bruk: Bruk av retinoider frarådes hos ammende pga. virkestoffenes toksisitet ( 5)

 • Lokal bruk: Selv om systemisk absorpsjon av tretinoin og adapalen er liten, anbefales tilbakeholdenhet under ammeperioden pga. virkestoffenes toksisitet ( 3)

     
Ribavirin

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier tilbakeholdenhet med amming ved langtidsbruk ( 4)

     
Ribosiklib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Rifampicin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Rilpivirin

Se antivirale midler(Link) ( 5)

     
Riluzol

Opplysninger mangler ( 3)

     
Rimeksolon

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link) ( 2)

     
Rimonabant

Opplysninger mangler ( 3)

     
Riociguat

Opplysninger mangler. ( 3)

     
Risedronat

Se bisfosfonater (Link) ( 0)

     
Risperidon

Overgang til morsmelk er liten. Galaktoré er rapportert. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Ritonavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Rituximab

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 0)

     
Rivaroksaban

Opplysninger mangler ( 3)

     
Rivastigmin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Rizatriptan

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link) ( 3)

     
Roflumilast 

Opplysninger mangler ( 3)

     
Rokuron

Se nevromuskulære blokkere (Link) ( 2)

     
Romiplostim

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler ( 3)

     
Ropinirol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjone ( 3)

     
Ropivakain

Opplysninger mangler. Se lokalanestetika (Link) ( 2)

     
Rosiglitazon

Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Rosuvastatin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se statiner (Link) ( 3)

     
Rotigotin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjonen og dermed melkeproduksjonen ( 4)

     
Rubidomycin (= daunorubicin)

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Rufinamid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også antiepileptika (Link) ( 3)

      
Rupatadin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

( 3)

     
Ruxolitinib

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende ( 5)

     
Røntgenkontrastmidler

De røntgenkontrastmidler som er undersøkt, går over i morsmelk i minimale mengder ( 0, 2, 3)

     
Safinamid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Sakinavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Saksagliptin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Sakubitril

Opplysninger mangler. ( 3)

     
Salbutamol

Overgang til morsmelk er minimal. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 2)

     
Salmeterol

Overgang til morsmelk er minimal. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 2)

     
Sarilumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se monoklonale antistoffer (Link). ( 3)

     
Sekukinumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 3)

     
Selegilin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjonen og dermed melkeproduksjonen ( 4)

     
Seleksipag

Opplysninger mangler ( 3)

     
Selektive serotoninreopptakshemmere

Se SSRI (Link) ( 2, 3)

     
Sennaglykosider

Se laksantia (Link) ( 0)

     
Sermorelin

Opplysninger mangler ( 0)

     
Sertindol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Sertralin

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link) ( 2)

     
Sevelamer

Opplysninger mangler ( 0)

     
Sevofluran

Opplysninger mangler. Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Sibutramin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Sildenafil

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( –)

     
Simeprevir

Opplysninger mangler. ( 3)

     
Simvastatin

Se statiner (Link) ( 3)

     
Sirolimus

Opplysninger mangler. Amming bør unngås pga. sirolimus' immunsuppressive effekt ( 4)

     
Sitagliptin

Opplysninger mangler. Se antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Skopolamin

Observer barnet for antikolinerge symptomer som søvnighet og munntørrhet. Se også antikolinergika (Link) ( 3)

     
SNRI

Alle SNRI antidepressiva passerer over til morsmelken i små til moderate mengder. SNRI antidepressiva anses i dag å være forenlig med amming, med forbehold for premature barn. Se også antidepressiva (Link) og de enkelte midlene ( 3)

     
Sofosbuvir

Opplysninger om bruk ved amming mangler. ( 3)

     
Solifenacin

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn ( 3)

     
Somatropin

Mulig økning i melkeproduksjonen ( 0)

     
Sorafenib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Sotalol

Overgang til morsmelk er høy. Alternativ betablokker bør brukes av ammende. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Spectinomycin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link) ( 3)

     
Spiramycin

Overgang til morsmelk såpass høy at bakteriostatisk effekt hos barnet kan oppnås. Se også antibakterielle midler (Link) ( 3)

     
Spironolakton

Overgang til morsmelk er minimal. Se diuretika (Link) ( 2)

     
SSRI

Alle antidepressiva passerer over til morsmelken i små mengder. Overgang til morsmelk er minst for sertralin og paroksetin, noe større for citalopram og escitalopram og størst for fluoksetin. Risikoen for påvirkning av barnet er svært liten. Behandling med antidepressiva anses å være forenlig med amming, med forbehold for premature barn. Se også antidepressiva (Link) og de enkelte legemidlene. ( 2, 3)

