Amming og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


Overgang til morsmelk angis som minimal (< 2 %), liten (2–5 %), moderat (5–10 %) eller høy (10–50 %) basert på fraksjon av morens dose/kg kroppsvekt som barnet tilføres. (Barnets relative dose.)
Over 3–4 ukers bruk ansees som langtidsbehandling.
LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under amming
     
Abakavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Abatacept ( 0)

Manglende klinisk erfaring tilsier tilbakeholdenhet

     
Abciximab ( 0)

Manglende klinisk erfaring

     
ACE-hemmere ( 2, 3)

Observer barnet for hypotensjon. Se de enkelte virkestoffene

     
Acetazolamid ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se diuretika (Link)

     
Acetylcystein ( 3)

Opplysninger mangler

     
Acetylsalisylsyre ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende som tromboseprofylakse eller ved sporadisk bruk av inntil 2 g daglig. Paracetamol eller ibuprofen bør foretrekkes til smertebehandling hos ammende

         
Aciklovir ( 0, 2)
 • Lokalbehandling: Lang klinisk erfaring. Kan brukes av ammende

 • Systemisk behandling: Overgang til morsmelk er liten

     
Acitretin ( 4)

Bruk frarådes hos ammende pga. stoffets toksisitet. Se retinoider (Link)

     
Actinomycin (= daktinomycin) ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Adalimumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Adapalen ( 3)

Se retinoider, lokalbehandling (Link)

     
Adefovir ( 3)

Opplysninger mangler

     
Adenosin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Adrenalin ( 1)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Adrenerge alfa-1-reseptorantagonister

Se alfa-1-reseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Adrenerge betareseptorantagonister

Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Afatinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Aflibercept ( 3, 5)

Systemisk eksponering etter lokal applikasjon i øyet er lav. Ved systemisk bruk: Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffets toksisitet

     
Akamprosat ( 0)

Manglende klinisk erfaring

     
Akarbose ( 0)

Manglende klinisk erfaring. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Aklidinium ( 3)

Til inhalasjon: Farmakokinetiske egenskaper tilsier at aklidinium kan brukes av ammende. Erfaring med bruk hos ammende mangler

     
Aksitinib ( 5)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Vikningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende.

     
Albendazol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også mebendazol(Link)

     
Alektinib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Alemtuzumab ( 0)

Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Alendronat ( 0)

Se bisfosfonater (Link)

     
Alfa-1-reseptorantagonister, adrenerge

Se de enkelte virkestoffene

     
Alfakalsidol ( 1)

Se vitamin D (Link)

     
Alfentanil ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se anestesimidler (Link)

     
Alfuzosin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Alginat ( 0)

Lang klinisk erfaring. Kan brukes av ammende

     
Alimemazin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihistaminer (Link)

     
Alirokumab ( 3)

Se PCSK9-hemmere (Link)

     
Aliskiren ( 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Teoretisk risiko for hypotensjon, sedasjon og slapphet hos diebarn

     
Alitretinoin  ( 5)

Se retinoider, peroral bruk (Link)

     
Allopurinol ( 2)

Overgang til morsmelk er liten

     
Almotriptan ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link)

     
Alogliptin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale (Link).

     
Alprazolam ( 4)

Overgang til morsmelk er moderat. Seponeringsproblemer er blitt rapportert etter langvarig eksponering (> 9 måneder). Alternativt benzodiazepin bør benyttes. Se benzodiazepiner (Link)

     
Alprostadil ( 3)

Opplysninger mangler. Kan teoretisk påvirke melkeutskillelsen

     
Alteplase ( 0)

Kan brukes av ammende pga. rask nedbrytning hos mor og ingen biotilgjengelighet hos barnet

     
Altretamin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Amantadin ( 4)

Bør ikke brukes av ammende pga. mulighet for å hemme melkeproduksjonen

     
Ambrisentan ( 3)

Opplysninger mangler. Se antihypertensiva (Link)

     
Amfetamin ( 4)

Overgang til morsmelk er moderat. Bruk hos ammende frarådes ikke ved behandling av narkolepsi. Ved langvarig bruk (> 3–4 uker) eller høy dosering bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Blandingsernæring anbefales. Ved misbruk av amfetamin er amming kontraindisert

     
Amfotericin B ( 3)

Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets toksisitet

     
Amilorid ( 3)

Se diuretika (Link)

     
Aminoeddiksyre (= glysin) ( 3)

Opplysninger mangler

     
Aminoglykosider ( 2, 3)

Liten absorpsjon fra barnets tarmkanal. Risiko for påvirkning av barnet er liten ved bruk av terapeutiske doser. Se antibakterielle midler (Link). Nyere aminoglykosider bør brukes med forsiktighet pga. liten klinisk erfaring hos ammende

     
Aminosalisylsyreforbindelser ( 3)

Se 5-ASA-preparater (Link)

     
Amiodaron ( 5)

Overgang til morsmelk er høy. Bruk hos ammende frarådes. Har gitt bradykardi og hypotyreoidisme hos brysternærte barn

     
Amisulprid ( 3)

Opplysninger mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Amitriptylin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Doser < 150 mg kan brukes i 2–3 uker. Se også trisykliske antidepressiva (Link)

     
Amlodipin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Amoksicillin ( 2)

Anses som forenelig med amming. Se antibakterielle midler (Link).

     
Amoksicillin (+ klavulanat) ( 2)

Anses som forenelig med amming. Se antibakterielle midler (Link).

     
Amorolfin ( 0)

Neglelakk: Kan brukes av ammende

     
Ampicillin ( 1)

Se penicilliner (Link)

     
Amprenavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Amsakrin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Amylmetakresol ( 2)

Anses som forenlig med amming

     
Anabole steroider ( 4)

Se androgener (Link)

     
Anagrelid ( 4)

Opplysninger mangler

     
Anakinra ( 0)

Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets immunsuppressive effekt

     
Anastrozol ( 4)

Opplysninger mangler

     
Androgener ( 4)

Bruk hos ammende frarådes. Teoretisk risiko for androgen effekt på brysternærte barn. Høye doser kan hemme melkeutskillelsen

     
Anestesimidler ( 2)

Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten når anestetika gis som enkeltdose eller over et kort tidsrom. Tidspunkt for amming etter inngrepet bør reguleres etter hvilket anestesimiddel som er blitt brukt

     
Angiotensin II-reseptorantagonister ( 3)

Opplysninger mangler

     
Anidulafungin ( 3)

Opplysninger mangler. Teoretisk liten sannsynlighet for systemisk opptak hos barnet

     
Antacida ( 0)

Lang klinisk erfaring. Kan brukes av ammende

     
Antazolin ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Se antihistaminer (Link)

     
Anthelmintika ( 0)

Risiko for farmakologiske effekter hos barnet ansees som liten

     
Antiandrogener ( 4)

Bruk frarådes hos ammende pga. teoretisk risiko for antiandrogen effekt på barnet

     
Antibakterielle midler ( 1, 2, 3)

Ved høye konsentrasjoner i melken kan munn- og tarmfloraen påvirkes og føre til diaré hos enkelte barn. Teoretisk kan sensibilisering oppstå. Selv små mengder antibakterielle midler kan interferere med bakteriologiske undersøkelser, som f.eks. svaberprøver fra barnets hals

     
Antidepressiva ( 2, 3)

Langtidseffekt på atferd og psykomotorisk utvikling hos brysternærte barn er ukjent. For enkelte antidepressiva kan det være aktuelt med blandingsernæring og redusert antall amminger når mors dose er høy. Se også de enkelte grupper antidepressiva og de enkelte midlene

     
Antidiabetika, perorale ( 0, 1, 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Barnet bør observeres for hypoglykemi og lav vektøkning. Se også de enkelte virkestoffene

     
Antidoter ( 3)

Ammende kvinner bør få antidot ved forgiftninger

     
Antiepileptika ( 2, 3, 4)

De tradisjonelle antiepileptika slik som fenytoin, karbamazepin og valproat ansees som forenlige med amming. Opplysninger om nyere antiepileptika, som felbamat, gabapentin, lamotrigin, topiramat, okskarbazepin, vigabatrin og zonisamid hos ammende er sparsomme. Forsiktighet bør utvises når mor bruker barbiturater (fenobarbital og primidon), etosuksimid, høye doser klonazepam, felbamat eller lamotrigin. Ved tegn til sedasjon eller dårlig vektøkning uten annen årsak bør barnets plasmanivå kontrolleres, og amming ev. reduseres, legges til tidspunkter med lavest mulig nivå i melken eller avbrytes. Bruk av felbamat, topiramat, zonisamid eller eslikarbazepin bør unngås hos ammende til mer kunnskap foreligger. Se også de enkelte virkestoffene

     
Antihistaminer (H1-antagonister) ( 1, 2, 3)

De vanligste bivirkningene som ammende mødre spontant har rapportert ved bruk av førstegenerasjons antihistaminer, er døsighet eller irritabilitet hos brystbarnet. Pga. de sederende egenskapene til denne legemiddelgruppen bør muligens annengenerasjons antihistaminer hvor overgangen til morsmelk er liten, benyttes ved amming. Antihistaminer kan en sjelden gang redusere melkeproduksjonen. Se også de enkelte virkestoffene Øyedråper/nesespray: Risiko for farmakologiske effekter hos barnet ansees som liten. Når perorale legemiddelformuleringer (tabletter) kan brukes av ammende, kan også lokalbehandling (dråper, spray) brukes

     
Antihypertensiva ( 2, 3, 4)

Observer barnet for hypotensjon, sedasjon og slapphet. Se også de enkelte virkestoffene

     
Antiinflammatoriske midler, ikke steroide ( 1, 2, 3)

Se NSAID (Link)

     
Antikoagulantia, perorale ( 2, 3)

Passerer over i morsmelk, men risiko for farmakologiske effekter hos barnet ansees som liten ved terapeutiske doser. Se også de enkelte virkestoffene

       
Antikolinergika
  ( 2, 3, 0)

Tertiære ammoniumforbindelser (skopolamin, atropin, benztropin, biperidin, orfenadrin), systemisk bruk: Observer barnet for antikolinerge effekter. Teoretisk mulighet for negativ påvirkning av melkeproduksjonen. Se også de enkelte virkestoffene

Kvartære ammoniumforbindelser (glykopyrron): Liten sannsynlighet for systemisk opptak hos brysternærte barn

     
Antikolinesteraser ( 3)

Se de enkelte virkestoffene

     
Antikonseptiva ( 1, 2, 3)

Se p-piller (Link)

     
Antimalariamidler ( 2, 3, 4)

De fleste antimalariamidlene har lang plasmahalveringstid og vil akkumuleres i morsmelk etter gjentatt dosering. Barnet oppnår likevel ikke malariaprofylakse gjennom morsmelken når mor ammer og bruker antimalariamidler. Barnet bør observeres for bivirkninger. Se de enkelte virkestoffene

     
Antimetabolitter ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Antimykotika ( 1, 2, 3)

Se de enkelte virkestoffene

     
Antipsykotika ( 3, 4)

Risiko for påvirkning av barnet er liten ved terapeutiske doser. Ved høye doser eller langvarig bruk anbefales tilbakeholdenhet med amming pga. fare for legemiddeleffekter hos barnet. Når mors dose er høy, kan blandingsernæring bli aktuelt. Redusert antall amminger og amming på tidspunkter med lav konsentrasjon i melken, kan redusere barnets legemiddeleksponering. Langtidseffekter på atferd og psykomotorisk utvikling kan ikke utelukkes. Kan øke melkeproduksjonen ved å øke prolaktinnivået. Se også de enkelte virkestoffene

     
Antitrombin ( 0)

Risiko for farmakologiske effekter hos barnet ansees som liten. Erfaring med bruk hos ammende mangler

     
Antitymocyttimmunglobulin (kanin) ( 3)

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link)

          
Antivirale midler ( 0, 2, 5)

Se de enkelte virkestoffene

 • Herpesinfeksjoner:Aciklovir bør fortrinnsvis benyttes til ammende pga. lengre klinisk erfaring

 • HIV-infeksjon: Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor, da HIV-viruset kan overføres til barnet via morsmelken

     
Anti-Xa (lavmolekylært heparin) ( 0)

Se hepariner (Link)

     
Apiksaban ( 3)

Opplysninger mangler

     
Apomorfin ( 5)

Kan hemme melkeproduksjonen

     
Apraklonidin ( 3)

Øyedråper: Pga. manglende opplysninger om overgang til morsmelk anbefales forsiktighet med bruk hos ammende

     
Apremilast ( 3)

Opplysning mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. manglende erfaring.

