Graviditet og legemidlerMacitentan

Kontraindisert hos gravide. Teratogent i dyreforsøk.

Makrolider

Nye data tyder ikke på økt risiko for misdannelser. Erytromycin bør helst unngås i første trimester. Se også de enkelte virkestoffene

Malation (hud)

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Fordi malation kan absorberes systemisk, bør andre midler fortrinnsvis benyttes

Mannitol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Risiko for bronkiekonstriksjon tilsier tilbakeholdenhet ved bruk av inhalasjonspulver til diagnostikk eller behandling

MAOH

Kasuistikker har reist mistanke om risiko for misdannelser

MAOH‑A

Se moklobemid(Link)

MAOH‑B

Se selegilin(Link)

Maraviroc

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Mebendazol

Absorberes i liten grad systemisk. Dyreforsøk har vist teratogen effekt. Enkelte data kan gi mistanke om risiko for fosterskade også hos mennesker. Bruk i 1. trimester bør unngås

Mecillinam

Se penicilliner (Link)

Medroksyprogesteron

Se gestagener (Link)

Meflokin

Tilgjengelige data tyder på liten eller ingen teratogen risiko, men enkelte studier har vist lett overhyppighet av spontanabort. Om mulig bør alternativ profylakse og behandling benyttes. Man er tilbakeholdende med å anbefale bruk i første trimester og fraråder graviditet i 3 måneder etter bruk av meflokin (lang plasmahalveringstid). Se antimalariamidler(Link)

Megestrol

Se gestagener (Link)

Meklozin

Se antihistaminer (Link)

Meksiletin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Melatonin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Melfalan

Se cytostatika (Link)

Meloksikam

Se NSAID (Link)

Memantin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Menotropin

Kontraindisert ved graviditet

Mepivakain

Se lokalanestetika (Link)

Mepolizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Merkaptamin

Etter peroral dosering er det sett teratogene effekter hos dyr. Systemisk eksponering etter okulær administrasjon er ikke målt, men forventes å være lav.

Merkaptopurin

Se cytostatika (Link)

Meropenem

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Mesalazin (= 5-ASA)

Se aminosalisylsyreforbindelser (Link)

Mesna

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Metadon

Se opioidanalgetika (Link)

Metenamin

Ingen holdepunkter for fosterskade

Metformin

Det har kommet tilstrekkelig sikkerhetsdokumentasjon til at mange har tatt i bruk metformin i behandling av gravide når livsstilsråd ikke er tilstrekkelig. De fleste studiene gjelder behandling i 2. og 3. trimester.

Metoklopramid

Ingen holdepunkter for teratogen effekt

Metoksalen

Mindre studier tyder ikke på signifikant risiko, men mulige langtidseffekter er ikke undersøkt. Tilbakeholdenhet anbefales pga. mutagen og karsinogen effekt av PUVA-behandling

MetoksyPEG epoietin beta

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Metoprolol

Se betareseptorantagonister (Link)

Metotreksat

Strukturelle misdannelser er funnet hos en stor andel av fostrene eksponert i 1. trimester ved høye doser brukt i kreftbehandling. Økt risiko for toksisitet og fosterdød ved bruk i 2. og 3. trimester. (Ved immunsuppressiv behandling er det få data tilgjengelig, men man kan ikke se bort fra uheldige langtidseffekter på barna. Ved graviditet bør fortrinnsvis azatioprin benyttes til immunsuppresjon). Se cytostatika (Link)

Metronidazol

Ingen holdepunkter for teratogen effekt

Metylaminolevulinat

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling. Trolig ingen risiko ved lokalbehandling pga svært lav biotilgjengelighet.

Metyldopa

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Hovedlegemiddel ved behandling av hypertensjon hos gravide (preeklampsi)

Metylfenidat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Risiko for påvirkning av barnet. Se amfetamin(Link)

Metylnaltrekson

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Metylprednisolon

Se glukokortikoider (Link)

Metylrosanilin

Absorberes i liten grad systemisk

Metylxantiner

Se teofyllin(Link)

Metyrapon

Opplysninger mangler

Mianserin

Begrenset klinisk erfaring

Micafungin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Midazolam

Se benzodiazepiner (Link)

Midostaurin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling.

Mifepriston

Ikke relevant. (Til induksjon av svangerskapsavbrytelse.)

Miglitol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

Mikonazol

Ved lokal behandling er systemisk absorpsjon begrenset, og det foreligger ingen holdepunkter for skadelige effekter

Mineralkortikoider

Opplysninger mangler

Minoksidil (hud)

Opplysninger mangler

Mirabegron

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Mirtazapin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Misoprostol

Abortfremkallende. Se prostaglandiner (Link)

Mitoksantron

Se cytostatika (Link)

Mitomycin

Se cytostatika (Link)

Mitotan

Opplysninger mangler

Mivakurium

Opplysninger mangler

Modafinil

Opplysninger mangler

Moklobemid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Moksonidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Molgramostim

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Mometason

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

Monoaminoksidasehemmere

  • type A

  • type B

  • uselektive

Se moklobemid(Link) Se selegilin(Link) Kasuistikker har reist mistanke om risiko for misdannelser

Monoaminreopptakshemmere, uselektive (TCA)

Se trisykliske antidepressiva (Link)

Montelukast

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Morfin

Risiko for påvirkning av barnet ved bruk nær fødselen. Se opioidanalgetika (Link)

Moroktokog alfa

Opplysninger mangler

Muromonab‑CD3

Opplysninger mangler

Muskelrelakserende midler, perifert virkende

Opplysninger om bruk tidlig i svangerskapet mangler

Mykofenolat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist misdannelser og andre skadelige effekter på reproduksjon