Graviditet og legemidlerKabazitaxel

Se Cytostatika (Link)

Kabergolin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men ingen holdepunkter for teratogen effekt. Se Dopaminagonister (Link)

Kalium‑, magnesiumsparende diuretika

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Kalsipotriol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se Vitamin D (Link)

Kalsitonin

Opplysninger mangler

Kalsitriol

Se Vitamin D (Link)

Kalsiumantagonister

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men de data som finnes har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt. Kalsiumantagonister kan hemme uteruskontraksjoner. I dyreforsøk har flere kalsiumantagonister gitt embryotoksiske og/eller teratogene effekter, i hovedsak distale skjelettmisdannelser

Kanagliflozin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Antidiabetika, perorale (Link)

Kandesartan

Se Angiotensin II‑reseptorantagonister (Link)

Kanrenoat

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. endokrine bivirkninger (antiandrogen effekt)

Kapecitabin

Se Cytostatika (Link)

Kaplasizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

Kaptopril

Se ACE‑hemmere (Link)

Karbakolin

Opplysninger mangler

Karbamazepin

Kan gi fosterskade, delvis av lignende type som fenytoin, men også nevralrørsdefekter (0,5–1 %). Se Antiepileptika (Link)

Karbapenemer

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Karbetocin

Kontraindisert ved graviditet

Karbidopa

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Karbimazol

Mistanke om teratogene effekter, spesielt etter bruk av høye doser i 1. trimester. Kan også påvirke thyreoidea hos fosteret

Karboanhydrasehemmere

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har vist teratogen effekt i dyreforsøk. Systemisk bruk bør unngås. Øyedråper gir lave plasmakonsentrasjoner som ikke forventes å gi systemiske effekter

Karbohydratantibiotika

Se de enkelte virkestoffene

Karboplatin

Se Cytostatika (Link)

Karfilzomib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

Kariprazin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Det er sett misdannelser hos dyr. Se Antipsykotika (Link) .

Karisoprodol

Opplysninger mangler

Karmustin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent hos dyr. Virkningsmekanismen tilsier også at bruk hos gravide bør unngås.

Karvedilol

Opplysninger mangler. Betablokade kan gi bradykardi hos det nyfødte barnet

Ketamin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Mulig doseavhengig toksisitet hos nyfødte ved bruk tett opp mot fødsel

Ketobemidon

Se Opioidanalgetika (Link)

Ketokonazol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har gitt fosterskade i dyreforsøk. Systemisk bruk bør unngås

Ketoprofen

Se NSAID (Link)

Ketorolac

Se NSAID (Link)

Ketotifen

Se Antihistaminer (H1‑antagonister) (Link)

Kinin

Brukt i toksiske doser har det gitt fosterskade, inklusive defekter i øye og øre. Neppe teratogent i terapeutiske doser, men bør helst unngås

Kinoloner

Se Fluorokinoloner (Link)

Kladribin

Se Cytostatika (Link)

Klaritromycin

Begrenset erfaring tilsier forsiktighet med bruk i første trimester

Klavulanat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Klindamycin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt

Klobazam

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Klobetasol

Se glukokortikoider til lokal bruk Glukokortikoider (Link)

Klodronat

Se Bisfosfonater (Link)

Klofarabin

Se Cytostatika (Link)

Kloksacillin

Se Penicilliner (Link)

Klometiazol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Klomifen

Kontraindisert. Dyreforsøk og kasuistikker har vist misdannelser og fosterdød ved bruk av høye doser

Klomipramin

Se Trisykliske antidepressiva (Link)

Klonazepam

Se Benzodiazepiner (Link)

Klonidin

Ingen kjent risiko

Klopidogrel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Klorambucil

Se Cytostatika (Link)

Kloramfenikol

Ansees ikke å være fosterskadelig hos menneske, selv om enkelte dyreforsøk har vist teratogen effekt. Kan forårsake «grey baby syndrome» hos nyfødte og bør derfor ikke brukes systemisk i siste del av svangerskapet

Klorheksidin

Til lokal bruk. Ingen kjent risiko

Klorokin

Trolig liten eller ingen risiko ved doser som er vanlige ved malariaprofylakse, i alle deler av svangerskapet. Se Antimalariamidler (Link) Enkelte rapporter om cochleo-vestibulær skade og retinopati ved høyere doser som brukes ved revmatologiske tilstander

Klorpromazin

Se Antipsykotika (Link)

Klorprotiksen

Se Antipsykotika (Link)

Klorsyklizin

Se Antihistaminer (H1‑antagonister) (Link)

Klortetrasyklin

Se Tetrasykliner og glycylsykliner (Link)

Klotrimazol (hud‑ og gynekologisk bruk)

Lokal bruk er ikke forbundet med skadelige effekter

Klozapin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Tilbakeholdenhet anbefales pga. beinmargstoksisitet. Se Antipsykotika (Link)

Kobicistat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Kobimetinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyr.

Kodein

Ingen kjent risiko. Se Opioidanalgetika (Link)

Koffein

Nyere studier tyder på at koffein øker risikoen for spontanabort og lav fødselsvekt. Totalt koffeininntak bør fortrinnsvis ikke overskride 200 mg per dag (tilsvarer ca. 2 kopper kaffe)

Koksiber

Skal ikke brukes av gravide. Erfaring med bruk hos gravide mangler

Kolekalsiferol

Se Vitamin D (Link)

Kolesevelam

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorpsjon av vitaminer og viktige næringsemner kan forhindres

Kolestipol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorpsjon av vitaminer og viktige næringsemner kan forhindres

Kolestyramin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorpsjon av vitaminer og viktige næringsemner kan forhindres

Kolfoskeril

Opplysninger mangler

Kolinesterasehemmere

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Kolinteofyllinat

Se Teofyllin (Link)

Kolistin

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. toksisitet

Kolkisin

Se Cytostatika (Link)

Kollagenase

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Kombinasjons‑p‑pille

Se P-piller (Link)

Korifollitropin alfa

Opplysninger mangler

Koriongonadotropin

Opplysninger mangler

Kortison

Se Glukokortikoider (Link)

Krizotinib

Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos gravide

Kromoglikat

Ingen holdepunkter for fosterskade

Krotamiton

Opplysninger mangler. Bør ikke brukes over store hudflater

Kunstige tårevæsker

Absorberes ikke systemisk. Kan brukes av gravide.

Kvetiapin

Svært begrenset erfaring med bruk hos gravide. Se Antipsykotika (Link)

Kvinagolid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se Dopaminagonister (Link)

K‑vitaminantagonister

Se Antikoagulantia, perorale (Link)