     
Statiner

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende anbefales, fordi produkter fra kolesterolbiosyntesen er viktig for neonatal utvikling ( 3)

     
Stavudin

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Stiripentol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også antiepileptika (Link) ( 3)

     
Streptokinase

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan brukes av ammende ( 0)

     
Streptomycin

Overgang til morsmelk er minimal. Se aminoglykosider (Link) ( 2)

     
Streptozocin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Sufentanil

Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Sugammadex

Lav peroral biotilgjengelighet tilsier at enkeltdosering med sugammadex kan brukes hos ammende ( 3)

     
Sukralfat

Kan brukes av ammende ( 0)

     
Sukroferrioksihydroksid

Begrensede data tyder på at jerninnholdet i morsmelken ikke påvirkes. ( 3)

     
Suksameton

Se nevromuskulære blokkere (Link) ( 2)

     
Sulfadoksin

Se sulfonamider (Link) ( 3)

     
Sulfametoksazol

Se sulfonamider (Link) ( 3)

     
Sulfasalazin

Overgang til morsmelk er moderat. Observer barnet for diaré. Bør ikke brukes av ammende hvis barnet er prematurt eller under en måned ( 3)

     
Sulfonamider

Overgang til morsmelk liten til moderat. Kontraindisert hos premature eller syke barn, eller ved ikterus ( 3)

     
Sulindak

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link) ( 3)

     
Sumatriptan

Overgang til morsmelk er liten. Ved å utsette ammingen 6–8 timer etter inntak av sumatriptan reduseres mengden i morsmelk til det minimale ( 2)

     
Sunitinib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Superparamagnetisk jernoksid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Svovelheksafluorid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Syklizin

Begrensede data tyder på at overgang til morsmelk er moderat. Se antihistaminer (Link) ( 3)

         
Syklofosfamid
 • Kreftbehandling: Se cytostatika (Link) ( 5)

 • Immunsuppresjon: Amming frarådes pga. syklofosfamids immunsuppressive effekt ( 5)

       
Syklopentolat
 

Øyedråper: Kan brukes av ammende

( 2)

     
Sølvsulfadiazin (krem)

Lokalbehandling: Tilbakeholdenhet anbefales når barnet er prematurt, sykt eller har ikterus ( 2)

     
Tadalafil

Ikke aktuelt til bruk hos ammende ( –)

     
Tafluprost

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at tafluprost kan brukes av ammende ( 3)

     
Takrolimus

Overgang til morsmelk er minimal. Forsiktighet med amming anbefales pga. stoffets immunsuppressive egenskaper. Begrenset klinisk erfaring og plasmakonsentrasjonsmålinger tyder ikke på at amming forsinker reduksjon i takrolimus-verdier hos spedbarn eksponert for takrolimus in utero. Om amming tillates, anbefales tett oppfølging og monitorering av barnets plasmakonsentrasjon. Lokalbehandling: Tryggere alternativer er trolig å foretrekke til ammende kvinner. ( 4)

     
Talidomid

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke talidomid ( 4)

     
Tamoksifen

Bruk er kontraindisert hos ammende ( 5)

     
Tamsulosin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Tapentadol 

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Tasimelteon

Opplysninger mangler. Se melatonin (Link) ( 3)

     
Tazobaktam

Opplysninger mangler ( 3)

     
TCA

Se trisykliske antidepressiva (Link) ( 2, 3)

     
Tedizolid

Opplysninger mangler ( 3)

     
Tegafur

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Teikoplanin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Telaprevir

Opplysninger mangler ( 3)

     
Telbivudin

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link) ( 3)

     
Telmisartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Telotristat

Opplysninger mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. høy proteinbinding (> 99 %) ( 3)

     
Temoporfin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Temozolomid

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Temsirolimus

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet. ( 4)

     
Tenekteplase

Opplysninger mangler ( 0)

     
Teniposid

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Tenofovir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Teofyllin

Overgang til morsmelk er moderat. Risiko for akkumulering av metabolitt er til stede. Uro og søvnløshet kan oppstå. Irritabilitet er rapportert hos brysternærte barn ( 3)

     
Teofyllinetylendiamin

Overgang til morsmelk er liten. Se teofyllin(Link) ( 3)

     
Terazosin

Opplysninger mangler ( 3)

         
Terbinafin
 • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes med forsiktighet av ammende ( 2)

 • Lokal bruk: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Terbutalin

Overgang til morsmelk er minimal. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 2)

     
Teriflunomid

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke teriflunomid. Metabolitt av leflunomid. Se leflunomid (Link). ( 4)

     
Teriparatide

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( –)

     
Terlipressin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Testosteron

Se androgener (Link) ( 4)