     
Aprepitant ( 3)

Opplysninger mangler

     
Argatroban ( 3)

Overgang til morsmelk er ukjent. Kort halveringstid og lav biotilgjengelighet tilsier at amming kan gjenopptas ca. 5 timer etter avsluttet infusjon

     
Arginin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Aripiprazol ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring er svært begrenset. Se antipsykotika (Link)

     
Artemeter ( 3)

Opplysninger mangler. Se antimalariamidler (Link)

     
Artesunat ( 3)

Opplysninger mangler. Se også antimalariamidler (Link)

     
Artikain ( 3)

Liten klinisk erfaring. Se lokalanestetika (Link)

     
5-ASA-preparater ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Observer barnet for diaré

     
Asenapin  ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Asparginase (= crisantapase) ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
AT1-reseptorantagonister ( 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Atazanavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Atenolol ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Atezolizumab ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen selv om det trolig ikke vil være absorpsjon fra barnets mage tarm-kanal. Se monoklonale antistoffer(Link).

     
Atomoksetin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Langtidseffekter på atferd og psykomotorisk utvikling kan ikke utelukkes.

     
Atorvastatin ( 3)

Se statiner (Link)

     
Atosiban ( 4)

Kan muligens hemme utdrivningsrefleksen (oksytosinantagonist)

     
Atovakvon ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antimalariamidler (Link)

     
Atropin ( 3)

Passerer over i morsmelk. Enkeltdoser kan brukes til ammende. Gjentatt dosering kan muligens gi antikolinerge effekter hos brysternærte barn samt nedsette melkeproduksjonen

     
Auranofin ( 5)

Se gullforbindelser (Link)

     
Aurotiomalat ( 5)

Se gullforbindelser (Link)

     
Avelumab ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se monoklonale antistoffer (Link).

     
Azacitidin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Azatioprin ( 3,5)

Overgang til morsmelk er minimal. Forsiktighet anbefales pga. virkestoffets immunsuppressive effekt. Oppfølging av barnet anbefales hvis amming tillates. Amming er kontraindisert ved bruk i høye doser som cytostatikum

     
Azelain ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Azelastin ( 2)

Lokalbehandling: Minimal systemisk overgang. Se antihistaminer (Link)

     
Azitromycin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antibakterielle midler (Link)

     
Aztreonam ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antibakterielle midler (Link)

     
Bacillus Calmette-Guerin ( 2)

Se BCG (Link)

     
Bacitracin ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Baklofen ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Begrenset klinisk erfaring

     
Bambuterol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Barbital ( 4)

Se barbiturater (Link)

     
Barbiturater ( 4)

Overgang til morsmelk er høy. Døsighet, dårlig sugeevne og lav vektøkning er rapportert hos brysternærte barn. Mulighet for akkumulering av aktive metabolitter ved langtidsbruk

     
Baricitinib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Bariumsulfat ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Basiliximab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Bazedoksifen ( –)

Skal bare brukes etter menopausen

     
BCG ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Klinisk erfaring tilsier at BCG-vaksine kan gis til ammende

     
Beklometason ( 2)

Se glukokortikoider, inhalasjonsglukokortikoider (Link)

     
Beksaroten ( 5)

Amming frarådes pga. virkestoffets toksisitet

     
Bendamustin  ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Bendroflumetiazid ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se diuretika (Link)

     
Benralizumab ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Benserazid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Benzatinpenicillin ( 2)

Se penicilliner (Link)

      
Benzodiazepiner ( 3, 4 – langtidsbruk)

Kan brukes av ammende i lave doser i et par dager. Benzodiazepiner med kortest halveringstider foretrekkes (oksazepam)

Ved langtidsbruk, eller hvis barnet er blitt eksponert for benzodiazepiner før eller under fødselen, bør barnet observeres for døsighet, dårlig sugeevne og hypotoni, spesielt hvis barnet også er blitt eksponert under svangerskapet

     
Benzokain ( 2)

Se lokalanestetika (Link)

     
Benzoylperoksid ( 1)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Benztropin ( 3)

Opplysninger mangler. Se antikolinergika (Link)

     
Benzydamin ( 2)

Kan brukes av ammende

     
Benzylbenzoat ( 1)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammend

     
Benzylpenicillin ( 1)

Se penicilliner (Link)

     
Beta-2-reseptoragonister, adrenerge ( 2, 3)

Lokalbehandling: Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn ansees som liten. Klinisk erfaring mangler for de nyeste midlene. Se også de enkelte virkestoffene

     
Betaksolol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se betareseptorantagonister, øyedråper (Link)

     
Betalaktamantibiotika ( 1, 2)

Se de enkelte virkestoffene

     
Betametason ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider (Link)

     
Betareseptorantagonister, adrenerge ( 2, 3)

De fleste betareseptorantagonister går over i morsmelk. Risiko for farmakologiske effekter på barnet er liten ved bruk av terapeutiske doser. Barnet bør for sikkerhets skyld observeres for bradykardi og andre symptomer på betablokade (hypotensjon, slapphet). Fordi sotalol og atenolol går over i morsmelk i større grad enn de andre betareseptorantagonistene, bør ammende fortrinnsvis bruke andre betareseptorantagonister. Øyedråper: Når opplysninger om overgang til morsmelk mangler, anbefales forsiktighet. Når perorale legemiddelformuleringer (tabletter) kan brukes av ammende, ansees lokalbehandling (øyedråper) for akseptabelt

     
Bevacizumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen

     
Bezlotoksumab ( 2)

Teoretisk liten risiko for effekter hos diebarn. Ammende med C. difficile-infeksjon behandles etter gjeldende nasjonale antibiotikaretningslinjer

     
Bicalutamid ( –)

Ikke aktuelt til bruk hos ammende. Se antiandrogener (Link)

     
Bifonazol ( 2)

Se fungicider til lokal bruk (Link)

     
Biguanidderivater ( 1)

Se metformin(Link)

     
Bilastin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Bimatoprost ( 3)

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at bimatoprost kan brukes av ammende

     
Biperiden ( 3)

Se antikolinergika (Link)

     
Bisakodyl ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Bisfosfonater ( 0)

Lav peroral biotilgjengelighet og lave plasmakonsentrasjoner hos mor tilsier minimal eksponering av diebarn. Svært liten klinisk erfaring

     
Bisoprolol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Bivalirudin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Bleomycin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Boceprevir ( 3)

Opplysninger mangler

     
Bortezomid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Bosentan ( 3)

Opplysninger mangler. Se antihypertensiva (Link)

     
Bosutinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Botulinumtoksin ( 3)

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn

     
Brentuksimab vedotin ( 5)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffets toksisitet

     
Bretylium ( 3)

Opplysninger mangler

     
Brimonidin ( 3)

Øyedråper: Pga. manglende opplysninger om overgang til morsmelk anbefales forsiktighet med bruk hos ammende

     
Brinzolamid ( 3)

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Forsiktighet anbefales

     
Brivaracetam ( 3)

Opplysninger mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Brodalumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se monoklonale antistoffer (Link).

     
Bromfenak ( 3)

Lokalbehandling: Anses som trygt

     
Bromheksin ( 3)

Risiko ved amming ansees som lav.

     
Bromokriptin ( 5)

Laktasjonshemmende. Effekt oppnås etter 12 timer og varer i 8–12 timer. Se dopaminagonister (Link) Ved behov for laktasjonshemning anbefales fortrinnsvis kabergolin pga. bedre effekt og mindre bivirkninger enn bromokriptin

     
Budesonid ( 2)

Se glukokortikoider (Link)

     
Bumetanid ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se diuretika (Link)

     
Bupivakain ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se lokalanestetika (Link)

     
Buprenorfin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Ved langtidsbruk foreligger det risiko for farmakologiske effekter hos det brysternærte barnet. Mulighet for reduksjon av melkeproduksjonen. Se opioidanalgetika (Link)

     
Bupropion ( 3)

Overgangen til morsmelk er minimal. Begrenset erfaring hos ammende

     
Buserelin ( 0)

Se GnRH-analoger (Link)

     
Buspiron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Busulfan ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Butylskopolamin ( 3)

Virkestoffets farmakokinetiske egenskaper tilsier minimalt opptak hos brysternærte barn. Tilbakeholdenhet hos ammende anbefales likevel pga. mulige antimuskarinerge effekter hos spedbarn og mulig reduksjon av melkeproduksjonen

     
C1-esterasehemmer ( 0)

Opplysninger mangler

     
Canakinumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Cannabidiol ( 5)

Se nabiksimoler (Link)

     
Cannabinoider ( 5)

Se nabiksimoler (Link)

     
Caspofungin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Cefaleksin ( 1)

Se cefalosporiner (Link)

     
Cefalosporiner ( 1, 2, 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Begrenset klinisk erfaring med nyere preparater. Se antibakterielle midler (Link)

     
Cefalotin ( 2)

Se cefalosporiner (Link)

     
Cefazolin ( 3)

Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal. Manglende klinisk erfaring tilsier at alternativt cefalosporin bør brukes hos ammende. Se cefalosporiner (Link)

     
Cefepim ( 3)

Produsenten oppgir at cefepim går over i morsmelken i svært liten grad. Se cefalosporiner (Link).

     
Cefiksim ( 2)

Se cefalosporiner (Link)

     
Cefotaksim ( 2)

Se cefalosporiner (Link)

     
Ceftarolin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternativt cefalosporin bør fortrinnsvis brukes hos ammende pga. manglende klinisk erfaring. Se cefalosporiner (Link)

     
Ceftazidim ( 1)

Se cefalosporiner (Link)

     
Ceftazidim + avibaktam ( 3)

Manglende klinisk erfaring tilsier at alternativt cefalosporin bør brukes hos ammende. Se cefalosporiner (Link)

     
Ceftolozan ( 3)

Se cefalosporiner (Link)

     
Ceftriakson ( 2)

Se cefalosporiner (Link)

     
Cefuroksim ( 2)

Se cefalosporiner (Link)

     
Celekoksib ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se COX-2-hemmere (Link)

     
Cenegermin ( 0)

Manglende systemisk opptak tilsier lav risiko.

     
Ceritinib ( 3)

Opplysninger mangler.

     
Certolizumab ( 3)

Opplysninger mangler

     
Cetirizin ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Cetrorelix ( 0)

Se GnRH-analoger (Link)

     
Cetuximab ( 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet

     
Cetylpyridin ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Cidofovir ( 3)

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Ciklesonid ( 3)

Overgang til morsmelk er ukjent. Andre midler bør fortrinnsvis benyttes av ammende pga. liten klinisk erfaring. Se inhalasjonsglukokortikoider (Link)

     
Ciklopiroks ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Ciklosporin ( 4)

Overgang til morsmelk er minimal. Amming bør likevel unngås pga. ciklosporins immunsuppressive effekt og begrenset klinisk erfaring hos ammende

     
Cilastatin ( 3)

Opplysninger mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten

     
Cimetidin ( 2)

Overgang til morsmelk er høy (muligens aktivt opptak). Teoretisk mulighet for hemning av barnets mikrosomale enzymer. Se H2-antagonister (Link)

     
Cinacalcet ( 3)

Opplysninger mangler

     
Ciprofloksacin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se fluorokinoloner (Link)

     
Cisatrakurium ( 2)

Se nevromuskulære blokkere (Link)

     
Cisplatin ( 5)

Overgang til morsmelk er høy. Bruk hos ammende frarådes. Se cytostatika (Link)

     
Citalopram ( 2)

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Se SSRI (Link)

     
COMT-hemmere ( 3)

Se de enkelte virkestoffene

     
Conestat alfa  ( 0)

Opplysninger mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal

     
COX-2-hemmere ( 2, 3)

Klinisk erfaring hos ammende er begrenset. Se også de enkelte virkestoffene

     
Crisantaspase

Se cytostatika (Link)

     
Cyanokobalamin (= vitamin B12) ( 1)

Se vitaminer (Link)

     
Cyproteron ( 4)

Se antiandrogener (Link)

     
Cytarabin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Cytostatika ( 5)

Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffenes toksiske virkninger

     
Dabigatran ( 3)

Opplysninger mangler

     
Dabrafenib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Dakarbazin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Daklatasvir ( 3)

Opplysninger mangler.

