Graviditet og legemidlerPaklitaxel

Se cytostatika (Link)

Palbociklib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling

Palifermin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Paliperidon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antipsykotika (Link)

Palivizumab

Opplysninger mangler

Palonosetron

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Pamidronat

Se bisfosfonater (Link)

Panitumumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig risiko for teratogen effekt

Pankreasenzympreparater

Absorberes ikke systemisk

Pankuron

Opplysninger om bruk tidlig i svangerskapet mangler. Ingen holdepunkter for skadelige effekter ved bruk i slutten av svangerskapet

Pantoprazol

Se protonpumpehemmere (Link)

Papillomavirusvaksine, human

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se vaksiner(Link)

Paracetamol

Ingen mistanke om fosterskadelig effekt ved normal dosering. Ved intoksikasjoner er det høy frekvens av fosterdød og spontanaborter

Parafin, flytende

Kan gi malabsorpsjon av fettløselige vitaminer. Se laksantia (Link)

Parathyreoideahormon

Indisert postmenopausal behandling

Parekoksib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se NSAID (Link)

Paricalcitol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Paroksetin

Bør unngås i første trimester, da flere studier har vist økt risiko for hjertemisdannelser. Se også SSRI(Link)

Pasireotide

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Patiromer

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Ubetydelig systemisk opptak tilsier lav risiko.

Pazopanib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av gravide. Teratogent i dyreforsøk

PCSK9-hemmere

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Pegaptanib

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Pegaspergase

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig cytotoksisk effekt.

Pegfilgrastim

Opplysninger mangler

Pegvisomant

Opplysninger mangler

Pembrolizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

Pemetreksed

Se cytostatika (Link)

Penciklovir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk absorpsjon er lav. Se antivirale midler (Link)

Penicillamin

Bindevevsanomalier (cutis laxa) er rapportert. Bør seponeres under graviditet ved revmatoid artritt. Det er holdepunkter for at fortsatt behandling ved Wilsons sykdom beskytter moren mot tilbakefall. Lavest mulig dose bør benyttes

Penicilliner

Kan betraktes som trygge. Data mangler for nyere midler som piperacillin og for betalaktamer som tazobaktam

Pentamidin

Opplysninger mangler

Pentoksyfyllin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Perampanel

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antiepileptika (Link)

Perfenazin

Se antipsykotika (Link)

Perindopril

Se ACE-hemmere (Link)

Permetrin

Kan benyttes av gravide

Perorale antidiabetika

Se antidiabetika, perorale (Link)

Pertuzumab

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Virkningsmekanismen tilsier at pertuzumab ikke bør brukes av gravide

Petidin

Se opioidanalgetika (Link)

Piksantron

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se cytostatika (Link)

Pilokarpin

Opplysninger mangler

Pimecrolimus

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Begrenset systemisk eksponering ved topikal applikasjon

Pimozid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antipsykotika (Link)

Pioglitazon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

Piperacillin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se penicilliner (Link)

Piperakin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antimalariamidler(Link)

Piracetam

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Pirfenidon

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Piroksikam

Se NSAID (Link)

Pitavastatin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se statiner (Link)

Pivampicillin

Se penicilliner (Link)

Pivmecillinam

Se penicilliner (Link)

Platehemmere

Se de enkelte virkestoffene

Plerixafor

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyreforsøk. Virkningsmekanismen tilsier risiko for teratogen effekt også i menneske

Podofyllin/podofyllotoksin

Selv om preparatene er til lokal bruk, frarådes bruk under graviditet. Virkningsmekanismen tilsier risiko for teratogen effekt

Polygelin

Opplysninger mangler. Anafylaktoide reaksjoner kan forekomme

Polymyksin (hud, øye)

Opplysninger mangler

Polypeptidantibiotika

Vesentlig til lokal bruk. Se de enkelte virkestoffene

Polystyrensulfonat

Opplysninger mangler

Polyøstradiol

Se østrogen (Link)

Pomalidomid

Må antas å være teratogent. Se talidomid(Link) og lenalidomid (Link)

Ponatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Porfimernatrium

Opplysninger mangler

Posakonazol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyreforsøk. Se antimykotika (Link)

Povidon

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

P-piller

Den samlede erfaring ved utilsiktet bruk av hormonelle antikonsepsjonsmidler tidlig i svangerskapet har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt

Pramipeksol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Prasugrel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Pravastatin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se statiner (Link)

Praziquantel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Prednisolon

Se glukokortikoider (Link)

Prednison

Se glukokortikoider (Link)

Pregabalin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika(Link)

Prilokain

Se lokalanestetika (Link)

Primakin

Kan gi intravaskulær hemolyse hos personer med glukose-6-fosfat dehydrogenasemangel og skal derfor ikke benyttes av gravide

Primidon

Manglende opplysninger om monoterapi. Omdannes delvis til fenobarbital, se dette. Se også antiepileptika (Link)

Probenecid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Progesteron

Se gestagener (Link)

Progestogener

Se gestagener (Link)

Proguanil

Ingen holdepunkter for skadelige effekter. Se antimalariamidler (Link)

Proklorperazin

Se antipsykotika (Link)

Proksymetakain

Se lokalanestetika (Link)

Prometazin

Se antihistaminer (Link)

Propofol

Respirasjonsdepresjon hos det nyfødte barnet er rapportert ved bruk i obstetrikk

Propranolol

Se betareseptorantagonister (Link)

Propyltiouracil

Neonatal hypotyreose og thyreoideahyperplasi kan forekomme, men risikoen er liten ved lav dosering. Mindre placentapassasje enn for karbimazol gjør at propyltiouracil foretrekkes til gravide

Prostaglandiner

Kan gi uteruskontraksjoner. Det foreligger holdepunkter for at prostaglandiner (spesielt misoprostol) kan gi misdannelser ved mislykkede forsøk på abort, sannsynligvis pga. vaskulære effekter

Prostasykliner

I motsetning til andre prostaglandiner har prostasykliner en relakserende effekt på uterus. For sterk intensitet i den vasodilaterende effekt kan være uheldig for fosteret

Protamin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Protein C

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har ikke gitt holdepunkter for fosterskadelig effekt

Protonpumpehemmere

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Det er mest erfaring med omeprazol

Purinanaloger

Se cytostatika (Link)

Pyrazinamid

Opplysninger mangler

Pyridostigmin

Begrenset klinisk erfaring med behandling av gravide pasienter med myasthenia gravis har ikke gitt holdepunkter for fosterskade

Pyrimidinanaloger

Se cytostatika (Link)

Pyrvin

Ingen holdepunkter for skadelige effekter