Graviditet og legemidlerEbastin

Se Antihistaminer (H1‑antagonister) (Link)

Edoksaban

Pga. risiko for blødning anses det å foreligge potensial for fosterskadelig effekt. Edoksaban bør derfor ikke brukes av gravide.

Edrofonium

Begrenset klinisk bruk har ikke gitt holdepunkter for skadelige effekter

Efavirenz

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Teratogent i ape. Frarådes brukt i første trimester. Se Antivirale midler (Link)

Efedrin

Se Adrenerge reseptoragonister (Link)

Eflornitin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Lav systemisk eksponering

Ekonazol

Ingen kjent risiko ved lokal bruk

Eksemestan

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Eksenatid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Eletriptan

Se 5‑HT1‑agonister (Link)

Eltrombopag

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Eluksadolin

Erfaring med bruk hos gravide mangler, men systemisk absorpsjon er svært liten

Elvitegravir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antivirale midler (Link)

Emedastin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk eksponering minimal ved lokal bruk. Se Antihistaminer (H1‑antagonister) (Link)

Emepron

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se Antikolinergika (Link)

Emicizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Empaglifozin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antidiabetika, perorale (Link).

Emtricitabin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antivirale midler (Link)

Enalapril

Se ACE‑hemmere (Link)

Enfuvirtide

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antivirale midler (Link)

Enkorafenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at bruk hos gravide bør unngås.

Enoksaparin

Passerer ikke placenta og kan derfor brukes. Se Hepariner (Link)

Entakapon

Se COMT-hemmere (Link)

Entekavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antivirale midler (Link)

Epipodofyllotoksiner

Se Cytostatika (Link)

Epirubicin

Se Cytostatika (Link)

Eplerenon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Aldosteronantagonister (Link)

Epoetin (= erytropoietin)

Opplysninger mangler

Epoprostenol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se Prostasykliner (Link)

Eprosartan

Se Angiotensin II‑reseptorantagonister (Link)

Eptacog alfa (= faktor VIIa)

Opplysninger mangler

Eptifibatid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Blødningsrisiko bør tas i betraktning

Erenumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Ergokalsiferol

Se Vitamin D (Link)

Ergotamin

Kan forårsake uteruskontraksjoner. Er kontraindisert under graviditet

Eribulin

Se Cytostatika (Link)

Erlotinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av gravide

Ertapenem

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Ertugliflozin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antidiabetika, perorale (Link)

Erytromycin

Nye data tyder ikke på økt risiko for misdannelser. Om mulig anbefales alternativt antibiotikum i første trimester fordi en tidligere undersøkelse fant en mulig økt risiko for kardiovaskulære misdannelser.

Erytropoietin

Se Epoetin (= erytropoietin) (Link)

Escitalopram

Se Citalopram (Link) og SSRI (Link)

Esketamin

Se Ketamin (Link)

Eslikarbazepin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antiepileptika (Link)

Esmolol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Kan gi hypotensjon og føtal hypoksi, ev. neonatal bradykardi og hypotensjon ved bruk nær fødselen

Esomeprazol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Protonpumpehemmere (Link)

Estramustin

Se Cytostatika (Link)

Etambutol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men ingen holdepunkter for fosterskade

Etanercept

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Etanol

Stort alkoholforbruk (over 60 g/dag) kan gi føtalt alkoholsyndrom med vekstrestriksjon, hyppige misdannelser, særlig ansiktsanomalier, og mental retardasjon. Mindre skader etter lavere inntak er vanskeligere å påvise, men kan ikke utelukkes. Noen sikker nedre grense er ikke kjent, og gravide kvinner bør ikke drikke alkohol

Etelkalsetid

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Etidronat

Se Bisfosfonater (Link)

Etilefrin

Ingen kjent risiko

Etinyløstradiol

Se P-piller (Link)

Etonogestrel

Se Gestagener (Link)

Etoposid

Se Cytostatika (Link)

Etorikoksib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se NSAID (Link)

Etosuksimid

Se Antiepileptika (Link)

Etravirin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antivirale midler (Link)

Etylmorfin

Se Opioidanalgetika (Link)

Everolimus

Erfaring med bruk i svangerskapet er svært begrenset. Virkningsmekanismen tilsier risiko for toksiske effekter på fosteret

Evolokumab

Se PCSK9-hemmere (Link)

Ezetimib

Klinisk erfaring med bruk hos gravide mangler