Graviditet og legemidlerFaktor VIII inhibitor bypass

Opplysninger mangler

Famciklovir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

Famotidin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se H2-antagonister (Link)

Fampridin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Febuksostat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Feksofenadin

Se antihistaminer (Link)

Felbamat

Opplysninger mangler. Pga. mulig risiko for beinmargsdepresjon hos foster bør preparatet ikke gis til gravide. Se også antiepileptika (Link)

Felodipin

Se kalsiumantagonister(Link).

Fenazon

Ingen kjent risiko

Fenelzin

Opplysninger mangler. Se MAOH (Link)

Fenobarbital

Økt risiko for misdannelser, blødninger ved fødselen og abstinens. Se antiepileptika (Link)

Fenofibrat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Fenoksymetylpenicillin

Se penicilliner (Link)

Fenoterol

Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

Fentanyl

Se opioidanalgetika (Link)

Fentiaziner

Se antipsykotika (Link)

Fenylefrin

Se adrenerge reseptoragonister (Link)

Fenylindandion

Se antikoagulantia, perorale (Link)

Fenylpropanolamin

Bør ikke brukes pga. mistanke om økt misdannelsesfrekvens

Fenytoin

Økt risiko for misdannelser og mindre anomalier. Ansiktsforandringer, fingeranomalier, i en del tilfeller hjertedefekter, vekstrestriksjon og svekket mental utvikling. Se antiepileptika (Link)

Ferumoksytol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Fesoterodin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Fibrater

Opplysninger mangler. Fordi kolesterol og andre produkter i kolesterolsyntesen er nødvendige for fosterutviklingen, kan risiko for skadelige effekter på fosteret ikke utelukkes

Fibrinogen

Opplysninger mangler

Fidaksomicin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorberes i liten grad systemisk

Filgrastim

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Finasterid

Se antiandrogener (Link)

Fingolimod

Teratogent hos forøksdyr. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon i minst 2 måneder etter seponering

Flekainid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist økt forekomst av skjelettmisdannelser

Fludarabin

Se cytostatika (Link)

Fludrokortison

Opplysninger mangler

Flufenazin

Se antipsykotika (Link)

Flukonazol

Det er ikke holdepunkter for teratogene effekter ved bruk av standarddoser (< 200 mg/dag), men en observasjonsstudie har antydet en økt risiko for spontanabort hos kvinner som behandles med flukonazol under 1. trimester. Kasuistikker har reist mistanke om fosterskade ved langvarig bruk av høye doser (400 mg/dag eller høyere)

Flumazenil

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Flumetason

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

Flunitrazepam

Se benzodiazepiner (Link)

Fluocinolon

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

Fluocinonid

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

Fluoksetin

Se SSRI (Link)

Fluorescein

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Fluorid/fluor

Lokal fluorprofylakse anbefales

Fluorokinoloner

Ingen holdepunkter for fosterskade, men sparsomme data. I dyreforsøk er det observert varierende embryo-/føtotoksiske effekter, samt degenerasjon av leddbrusk i voksende ungdyr

Fluorouracil

Se cytostatika (Link)

Flupentiksol

Se antipsykotika (Link)

Flurbiprofen

Se NSAID (Link)

Flutamid

Se antiandrogener (Link)

Flutikason

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

Fluvastatin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se statiner (Link)

Fluvoksamin

Se SSRI (Link)

Folat

Se folsyre(Link)

Folinat

Opplysninger mangler

Follitropin

Opplysninger mangler

Folsyre

Flere undersøkelser tyder på at folsyretilskudd beskytter fosteret mot nevralrørsdefekter

Folsyreantagonister

Kan gi strukturelle misdannelser. Se metotreksat(Link) og cytostatika (Link)

Fomepizol

Opplysninger mangler

Fondaparinuks

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Formoterol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

Fosamprenavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

Fosaprepitant

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Foscarnet

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

Fosfomycin

Eksisterende erfaring med peroral behandling av gravide med urinveisinfeksjon tilsier lav risiko.

Framycetin (hud)

Se aminoglykosider (Link)

Frovatriptan

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Fulvestrant

Kontraindisert ved graviditet. Dyreforsøk har vist risiko for fosterskade

Furosemid

Se diuretika (Link)

Fusidin

Kan fortrenge bilirubin fra proteiner og øke risiko for kjerneikterus. Dette tilsier tilbakeholdenhet ved systemisk behandling i siste del av svangerskapet

Fysostigmin

Opplysninger mangler

Fytomenadion (= vitamin K1)

Se vitamin K (Link)