      
Daklizumab
  ( 3)

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Daktinomycin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Dalteparin ( 0)

Se hepariner (Link)

     
Danaparoid ( 0)

Se hepariner (Link)

     
Danazol ( 4)

Unngå bruk hos ammende. Mulig androgen effekt på barnet

     
Dantrolen ( 4)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets toksisitet

     
Dapagliflozin ( 3)

Opplysninger mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Dapson ( 4)

Overgang til morsmelk er høy. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for toksiske effekter hos brysternærte barn. Hemolytisk anemi er rapportert

     
Daptomycin

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av daptomycin fra barnets mage-tarm-kanal. Se antibakterielle midler (Link)

     
Darbepoetin alfa ( 0)

Manglende klinisk erfaring

     
Darifenacin ( 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn

     
Darunavir ( 5)

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Darvadstrocel ( 3)

Opplysninger mangler

     
Dasabuvir ( 3)

Opplysninger mangler

     
Dasatinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Daunorubicin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Deferipron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Defibrotid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Degarelix ( –)

Ingen indikasjon for bruk hos kvinner

     
Deksametason ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider (Link)

     
Deksibuprofen ( 1)

Se ibuprofen(Link)

     
Deksklorfeniramin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Deksmedetomidin ( 3)

Amming kan gjenopptas ett døgn etter administrasjon. Se Anestesimidler (Link)

     
Deksrazoksan ( 5)

Brukes som del av cytostatikabehandling hvor amming er kontraindisert

     
Dekstraner ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Dekstropropoksyfen ( 2)

Se opioidanalgetika (Link)

     
Dekvalin ( 3)

Lokalbehandling: Opplysninger om overgang mangler. Dekvalin vaginalttabletter kan trolig brukes av ammende med bakteriell vaginose.

     
Denosumab  ( –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

     
Deoksykolsyre ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. lav biotilgjengelighet.

     
Desfluran ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se anestesimidler (Link)

     
Desloratadin ( 1)

Se loratadin(Link)

     
Desmopressin ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Desogestrel ( 2)

Se gestagener (Link) og p-piller (Link)

     
Desoksymetason ( 2)

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Desonid ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Diatrizoinsyre ( 0)

Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Diazepam ( 3 – enkeltinntak 4 – regelmessig bruk)

Overgang til morsmelk er moderat. Tilbakeholdenhet anbefales. Letargi og vekttap er blitt rapportert i brysternærte barn. Dagsdose bør ikke overskride 10 mg. Se benzodiazepiner (Link)

     
Dibrompropamidin ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Didanosin ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Diemal ( 4)

Se barbiturater (Link)

     
Dienogest  ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se gestagener (Link)

     
Digitoksin ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Klinisk erfaring tilsier at digitoksin kan brukes av ammende

     
Digoksin ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende

     
Dihydralazin ( 2)

Se hydralazin(Link) og antihypertensiva (Link)

     
Dihydroartemisinin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternative antimalariamidler bør brukes av ammende pga. manglende klinisk erfaring

     
Diklofenak ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link)

     
Dikloksacillin ( 1)

Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link)

     
Diklorbenzylalkohol ( 2)

Anses som forenlig med amming

     
Dikumarol ( 2)

Se antikoagulantia, perorale (Link)

     
Diloxanid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Diltiazem ( 3)

Data fra én ammende tyder på at overgang til morsmelk er minimal. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Dimetylfumarat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Dinatriumgadoteksinsyre ( 3)

Kvinnen kan amme etter 24 timer

     
Dinitrogenoksid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Dinoproston ( 3)

Kan muligens påvirke melkeutskillelsen. Kort plasmahalveringstid og liten systemisk absorpsjon hos mor tilsier at overgang til morsmelk er minimal

     
Dinutuximab ( 3)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se (Link).

     
Dipivefrin ( 2)

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten

     
Dipyridamol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler

     
Disopyramid ( 2)

Overgang til morsmelk er liten–moderat. Observer barnet for antikolinerge effekter

     
Disulfiram ( 3)

Opplysninger mangler

     
Ditranol ( 2)

Klinisk erfaring tilsier at ammende kan bruke ditranol som lokalbehandling

     
Diuretika ( 2, 3)

Bruk av høye doser i lengre tid frarådes. Tiazid- og slyngediuretika kan hemme melkeproduksjonen. For alle diuretika foreligger det en mulighet for reduksjon av melkevolumet. Sannsynligheten for diuretisk effekt hos barnet ansees som liten

     
Dixantogen ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Dobutamin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Docetaxel ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Doksepin ( 5)

Akkumulering av aktiv metabolitt kan forårsake sedasjon og respirasjonshemning. Alternative antidepressiva bør brukes. Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Doksorubicin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Doksylamin ( 2)

Anses som forenlig med amming

     
Doksysyklin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se tetrasykliner (Link)

     
Dolutegravir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Domperidon ( 3)

Øker prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen.

     
Donepezil ( 3)

Opplysninger mangler

     
Dopamin ( 3)

Opplysninger mangler. Teoretisk risiko for at melkeproduksjonen hemmes

     
Dopaminagonister ( 4)

Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen

     
Doripenem ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link)

     
Dornase alfa ( 0)

Klinisk erfaring mangler

     
Dorzolamid ( 3)

Øyedråper: Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Forsiktighet anbefales

     
Doxazosin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihypertensiva (Link)

     
Dronedaron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Droperidol ( 3)

Opplysninger mangler. Kan teoretisk øke melkeproduksjonen ved å blokkere dopaminreseptorer og øke prolaktinnivået

     
Drospirenon ( 3)

Begrenset klinisk erfaring. Se gestagener (Link) og p-piller (Link)

     
Dulaglutid ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler.

     
Duloksetin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link)

     
Dupilumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk minimal overgang til morsmelk. Se(Link).

     
Dutasterid ( 4)

Opplysninger mangler. Se antiandrogener (Link)

     
Ebastin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Edoksaban ( 3)

Sannsynlighet for systemisk opptak hos barnet tilsier at et alternativt antitrombotisk middel bør brukes av ammende.

     
Edrofonium ( 3)

Virkestoffet er ionisert ved fysiologisk pH. Derfor antas overgang til morsmelk å være minimal

     
Efavirenz ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Efedrin ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Sporadisk bruk ansees som forenlig med amming

     
Eflornitin ( 3)

Lokalbehandling: Systemisk eksponering etter lokal behandling er lav. Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn er derfor liten

     
Ekonazol ( 1)

Se fungicider til lokal bruk (Link)

     
Eksemestan ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Eksenatid ( 3)

Se antidiabetika, perorale (Link) Opplysninger om overgang til morsmelk mangler

     
Eletriptan ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Manglende klinisk erfaring. Se triptaner (Link)

     
Eltrombopag  ( 3)

Opplysninger mangler

     
Eluksadolin ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang av eluksadolin til morsmelk pga. svært lav biotilgjengelighet.

     
Elvitegravir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Emedastin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Emepron ( 3)

Opplysninger mangler. Se antikolinergika (Link)

     
Empaglifozin ( 3)

Opplysninger mangler. Se perorale antidiabetika(Link).

     
Emtricitabin ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Enalapril ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Enfuvirtide ( 5)

Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor

     
Enoksaparin ( 0)

Se hepariner (Link)

     
Entakapon ( 3)

Opplysninger mangler

     
Entekavir ( 3)

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Epirubicin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Eplerenon ( 3)

Opplysninger mangler. Se diuretika (Link)

     
Epoetin (= erytropoietin) ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Epoprostenol ( 3)

Opplysninger mangler

     
Eprosartan ( 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Eptacog alfa (= faktor VIIa) ( 3)

Opplysninger mangler

     
Eptifibatid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Ergokalsiferol ( 2)

Se vitamin D (Link)

     
Ergotamin ( 5)

Bruk hos ammende frarådes pga. risiko for toksiske effekter (ergotisme) hos barnet, samt mulig hemning av melkeproduksjonen

     
Eribulin ( 5)

Se cytostatika(Link)

     
Erlotinib ( 5)

Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av ammende

     
Ertapenem ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antibakterielle midler (Link)

     
Ertugliflozin ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk. Se Antidiabetika, perorale (Link)

     
Erytromycin ( 1)

Kan brukes av ammende. Se antibakterielle midler (Link)

     
Erytropoietin ( 0)

Se epoetin(Link)

     
Escitalopram ( 2)

Se citalopram(Link) og SSRI (Link)

     
Esketamin ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se ketamin(Link) og anestesimidler(Link)

     
Eslikarbazepin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Esmolol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Etter en time er esmolol metabolisert, og amming kan gjenopptas. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Esomeprazol ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se protonpumpehemmere (Link)

     
Estramustin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Etambutol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring tilsier at etambutol kan brukes av ammende

     
Etanercept ( 0)

Opplysninger mangler. Se immunsuppresive midler (Link)

     
Etanol ( 3)

Overgang til morsmelk er høy. Kan påvirke smaken på morsmelken. Sporadisk konsum er forenlig med amming. En alkoholenhet per dag er sannsynligvis trygt. Forsinket motorisk utvikling hos barnet er påvist ved bruk av to enheter daglig hos ammende. Risiko for nedsatt melkesekresjon

     
Etelkalsetid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Etidronat ( 0)

Se bisfosfonater (Link)

     
Etilefrin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Etinyløstradiol ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan redusere melkeproduksjonen. Se p-piller (Link)

     
Etonogestrel ( 3)

Manglende klinisk erfaring med implantat. Se p-piller (Link)

     
Etoposid ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Etorikoksib ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se COX-2-hemmere (Link)

     
Etosuksimid ( 4)

Overgang til morsmelk er høy. Sedativ effekt hos brysternærte barn er rapportert. Se antiepileptika (Link)

     
Etravirin ( 5)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Etylmorfin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Potensiell risiko for sedasjon hos brysternærte barn ved langtidsbruk. Se opioidanalgetika (Link)

     
Everolimus ( 4)

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link)

      
Evolokumab ( 3)

Se PCSK9-hemmere (Link)

     
Ezetimib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Faktor VIII inhibitor bypass ( 0)

Opplysninger mangler

     
Famciklovir  ( 2)

Se antivirale midler, herpesinfeksjoner (Link)

     
Famotidin ( 1)

Overgang til morsmelk er liten. Se H2-antagonister (Link)

     
Fampridin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Febuksostat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Feksofenadin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihistaminer (Link)

     
Felbamat ( 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bør unngås til erfaring hos ammende foreligger. Se antiepileptika (Link)

     
Felodipin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Fenazon ( 2)

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende ved sporadisk bruk i terapeutiske doser

     
Fenelzin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Fenobarbital ( 4)

Overgang til morsmelk er høy. Barnet bør observeres for døsighet, dårlig sugeevne og lav vektøkning, spesielt hvis barnet også har vært eksponert under svangerskapet. Se barbiturater (Link)

     
Fenofibrat ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende anbefales fordi produkter fra kolesterolbiosyntesen er viktig for neonatal utvikling

     
Fenoksymetylpenicillin ( 1)

Se penicilliner (Link)

     
Fenoterol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

          
Fentanyl ( 2, 3)
 • Parenteral tilførsel: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ved engangsdosering eller dosering over kort tid. Noen anbefaler likevel at amming utsettes til 6 timer etter eksponering

 • Depotplaster: Overgang til morsmelk er moderat. Observer barnet for farmakologiske effekter

Se opioidanalgetika (Link)

     
Fenylefrin ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Fenylindandion ( 3)

Opplysninger mangler. Se antikoagulantia, perorale (Link)

     
Fenylpropanolamin ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som minimal ved terapeutiske doser

     
Fenytoin ( 2)

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link)

     
Ferumoksytol ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se jern (Link)

     
Fesoterodin ( 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn

     
Fibrinogen  ( 0)

Opplysninger mangler. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal

     
Fidaksomicin ( 3)

Lav peroral biotilgjengelighet tilsier minimal eksponering av diebarn. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se også antibakterielle midler (Link)

     
Filgrastim ( 0)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal

     
Finasterid ( 4)

Opplysninger mangler. Se antiandrogener (Link)

     
Fingolimod ( 4)

Opplysninger mangler. Se immunsuppresive midler(Link)

     
Flekainid ( 2)

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende

     
Flucytosin ( 3)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales til mer erfaring foreligger

     
Fludarabin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Fludrokortison ( 3)

Opplysninger mangler

     
Flufenazin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Flukonazol ( 2)

Overgang til morsmelk er høy. Kan brukes av ammende ved korttidsbehandling (2 uker)

     
Flumazenil ( 3)

Opplysninger mangler

     
Flumetason ( 2)

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Flunitrazepam ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se benzodiazepiner (Link)

     
Fluocinolon ( 2)

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Fluocinonid ( 2)

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Fluoksetin ( 3)

Overgang til morsmelk er høyere enn for andre SSRI. Alternativt SSRI bør hvis mulig foretrekkes ved amming. Se SSRI (Link)

     
Fluorescein ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Teoretisk risiko for fototoksistet hos diebarn som får lysterapi

     
Fluorid/fluor ( 1)

Overgang til morsmelk er liten. Lokal fluorprofylakse anbefales til ammende.

