Tabell G - Graviditet og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under graviditet
     
Gabapentin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antiepileptika (Link)

     
Gadobenat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Gadodiamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Gadopentetat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Gadoteridol

Opplysninger mangler

     
Gadotersyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Gadoversetamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Galaktoseagglomerater

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Galantamin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Ganciklovir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Prekliniske studier har vist teratogene, mutagene og karsinogene effekter. Både menn og kvinner bør anvende prevensjonsmidler under behandling. Se antivirale midler (Link)

     
Ganirelix

Se GnRH-analoger (Link)

     
Gefitinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av gravide

     
Gemcitabin

Se cytostatika (Link)

     
Gemeprost

Se prostaglandiner (Link)

     
Gemfibrozil

Se fibrater (Link)

     
Gentamicin

Se aminoglykosider (Link)

     
Gestagener

Enkelte gestagener (etisteron, noretisteron) har vært assosiert med virilisering av genitalia i jentefostre, spesielt ved bruk av høye doser. Hypospadi har også vært rapportert, men årsakssammenhengen er ikke sikker. Det er ingen holdepunkter for at gestagener i de doser som inngår i hormonelle antikonsepsjonsmidler medfører risiko for skadelige effekter. Se p-piller (Link)

     
Gimeracil

Se cytostatika(Link)

     
Glatirameracetat

Opplysninger mangler

     
Glibenklamid

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Glimepirid

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Glipizid

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Glukagon

Ingen kjent risiko ved bruk under graviditet

         
Glukokortikoider
  • Systemisk bruk: Moderate doser kan gi lett vekstrestriksjon hos fosteret, men det er ikke dokumentert fosterskade hos mennesker. Gravide som er avhengige av glukokortikoider pga. sin sykdom, må fortsette behandlingen. Binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet er rapportert ved bruk av høye doser av potente glukokortikoider mot slutten av svangerskapet, men dette synes å være en lett, reversibel og ufarlig effekt

  • Lokal bruk: Det er ingen grunn til å fraråde nødvendig lokal bruk

     
Glukosamin

Opplysninger mangler, men det er trolig liten risiko

     
Glykopyrron

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antikolinergika (Link)

     
Glyseroltrinitrat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Glysin (= aminoeddiksyre)

Endogen substans. Opplysninger mangler

     
GnRH‑analoger

Kontraindisert ved graviditet. Ved agonisteksponering i de første ukene av svangerskapet synes det ikke å være økt risiko for misdannelser eller abort, men dette spørsmålet er ikke endelig avklart

     
Golimumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Uheldige effekter på immunresponsen i det nyfødte barn kan ikke utelukkes

     
Gonadotropiner

Opplysninger mangler

     
Gonadotropinfrisettende hormoner

Se GnRH-analoger (Link)

     
Goserelin

Se GnRH-analoger (Link)

     
Gramicidin

Systemisk eksponering antas å være minimal

     
Granisetron

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se 5-HT3-antagonister (Link)

     
Guanetidin

Opplysninger mangler. Kan redusere placentaperfusjon

     
Guanfacin

Erfaring med bruk hos gravide mangler.