Tabell O - Graviditet og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under graviditet
     
Obetikolsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Obinutuzumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist at behandling i fosterstadiet kan føre til sterk reduksjon av B-lymfocytter hos fosteret.

     
Ofatumumab 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon

     
Ofloksacin 

Se fluorokinoloner (Link)

     
Oksaliplatin

Se cytostatika (Link)

     
Oksazepam

Se benzodiazepiner (Link)

     
Okskarbazepin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Noen få kasuistikker, samt strukturell likhet med karbamazepin, har reist mistanke om teratogen effekt. Teratogent i dyreforsøk. Se antiepileptika (Link)

     
Oksybuprokain

Se lokalanestetika (Link)

     
Oksybutynin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Oksyklorokin (= hydroksyklorokin)

Se klorokin (Link)

     
Oksykodon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se opioidanalgetika (Link)

     
Oksymetazolin

Ingen holdepunkter for at bruk av slimhinneavsvellende nesedråper/nesespray medfører risiko for fosteret

     
Oksytetrasyklin

Se tetrasykliner (Link)

     
Oksytocin

Ingen kjent risiko

     
Oktreotid

Opplysninger mangler. Fordi sekresjon av veksthormon hemmes, kan påvirkning av fosteret ikke utelukkes

     
Olanzapin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antipsykotika (Link)

     
Olaparib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt. Virkningsmekanismen (hemning av PARP) tilsier også at bruk hos gravide må unngås.

     
Olmesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Olodaterol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Olopatadin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorberes i liten grad systemisk

     
Olsalazin

Opplysninger mangler. Se aminosalisylsyreforbindelser (Link)

     
Omalizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Omega-3-fettsyreestere

Normalt tilskudd, 1–2 g daglig, anbefales

     
Omeprazol

Se protonpumpehemmere (Link)

     
Ondansetron

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Opioidanalgetika

Kan fremkalle hypotoni («floppy infant syndrome»), respirasjonsdepresjon, nedsatt sugeevne eller gi lettere psykomotorisk påvirkning av det nyfødte barn. Brukt over lengre tid kan de gi abstinensreaksjoner etter fødselen. Uheldige effekter på fosterets sentralnervesystem og mentale utvikling kan ikke utelukkes Se også: Nasjonale retrningslinjer for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering [IS-1876] på www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/sider/default.aspx?kategori=Nasjonale+faglige+retningslinjer

     
Orfenadrin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Organiske nitrater

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Organo‑heparinoid (salve)

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Orlistat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Oseltamivir

Et begrenset antall kasuistikker tyder på at oseltamivir kan brukes av gravide. Risikoen med ubehandlet influensasykdom anses å være større

     
Osimertinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling

     
Oteracil

Se cytostatika(Link)