Graviditet og legemidlerH1‑antagonister

Se antihistaminer (Link)

H2‑antagonister

Ingen holdepunkter for teratogen effekt Det er størst erfaring med ranitidin

Halogenerte inhalasjonsanestetika

Liten risiko ved mindre kirurgiske inngrep i svangerskapet. Yrkesmessig eksponering er mistenkt for å forårsake abort og fosterskade. Dette er ikke bekreftet av nyere studier, men forsiktighet tilrådes

Haloperidol

Se antipsykotika (Link)

Hemearginat

Opplysninger mangler

Hepariner

Passerer ikke placenta, kan derfor benyttes til gravide. For de fleste lavmolekylære hepariner mangler kliniske studier med gravide

Hetastivelse

Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme

Hexametylmelamin (= altretamin)

Se cytostatika (Link)

Hexaminolevulinat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Histamin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Histamin H1‑antagonister

Se antihistaminer (Link)

Histamin H2-antagonister

Se H2-antagonister(Link)

Histrelin

Ikke godkjent for bruk hos kvinner. Se GnRH-analoger (Link)

HMG‑CoA‑reduktase

Se statiner (Link)

Homatropin

Se antikolinergika (Link)

5‑HT1‑agonister

Ingen holdepunkter for teratogen effekt Det er mest erfaring med sumatriptan

5‑HT3‑antagonister

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. For ondansetron er det ingen holdepunkter for skadelige effekter

Hydralazin

Ingen kjent risiko i siste trimester. Bør unngås i 1. trimester pga. mutagene effekter in vitro

Hydrogenperoksid

Opplysninger mangler

Hydroklortiazid

Se diuretika (Link)

Hydrokodon

Se opioidanalgetika (Link)

Hydrokortison

Se glukokortikoider (Link)

Hydroksokobalamin (vitamin B12)

Kan betraktes som trygt

Hydroksyklorokin

Se klorokin (Link)

Hydroksyurea

Se cytostatika (Link)

Hydroksyzin

Se antihistaminer (Link)

Hydromorfon

Erfaring med bruk i første trimester mangler. Se opioidanalgetika (Link)

Hyoscyamin

Se antikolinergika (Link)