Graviditet og legemidlerNabiksimoler

Epidemiologiske og dyreeksperimentelle studier tyder på at cannabinoider, primært delta-9-tetrahydrocannabinol, kan ha negative effekter på utviklingen av hjernen hos fosteret og føre til endringer i kognitive funksjoner.

Nabumeton

Opplysninger mangler. Se NSAID (Link)

Nafarelin

Se GnRH-analoger (Link)

Nalmefen

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Naloksegol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se opioider(Link).

Nalokson

Erfaring mangler med bruk i 1. trimester

Naltrekson

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Nandrolon

Se androgener (Link)

Naproksen

Se NSAID (Link)

Naratriptan

Se 5-HT1-agonister (Link)

Natalizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Nateglinid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

Natriumaurotiomalat

Se aurotiomalat(Link)

Natriumkromoglikat

Se kromoglikat (Link)

Natriumoksybat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Natriumvalproat

Se valproat(Link)

Nedokromil

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Nelarabin

Se cytostatika (Link)

Neomycin

Se aminoglykosider (Link)

Neostigmin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har vært brukt ved myasthenia gravis hos et lite antall gravide uten påviselige skadelige effekter på fosteret

Netupitant

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyr. Kontraindisert.

Nevirapin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

Nevroleptika

Se antipsykotika (Link)

Nevromuskulære blokkere

Opplysninger mangler

Nifedipin

Se kalsiumantagonister (Link). Erfaring med bruk ved svangerskapshypertensjon/preeklampsi tilsier at dette ikke medfører risiko for uønskete effekter.

Niklosamid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Nikotin

Nikotin passerer placenta og påvirker fosterets åndedrett og sirkulasjon. Bør bare benyttes under graviditet dersom kvinnen ikke klarer å slutte å røyke. Det er sammenheng mellom røyking og spontanabort, vekstrestriksjon, abruptio placenta og annen placentapatologi og perinatal dødelighet, og muligens morfologiske fosterskader. Mulig risiko for senere atferds- og lærevansker

Nikotinsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Nilotinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Nimodipin

Se kalsiumantagonister (Link)

Nintedanib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt, og virkningsmekanismen (hemmet angiogenese) tilsier også at bruk hos gravide må unngås.

Nitazoxanid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Nitrater, organiske

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Nitrazepam

Se benzodiazepiner (Link)

Nitrofurantoin

Ingen holdepunkter for teratogene effekter. Tilbakeholdenhet med bruk tett opp mot fødsel pga. mulig økt risiko for hemolytisk anemi hos nyfødte

Nitroglyserin

Se glyseroltrinitrat(Link)

Nitroimidazoler

Se metronidazol(Link)

Nitroprussid

Opplysninger mangler

Nivolumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

Nomegestrel

Se p-piller(Link)

Noradrenalin

Se adrenerge reseptoragonister (Link)

Norelgestromin

Opplysninger mangler. Se gestagener (Link)

Noretisteron

Se p-piller (Link) og gestagener (Link)

Norgestrel

Se p-piller (Link)

Nortriptylin

Se trisykliske antidepressiva (Link)

Noskapin

In vitro studier har vist gentoksisk effekt (aneuploidi, polyploidi) ved høye konsentrasjoner. Bør ikke brukes i første trimester, selv om in vivo studier ikke har vist tilsvarende effekt

NSAID

Acetylsalisylsyre er i noen studier rapportert å øke risikoen for misdannelser. I dyreforsøk er flere NSAID teratogene. Selv om det er motstridende data, gir selve virkningsmekanismen for alle disse virkestoffene grunn til en viss tilbakeholdenhet. NSAID kan også gi føtal nyreskade med oligohydramniosis. Mot slutten av svangerskapet bør en dessuten være forsiktig pga. risiko for blødning og lukking av ductus arteriosus in utero med pulmonal hypertensjon. Virker rihemmende. Se også koksiber (Link)

Nystatin

Absorberes i liten grad systemisk. Ingen holdepunkter for skadelige effekter