     
Tetrabenazin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Tetrahydrocannabinol

Se nabiksimoler (Link) ( 5)

     
Tetrakain

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Tetrasykliner

Overgang til morsmelk er minimal. Syv dagers kurer er forenlig med amming. Kelatdannelse med kalsiumioner i morsmelken hindrer sannsynligvis absorpsjon hos barnet. Langvarig bruk av tetrasykliner er kontraindisert i ammeperioden pga. teoretisk risiko for misfarging av barnets tenner. Se antibakterielle midler (Link) ( 2, 3)

     
Thyreoideahormoner

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Tiaprid

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Tiaziddiuretika

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Kanhemme melkeproduksjonen ved høye doser. Tilbakeholdenhet anbefales ved langtidsbehandling og ved høye doser ( 2, 3)

     
Tibolon

Opplysninger om morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende pga. mulig androgen effekt på barnet ( 4)

     
Ticagrelor 

Opplysninger mangler ( 3)

     
Tigecyklin

Opplysninger mangler. Se tetrasykliner (Link) ( 3)

     
Tiklopidin

Opplysninger mangler ( 4)

     
Timolol

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Tioguanin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Tiopental

Se anestesimidler (Link) ( 2)

     
Tiotepa 

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Tiotropium

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn ( 3)

     
Tipranavir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Tirofiban

Opplysninger mangler ( 3)

     
Tobramycin

Overgang til morsmelk er liten. Se aminoglykosider (Link) ( 2)

     
Tocilizumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Bruk hos ammende anbefales ikke pga. virkningsmekanismen og manglende erfaring ( 3)

     
Tofacitinib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Tokoferol

Se vitamin E (Link) ( 2)

     
Tokofersolan

Erfaring med bruk hos ammende mangler ( 3)

     
Tolfenam

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link) ( 3)

     
Tolkapon

Opplysninger mangler ( 3)

     
Tolterodin

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn ( 3)

     
Tolvaptan

Opplysninger mangler ( 3)

     
Topiramat

Overgang til morsmelk er høy. Bør unngås til erfaring hos ammende foreligger. Se antiepileptika (Link) ( 4)

     
Topotekan

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Trabektedin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Tramadol

Overgang til morsmelk er minimal. Risiko for påvirkning av barnet synes liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Se opioidanalgetika (Link) ( 3)

     
Trametinib

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Trandolapril

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere ( 3)

     
Traneksamsyre

Passerer over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet synes liten ved terapeutiske doser ( 2)

     
Tranylcypromin

Opplysninger om bruk under amming mangler ( 3)

     
Trastuzumab

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen ( 3)

     
Trastuzumabemtansin

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link) ( 0)

     
Travoprost

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at travoprost kan brukes av ammende ( 3)

     
Treprostinil

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan teoretisk påvirke melkeutskillelsen. ( 3)

     
Tretinoin

Se retinoider (Link) ( 3)

     
Triamcinolon

Overgang til morsmelk liten. Se glukokortikoider (Link) ( 2 – lokalbehandling 3 – systemisk behandling)

     
Triazolam

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se benzodiazepiner (Link) ( 3)

     
Trijodtyronin (T3= liotyronin)

Se thyreoideahormoner (Link) ( 2)

     
Trimegeston

Se gestagener (Link) ( 3)

     
Trimetoprim

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Trimetreksat

Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor ( 5)

     
Trimipramin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se trisykliske antidepressiva (Link) ( 3)

     
Trioksalen

Tilbakeholdenhet med PUVA-behandling til ammende mødre. Amming kan gjenopptas 24 timer etter avsluttet terapi ( 3)

     
Triptaner

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, unntatt for sumatriptan og eletriptan. Til ammende bør sumatriptan foretrekkes pga. mer klinisk erfaring. Se også de enkelte virkestoffene ( 2, 3)

     
Triptorelin

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( 0)

     
Trisykliske antidepressiva (TCA)

Det er lite data som gjelder amming ved bruk av TCA. Ved langvarig bruk eller høy dosering hos ammende, bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se også antidepressiva (Link) og de enkelte legemidlene ( 2, 3)

     
Tropikamid

Øyedråper: Kan brukes av ammende ( 2)

     
Tropisetron

Opplysninger mangler ( 3)

     
Tyroksin (T4= levotyroksin)

Se thyreoideahormoner (Link) ( 2)

     
Ulipristal

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Amming bør utsettes 1 1/2 døgn etter tablettinntak ( 3)

     
Umeklidin

Til inhalasjon: Farmakokinetiske egenskaper tilsier at umeklidin kan brukes av ammende. Erfaring med bruk hos ammende mangler. ( 3)