     
Fluorokinoloner ( 2, 3)

Bør kun brukes i kortere perioder pga. potensiell risiko for påvirkning av barnets tarmflora. Se antibakterielle midler (Link)

     
Fluorouracil ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Flupentiksol ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link)

     
Flurbiprofen ( 2)

Anses forenelig med amming. Se NSAID (Link).

     
Flutamid ( –)

Ikke aktuelt til bruk hos ammende. Se antiandrogener (Link)

     
Flutikason ( 2)

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn. Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Fluvastatin ( 3)

Se statiner (Link)

     
Fluvoksamin ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link)

     
Folat ( 1)

Se folsyre(Link)

     
Folinat ( 1)

Kan brukes av ammende

     
Follitropin ( 0)

Se gonadotropiner (Link)

     
Folsyre/folat ( 1)

Kan brukes av ammende. Se vitaminer (Link)

     
Fomepizol ( 3)

Opplysninger mangler

     
Fondaparinuks ( 0)

Manglende klinisk erfaring

     
Formoterol ( 3)

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Fosamprenavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Fosaprepitant ( 3)

Opplysninger mangler

     
Foscarnet ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Fosfomycin ( 2)

Trolig minimal overgang til morsmelk. Anses som forenelig med amming. Se antimikrobielle midler (Link).

     
Framycetin (hud) ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Frovatriptan ( 3)

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link)

     
Fulvestrant ( –)

Ikke aktuelt til bruk hos ammende

     
Fungicider til lokal bruk ( 0, 1, 2)

Liten systemisk absorpsjon hos mor tilsier minimal overgang til morsmelk. Liten sannsynlighet for absorpsjon av legemidlet fra barnets mage-tarm-kanal Overgang til morsmelk av dermatologiske soppdrepende preparater applisert rundt brystknoppen er ikke studert. Se også de enkelte virkestoffene

     
Furosemid ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se diuretika (Link)

         
Fusidin ( 2, 2)
 • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er minimal. Risiko for påvirkning av barnet er liten ved bruk av terapeutiske doser. Se antibakterielle midler (Link)

 • Lokal bruk: Kan brukes av ammende

     
Fysostigmin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Fytomenadion (= vitamin K1) ( 2)

Kan brukes av ammende. Se vitaminer (Link)

     
Gabapentin ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se antiepileptika (Link)

     
Gadobensyre ( 3)

Kvinnen kan amme etter 24 timer

     
Gadodiamid ( 3)

Kvinnen kan amme etter 24 timer

     
Gadopentetat ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kvinnen kan amme etter 12 timer

     
Gadoteridol ( 3)

Kvinnen kan amme etter 24 timer

     
Gadotersyre ( 2)

Kan brukes av ammende ved terapeutiske doser

     
Gadoversetamid ( 2)

Kan brukes av ammende

     
Galaktoseagglomerater ( 0)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig ubetydelig

     
Galantamin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Ganciklovir ( 3)

Opplysninger mangler

     
Ganirelix ( 0)

Se GnRH-analoger (Link)

     
Gefitinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Gemcitabin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Gemeprost ( 3)

Kan muligens påvirke melkeutskillelsen

     
Gemfibrozil ( 3)

Opplysninger mangler

     
Gentamicin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se aminoglykosider (Link)

         
Gestagener ( 2, 3, 4, 1)
 • Systemisk bruk: Se p-piller (Link). Tilbakeholdenhet ved høydosebehandling av kreft

 • Lokal bruk: Kan brukes av ammende. Lang klinisk erfaring

     
Gimeracil ( 5)

Se cytostatika(Link)

     
Glatirameracetat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Glibenklamid ( 3)

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Glimepirid ( 3)

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Glipizid ( 3)

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Glukagon ( 0)

Kan brukes av ammende

           
Glukokortikoider ( 2, 3, 2,3, 2)
 • Systemisk bruk: Ved lengre tids bruk av høye doser glukokortikoider bør barnet observeres med tanke på binyrebarksuppresjon

 • Inhalasjonsglukokortikoider: Kan brukes av ammende i anbefalte terapeutiske doser. Midler hvor det foreligger lengre klinisk erfaring bør fortrinnsvis benyttes

 • Annen lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Bruk av glukokortikoid hudpreparater på brystene bør brukes med forsiktighet av ammende

     
Glukosamin ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Glykopyrron ( 3)

Se antikolinergika, kvartære ammoniumforbindelser (Link)

     
Glyseroltrinitrat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Glysin (= aminoeddiksyre) ( 3)

Opplysninger mangler

     
GnRH-analoger ( 0)

Overgang til morsmelk er minimal pga. høy molekylvekt. Liten sannsynlighet for absorpsjon av intakt peptid fra barnets mage-tarm-kanal. Manglende klinisk erfaring

     
Golimumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Gonadotropiner ( 0)

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal overgang til morsmelk. Liten sannsynlighet for absorpsjon av intakt peptid fra barnets mage-tarm-kanal. Klinisk erfaring med bruk hos ammende er svært begrenset

     
Goserelin ( –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

     
Gramicidin ( 2)

Lokal bruk: Kan brukes av ammende

     
Granisetron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Gresspollerallergen ( 2)

Ansees forenlig med amming

     
Guaifenesin ( 2)

Klinisk erfaring tyder på at midlet kan brukes av ammende

     
Guanetidin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Guanfacin ( 3)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet pga. risiko for sedasjon og hypotensjon.

     
Gullforbindelser ( 5)

Begrensede data tilsier at overgang til morsmelk kan være høy. Kontraindisert hos ammende pga. risiko for akkumulering og toksisitet hos barnet

     
H1-antagonister ( 1, 2, 3)

Se antihistaminer (Link)

     
H2-antagonister ( 2)

Famotidin foretrekkes til ammende pga. lengst klinisk erfaring. Risiko for farmakologiske effekter på barnet er liten ved sporadisk bruk av terapeutiske doser. Se også de enkelte virkestoffene

     
Haloperidol ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se antipsykotika (Link)

     
Hemearginat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Hepariner ( 0)

Høy molekylvekt hindrer overgang av både heparin og lavmolekylære hepariner til morsmelk. Kan brukes av ammende

     
Hetastivelse ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Hexametylmelamin (= altretamin) ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Hexaminolevulinat ( 0)

Manglende klinisk erfaring

     
Histamin ( 3)

I kombinasjon med interleukin-2 i kreftterapi: Amming frarådes

     
Histrelin  ( 0)

Se gonadotropiner (Link)

     
HMG-CoA-reduktase ( 3)

Se statiner (Link)

     
Homatropin ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
5-HT1-agonister ( 2, 3)

Se triptaner (Link)

     
5-HT3-antagonister ( 3)

Se de enkelte virkestoffene

     
Humant protein C ( 0)

Opplysninger mangler

     
Hydralazin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se antihypertensiva (Link)

     
Hydrogenperoksid ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Hydroklortiazid ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se diuretika (Link)

     
Hydrokodon ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Se opioidanalgetika (Link)

     
Hydrokortison ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Se glukokortikoider (Link)

         
Hydroksyklorokin ( 2, 3)

Overgang til morsmelk er liten

 • Ved malariaprofylakse: Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved terapeutiske doser gitt én gang ukentlig. Amming mens mor bruker hydroksyklorokin, gir ikke barnet adekvat malariaprofylakse. Se også antimalariamidler (Link)

  Ved revmatiske lidelser: Forsiktighet må utvises ved daglig bruk av hydroksyklorokin pga. risiko for akkumulering og toksiske effekter i barnet

     
Hydroksyurea ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Hydroksyzin ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Hydromorfon ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se opioidanalgetika (Link)

     
Hyoscyamin ( 2)

Se atropin(Link)

     
Ibandronat ( 0)

Se bisfosfonater (Link)

     
Ibrutinib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Ibuprofen ( 1)

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link)

     
Ibutilid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Icatibant ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal

     
Idarubicin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Idarusizumab ( 3)

Opplysninger mangler. Se monoklonale anistoffer (Link)

     
Idebenon ( 3)

Opplysninger mangler.

     
Idelalisib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Ifosfamid ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Ikke-steroide antiinflammatoriske midler ( 1, 2, 3)

Se NSAID (Link)

     
Iloprost ( 3)

Opplysninger mangler

     
Imatinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Imipenem ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men er trolig minimal. Se antibakterielle midler (Link)

     
Imiquimod ( 0)

Opplysninger mangler

         
Immunglobuliner ( 2, 2)
 • Intravenøst: Kan overføres til morsmelken og øke nivåer av immunoglobuliner (som kan virke beskyttende på barnet)

 • Intramuskulært./subkutant: Passerer over i morsmelk, men i mengder som trolig ikke påvirker barnet

     
Immunsuppressive midler ( 0, 3, 4)

Immunsuppressive egenskaper tilsier at disse midlene ikke skal brukes under amming

     
Indakaterol ( 3)

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Indinavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Indometacin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link)

     
Infliksimab ( 0)

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Ingenolmebutat ( 0)

Lokalbehandling: Ingen systemisk eksponering etter lokal behandling tilsier liten risiko ved amming. Barnet bør ikke være i fysisk kontakt med det behandlede området i en periode på 6 timer etter påføring

     
Inotuzumab ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal. Se monoklonale antistoffer (Link).

     
Insulin ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Interferoner (alfa, beta, gamma) ( 0)

Manglende erfaring tilsier forsiktighet med bruk hos ammende

     
Iobitridol ( 3)

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Iodixanol ( 3)

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Iomeprol ( 3)

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Ipilimumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet

     
Ipratropium ( 3)

Til inhalasjon: Farmakokinetiske egenskaper tilsier at ipratropium kan brukes av ammende

     
Irbesartan ( 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Irinotekan ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Isavukonazol ( 3)

Opplysninger mangler. Se antimykotika (Link)

     
Isofluran ( 2)

Opplysninger mangler. Se anestesimidler (Link)

     
Isoniazid ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat–høy. Observer barnet for slapphet, anoreksi og oppkast ved brysternæring. Pyridoksintilskudd til barnet kan vurderes

     
Isoprenalin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Isosorbiddinitrat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Isosorbidmononitrat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Isotretinoin ( 4)

Bruk frarådes hos ammende pga. stoffets toksisitet. Se retinoider (Link)

     
Isradipin ( 3)

Opplysninger mangler. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Itrakonazol ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Ivabradin ( 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet.

     
Ivakaftor ( 3)

Opplysninger mangler

     
Ivermectin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Begrenset erfaring tilsier at bruk er forenlig med amming

     
Jern ( 1)

Jerninnholdet i morsmelk synes upåvirket av mors kosthold eller jerntilskudd. Det ansees som lite sannsynlig at jerntilskudd hos mor kan føre til toksisitet, rette opp jernmangel hos brysternærte barn eller påvirke sammensetningen av morsmelk. Kan brukes av ammende

     
Jern III-verdig til parenteral administrasjon ( 3)

Se jern (Link)

     
Jod/jodofor ( 3)

Lokalbehandling: Bør sannsynligvis brukes med forsiktighet rundt brystknoppene pga. høyt opptak av jod i melken

     
Joheksol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Jopromid ( 3)

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Joxaglinsyre ( 3)

Opplysninger mangler. Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Kabergolin ( 5)

Hemmer prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen. Effekt oppnås etter 3 timer og varer i flere uker

     
Kalsipotriol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Hvis kalsipotriolbehandling hos ammende er nødvendig, bør barnets serum-kalsium kontrolleres regelmessig.

