Tabell D - Graviditet og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under graviditet
     
Dabigatran

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dabrafenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt.

     
Dakarbazin

Se cytostatika (Link)

     
Daklatasvir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist embryotoksisk og teratogen effekt.

     
Daklizumab

Opplysninger mangler

     
Daktinomycin

Se cytostatika (Link)

     
Dalteparin

Passerer ikke placenta og kan derfor brukes. Se hepariner (Link)

     
Danaparoid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se hepariner (Link)

     
Danazol

Kan føre til virilisering av jentefostre

     
Dantrolen

Opplysninger mangler

     
Dapaglifozin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetike, perorale (Link)

     
Dapson

Ingen holdepunkter for fosterskade, men pga. toksisiteten bør det bare brukes på strenge indikasjoner

     
Daptomycin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Darbepoetin alfa

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Darifenacin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Darunavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Darvadstrocel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dasabuvir

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dasatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade. Virkningsmekanismen tilsier at dasatinib ikke bør brukes av gravide

     
Daunorubicin

Se alkylerende cytostatika (Link)

     
Deferipron

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon. Teratogent i forsøksdyr

     
Defibrotid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Degarelix

Ingen indikasjon for bruk hos kvinner

     
Deksametason

Se glukokortikoider (Link)

     
Deksibuprofen

Se NSAID (Link)

     
Deksklorfeniramin

Se antihistaminer (Link)

     
Deksmedetomidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Deksrazoksan

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt

     
Dekstraner

Risiko for anafylaktisk reaksjon hos moren

     
Dekstropropoksyfen

Se opioidanalgetika (Link)

     
Dekvalin

Opplysninger mangler

     
Denosumab 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Deoksykolsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Desfluran

Opplysninger mangler. Se halogenerte inhalasjonsanestetika (Link)

     
Desloratadin

Se antihistaminer(Link)

     
Desmopressin

Klinisk erfaring er begrenset

     
Desogestrel

Se p-piller (Link)

     
Desoksymetason

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Desonid

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Diatrizoinsyre

Absorberes i liten grad systemisk. Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Diazepam

Se benzodiazepiner (Link)

     
Dibrompropamidin

Absorberes i liten grad ved applikasjon på huden

     
Didanosin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Diemal

Se barbiturater (Link)

     
Dienogest 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se gestagener (Link)

     
Digitalisglykosider

Ingen holdepunkter for fosterskade

     
Digitoksin

Ingen holdepunkter for fosterskade

     
Digoksin

Ingen holdepunkter for fosterskade

     
Dihydralazin

Ingen holdepunkter for fosterskade

     
Dihydroartemisinin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dihydroartemisinin er teratogent hos forsøksdyr. Se antimalariamidler(Link)

     
Dihydropyridiner

Se kalsiumantagonister(Link)

     
Diklofenak

Se NSAID (Link)

     
Dikloksacillin

Se penicilliner (Link)

     
Diklorbenzylalkohol

Betraktes som trygt.

     
Dikumarol

Se antikoagulantia, perorale (Link)

     
Diloxanid

Opplysninger mangler

     
Diltiazem

Teratogent i forsøksdyr. På bakgrunn av rapporter om eksponering i 1. trimester kan risiko for teratogen effekt hos mennesker ikke utelukkes. Se kalsiumantagonister(Link)

     
Dimetylfumarat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Dinatriumgadoteksinsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dinitrogenoksid

Yrkesbetinget eksponering for høye konsentrasjoner over lang tid kan redusere fertilitet hos kvinner. Misbruk kan gi nevropati av lignende type som ved vitamin B12-mangel. Ved overholdelse av administrative normer for lystgasseksponering er det ikke holdepunkter for skadelige effekter

     
Dinoproston

Se prostaglandiner (Link)

     
Dipivefrin

Se adrenerge reseptoragonister (Link)

     
Dipyridamol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Disopyramid

Opplysninger mangler

     
Disulfiram

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Bør ikke brukes, da kasuistikker har reist mistanke om økt misdannelsesfrekvens

     
Ditranol

Kan brukes av gravide

     
Diuretika

Diuretika kan gi væske- og elektrolyttforstyrrelser som i uttalte tilfeller kan true placental sirkulasjon og forstyrre fosterets elektrolyttbalanse. Ved de lave doser som i dag anbefales, kan det ikke påvises noen ugunstig effekt på fosteret. Diuretika skal ikke brukes ved preeklampsi (hypovolemisk) eller der det er mistanke om vekstrestriksjon.

     
Dixantogen

Opplysninger mangler

     
Dobutamin

Opplysninger mangler

     
Docetaxel

Se cytostatika (Link)

     
Doksepin

Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Doksorubicin

Se cytostatika (Link)

     
Doksylamin

Har vært i utstrakt bruk ved svangerskapskvalme. Ingen holdepunkter for fosterskadelig effekt. Se antihistaminer, første generasjon (Link)

     
Doksysyklin

Se tetrasykliner (Link)

     
Dolutegravir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.

     
Domperidon

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.

     
Donepezil

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dopamin

Opplysninger mangler

     
Dopaminagonister

Ingen holdepunkter for teratogen effekt av bromokriptin. Begrenset erfaring med nyere virkestoffer

     
Dopaminergika

Se dopaminagonister (Link)

     
Doripenem

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dornase alfa

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dorzolamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Doxazosin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dronedaron

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist mulig teratogen effekt

     
Droperidol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men tilgjengelige data gir ikke holdepunkter for teratogen effekt

     
Drospirenon

Se gestagener (Link) og p-piller (Link)

     
Dulaglutid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Duloksetin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Mulighet for seponeringssymptomer hos det nyfødte barnet ved bruk nær termin. Se SNRI (Link)

     
Dutasterid

Opplysninger mangler. Se antiandrogener (Link)