Graviditet og legemidlerTadalafil

Opplysninger mangler

Tafluprost

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se prostaglandiner (Link)

Takrolimus

Begrenset klinisk erfaring tyder ikke på økt risiko for strukturelle misdannelser. Som ved annen immunsuppressiv behandling er det observert vekstrestriksjon

Talidomid

Kontraindisert hos gravide, teratogent i menneske. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon

Tamoksifen

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Tamsulosin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tapentadol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se opioidanalgetika (Link)

Tasimelteon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se melatonin (Link)

Taxaner

Se cytostatika (Link)

Tazobaktam

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

TCA

Se trisykliske antidepressiva (Link)

Tedizolid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tegafur

Se cytostatika (Link)

Teikoplanin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist teratogen effekt. Risiko for ototoksisitet tilsier tilbakeholdenhet

Telaprevir

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Telbivudin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

Telmisartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

Telotristat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Temoporfin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Temozolomid

Se cytostatika (Link)

Temsirolimus

Bør ikke brukes hos gravide. Virkningsmekanismen tilsier mulig risiko for fosterskade.

Tenekteplase

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se trombolytiske midler (Link)

Teniposid

Se cytostatika (Link)

Tenofovir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

Teofyllin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Takykardi, irritabilitet og gastrointestinalt besvær er observert hos nyfødte. Dosen bør holdes så lav som mulig

Teofyllinetylendiamin

Se teofyllin(Link)

Terazosin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se alfa-1-reseptorantagonister, adrenerge (Link)

Terbinafin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Peroral behandling bør unngås. Ved lokal behandling er systemisk absorpsjon liten

Terbutalin

Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

Teriflunomid

Kontraindisert i svangerskapet. Metabolitt av leflunomid. Se leflunomid (Link)

Teriparatide

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Terlipressin

Opplysninger mangler

Testosteron

Se androgener (Link)

Tetrabenazin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tetrahydrocannabinol

Se nabiksimoler (Link)

Tetrakain

Se lokalanestetika (Link)

Tetrasykliner og glycylsykliner

Akkumuleres i tannemaljen, forårsaker misfarging ved bruk fra og med 4. svangerskapsmåned. Ved bruk bare under svangerskapet begrenses skadene til melketennene. Inkorporeres også i fosterets skjelett, konsekvensene av dette er ukjent

Tiaprid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antipsykotika (Link)

Tiaziddiuretika

Se diuretika (Link)

Tibolon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade

Ticagrelor

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tigecyklin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se tetrasykliner og glycylsykliner (Link)

Tiklopidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Timolol

Se betareseptorantagonister (Link)

Tioamidtyreostatika

Neonatal hypotyreose og thyreoideahyperplasi kan forekomme, men risikoen er liten ved lav dosering. Propyltiouracil foretrekkes fremfor karbimazol pga. mindre placentapassasje

Tioguanin

Se cytostatika (Link)

Tiopental

Se barbiturater (Link)

Tiotepa

Se alkylerende cytostatika(Link)

Tiotropium

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tipranavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

Tirofiban

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tobramycin

Se aminoglykosider (Link)

Tocilizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tokofersolan

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Tolfenam

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se NSAID (Link)

Tolkapon

Se COMT-hemmere (Link)

Tolterodin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade

Tolvaptan

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist mulig teratogen effekt

Topiramat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist teratogen effekt. Se antiepileptika (Link)

Topotekan

Se cytostatika (Link)

Trabektedin

Se cytostatika (Link)

Tramadol

Se opioidanalgetika (Link)

Trametinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt.

Trandolapril

Se ACE-hemmere (Link)

Traneksamsyre

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Frarådes brukt, spesielt i siste del av svangerskapet pga. økt tromboserisiko

Trastuzumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Trastuzumabemtansin

Emtansin antas å være teratogent, i likhet med trastuzumab

Travoprost

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Kan gi systemiske effekter. Se prostaglandiner (Link)

Treprostinil

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se prostasykliner (Link)

Tretinoin

  • Systemisk bruk: Det er liten erfaring med systemisk tilførsel av tretinoin til gravide, men en må regne med risiko for fosterskade

  • Lokal bruk ser ikke ut til å representere noen risiko for misdannelser.

Se også retinoider (Link)

Triamcinolon

Se glukokortikoider (Link)

Triazolam

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se benzodiazepiner (Link)

Trijodtyronin (= liotyronin)

Se levotyroksin (Link)

Trimegestone

Se gestagener (Link)

Trimetoprim

Alternativt antibiotikum bør benyttes i første trimester. Trimetoprim er en folsyreantagonist og er teratogent i høye doser i dyreforsøk

Trimetreksat

Teratogent i forsøksdyr. Erfaring med bruk hos gravide mangler

Trimipramin

Se trisykliske antidepressiva (Link)

Trioksalen

Opplysninger mangler. Se metoksalen(Link)

Triptaner

Se 5-HT1-agonister (Link)

Triptorelin

Se GnRH-analoger (Link)

Trisykliske antidepressiva

Eksisterende data gir ikke holdepunkter for at trisykliske antidepressiva øker risiko for strukturelle misdannelser eller mentale utviklingsforstyrrelser. I sjeldne tilfeller kan bruk tett opp mot fødsel gi seponeringssymptomer (irritabilitet, tremor, kramper) hos nyfødte. Studier på barn opp til førskolealder har ikke gitt holdepunkter for langtidseffekt på psykomotorisk utvikling.

Trombolytiske midler

Bør som hovedregel ikke gis til gravide fordi sikkerheten er utilstrekkelig dokumentert. Bør dog gis ved livstruende lungeembolisme

Tropikamid

Systemisk eksponering antas å være liten ved diagnostisk bruk. Se antikolinergika (Link)

Tropisetron

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Tyreostatika, tioamid

Se tioamidtyreostatika (Link)

Tyroksin (= levotyroksin)

Se levotyroksin (Link)