     
Kalsitonin ( 0)

Har virket laktasjonshemmende i dyrestudier

     
Kalsitriol ( 3)

Se vitamin D (Link)

          
Kalsiumantagonister ( 2, 3)

Begrenset klinisk erfaring tilsier forsiktighet ved bruk til ammende kvinner

 • For kalsiumantagonister med primær vaskulær virkning: Mest data foreligger for nifedipin. Observer barnet for hypotensjon ved langtidsbruk. Se også de enkelte virkestoffene

 • For kalsiumantagonister med direkte effekt på hjertet: Observer barnet for bradykardi og hypotensjon ved langtidsbruk. Se også de enkelte virkestoffene

      
Kanagliflozin ( 3)

Opplysninger mangler. Se perorale antidiabetika (Link)(Link)

     
Kandesartan ( 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Kanrenoat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Kapecitabin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Kapsaicin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Kaptopril ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Karbakolin ( 3)

Opplysninger mangler. Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Karbamazepin ( 2)

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link)

     
Karbetocin ( 3)

Opplysninger mangler. Kan teoretisk stimulere melkeutdrivelsen

     
Karbidopa ( 3)

Opplysninger mangler

     
Karbimazol ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Monitorer barnets thyreoideastatus (T3 og T4). Propyltiouracil foretrekkes pga. lengre klinisk erfaring

     
Karboplatin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Karfilzomib ( 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet under og i minst to dager etter behandling med karfilzomib.

     
Karisoprodol ( 4)

Begrensede data kan tyde på at overgang til morsmelk er høy. Observer barnet for sedasjon

     
Karvedilol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Ketamin ( 2)

Se anestesimidler (Link)

     
Ketobemidon ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se opioidanalgetika (Link)

         
Ketokonazol ( 2, 1)
 • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende ved korttidsbehandling (< 14 dager)

 • Lokal bruk: Se fungicider til lokal bruk (Link)

     
Ketoprofen ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link)

     
Ketorolac ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se NSAID (Link)

     
Ketotifen ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Kinin ( 2)

Overgang til morsmelk er moderat. Kan brukes av ammende. Se antimalariamidler (Link)

     
Kladribin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Klaritromycin ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link)

     
Klavulanat ( 2)

Anses som forenelig med amming. Se antibakterielle midler (Link).

         
Klindamycin ( 3, 2)
 • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er liten. Alternativt antibakterielt middel anbefales til ammende. Se antibakterielle midler (Link)

 • Lokal bruk: Kan brukes av ammende

     
Klobazam ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se benzodiazepiner (Link)

     
Klobetasol ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Klodronat ( 0)

Se bisfosfonater (Link)

     
Klofarabin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Kloksacillin ( 1)

Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link)

     
Klometiazol ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Bør bare brukes over kortere tidsperioder

     
Klomifen ( 0)

Bør unngås under oppstart av amming pga. mulig hemning av melkeproduksjonen

     
Klomipramin ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Klonazepam ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Observer barnet for sedasjon. Se antiepileptika (Link)

         
Klonidin ( 3, 3)
 • Migreneprofylakse: Risiko for påvirkning av barnet er liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Barnet bør observeres for hypotensjon

 • Hypertensjon: Overgang til morsmelk er moderat. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende. Kan redusere melkeproduksjonen

     
Klopidogrel ( 3)

Opplysninger mangler

     
Klorambucil ( 5)

Se cytostatika (Link)

         
Kloramfenikol ( 5, 2)
 • Peroralt: Bruk hos ammende frarådes ved systemisk behandling pga. virkestoffets toksisitet. Premature barn og spedbarn yngre enn en måned, er spesielt utsatte pga. redusert glukuronideringsevne

 • Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Klorheksidin ( 1)

Kan brukes av ammende

     
Klorokin ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se antimalariamidler (Link)

     
Klorpromazin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Observer barnet for sløvhet og døsighet. Økt melkeproduksjon har vært observert hos mor. Se antipsykotika (Link)

     
Klorprotiksen ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link)

     
Klorsyklizin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bivirkninger hos brysternærte barn er rapportert. Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Se antihistaminer (Link)

     
Klortetrasyklin ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Klotrimazol (hud- og gynekologisk bruk) ( 1)

Lokalbehandling: Passerer ikke over i morsmelk. Se også fungicider til lokal bruk (Link)

     
Klozapin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende pga. virkestoffets toksisitet. Se antipsykotika (Link)

     
Kobicistat ( 3)

Opplysninger mangler. Ved HIV-infeksjon er amming kontraindisert.

     
Kobimetinib ( 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet.

     
Kodein ( 3–4 avhengig av dosering og varighet for bruk)

Ammende skal ikke bruke kodeinholdige preparater sammenhengende utover 2–3 dager. Diebarn bør observeres med tanke på slapphet og sedasjon. Kvinner med ultrarask genotype av CYP2D6 vil i høy grad kunne omdanne kodein til morfin. Høye doser av morfin vil kunne gjenfinnes i morsmelken etter sammenhengende bruk utover to uker. Bruk av kodeinholdige preparater hos slike kvinner anbefales ikke

     
Koffein ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Koffein har lang plasmahalveringstid i spedbarn. 3–5 kopper kaffe daglig ansees som forenlig med amming. En liter coladrikk inneholder koffein tilsvarende ca. én kopp kaffe. Risiko for irritabilitet hos barnet ved høye doser

     
Kolekalsiferol ( 3)

Se vitamin D (Link)

     
Kolesevelam ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Kolestipol ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Kolestyramin ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Kolfoskeril ( 3)

Opplysninger mangler

     
Kolinteofyllinat ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se teofyllin(Link)

     
Kolistin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Absorberes i liten grad systemisk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets toksiske egenskaper. Se antibakterielle midler (Link)

     
Kolkisin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Begrenset klinisk erfaring og toksiske egenskaper tilsier tilbakeholdenhet ved amming

     
Kollagenase ( 0)

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn. Kan brukes av ammende

     
Korifollitropin alfa ( 0)

Se gonadotropiner (Link)

     
Koriongonadotropin ( 0)

Se gonadotropiner (Link)

     
Kortison ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se glukokortikoider (Link)

     
Krizotinib ( 5)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende.

     
Kromoglikat ( 1)

Overgang til morsmelk er minimal

     
Krotamiton ( 0)

Lokal bruk: Kan brukes av ammende

     
Kvetiapin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se også antipsykotika (Link)

     
Kvinagolid ( 5)

Hemmer prolaktinproduksjonen og dermed melkeproduksjonen

     
Labetalol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Lakosamid ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Laksantia ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Laktitol ( 0)

Se laksantia (Link)

     
Laktulose ( 0)

Se laksantia (Link)

     
Lamivudin ( 5)

Overgang til morsmelk er moderat. Se antivirale midler(Link)

     
Lamotrigin ( 3)

Overgang til morsmelk er høy. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for farmakologiske effekter hos barnet og liten erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link)

     
Lanreotid ( 0)

Opplysninger mangler

     
Lansoprazol ( 2)

Opplysninger mangler. Se protonpumpehemmere (Link)

     
Lantankarbonat ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Lapatinib ( 5)

Virkningmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av ammende

     
Latanoprost ( 3)

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at latanoprost kan brukes av ammende

     
Latanoprost/timolol ( 2)

Se de enkelte virkestoffene

     
Leflunomid ( 4)

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link)

     
Lenalidomid ( 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke lenalidomid

     
Lenvatinib ( 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet

     
Lepirudin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Lerkanidipin ( 3)

Opplysninger mangler. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Lesinurad ( 3)

Opplysninger mangler

     
Letrozol ( 4)

Opplysninger mangler. Letrozols virkningsmekanisme tilsier at amming bør frarådes

     
Leuprorelin ( 0)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

     
Levetiracetam ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se antiepileptika (Link)

     
Levocetirizin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Levodopa ( 4)

Opplysninger mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme melkeproduksjonen

     
Levofloksacin ( 3)

Se fluorokinoloner(Link)

          
Levokabastin ( 3, 2)
 • Nesespray: Overgang til morsmelk er høy. Kan brukes av ammende ved sporadisk bruk

 • Øyedråper: Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende

Se antihistaminer (Link)

     
Levomepromazin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Levonorgestrel ( 1)

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende. Se p-piller (Link)

     
Levosimendan ( 3)

Opplysninger mangler

     
Levotyroksin (T4=tyroksin) ( 2)

Se thyreoideahormoner (Link)

     
Lidokain ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se lokalanestetika (Link)

     
Linagliptin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale(Link)

     
Linaklotid ( 0)

Lav systemisk eksponering tilsier at risiko ved amming trolig er minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler

     
Linezolid ( 3)

Overgang til morsmelk er høy. Se antibakterielle midler (Link)

     
Liotyronin (T3=trijodtyronin) ( 2)

Se thyreoideahormoner (Link)

     
Lipefilgrastim ( 0)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal.

     
Liraglutid ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende er minimal

     
Lisdeksamfetamin ( 4)

Se amfetamin (Link)

     
Lisinopril ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere (Link)

     
Litium ( 5)

Overgang til morsmelk er høy. Amming kan unntaksvis tillates når gode muligheter til å monitorere barnet er til stede

     
Lixisenatid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Lokalanestetika ( 2)

Kan brukes av ammende

     
Loksapin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Lomustin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Loperamid ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Lopinavir/ritonavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Loratadin ( 1)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se antihistaminer (Link)

     
Lorazepam ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se benzodiazepiner (Link)

     
Losartan ( 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Lovastatin ( 3)

Se statiner (Link)

     
Lumefantrin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antimalariamidler (Link)

     
Lurasidon ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Lutropin alfa ( 0)

Se gonadotropiner (Link)

     
Lymesyklin ( 3)

Opplysninger mangler. Se tetrasykliner (Link)

     
Lynestrenol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se p-piller (Link)

     
Macitentan ( 3)

Opplysninger mangler. Se antihypertensiva (Link)

     
Malation (hud) ( 3)

Opplysninger mangler

     
Mannitol ( 3)

Kan brukes av ammende

     
Maraviroc ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Mebendazol ( 0)

Kan brukes av ammende. En rapport om laktasjonshemning

     
Mecillinam ( 1)

Se penicilliner (Link)

          
Medroksyprogesteron ( 2, 4)

Begrenset klinisk erfaring. I noen tilfeller kan melkeproduksjonen øke

 • Depotinjeksjoner med medroksyprogesteron gir lave konsentrasjoner i morsmelk og kan brukes i ammeperioden. Se p-piller (Link)

 • Ved høydosebehandling av kreft tilrådes tilbakeholdenhet med amming

     
Meflokin ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se antimalariamidler (Link)

     
Megestrol ( 4)

Ved høydosebehandling av kreft anbefales tilbakeholdenhet med amming

     
Meklozin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Bivirkninger hos brysternærte barn er rapportert. Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Se antihistaminer (Link)

     
Meksiletin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Manglende klinisk erfaring

     
Melatonin ( 3)

Opplysninger mangler. Endogen substans som finnes naturlig i melk

     
Melfalan ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Meloksikam ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link)

     
Memantin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Mepivakain ( 2)

Til ammende foretrekkes bupivakain fremfor mepivakain. Se lokalanestetika (Link)

     
Mepolizumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Merkaptamin ( 3)

Tilbakeholdenhet anbefales pga. manglende erfaring hos ammende

     
Merkaptopurin ( 3)

Se cytostatika (Link)

     
Meropenem ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link)

     
Mesalazin (= 5-ASA) ( 3)

Se 5-ASA-preparater (Link)

     
Mesna ( 3)

Opplysninger mangler

     
Metadon ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Dosen bør holdes lavest mulig. Barnet bør observeres for døsighet, pustevansker, irritabilitet, dårlig sugeevne og lav vektøkning, spesielt hvis barnet også er blitt eksponert under svangerskapet. Se opioidanalgetika (Link)

     
Metenamin ( 2)

Passerer over i morsmelk, men det er ikke rapportert skadelig effekt i barnet

     
Metformin ( 1)

Overgang til morsmelk er minimal.

