Tabell B - Graviditet og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under graviditet
     
Bacillus Calmette-Guerin

Opplysninger mangler. Se vaksiner (Link)

     
Bacitracin

Absorberes i liten grad systemisk

     
Baklofen

Opplysninger mangler

     
Bambuterol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Barbital

Se barbiturater (Link)

     
Barbiturater

Kan påvirke det nyfødte barnet ved bruk nær fødselen («floppy infant syndrome» og abstinens er rapportert). Se også fenobarbital(Link)

     
Baricitinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Det er sett misdannelser hos dyr.

     
Bariumsulfat

Absorberes ikke systemisk.

     
Basiliximab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Bazedoksifen

Skal bare brukes etter menopausen. Kontraindisert til kvinner i fertil alder

     
BCG

Opplysninger mangler. Se vaksiner (Link)

     
Beklometason

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Beksaroten

Kontraindisert ved graviditet, fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under behandling og i minst en måned etter behandling. Menn som behandles bør bruke kondom i minst en måned etter seponering. Se retinoider (Link)

     
Bendamustin 

Se alkylerende cytostatika(Link)

     
Bendroflumetiazid

Se diuretika (Link)

     
Benralizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Benserazid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Benzatinpenicillin

Se penicilliner (Link)

     
Benzodiazepiner

Risiko ved bruk av enkeltdoser anses som liten. Mens enkelte rapporter har reist mistanke om at diazepam brukt i 1. trimester øker risikoen for leppe-ganespalte og et syndrom med både psykomotorisk retardasjon og strukturelle misdannelser (bl.a. ansikt) hos barn av mødre som har brukt høye doser benzodiazepiner (særlig diazepam og oksazepam) i svangerskapet, har andre analyser av større materialer ikke bekreftet disse funnene. De tyder på at det beskrevne syndromet delvis kan forklares på andre måter, bl.a. ved samtidig alkoholforbruk. Langvarig bruk og høye doser bør unngås. Midlene akkumuleres i fosteret og kan påvirke barnet etter fødselen («floppy infant syndrome») eller forårsake abstinens. Det er uavklart om bruk under svangerskapet kan ha uheldige virkninger på fosterets sentralnervesystem og mentale utvikling.

     
Benzokain

Se lokalanestetika (Link)

     
Benzoylperoksid

Opplysninger mangler

     
Benztropin

Opplysninger mangler, se antikolinergika (Link)

     
Benzydamin

Svært lavt systemisk opptak tilsier lav risiko

     
Benzylbenzoat

Opplysninger mangler

     
Benzylpenicillin

Se penicilliner (Link)

     
Beta-2-reseptoragonister, adrenerge

Det er ikke funnet holdepunkter for fosterskade, men eksisterende data er sparsomme. Virker rihemmende. Systemisk tilførsel kan utsette starten av fødselen

     
Betaksolol

Se betareseptorantagonister (Link)

     
Betalaktamantibiotika

Kan ansees for å være trygge, med visse reservasjoner for enkelte nyere virkestoffer der klinisk erfaring er begrenset. Se også de enkelte virkestoffene

     
Betametason

Se glukokortikoider (Link)

     
Betareseptorantagonister, adrenerge

Ved bruk gjennom store deler av svangerskapet kan neonatal hypoglykemi og intrauterin vekstrestriksjon opptre. Behandling av preeklampsi eller alvorlig hypertensjon i siste trimester synes ikke å medføre risiko for skadelige effekter, bortsett fra forbigående lett bradykardi. Ved bruk av øyedråper er systemisk eksponering lav, men systemiske bivirkninger er likevel rapportert

     
Bevacizumab

Kontraindisert ved graviditet. Teratogent i forsøksdyr. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon i minst 6 måneder etter seponering

     
Bezlotoksumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Antistoffet binder seg til C. difficile-toksin B, uten annen aktivitet hos mennesker.

     
Bicalutamid

Se antiandrogener (Link)

     
Bifonazol

Absorberes i liten grad systemisk ved lokal bruk

     
Biguanidderivater

Se metformin(Link)

     
Bilastin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Bimatoprost

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Biperiden

Opplysninger mangler. Se antikolinergika (Link)

     
Bisakodyl

Se laksantia (Link)

     
Bisfosfonater

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Bisfosfonater kan gjennom sin farmakologiske effekt, med påvirkning av kalsiumhomeostasen, medføre en mulig risiko for fosteret og/eller det nyfødte barnet. Bør ikke brukes ved graviditet

     
Bisoprolol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Bivalirudin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Bleomycin

Se cytostatika (Link)

     
Boceprevir

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Bortezomid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Menn og kvinner i fertil alder bør bruke sikker prevensjon under behandling og i 3 måneder etter avsluttet behandling

     
Bosentan

Kontraindisert ved graviditet. Teratogent i dyreforsøk

     
Bosutinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at bosutinib ikke bør brukes av gravide.

     
Botulinumtoksin

Opplysninger mangler

     
Brentuksimab vedotin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Bretylium

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Risiko for hypotensjon og føtal hypoksi og bradykardi

     
Brimonidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Brinzolamid

Se karboanhydrasehemmere (Link); Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Brivaracetam

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Brodalumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig immunsuppressiv effekt.

     
Bromfenak

Lav systemisk eksponering ved bruk av øyedråper. Se NSAID(Link)

     
Bromheksin

Ingen kjent risiko

     
Bromokriptin

Ingen holdepunkter for fosterskade. Ved behandling av hyperprolaktinemi er det vanlig å seponere ved inntruffet graviditet, med mindre det foreligger makroprolaktinomer

     
Bronkolytika, adrenerge

Se adrenerge reseptoragonister (Link) og beta-2-reseptoragonister (Link)

     
Budesonid

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Bumetanid

Se diuretika (Link)

     
Bupivakain

Se lokalanestetika (Link)

     
Buprenorfin

Se opioidanalgetika (Link)

     
Bupropion

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Buserelin

Se GnRH-analoger (Link)

     
Buspiron

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Busulfan

Se cytostatika (Link)

     
Butylskopolamin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Antikolinerge midler gitt nær fødsel kan gi effekter på fosterets hjerterytme