Tabell P - Graviditet og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under graviditet
     
Paklitaxel

Se cytostatika (Link)

     
Palbociklib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling

     
Palifermin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Paliperidon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Palivizumab

Opplysninger mangler

     
Palonosetron

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Pamidronat

Se bisfosfonater (Link)

     
Panitumumab 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig risiko for teratogen effekt

     
Pankreasenzympreparater

Absorberes ikke systemisk

     
Pankuron

Opplysninger om bruk tidlig i svangerskapet mangler. Ingen holdepunkter for skadelige effekter ved bruk i slutten av svangerskapet

     
Pantoprazol

Se protonpumpehemmere (Link)

     
Papillomavirusvaksine, human

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se vaksiner(Link)

     
Paracetamol

Ingen mistanke om fosterskadelig effekt ved normal dosering. Ved intoksikasjoner er det høy frekvens av fosterdød og spontanaborter

     
Parafin, flytende

Kan gi malabsorpsjon av fettløselige vitaminer. Se laksantia (Link)

     
Parathyreoideahormon

Indisert postmenopausal behandling

     
Parekoksib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se NSAID (Link)

     
Paricalcitol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Paroksetin

Bør unngås i første trimester, da flere studier har vist økt risiko for hjertemisdannelser. Se også SSRI(Link)

     
Pasireotide

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Patiromer

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Ubetydelig systemisk opptak tilsier lav risiko.

     
Pazopanib 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av gravide. Teratogent i dyreforsøk

     
PCSK9-hemmere

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Pegaptanib

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Pegaspergase

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig cytotoksisk effekt.

     
Pegfilgrastim

Opplysninger mangler

     
Pegvisomant

Opplysninger mangler

     
Pembrolizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

     
Pemetreksed

Se cytostatika (Link)

     
Penciklovir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk absorpsjon er lav. Se antivirale midler (Link)

     
Penicillamin

Bindevevsanomalier (cutis laxa) er rapportert. Bør seponeres under graviditet ved revmatoid artritt. Det er holdepunkter for at fortsatt behandling ved Wilsons sykdom beskytter moren mot tilbakefall. Lavest mulig dose bør benyttes

     
Penicilliner

Kan betraktes som trygge. Data mangler for nyere midler som piperacillin og for betalaktamer som tazobaktam

     
Pentamidin

Opplysninger mangler

     
Pentoksyfyllin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Perampanel

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antiepileptika (Link)

     
Perfenazin

Se antipsykotika (Link)

     
Perindopril

Se ACE-hemmere (Link)

     
Permetrin

Kan benyttes av gravide

     
Perorale antidiabetika

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Pertuzumab

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Virkningsmekanismen tilsier at pertuzumab ikke bør brukes av gravide

     
Petidin

Se opioidanalgetika (Link)

     
Piksantron

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se cytostatika (Link)

     
Pilokarpin

Opplysninger mangler

     
Pimecrolimus

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Begrenset systemisk eksponering ved topikal applikasjon

     
Pimozid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antipsykotika (Link)

     
Pioglitazon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Piperacillin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se penicilliner (Link)

     
Piperakin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antimalariamidler(Link)

     
Piracetam

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Pirfenidon

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Piroksikam

Se NSAID (Link)

     
Pitavastatin 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se statiner (Link)

     
Pivampicillin

Se penicilliner (Link)

     
Pivmecillinam

Se penicilliner (Link)

     
Platehemmere

Se de enkelte virkestoffene

     
Plerixafor

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyreforsøk. Virkningsmekanismen tilsier risiko for teratogen effekt også i menneske

     
Podofyllin/podofyllotoksin

Selv om preparatene er til lokal bruk, frarådes bruk under graviditet. Virkningsmekanismen tilsier risiko for teratogen effekt

     
Polygelin

Opplysninger mangler. Anafylaktoide reaksjoner kan forekomme

     
Polymyksin (hud, øye)

Opplysninger mangler

     
Polypeptidantibiotika

Vesentlig til lokal bruk. Se de enkelte virkestoffene

     
Polystyrensulfonat

Opplysninger mangler

     
Polyøstradiol

Se østrogen (Link)

     
Pomalidomid

Må antas å være teratogent. Se talidomid(Link) og lenalidomid (Link)

     
Ponatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Porfimernatrium

Opplysninger mangler

     
Posakonazol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyreforsøk. Se antimykotika (Link)

     
Povidon

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
P-piller

Den samlede erfaring ved utilsiktet bruk av hormonelle antikonsepsjonsmidler tidlig i svangerskapet har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt

     
Pramipeksol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Prasugrel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Pravastatin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se statiner (Link)

     
Praziquantel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Prednisolon

Se glukokortikoider (Link)

     
Prednison

Se glukokortikoider (Link)

     
Pregabalin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika(Link)

     
Prilokain

Se lokalanestetika (Link)

     
Primakin

Kan gi intravaskulær hemolyse hos personer med glukose-6-fosfat dehydrogenasemangel og skal derfor ikke benyttes av gravide

     
Primidon

Manglende opplysninger om monoterapi. Omdannes delvis til fenobarbital, se dette. Se også antiepileptika (Link)

     
Probenecid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Progesteron

Se gestagener (Link)

     
Progestogener

Se gestagener (Link)

     
Proguanil

Ingen holdepunkter for skadelige effekter. Se antimalariamidler (Link)

     
Proklorperazin

Se antipsykotika (Link)

     
Proksymetakain

Se lokalanestetika (Link)

     
Prometazin

Se antihistaminer (Link)

     
Propofol

Respirasjonsdepresjon hos det nyfødte barnet er rapportert ved bruk i obstetrikk

     
Propranolol

Se betareseptorantagonister (Link)

     
Propyltiouracil

Neonatal hypotyreose og thyreoideahyperplasi kan forekomme, men risikoen er liten ved lav dosering. Mindre placentapassasje enn for karbimazol gjør at propyltiouracil foretrekkes til gravide

     
Prostaglandiner

Kan gi uteruskontraksjoner. Det foreligger holdepunkter for at prostaglandiner (spesielt misoprostol) kan gi misdannelser ved mislykkede forsøk på abort, sannsynligvis pga. vaskulære effekter

     
Prostasykliner

I motsetning til andre prostaglandiner har prostasykliner en relakserende effekt på uterus. For sterk intensitet i den vasodilaterende effekt kan være uheldig for fosteret

     
Protamin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Protein C

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har ikke gitt holdepunkter for fosterskadelig effekt

     
Protonpumpehemmere

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Det er mest erfaring med omeprazol

     
Purinanaloger

Se cytostatika (Link)

     
Pyrazinamid

Opplysninger mangler

     
Pyridostigmin

Begrenset klinisk erfaring med behandling av gravide pasienter med myasthenia gravis har ikke gitt holdepunkter for fosterskade

     
Pyrimidinanaloger

Se cytostatika (Link)

     
Pyrvin

Ingen holdepunkter for skadelige effekter