     
Metoklopramid ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Sporadisk bruk under 45 mg/dag ansees som trygt. Kan øke melkeproduksjonen

     
Metoksalen ( 3)

Tilbakeholdenhet med PUVA-behandling til ammende mødre. Amming kan gjenopptas 24 timer etter avsluttet behandling

     
MetoksyPEG epoietin beta ( 0)

Manglende klinisk erfaring

     
Metoprolol ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

          
Metotreksat ( 5, 3)

Overgang til morsmelk er minimal

 • Som cytostatikum: Bruk hos ammende frarådes pga. virkestoffets toksisitet

 • Immunsuppressiv behandling: Ved bruk av lavdose metotreksat i antirevmatisk behandling er amming ikke strengt kontraindisert, men amming bør utsettes til tre dager etter legemiddelinntak.

         
Metronidazol  ( 3, 2)
 • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er moderat til høy. Kan brukes hos ammende i perorale doser på under 1,2 g daglig i kortere perioder (2 uker). Ved intravenøst bruk av metronidazol 500 mg × 3 daglig vil et opphold i ammingen på 2–3 timer etter administrasjon være tilstrekkelig. Se også antibakterielle midler (Link). Andre midler bør fortrinnsvis benyttes av ammende hvis det fins alternativer

 • Lokal bruk: Systemisk opptak er lavt. Kan brukes av ammende

     
Metylaminolevulinat ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk.

     
Metyldopa ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihypertensiva (Link)

     
Metylfenidat ( 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for påvirkning av brysternærte barn er til stede. Se amfetamin(Link)

     
Metylnaltrekson ( 3)

Opplysninger mangler. Se naltrekson(Link)

     
Metylprednisolon ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se glukokortikoider (Link)

     
Metylrosanilin ( 0)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Alternativt preparat bør velges ved applikasjon på bryst hos ammende mødre pga. risiko for irritasjon i slimhinner hos spedbarnet

     
Metyrapon ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring er svært begrenset.

     
Mianserin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Pga. manglende erfaring hos ammende bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se antidepressiva (Link)

     
Micafungin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Midazolam ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Morsmelken er fri for midazolam 4 timer etter inntak. Se benzodiazepiner (Link)

     
Midodrin ( 3)

Opplysninger mangler.

     
Midostaurin ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen (mulig effekt på vekst og utvikling).

     
Mifepriston ( 3)

Opplysninger mangler

     
Miglitol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Mikonazol ( 0)

Se fungicider til lokal bruk (Link)

     
Milrinon ( 3)

Opplysninger mangler

     
Minoksidil (hud) ( 0)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende ved bruk av terapeutiske doser

     
Mirabegron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Mirtazapin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link)

     
Misoprostol ( 3)

Bruk bør begrenses til det minimale ved amming. Observer brysternærte barn for diaré og magesmerter. Kan muligens lette melkeutdrivelsen

     
Mitoksantron ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Mitomycin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Mitotan ( 3)

Opplysninger mangler

     
Mivakurium ( 2)

Se nevromuskulære blokkere (Link)

     
Modafinil ( 3)

Opplysninger mangler

     
Moklobemid ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Pga. manglende erfaring hos ammende bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se antidepressiva (Link)

     
Moksonidin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Molgramostim ( 0)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal

     
Mometason ( 2)

Opplysninger mangler. Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Monoklonale antistoffer ( 0, 3)

Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk, vesentlig de første dagene etter fødselen. Tilbakeholdenhet anbefales pga. mulig effekt på immunsystemet hos barnet

     
Montelukast ( 3)

Opplysninger mangler

     
Morfin ( 2–3 avhengig av dosering og varighet for bruk)

Overgang til morsmelk er høy. Se opioidanalgetika (Link)

     
Moroktokog alfa ( 0)

Ingen klinisk erfaring

     
Muromonab-CD3 ( 0)

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Muskelrelakserende midler, perifert virkende ( 2)

Se nevromuskulære blokkere (Link)

     
Mykofenolat ( 4)

Opplysninger mangler. Se immunsuppressive midler (Link)

     
Nabiksimoler ( 5)

Amming er kontraindisert. Delta-9-tetrahydrocannabinol passerer over til morsmelk. Negative effekter på psykomotorisk og kognitiv utvikling hos diebarn kan ikke utelukkes. Mulig hemming av prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen.

     
Nabumeton ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link)

     
Nafarelin ( 0)

Se GnRH-analoger (Link)

     
Nalmefen ( 3)

Opplysninger mangler

     
Naloksegol ( 3)

Opplysninger mangler. Se nalokson (Link) og opioider (Link)

     
Nalokson ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Påvirker ikke melkeproduksjonen.

     
Naltrekson ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Teoretisk mulighet for påvirkning av melkeutdrivelsen

     
Nandrolon ( 5)

Bruk hos ammende frarådes pga. mulig anabol effekt på barnet

     
Naproksen ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Unngå langtidsbruk. Se NSAID (Link)

     
Naratriptan ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link)

     
Natalizumab

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se immunsuppressive midler (Link)

     
Nateglinid ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Natriumoksybat ( 4)

Bør ikke brukes av ammende pga. mulig respirasjonhemmende effekt hos diebarnet

     
Nedokromil ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Nelarabin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Neomycin ( 0)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Neostigmin ( 0)

Klinisk erfaring mangler

     
Netupitant ( 3)

Opplysninger mangler.

     
Nevirapin ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Nevroleptika ( 3, 4)

Se antipsykotika (Link)

     
Nevromuskulære blokkere ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men forventes å være liten. Tidspunkt for amming etter inngrepet bør reguleres etter hvilket middel (plasmahalveringstid) som er blitt brukt. Som regel kan amming gjenopptas når det er praktisk mulig etter et kirurgisk inngrep

     
Nifedipin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Niklosamid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Nikotin ( 2)

Overgang til morsmelk er moderat. Amming frarådes ikke hos moderate røykere. Kan nedsette melkeproduksjonen. Økt forekomst av kolikk. Andre substanser i tobakk går også over i morsmelken. Derfor kan nikotinplaster og -tyggegummi ansees som tryggere enn sigaretter. Disse preparatene gir også lavere nikotinnivå i morsmelken

     
Nikotinsyre ( 3)

Nikotinsyre er rapportert å forekomme i morsmelk. Ammende bør ikke overskride doser på 20 mg daglig. Brukt i lipidsenkende doser er det risiko for bivirkninger hos barnet ved amming

     
Nilotinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Nimodipin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Nintedanib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Nitazoxanid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Nitrazepam ( 3)

Overgang til morsmelk er liten, også ved gjentatte doser. Se benzodiazepiner (Link)

     
Nitrofurantoin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Nitroprussid ( 3)

Opplysninger mangler. Bruk bør unngås hos ammende pga. virkestoffets toksisitet

     
Nivolumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Nomegestrol ( 3)

Manglende klinisk erfaring. Se p-piller, østrogenholdige preparater(Link)

     
Noradrenalin ( 3)

Se adrenalin(Link)

     
Norelgestromin ( 3)

Begrenset klinisk erfaring. Se p-piller (Link)

     
Noretisteron ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se p-piller (Link)

     
Norgestrel ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se p-piller (Link)

     
Nortriptylin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Doser < 150 mg kan brukes i 2–3 uker. Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Noskapin ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Lang erfaring tilsier at noskapin kan brukes sporadisk av ammende

     
NSAID ( 1, 2, 3)

Ingen av de vanligste ikke-steroide antiinflammatoriske midlene synes å overføres i mengder som gir farmakologiske effekter hos det brysternærte barnet ved bruk av høye enkeltdoser eller middelshøye doser som vedlikeholdsbehandling. Ved valget mellom flere NSAID er kort plasmahalveringstid og lav toksisitet av størst betydning. Ibuprofen og diklofenak er førstevalg

     
Nystatin ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Obetikolsyre ( 3)

Erfaring hos ammende mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. høy proteinbinding (> 99 %).

     
Obinutuzumab ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal.

     
Ofatumumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet

     
Ofloksacin  ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se fluorokinoloner (Link)

     
Oksaliplatin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Oksazepam ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se benzodiazepiner (Link)

     
Okskarbazepin ( 3)

Se antiepileptika (Link)

     
Oksybuprokain ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Oksybutynin ( 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter hos brysternærte barn

     
Oksykodon ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Sedasjon er observert. Se Opioidanalgetika (Link)

     
Oksymetazolin ( 2)

Nesespray: Kan brukes av ammende

     
Oksytetrasyklin ( 3)

Se tetrasykliner (Link)

     
Oksytocin ( 2)

Stimulerer tømmingen av brystet. Brukes ved ammeproblemer pga. dårlig utdrivningsrefleks, tilstoppede melkeganger, såre brystknopper og som hjelpemiddel ved tømming med pumpe. Bør ikke brukes ved normal amming

     
Oktokog alfa (rekombinant koagulasjonsfaktor VIII)  ( 0)

Opplysninger mangler

     
Oktreotid ( 0)

Opplysninger mangler

     
Olanzapin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link)

     
Olaparib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Olmesartan ( 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Olodaterol ( 3)

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Olopatadin ( 3)

Øyedråper: Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av diebarnet. Klinisk erfaring mangler

     
Olsalazin ( 3)

Se 5-ASA-preparater (Link)

     
Omalizumab ( 3)

Opplysninger mangler

     
Omega-3-fettsyreestere ( 1)

Kan brukes av ammende

     
Omeprazol ( 2)

Se protonpumpehemmere (Link)

     
Ondansetron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Opioidanalgetika ( 2 – enkeltdose 3 – gjentatte doser)

Ved bruk av gjentatte doser opioidanalgetika er det risiko for legemiddeleffekter på det brysternærte barnet. Dette gjelder spesielt hvis barnet i tillegg er blitt eksponert i tredje trimester eller er < 2 måneder gammelt. Ved langtidsbruk bør barnet observeres for døsighet, dårlig sugeevne og hypotoni. Sedasjon, apné, cyanose og bradykardi er blitt rapportert hos brysternærte barn. Langtidseffekter på kognitiv og psykomotorisk utvikling kan ikke utelukkes

     
Orfenadrin ( 3)

Opplysninger mangler. Se atropin(Link)

     
Organo-heparinoid ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Orlistat ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Oseltamivir ( 3)

Klinisk erfaring og opplysninger om overgang til morsmelk mangler

     
Osimertinib ( 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier at amming bør unngås

     
Oteracil ( 5)

Se cytostatika(Link)

     
Paklitaxel ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Palbociklib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Palifermin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Paliperidon ( 3)

Opplysninger mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Palivizumab ( 3)

Opplysninger mangler

     
Palonosetron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Pamidronat ( 0)

Ingen overgang til morsmelk etter intravenøs injeksjon av pamidronat hos en ammende. Se bisfosfonater (Link)

     
Panitumumab  ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkningsmekanismen

     
Pankreasenzymer ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Pankuron ( 2)

Se nevromuskulære blokkere (Link)

     
Pantoprazol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se protonpumpehemmere (Link)

     
Papillomavirusvaksine, human ( 2)

Begrenset klinisk erfaring hos ammende

     
Paracetamol ( 1)

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Førstehåndsvalg blant smertestillende midler til ammende

     
Parafin, flytende ( 0)

Se laksantia (Link)

     
Parathyreoideahormon ( –)

Ikke relevant til bruk hos ammende

     
Parekoksib ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk er minimal. Klinisk erfaring er svært begrenset. Se COX-2-hemmere (Link)

     
Paricalcitol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se vitamin D-analoger (Link)

     
Paroksetin ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link)

     
Pasireotide ( 0)

Opplysninger mangler

     
Patiromer ( 0)

Manglende systemisk opptak tilsier lav risiko.

     
Pazopanib  ( 3)

Opplysninger mangler

     
PCSK9-hemmere ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Ukjent om morsmelkens sammensetningen påvirkes. Se monoklonale antistoffer (Link).

     
Pegaptanib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Pegaspergase ( 3)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier at amming bør unngås

     
Pegfilgrastim ( 0)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Ingen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal

     
Pegvisomant ( 3)

Opplysninger mangler

     
Pembrolizumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Pemetreksed ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Penciklovir ( 0)

Lokalbehandling. Se antivirale midler, herpesinfeksjoner (Link)

     
Penicillamin ( 4)

Bruk hos ammende frarådes pga. mulige toksiske effekter i barnet

     
Penicilliner ( 1, 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link)

     
Pentamidin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor

     
Pentoksyfyllin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Perampanel ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Perfenazin ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link)

     
Perindopril ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere

     
Permetrin ( 2)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende

     
Pertuzumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Immunglobuliner (IgG) utskilles i morsmelk. Tilbakeholdenhet anbefales pga. en mulig effekt på immunsystemet.

