Graviditet og legemidlerRadiofarmaka

Pga. strålebelastning anbefales tilbakeholdenhet

Raloksifen

Kontraindisert ved graviditet. Dyreforsøk har vist teratogen effekt

Raltegravir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

Raltitrexed

Se cytostatika (Link)

Ramipril

Se ACE-hemmere (Link)

Ramucirumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Anti-angiogene egenskaper antas å kunne ha negativ effekt på utvikling av morkake og foster.

Ranitidin

Se H2-antagonister (Link)

Rasagilin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Rasburikase

Opplysninger mangler

Reboksetin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har gitt holdepunkter for embryotoksisk effekt

Regadenoson

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Regorafenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at regorafenib ikke bør brukes av gravide

Rekombinant humant insulin (Exubera)

Bør ikke brukes av gravide pga. hyppig induksjon av antistoffer mot insulin ved inhalasjon. Gravide bør bruke subkutant insulin

Remifentanil

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Repaglinid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

Resiner

Kan forhindre absorpsjon av vitaminer og viktige næringsstoffer

Retapamulin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Lav systemisk eksponering ved lokal behandling

Retigabin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika(Link)

Retinoider

  • Systemisk bruk: Isotretinoin og acitretin induserer med høy frekvens en rekke ulike misdannelser, bl.a. i sentralnervesystemet, ansikt og hjerte. Dokumentasjonen er mest omfattende for effekten av isotretinoin. Pga. lang halveringstid må retinoider seponeres i lang tid før en ev. graviditet. Det er liten erfaring med systemisk tilførsel av tretinoin til gravide, men en må regne med risiko for fosterskade. Også A-vitamin selv (retinol) kan i svært høye doser virke teratogent

  • Lokal bruk: Systemisk absorpsjon av tretinoin er begrenset. Lokal bruk ser ikke ut til å representere risiko for misdannelser. Data mangler foreløpig for adapalen

Se også de enkelte virkestoffene: acitretin(Link),isotretinoin (Link), tretinoin (Link)

RhDNase (dornase alfa)

Se dornase alfa (Link)

Ribavirin

Kontraindisert ved graviditet. Dyreforsøk har vist fosterskade. Akkumuleres intracellulært og elimineres langsomt. Effektiv prevensjon må benyttes både ved behandling av kvinner og menn og i inntil 7 måneder etter seponering. Se antivirale midler (Link)

Ribosiklib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Det er sett misdannelser hos dyr.

Rifampicin

Teratogene effekter er observert i dyreforsøk. Enkelte data har tydet på økt risiko for intrauterin død og misdannelser også hos mennesker, men ubehandlet tuberkulose representerer antagelig en større risiko. Blødninger som følge av hypotrombinemi har vært rapportert hos nyfødte ved bruk i siste del av svangerskapet. Profylakse med vitamin K vil beskytte mot blødningsrisiko

Rilpivirin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler(Link)

Riluzol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

RIMA

Se moklobemid(Link)

Rimeksolon

Se glukokortikoider (Link)

Rimonabant

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Riociguat

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Risedronat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Risperidon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antipsykotika (Link)

Ritonavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

Rituximab

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. En må regne med placentapassasje og mulig tap av B-celler hos fosteret

Rivaroksaban

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antikoagulantia, perorale (Link)

Rivastigmin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Rizatriptan

Se 5-HT1-agonister (Link)

Roflumilast

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Rokuron

Opplysninger mangler

Romiplostim

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Ropinirol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Ropivakain

Se lokalanestetika (Link)

Rosiglitazon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

Rosuvastatin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se statiner (Link)

Rotigotin

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Rubidomycin (= daunorubicin)

Se cytostatika (Link)

Rufinamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika (Link)

Rupatadin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antihistaminer (Link)

Ruxolitinib

Kontraindisert hos gravide

Røntgenkontrastmidler

Vannløselige substanser som i liten grad krysser placenta. Klinisk erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Enkelte jodholdige kontrastmidler har forårsaket hypotyreoidisme hos nyfødte når de har vært brukt nær termin