Graviditet og legemidlerDabigatran

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dabrafenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt.

Dakarbazin

Se Cytostatika (Link)

Daklatasvir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist embryotoksisk og teratogen effekt.

Daklizumab

Opplysninger mangler

Dakomitinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at bruk hos gravide bør unngås.

Daktinomycin

Se Cytostatika (Link)

Dalteparin

Passerer ikke placenta og kan derfor brukes. Se Hepariner (Link)

Danaparoid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Hepariner (Link)

Danazol

Kan føre til virilisering av jentefostre

Dantrolen

Opplysninger mangler

Dapaglifozin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antidiabetika, perorale (Link)

Dapson

Ingen holdepunkter for fosterskade, men pga. toksisiteten bør det bare brukes på strenge indikasjoner

Daptomycin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Darbepoetin alfa

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Darifenacin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Darunavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antivirale midler (Link)

Darvadstrocel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dasabuvir

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dasatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade. Virkningsmekanismen tilsier at dasatinib ikke bør brukes av gravide

Daunorubicin

Se Alkylerende cytostatika (Link)

Deferipron

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon. Teratogent i forsøksdyr

Defibrotid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Degarelix

Ingen indikasjon for bruk hos kvinner

Deksametason

Se Glukokortikoider (Link)

Deksibuprofen

Se NSAID (Link)

Deksklorfeniramin

Se Antihistaminer (H1‑antagonister) (Link)

Deksmedetomidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Deksrazoksan

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt

Dekstraner

Risiko for anafylaktisk reaksjon hos moren

Dekstropropoksyfen

Se Opioidanalgetika (Link)

Dekvalin

Opplysninger mangler

Denguevirus-vaksine

Levende, svekkede (attenuerte) virus vaksiner anbefales ikke til gravide. Se Vaksiner (Link)

Denosumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Deoksykolsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Desfluran

Opplysninger mangler. Se Halogenerte inhalasjonsanestetika (Link)

Desloratadin

Se Antihistaminer (H1‑antagonister) (Link)

Desmopressin

Klinisk erfaring er begrenset

Desogestrel

Se P-piller (Link)

Desoksymetason

Se glukokortikoider til lokal bruk Glukokortikoider (Link)

Desonid

Se glukokortikoider til lokal bruk Glukokortikoider (Link)

Diatrizoinsyre

Absorberes i liten grad systemisk. Se Røntgenkontrastmidler (Link)

Diazepam

Se Benzodiazepiner (Link)

Dibrompropamidin

Absorberes i liten grad ved applikasjon på huden

Didanosin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se Antivirale midler (Link)

Diemal

Se Barbiturater (Link)

Dienogest

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Gestagener (Link)

Digitalisglykosider

Ingen holdepunkter for fosterskade

Digitoksin

Ingen holdepunkter for fosterskade

Digoksin

Ingen holdepunkter for fosterskade

Dihydralazin

Ingen holdepunkter for fosterskade

Dihydroartemisinin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dihydroartemisinin er teratogent hos forsøksdyr. Se Antimalariamidler (Link)

Dihydropyridiner

Se Kalsiumantagonister (Link)

Diklofenak

Se NSAID (Link)

Dikloksacillin

Se Penicilliner (Link)

Diklorbenzylalkohol

Betraktes som trygt.

Dikumarol

Se Antikoagulantia, perorale (Link)

Diloxanid

Opplysninger mangler

Diltiazem

Teratogent i forsøksdyr. På bakgrunn av rapporter om eksponering i 1. trimester kan risiko for teratogen effekt hos mennesker ikke utelukkes. Se Kalsiumantagonister (Link)

Dimetylfumarat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Dinatriumgadoteksinsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dinitrogenoksid

Yrkesbetinget eksponering for høye konsentrasjoner over lang tid kan redusere fertilitet hos kvinner. Misbruk kan gi nevropati av lignende type som ved vitamin B12-mangel. Ved overholdelse av administrative normer for lystgasseksponering er det ikke holdepunkter for skadelige effekter

Dinoproston

Se Prostaglandiner (Link)

Dinutuksimab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling.

Dipivefrin

Se Adrenerge reseptoragonister (Link)

Dipyridamol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Disopyramid

Opplysninger mangler

Disulfiram

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Bør ikke brukes, da kasuistikker har reist mistanke om økt misdannelsesfrekvens

Ditranol

Kan brukes av gravide

Diuretika

Diuretika kan gi væske- og elektrolyttforstyrrelser som i uttalte tilfeller kan true placental sirkulasjon og forstyrre fosterets elektrolyttbalanse. Ved de lave doser som i dag anbefales, kan det ikke påvises noen ugunstig effekt på fosteret. Diuretika skal ikke brukes ved preeklampsi (hypovolemisk) eller der det er mistanke om vekstrestriksjon.

Dixantogen

Opplysninger mangler

Dobutamin

Opplysninger mangler

Docetaxel

Se Cytostatika (Link)

Doksepin

Se Trisykliske antidepressiva (Link)

Doksorubicin

Se Cytostatika (Link)

Doksylamin

Har vært i utstrakt bruk ved svangerskapskvalme. Ingen holdepunkter for fosterskadelig effekt. Se antihistaminer, første generasjon Antihistaminer (H1‑antagonister) (Link)

Doksysyklin

Se Tetrasykliner og glycylsykliner (Link)

Dolutegravir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.

Domperidon

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.

Donepezil

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dopamin

Opplysninger mangler

Dopaminagonister

Ingen holdepunkter for teratogen effekt av bromokriptin. Begrenset erfaring med nyere virkestoffer

Dopaminergika

Se Dopaminagonister (Link)

Doravirin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antivirale midler (Link)

Doripenem

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dornase alfa

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dorzolamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Doxazosin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Dronedaron

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist mulig teratogen effekt

Droperidol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men tilgjengelige data gir ikke holdepunkter for teratogen effekt

Drospirenon

Se og P-piller (Link)

Dulaglutid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Duloksetin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Mulighet for seponeringssymptomer hos det nyfødte barnet ved bruk nær termin. Se SNRI (Link)

Dupilumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Durvalumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at bruk hos gravide bør unngås.

Dutasterid

Opplysninger mangler. Se Antiandrogener (Link)