     
Petidin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Ved bruk av petidin som smertestillende før og under fødselen er det blitt observert svekket søke- og sugeatferd, forsinket amming, redusert våkenhetsgrad og respirasjonsdepresjon hos nyfødte. Unngå gjentatt bruk. Langtidseffekter av petidineksponering på atferd og psykomotorisk utvikling er ukjent. Se også opioidanalgetika (Link)

     
Piksantron ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Pilokarpin ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Pimecrolimus ( 0)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende. Manglende klinisk erfaring tilsier at ammende bør unngå påsmøring på brystene

     
Pimozid ( 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Teoretisk høy risiko for bivirkninger hos diebarn. Se også antipsykotika (Link)

     
Pioglitazon ( 3)

Opplysninger mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Piperacillin ( 2)

Se penicilliner (Link)

     
Piperakin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alternative antimalariamidler bør brukes av ammende pga. manglende klinisk erfaring

     
Piracetam ( 3)

Opplysninger mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. virkestoffets egenskaper og manglende erfaring med bruk hos ammende

     
Pirfenidon ( 3)

Opplysninger mangler

     
Piroksikam ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se NSAID (Link)

     
Pitavastatin  ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se statiner (Link)

     
Pivmecillinam ( 1)

Se penicilliner (Link)

     
Plerixafor ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Bruk hos ammende anbefales ikke pga. virkningsmekanismen og manglende erfaring

     
Podofyllin/podofyllotoksin ( 0)

Overgang til morsmelk er høy. Lokalbehandling. Kan brukes av ammende

     
Polygelin ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Polymyksin (hud, øye) ( 0)

Lokal bruk: Kan brukes av ammende

     
Polystyrensulfonat ( 3)

Opplysninger mangler

     
Polyøstradiol ( 3)

Se østrogener (Link)

     
Pomalidomid ( 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke pomalidomid. Se talidomid(Link) og lenalidomid (Link)

     
Ponatinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Porfimernatrium ( 3)

Opplysninger mangler

     
Posakonazol ( 3)

Opplysninger mangler

     
Povidon ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

      
P-piller ( 3 – østrogenholdige preparater, 1 – østrogenfrie preparater)

Overgangen av perorale antikonsepsjonsmidler til morsmelk er liten. Østrogener og gestagener i høye doser kan hemme melkeproduksjon. Selv om mengden østrogen i kombinasjonsantikonseptiva er lav, kan melkeproduksjonen reduseres initialt

Minipillen som bare inneholder gestagen, anbefales fremfor kombinasjonspillen i ammeperioden. Full amming i seg selv hindrer graviditet i 97–98 % av tilfellene i opptil 6 måneder etter fødsel, hvis mor ikke har fått igjen menstruasjonen, og hvis barnet ammes også om natten

     
Pramipeksol ( 5)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen

     
Prasugrel ( 3)

Opplysninger mangler

     
Pravastatin ( 3)

Se statiner (Link)

     
Praziquantel ( 0)

Risiko for farmakologiske effekter hos brysternærte barn ansees som liten

     
Prednisolon ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se glukokortikoider (Link)

     
Prednison

Se glukokortikoider (Link)

     
Pregabalin ( 4)

Opplysinger om overgang til morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet anbefales pga. risiko for farmakologiske effekter hos barnet og manglende erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link)

     
Prilokain ( 2)

Passerer over i morsmelk. Kan brukes av ammende. Se lokalanestetika (Link)

     
Primakin ( 3)

Opplysninger mangler. Se antimalariamidler (Link)

     
Primidon ( 5)

Overgang til morsmelk er høy. Se barbiturater (Link)

     
Probenecid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Progesteron ( 2)

Se gestagener, lokal bruk (Link)

     
Progesteroner ( 2, 3)

Se gestagener (Link)

     
Proguanil ( 2)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Risiko for farmakologiske effekter på barnet ansees som liten ved profylaktiske doser. Se antimalariamidler (Link)

     
Proklorperazin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Proksymetakain ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Prometazin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antihistaminer (Link)

     
Propofol ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende

     
Propranolol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Propyltiouracil ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende. Monitorer barnets thyreoideastatus (T3 og T4)

         
Prostaglandiner
  ( 3)

Kan påvirke melkeutskillelsen

 • Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at prostaglandinanaloger kan brukes av ammende

     
Protamin ( 3)

Opplysninger mangler. Se antidoter (Link)

     
Protein C ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler

     
Protonpumpehemmere ( 2, 3)

Virkestoffenes syrelabilitet tilsier liten sannsynlighet for systemisk opptak gjennom mage-tarm-kanalen hos brysternærte barn

     
Pyrazinamid ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Pyridostigmin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Pyrvin ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Radiofarmaka ( 3)

Pga. strålebelastning anbefales tilbakeholdenhet

     
Raloksifen ( 3)

Opplysninger mangler. (Postmenopausal behandling)

     
Raltegravir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Raltitrexed ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Ramipril ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere

     
Ramucirumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Ranitidin ( 2)

Overgang til morsmelk er moderat. Se H2-antagonister (Link)

     
Rasagilin ( 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjonen

     
Rasburikase ( 3)

Opplysninger mangler

     
Reboksetin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link)

     
Regadenoson  ( 3)

Opplysninger mangler

     
Regorafenib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Remifentanil ( 2)

Se anestesimidler (Link)

     
Repaglinid ( 3)

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Resiner ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Retapamulin ( 0 Lokal behandling)

Kan brukes av ammende

     
Retigabin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler

         
Retinoider ( 5, 3)
 • Peroral bruk: Bruk av retinoider frarådes hos ammende pga. virkestoffenes toksisitet

 • Lokal bruk: Selv om systemisk absorpsjon av tretinoin og adapalen er liten, anbefales tilbakeholdenhet under ammeperioden pga. virkestoffenes toksisitet

     
Ribavirin ( 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier tilbakeholdenhet med amming ved langtidsbruk

     
Ribosiklib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Rifampicin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Rilpivirin ( 5)

Se antivirale midler(Link)

     
Riluzol ( 3)

Opplysninger mangler

     
Rimeksolon ( 2)

Se glukokortikoider, lokalbehandling (Link)

     
Rimonabant ( 3)

Opplysninger mangler

     
Riociguat ( 3)

Opplysninger mangler.

     
Risedronat ( 0)

Se bisfosfonater (Link)

     
Risperidon ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Galaktoré er rapportert. Se antipsykotika (Link)

     
Ritonavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Rituximab ( 0)

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Rivaroksaban ( 3)

Opplysninger mangler

     
Rivastigmin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Rizatriptan ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se triptaner (Link)

     
Roflumilast  ( 3)

Opplysninger mangler

     
Rokuron ( 2)

Se nevromuskulære blokkere (Link)

     
Romiplostim ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler

     
Ropinirol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjon og dermed melkeproduksjone

     
Ropivakain ( 2)

Opplysninger mangler. Se lokalanestetika (Link)

     
Rosiglitazon ( 3)

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Rosuvastatin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se statiner (Link)

     
Rotigotin ( 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjonen og dermed melkeproduksjonen

     
Rubidomycin (= daunorubicin) ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Rufinamid ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også antiepileptika (Link)

      
Rupatadin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Ruxolitinib ( 5)

Erfaring med bruk hos ammende mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos ammende

     
Røntgenkontrastmidler ( 0, 2, 3)

De røntgenkontrastmidler som er undersøkt, går over i morsmelk i minimale mengder

     
Safinamid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Sakinavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Saksagliptin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Sakubitril ( 3)

Opplysninger mangler.

     
Salbutamol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Salmeterol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Sarilumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler. Se monoklonale antistoffer (Link).

     
Sekukinumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Selegilin ( 4)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Alle dopaminerge legemidler kan hemme prolaktinsekresjonen og dermed melkeproduksjonen

     
Seleksipag ( 3)

Opplysninger mangler

     
Selektive serotoninreopptakshemmere ( 2, 3)

Se SSRI (Link)

     
Sennaglykosider ( 0)

Se laksantia (Link)

     
Sermorelin ( 0)

Opplysninger mangler

     
Sertindol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Sertralin ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se SSRI (Link)

     
Sevelamer ( 0)

Opplysninger mangler

     
Sevofluran ( 2)

Opplysninger mangler. Se anestesimidler (Link)

     
Sibutramin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Sildenafil ( –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

     
Simeprevir ( 3)

Opplysninger mangler.

     
Simvastatin ( 3)

Se statiner (Link)

     
Sirolimus ( 4)

Opplysninger mangler. Amming bør unngås pga. sirolimus' immunsuppressive effekt

     
Sitagliptin ( 3)

Opplysninger mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Skopolamin ( 3)

Observer barnet for antikolinerge symptomer som søvnighet og munntørrhet. Se også antikolinergika (Link)

     
SNRI ( 3)

Alle SNRI antidepressiva passerer over til morsmelken i små til moderate mengder. SNRI antidepressiva anses i dag å være forenlig med amming, med forbehold for premature barn. Se også antidepressiva (Link) og de enkelte midlene

     
Sofosbuvir ( 3)

Opplysninger om bruk ved amming mangler.

     
Solifenacin ( 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn

     
Somatropin ( 0)

Mulig økning i melkeproduksjonen

     
Sorafenib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Sotalol ( 3)

Overgang til morsmelk er høy. Alternativ betablokker bør brukes av ammende. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Spectinomycin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antibakterielle midler (Link)

     
Spiramycin ( 3)

Overgang til morsmelk såpass høy at bakteriostatisk effekt hos barnet kan oppnås. Se også antibakterielle midler (Link)

     
Spironolakton ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se diuretika (Link)

     
SSRI ( 2, 3)

Alle antidepressiva passerer over til morsmelken i små mengder. Overgang til morsmelk er minst for sertralin og paroksetin, noe større for citalopram og escitalopram og størst for fluoksetin. Risikoen for påvirkning av barnet er svært liten. Behandling med antidepressiva anses å være forenlig med amming, med forbehold for premature barn. Se også antidepressiva (Link) og de enkelte legemidlene.

     
Statiner ( 3)

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Lav biotilgjengelighet tilsier liten systemisk absorpsjon via barnets mage-tarm-kanal. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende anbefales, fordi produkter fra kolesterolbiosyntesen er viktig for neonatal utvikling

     
Stavudin ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Stiripentol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se også antiepileptika (Link)

     
Streptokinase ( 0)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan brukes av ammende

     
Streptomycin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se aminoglykosider (Link)

     
Streptozocin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Sufentanil ( 2)

Se anestesimidler (Link)

     
Sugammadex ( 3)

Lav peroral biotilgjengelighet tilsier at enkeltdosering med sugammadex kan brukes hos ammende

     
Sukralfat ( 0)

Kan brukes av ammende

     
Sukroferrioksihydroksid ( 3)

Begrensede data tyder på at jerninnholdet i morsmelken ikke påvirkes.

     
Suksameton ( 2)

Se nevromuskulære blokkere (Link)

     
Sulfadoksin ( 3)

Se sulfonamider (Link)

     
Sulfametoksazol ( 3)

Se sulfonamider (Link)

     
Sulfasalazin ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Observer barnet for diaré. Bør ikke brukes av ammende hvis barnet er prematurt eller under en måned

     
Sulfonamider ( 3)

Overgang til morsmelk liten til moderat. Kontraindisert hos premature eller syke barn, eller ved ikterus

     
Sulindak ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link)

     
Sumatriptan ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Ved å utsette ammingen 6–8 timer etter inntak av sumatriptan reduseres mengden i morsmelk til det minimale

     
Sunitinib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Superparamagnetisk jernoksid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Svovelheksafluorid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Syklizin ( 3)

Begrensede data tyder på at overgang til morsmelk er moderat. Se antihistaminer (Link)

         
Syklofosfamid ( 5, 5)
 • Kreftbehandling: Se cytostatika (Link)

 • Immunsuppresjon: Amming frarådes pga. syklofosfamids immunsuppressive effekt

       
Syklopentolat
  ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Sølvsulfadiazin (krem) ( 2)

Lokalbehandling: Tilbakeholdenhet anbefales når barnet er prematurt, sykt eller har ikterus

     
Tadalafil ( –)

Ikke aktuelt til bruk hos ammende

     
Tafluprost ( 3)

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at tafluprost kan brukes av ammende

     
Takrolimus ( 4)

Overgang til morsmelk er minimal. Forsiktighet med amming anbefales pga. stoffets immunsuppressive egenskaper. Begrenset klinisk erfaring og plasmakonsentrasjonsmålinger tyder ikke på at amming forsinker reduksjon i takrolimus-verdier hos spedbarn eksponert for takrolimus in utero. Om amming tillates, anbefales tett oppfølging og monitorering av barnets plasmakonsentrasjon. Lokalbehandling: Tryggere alternativer er trolig å foretrekke til ammende kvinner.

