Graviditet og legemidlerLabetalol

Begrenset erfaring med bruk i 1. trimester. Ingen påviste skader ved bruk i 2. og 3. trimester. Kan gi bradykardi hos den nyfødte. Se betareseptorantagonister (Link)

Lakosamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika (Link)

Laksantia

Under graviditet bør romoppfyllende midler fortrinnsvis brukes. Sekretorisk stimulerende midler bør unngås i første trimester

Laktitol

Erfaring med bruk hos gravide mangler, men pga. liten systemisk absorpsjon antas risiko for skadelig effekt å være liten

Laktulose

Se laktitol(Link)

Lamivudin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

Lamotrigin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Trolig mindre risiko enn med andre antiepileptika. Se antiepileptika (Link)

Lanreotid

Opplysninger mangler. Fordi sekresjon av veksthormon hemmes, kan påvirkning av fosteret ikke utelukkes

Lansoprazol

Se protonpumpehemmere (Link)

Lapatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig risiko for teratogen effekt

Latanoprost

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se prostaglandiner (Link)

Leflunomid

Skal ikke brukes til gravide. Virkningsmekanismen tilsier risiko for fosterskade. Teratogent i forsøksdyr. Pga. lang plasmahalveringstid av aktiv metabolitt må legemidlet seponeres minst to år før planlagt graviditet. Utskillelsen kan ev. fremskyndes med en anbefalt utvaskingsprosedyre.

Lenalidomid

Kontraindisert. Er kjemisk nært beslektet med talidomid. Teratogent i forsøksdyr

Lenvatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyr.

Lepirudin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se trombolytiske midler (Link)

Lerkanidipin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se kalsiumantagonister (Link)

Lesinurad

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Letrozol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist økt forekomst av misdannelser

Leuprorelin

Se GnRH-analoger (Link)

Levetiracetam

Svært begrenset erfaring med bruk hos gravide. Se antiepileptika (Link)

Levocetirizin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antihistaminer (Link)

Levodopa

Opplysninger mangler

Levofloksacin

Se fluorokinoloner(Link)

Levokabastin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk eksponering er minimal ved lokal bruk. Se antihistaminer (Link)

Levomepromazin

Se antipsykotika (Link)

Levonorgestrel

Se p-piller (Link) og gestagener (Link)

Levosimendan

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Levotyroksin

Ansees å være trygt

Lidokain

  • Se lokalanestetika (Link)

  • Brukt som antiarytmikum: Begrenset klinisk erfaring

Linagliptin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se perorale antidiabetika(Link)

Linaklotid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Lav systemisk eksponering

Linezolid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Liotyronin

Se levotyroksin (Link)

Lipefilgrastim

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.

Liraglutid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Lisdeksamfetamin

Se amfetamin (Link)

Lisinopril

Se ACE-hemmere (Link)

Litium

Overhyppighet av misdannelser, bl.a. hjertedefekter (spesielt Ebsteins anomali) har vært rapportert. Kontrollerte studier tyder på at risikoen er betydelig mindre enn opprinnelig antatt, anslagsvis en dobling. Selv om litiumbehandling i 1. trimester bør unngås der det er mulig, og hos mange kan seponeres temporært i denne perioden, kan det hos enkelte pasienter med alvorlig bipolar lidelse være riktig å fortsette behandlingen under hele svangerskapet

Lixisenatid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Lokalanestetika

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Ved bruk under forløsning skjer en rask overgang til fosteret, med mulighet for kardiovaskulær påvirkning

Loksapin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antipsykotika (Link)

Lomustin

Se cytostatika (Link)

Loperamid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men systemisk absorpsjon er liten

Lopinavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

Loratadin

Se antihistaminer (Link)

Lorazepam

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se benzodiazepiner (Link)

Losartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

Lovastatin

Se statiner (Link)

Lumefantrin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antimalariamidler (Link)

Lurasidon

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Lutropin alfa

Opplysninger mangler

Lymesyklin

Se tetrasykliner (Link)

Lynestrenol

Se p-piller (Link) og gestagener (Link)