     
Unoproston

Øyedråper: Minimal systemisk absorpsjon tilsier at overgang til morsmelk er minimal ( 2)

     
Uracil/tegafur

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Ursodeoksykolsyre

Opplysninger mangler ( 3)

     
Ustekinumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler ( 3)

     
Vaksiner

Inaktiverte vaksiner representerer ingen kontraindikasjon hos ammende ( 2)

     
Valaciklovir

Overgang til morsmelk er liten. Se aciklovir(Link) ( 1)

     
Valganciklovir

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Valproat

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link) ( 2)

     
Valsartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link) ( 3)

     
Vandetanib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Vankomycin

Overgang til morsmelk er liten. Systemisk absorpsjon ubetydelig. Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link) ( 2)

     
Vardenafil

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( –)

     
Vareniklin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Vedolizumab

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. ( 3)

     
Vekuron

Se nevromuskulære blokkere (Link) ( 2)

     
Vemurafenib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Venetoklaks

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen. ( 3)

     
Venlafaksin

Overgang til morsmelk er moderat. Se antidepressiva (Link) og SNRI (Link) ( 3)

     
Verapamil

Overgang til morsmelk er minimal. Se kalsiumantagonister (Link) ( 2)

     
Vernakalant 

Opplysninger mangler ( 3)

     
Verteporfin

Opplysninger mangler ( 3)

     
Vigabatrin

Begrensede data tilsier at overgang til morsmelk er liten. Observer barnet pga. manglende erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link) ( 3)

     
Vilanterol

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link) ( 3)

     
Vildagliptin

Manglende klinisk erfaring. Se også antidiabetika, perorale (Link) ( 3)

     
Vinblastin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Vinflunin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Vinkristin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Vinorelbin

Se cytostatika (Link) ( 5)

     
Vismodegib

Opplysninger mangler ( 3)

     
Vitamin A

Se vitaminer (Link) ( 3)

     
Vitamin B1

Se vitaminer (Link) ( 2)

     
Vitamin B12

Se vitaminer (Link) ( 1)

     
Vitamin B6

I doser på 100 ganger daglig anbefalt dose kan pyridoksin virke laktasjonshemmende. Se vitaminer (Link) ( 2)

     
Vitamin C

Se vitaminer (Link) ( 1)

     
Vitamin D og vitamin D-analoger

Se vitaminer (Link) ( 2, 3)

     
Vitamin E

Overgang av vitamin E til morsmelk er lav. Vitamin E tabletter kan brukes. Vitamin E-holdige kremer applisert på såre/sprukne brystknopper har ikke gitt farmakologiske effekter hos brysternærte barn, men bør unngås ( 2)

     
Vitamin K (= fytomenadion.)

Se vitaminer (Link) ( 2)

     
Vitaminer

Barnet får mange viktige vitaminer gjennom morsmelken. Kolostrum inneholder spesielt høyt nivå av vitaminene E og A. For noen vitaminer vil økt tilførsel av vitaminer føre til økt innhold i morsmelken (B6, B12, D, E, K), mens for andre (A, B1, biotin, folat, C) vil økt tilførsel bare gi økt vitamininnhold i morsmelken når vitaminnivået hos mor er for lavt. Vitaminmangel hos brysternærte barn er blitt observert for vitamin D, K og B12. ( 1, 2)

     
Vorikonazol

Opplysninger mangler ( 3)

      
Vortioksetin

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link)

( 3)

     
Warfarin

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende ( 2)

     
Xylometazolin

Nesedråper/-spray: Kan brukes av ammende i terapeutiske doser ( 1)

     
Zanamivir

Opplysninger mangler ( 3)

     
Zidovudin

Se antivirale midler (Link) ( 5)

     
Ziprasidon

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Zoledronsyre

Se bifosfonater (Link) ( 0)

     
Zolmitriptan

Se triptaner (Link) ( 3)

     
Zolpidem

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende over kortere tidsperioder ( 2)

     
Zonisamid

Overgang til morsmelk er høy. Se antiepileptika (Link) ( 4)

     
Zopiklon

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende over kortere tidsperioder ( 2)

     
Zuklopentixol

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link) ( 3)

     
Østradiol

Overgang til morsmelk er minimal. Se østrogener (Link) ( 3)

     
Østriol

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se østrogener (Link) ( 3)

     
Østriol/trimegestone

Ikke aktuell til bruk hos ammende ( –)

      
Østrogener

Melkeproduksjonen kan hemmes av høye østrogendoser. Redusert melkemengde er rapportert hos ammende. Mulig reduksjon av nitrogen- og proteininnhold i morsmelken. Sjeldne tilfeller av brystforstørrelse hos barnet er blitt rapportert. Se også p-piller (Link) ( 3)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ( 2)