     
Talidomid ( 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke talidomid

     
Tamoksifen ( 5)

Bruk er kontraindisert hos ammende

     
Tamsulosin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Tapentadol  ( 3)

Opplysning om overgang til morsmelk mangler. Se opioidanalgetika (Link)

     
Tasimelteon ( 3)

Opplysninger mangler. Se melatonin (Link)

     
Tazobaktam ( 3)

Opplysninger mangler

     
TCA ( 2, 3)

Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Tedizolid ( 3)

Opplysninger mangler

     
Tegafur ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Teikoplanin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Telaprevir ( 3)

Opplysninger mangler

     
Telbivudin ( 3)

Opplysninger mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Telmisartan ( 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Telotristat ( 3)

Opplysninger mangler. Teoretisk liten overgang til morsmelk pga. høy proteinbinding (> 99 %)

     
Temoporfin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Temozolomid ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Temsirolimus ( 4)

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier tilbakeholdenhet.

     
Tenekteplase ( 0)

Opplysninger mangler

     
Teniposid ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Tenofovir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Teofyllin ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Risiko for akkumulering av metabolitt er til stede. Uro og søvnløshet kan oppstå. Irritabilitet er rapportert hos brysternærte barn

     
Teofyllinetylendiamin ( 3)

Overgang til morsmelk er liten. Se teofyllin(Link)

     
Terazosin ( 3)

Opplysninger mangler

         
Terbinafin ( 2, 2)
 • Systemisk bruk: Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes med forsiktighet av ammende

 • Lokal bruk: Kan brukes av ammende

     
Terbutalin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Teriflunomid ( 4)

Opplysninger mangler, men virkestoffets toksisitet tilsier at ammende ikke bør bruke teriflunomid. Metabolitt av leflunomid. Se leflunomid (Link).

     
Teriparatide ( –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

     
Terlipressin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Testosteron ( 4)

Se androgener (Link)

     
Tetrabenazin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Tetrahydrocannabinol ( 5)

Se nabiksimoler (Link)

     
Tetrakain ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Tetrasykliner ( 2, 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Syv dagers kurer er forenlig med amming. Kelatdannelse med kalsiumioner i morsmelken hindrer sannsynligvis absorpsjon hos barnet. Langvarig bruk av tetrasykliner er kontraindisert i ammeperioden pga. teoretisk risiko for misfarging av barnets tenner. Se antibakterielle midler (Link)

     
Thyreoideahormoner ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Tiaprid ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Tiaziddiuretika ( 2, 3)

Overgang til morsmelk er liten til moderat. Kanhemme melkeproduksjonen ved høye doser. Tilbakeholdenhet anbefales ved langtidsbehandling og ved høye doser

     
Tibolon ( 4)

Opplysninger om morsmelk mangler. Tilbakeholdenhet med bruk hos ammende pga. mulig androgen effekt på barnet

     
Ticagrelor  ( 3)

Opplysninger mangler

     
Tigecyklin ( 3)

Opplysninger mangler. Se tetrasykliner (Link)

     
Tiklopidin ( 4)

Opplysninger mangler

     
Timolol ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link) Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Tioguanin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Tiopental ( 2)

Se anestesimidler (Link)

     
Tiotepa  ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Tiotropium ( 3)

Farmakokinetiske egenskaper tilsier minimal eksponering av brysternærte barn

     
Tipranavir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Tirofiban ( 3)

Opplysninger mangler

     
Tobramycin ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Se aminoglykosider (Link)

     
Tocilizumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Bruk hos ammende anbefales ikke pga. virkningsmekanismen og manglende erfaring

     
Tofacitinib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Tokoferol ( 2)

Se vitamin E (Link)

     
Tokofersolan ( 3)

Erfaring med bruk hos ammende mangler

     
Tolfenam ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se NSAID (Link)

     
Tolkapon ( 3)

Opplysninger mangler

     
Tolterodin ( 3)

Opplysninger mangler. Mulig risiko for antikolinerge effekter i brysternærte barn

     
Tolvaptan ( 3)

Opplysninger mangler

     
Topiramat ( 4)

Overgang til morsmelk er høy. Bør unngås til erfaring hos ammende foreligger. Se antiepileptika (Link)

     
Topotekan ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Trabektedin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Tramadol ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Risiko for påvirkning av barnet synes liten ved sporadisk bruk i terapeutiske doser. Se opioidanalgetika (Link)

     
Trametinib ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Trandolapril ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se ACE-hemmere

     
Traneksamsyre ( 2)

Passerer over i morsmelk, men risiko for påvirkning av barnet synes liten ved terapeutiske doser

     
Tranylcypromin ( 3)

Opplysninger om bruk under amming mangler

     
Trastuzumab ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen

     
Trastuzumabemtansin ( 0)

Opplysninger mangler. Se monoklonale antistoffer (Link)

     
Travoprost ( 3)

Øyedråper: Lav systemisk dose og kort halveringstid tilsier at travoprost kan brukes av ammende

     
Treprostinil ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Kan teoretisk påvirke melkeutskillelsen.

     
Tretinoin ( 3)

Se retinoider (Link)

     
Triamcinolon ( 2 – lokalbehandling 3 – systemisk behandling)

Overgang til morsmelk liten. Se glukokortikoider (Link)

     
Triazolam ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se benzodiazepiner (Link)

     
Trijodtyronin (T3= liotyronin) ( 2)

Se thyreoideahormoner (Link)

     
Trimegeston ( 3)

Se gestagener (Link)

     
Trimetoprim ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Kan brukes av ammende

     
Trimetreksat ( 5)

Amming er kontraindisert ved HIV-infeksjon hos mor

     
Trimipramin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Trioksalen ( 3)

Tilbakeholdenhet med PUVA-behandling til ammende mødre. Amming kan gjenopptas 24 timer etter avsluttet terapi

     
Triptaner ( 2, 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, unntatt for sumatriptan og eletriptan. Til ammende bør sumatriptan foretrekkes pga. mer klinisk erfaring. Se også de enkelte virkestoffene

     
Triptorelin ( 0)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

     
Trisykliske antidepressiva (TCA) ( 2, 3)

Det er lite data som gjelder amming ved bruk av TCA. Ved langvarig bruk eller høy dosering hos ammende, bør barnet observeres for legemiddeleffekter. Se også antidepressiva (Link) og de enkelte legemidlene

     
Tropikamid ( 2)

Øyedråper: Kan brukes av ammende

     
Tropisetron ( 3)

Opplysninger mangler

     
Tyroksin (T4= levotyroksin) ( 2)

Se thyreoideahormoner (Link)

     
Ulipristal ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Amming bør utsettes 1 1/2 døgn etter tablettinntak

     
Umeklidin ( 3)

Til inhalasjon: Farmakokinetiske egenskaper tilsier at umeklidin kan brukes av ammende. Erfaring med bruk hos ammende mangler.

     
Unoproston ( 2)

Øyedråper: Minimal systemisk absorpsjon tilsier at overgang til morsmelk er minimal

     
Uracil/tegafur ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Ursodeoksykolsyre ( 3)

Opplysninger mangler

     
Ustekinumab ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler, men den er trolig minimal. Erfaring med bruk hos ammende mangler

     
Vaksiner ( 2)

Inaktiverte vaksiner representerer ingen kontraindikasjon hos ammende

     
Valaciklovir ( 1)

Overgang til morsmelk er liten. Se aciklovir(Link)

     
Valganciklovir ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Valproat ( 2)

Kan brukes av ammende. Se antiepileptika (Link)

     
Valsartan ( 3)

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Vandetanib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Vankomycin ( 2)

Overgang til morsmelk er liten. Systemisk absorpsjon ubetydelig. Kan brukes av ammende. Se også antibakterielle midler (Link)

     
Vardenafil ( –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

     
Vareniklin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Vedolizumab ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen, selv om det trolig ikke vil være noen absorpsjon fra barnets mage-tarm-kanal.

     
Vekuron ( 2)

Se nevromuskulære blokkere (Link)

     
Vemurafenib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Venetoklaks ( 3)

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. virkningsmekanismen.

     
Venlafaksin ( 3)

Overgang til morsmelk er moderat. Se antidepressiva (Link) og SNRI (Link)

     
Verapamil ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Vernakalant  ( 3)

Opplysninger mangler

     
Verteporfin ( 3)

Opplysninger mangler

     
Vigabatrin ( 3)

Begrensede data tilsier at overgang til morsmelk er liten. Observer barnet pga. manglende erfaring med bruk hos ammende. Se antiepileptika (Link)

     
Vilanterol ( 3)

Opplysninger mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Vildagliptin ( 3)

Manglende klinisk erfaring. Se også antidiabetika, perorale (Link)

     
Vinblastin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Vinflunin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Vinkristin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Vinorelbin ( 5)

Se cytostatika (Link)

     
Vismodegib ( 3)

Opplysninger mangler

     
Vitamin A ( 3)

Se vitaminer (Link)

     
Vitamin B1 ( 2)

Se vitaminer (Link)

     
Vitamin B12 ( 1)

Se vitaminer (Link)

     
Vitamin B6 ( 2)

I doser på 100 ganger daglig anbefalt dose kan pyridoksin virke laktasjonshemmende. Se vitaminer (Link)

     
Vitamin C ( 1)

Se vitaminer (Link)

     
Vitamin D og vitamin D-analoger ( 2, 3)

Se vitaminer (Link)

     
Vitamin E ( 2)

Overgang av vitamin E til morsmelk er lav. Vitamin E tabletter kan brukes. Vitamin E-holdige kremer applisert på såre/sprukne brystknopper har ikke gitt farmakologiske effekter hos brysternærte barn, men bør unngås

     
Vitamin K (= fytomenadion.) ( 2)

Se vitaminer (Link)

     
Vitaminer ( 1, 2)

Barnet får mange viktige vitaminer gjennom morsmelken. Kolostrum inneholder spesielt høyt nivå av vitaminene E og A. For noen vitaminer vil økt tilførsel av vitaminer føre til økt innhold i morsmelken (B6, B12, D, E, K), mens for andre (A, B1, biotin, folat, C) vil økt tilførsel bare gi økt vitamininnhold i morsmelken når vitaminnivået hos mor er for lavt. Vitaminmangel hos brysternærte barn er blitt observert for vitamin D, K og B12.

     
Vorikonazol ( 3)

Opplysninger mangler

      
Vortioksetin ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antidepressiva (Link)

     
Warfarin ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende

     
Xylometazolin ( 1)

Nesedråper/-spray: Kan brukes av ammende i terapeutiske doser

     
Zanamivir ( 3)

Opplysninger mangler

     
Zidovudin ( 5)

Se antivirale midler (Link)

     
Ziprasidon ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Zoledronsyre ( 0)

Se bifosfonater (Link)

     
Zolmitriptan ( 3)

Se triptaner (Link)

     
Zolpidem ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende over kortere tidsperioder

     
Zonisamid ( 4)

Overgang til morsmelk er høy. Se antiepileptika (Link)

     
Zopiklon ( 2)

Overgang til morsmelk er minimal. Kan brukes av ammende over kortere tidsperioder

     
Zuklopentixol ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se antipsykotika (Link)

     
Østradiol ( 3)

Overgang til morsmelk er minimal. Se østrogener (Link)

     
Østriol ( 3)

Opplysninger om overgang til morsmelk mangler. Se østrogener (Link)

     
Østriol/trimegestone ( –)

Ikke aktuell til bruk hos ammende

      
Østrogener ( 3, 2)

Melkeproduksjonen kan hemmes av høye østrogendoser. Redusert melkemengde er rapportert hos ammende. Mulig reduksjon av nitrogen- og proteininnhold i morsmelken. Sjeldne tilfeller av brystforstørrelse hos barnet er blitt rapportert. Se også p-piller (Link)

Lokalbehandling: Kan brukes av ammende