Graviditet og legemidlerObetikolsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Obinutuzumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist at behandling i fosterstadiet kan føre til sterk reduksjon av B-lymfocytter hos fosteret.

Ofatumumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon

Ofloksacin

Se Fluorokinoloner (Link)

Okrelizumab

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. En må regne med placentapassasje og mulig tap av B-celler hos fosteret.

Oksaliplatin

Se Cytostatika (Link)

Oksazepam

Se Benzodiazepiner (Link)

Okskarbazepin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Noen få kasuistikker, samt strukturell likhet med karbamazepin, har reist mistanke om teratogen effekt. Teratogent i dyreforsøk. Se antiepileptika Antiepileptika (Link)

Oksybuprokain

Se Lokalanestetika (Link)

Oksybutynin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Oksyklorokin (= hydroksyklorokin)

Se Klorokin (Link)

Oksykodon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Opioidanalgetika (Link)

Oksymetazolin

Ingen holdepunkter for at bruk av slimhinneavsvellende nesedråper/nesespray medfører risiko for fosteret

Oksytetrasyklin

Se Tetrasykliner og glycylsykliner (Link)

Oksytocin

Ingen kjent risiko

Oktreotid

Opplysninger mangler. Fordi sekresjon av veksthormon hemmes, kan påvirkning av fosteret ikke utelukkes

Olanzapin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se Antipsykotika (Link)Økt risiko for svangerskapsdiabetes.

Olaparib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt. Virkningsmekanismen (hemning av PARP) tilsier også at bruk hos gravide må unngås.

Olmesartan

Se Angiotensin II‑reseptorantagonister (Link)

Olodaterol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se Beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

Olopatadin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorberes i liten grad systemisk

Olsalazin

Opplysninger mangler. Se Aminosalisylsyreforbindelser (Link)

Omalizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Omega-3-fettsyreestere

Normalt tilskudd, 1–2 g daglig, anbefales

Omeprazol

Se Protonpumpehemmere (Link)

Ondansetron

Muligens en svært liten økt risiko for åpen leppe-gane spalte. Tre ekstra tilfeller per 10 000 eksponert for ondansetron i første trimester.

Opioidanalgetika

Kan fremkalle hypotoni («floppy infant syndrome»), respirasjonsdepresjon, nedsatt sugeevne eller gi lettere psykomotorisk påvirkning av det nyfødte barn. Brukt over lengre tid kan de gi abstinensreaksjoner etter fødselen. Uheldige effekter på fosterets sentralnervesystem og mentale utvikling kan ikke utelukkes. Se også Nasjonal faglig retningslinje: Gravide i legemiddelassistert rehabilitering (LAR) (Helsedirektoratet).

Orfenadrin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Organiske nitrater

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

Organo‑heparinoid (salve)

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

Orlistat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

Oseltamivir

Et begrenset antall kasuistikker tyder på at oseltamivir kan brukes av gravide. Risikoen med ubehandlet influensasykdom anses å være større

Osimertinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling

Oteracil

Se Cytostatika (Link)