Graviditet og legemidlerIbandronat

Se bisfosfonater (Link)

Ibrutinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogene effekter.

Ibuprofen

Se NSAID (Link)

Ibutilid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogene effekter.

Icatibant

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Idarubicin

Se cytostatika (Link)

Idarusizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Bindes selektivt til dabigatran. Ingen kjent biologisk aktivitet i mennesker.

Idebenon

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Idelalisib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt.

Ifosfamid

Se cytostatika (Link)

Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler

Se NSAID (Link)

Iloprost

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se prostasykliner (Link)

Imatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade

Imidazolderivater

Det er ingen holdepunkter for at lokalbehandling av vaginale infeksjoner medfører risiko. Systemisk behandling bør unngås, da kasuistikker har reist mistanke om teratogene effekter. Se også de enkelte virkestoffene

Imipenem

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Imiquimod

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Immunglobuliner

Ingen kjent risiko

Indakaterol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

Indinavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

Indometacin

Se NSAID (Link)

Infliksimab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Uheldige effekter på immunresponser i det nyfødte barn kan ikke utelukkes

Ingenolmebutat

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Lav systemisk eksponering

Inhalasjonsanestetika

Se halogenerte inhalasjonsanestetika (Link)

Inhalasjonsglukokortikoider

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

Inotuzumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling.

Insulin

Ansees som trygt

Interferon alfa

Enkeltkasuistikker hos gravide har ikke gitt holdepunkter for økt risiko. Forsiktighet tilrådes. Høye doser har ført til abort hos aper

Interferon beta

Spontanaborter er rapportert i en klinisk studie blant gravide med multippel sklerose. Høye doser har ført til abort hos aper

Interferon gamma

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Iobitridol

Se røntgenkontrastmidler (Link)

Iodixanol

Se røntgenkontrastmidler (Link)

Iomeprol

Se røntgenkontrastmidler (Link)

Ipilimumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. IgG passerer placenta

Ipratropium

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antikolinergika (Link)

Irbesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

Irinotekan

Se cytostatika (Link)

Isavukonazol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Isofluran

Se halogenerte inhalasjonsanestetika (Link)

Isoniazid

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Ved behandling av gravide bør det gis tilskudd med pyridoksin

Isoprenalin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se adrenerge reseptoragonister (Link) og beta-2-reseptoragonister (Link)

Isosorbidmono‑ og dinitrat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Isotretinoin

Er svært teratogent (misdannelser i sentralnervesystemet, ansikt og hjerte). Må seponeres minst 1 måned før planlagt graviditet. Se retinoider (Link)

Isradipin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se kalsiumantagonister (Link)

Itrakonazol

Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Bør unngås i første trimester. Dyreforsøk har vist fosterskade

Ivabradin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent hos dyr.

Ivakaftor

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Ivermectin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Bør unngås i første trimester