Graviditet og legemidlerZanamivir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Ved influensaepidemier er oseltamivir førstevalg hos gravide

Zidovudin

Ingen holdepunkter for økt risiko for fosterskade. Se Antivirale midler (Link)

Ziprasidon

Kliniske data mangler

Zofenopril

Se ACE‑hemmere (Link)

Zoledronsyre

Klinisk erfaring mangler

Zolmitriptan

Se 5‑HT1‑agonister (Link)

Zolpidem

Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Som for benzodiazepiner kan ikke uheldige virkninger på fosteret eller det nyfødte barn utelukkes

Zonisamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antiepileptika (Link)

Zopiklon

Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Som for benzodiazepiner kan ikke uheldige virkninger på fosteret eller det nyfødte barn utelukkes

Zuklopentixol

Se Antipsykotika (Link)