Graviditet og legemidler

Substanser — alfabetisk oversikt


LegemiddelDokumentasjon vedrørende bruk under graviditet
     
Abakavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist fosterskadelige effekter. Se antivirale midler (Link)

     
Abatacept

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Abciximab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Blødningsrisiko må tas i betraktning

     
ACE‑hemmere

Skal ikke brukes av gravide. Risiko for nyreskade hos fosteret (renal dysplasi), vekstrestriksjon og fosterdød, spesielt ved eksponering i 2. eller 3. trimester. Én studie har vist økt risiko for misdannelser ved bruk i første trimester, mens andre studier tyder på at risikoen ikke er større enn for andre antihypertensiva eller ved ubehandlet hypertensjon

     
Acetazolamid

Kan gi elektrolyttforstyrrelser i fosteret, se diuretika (Link) Se også karboanhydrasehemmere (Link)

     
Acetylcystein

Ingen holdepunkter for fosterskade

     
Acetylsalisylsyre

Se NSAID (Link)

     
Aciklovir

Prospektive studier av gravide eksponert i 1. trimester har ikke gitt holdepunkter for skadelige effekter på fosteret. Se også antivirale midler (Link)

     
Acitretin

Gir høy frekvens av en rekke ulike misdannelser bl.a. i sentralnervesystemet, ansikt og hjerte. Må seponeres to år før ev. graviditet pga. lang halveringstid for fosterskadelige metabolitter. Se retinoider (Link)

     
Actinomycin (= daktinomycin)

Se cytostatika (Link)

     
Adalimumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Uheldige effekter på immunresponser hos det nyfødte barn kan ikke utelukkes

     
Adapalen

Opplysninger mangler. Se retinoider (Link)

     
Adefovir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Adenosin

Endogen substans med kort plasmahalveringstid. Noen få kasuistikker har ikke vist skadelige effekter på fosteret

     
Adrenalin

Se adrenerge reseptoragonister (Link)

     
Adrenerge alfa-1-reseptorantagonister

Se alfa-1-reseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Adrenerge beta-2-reseptoragonister

Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Adrenerge betareseptorantagonister

Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Adrenerge reseptoragonister

Bruk av beta-2-reseptoragonister: se eget punkt. Kortvarig bruk av uspesifikke agonister i krisesituasjoner: Mangelfulle data

     
Afatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at afatinib ikke bør brukes av gravide.

     
Aflibercept

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk eksponering etter lokal applikasjon i øyet er lav. Ved systemisk bruk: Virkningsmekanismen tilsier risiko for skadelige effekter på fosteret. Det anbefales å bruke sikker prevensjon i 6 måneder etter seponering.

     
Akamprosat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Akarbose

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorberes i liten grad systemisk, men metabolitter kan absorberes i større grad. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Aklidinium

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Aksitinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos gravide. Dyreforsøk har vist reproduksjonstoksisk og teratogen effekt.

     
Albendazol

Bruk i første trimester bør unngås, da albendazol er teratogent hos forsøksdyr. Erfaring med bruk hos gravide tilsier at behandling i 2. og 3. trimester ikke medfører skadelige effekter

     
Aldosteronantagonister

Anbefales ikke brukt pga. risiko for endokrine bivirkninger. Se de enkelte virkestoffene

     
Alektinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling, og det er sett misdannelser hos dyr.

     
Alemtuzumab

Kontraindisert i svangerskap. Kan forårsake lymfocyttdeplesjon i fosteret

     
Alendronat

Se bisfosfonater (Link)

     
Alfa-1-, betareseptorantagonister, kombinerte

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se betareseptorantagonister (Link) og alfa-1-reseptorantagonister (Link)

     
Alfa-1-reseptorantagonister, adrenerge

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Alfakalsidol

Se vitamin D (Link)

     
Alfentanil

Se opioidanalgetika (Link)

     
Alfuzosin

Opplysninger mangler. Se alfa-1-reseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Alginat

Kan betraktes som trygt, absorberes i liten grad systemisk

     
Alimemazin

Se antihistaminer (Link)

     
Alirokumab

Se PCSK9-hemmere (Link)

     
Aliskiren

Skal ikke brukes av gravide, da andre legemidler som griper inn i renin-angiotensin-systemet er skadelige for fosteret

     
Alitretinoin 

Kontraindisert ved graviditet. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling og minst 1 måned etter avsluttet behandling. Se retinoider (Link)

     
Alkylerende cytostatika

Strukturelle misdannelser oppstår hos en stor del av fostre eksponert i 1. trimester. Mindre risiko i 2. og 3. trimester, men intrauterin vekstrestriksjon, prematuritet og beinmargsdepresjon forekommer hyppig. Se cytostatika (Link)

     
Alkylsulfonater

Se cytostatika (Link)

     
Allopurinol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Fosterskade er påvist i dyreforsøk

     
Almotriptan

Se 5-HT1-agonister (Link)

     
Alogliptin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link).

     
Alprazolam

Se benzodiazepiner (Link)

     
Alprostadil

Se prostaglandiner (Link)

     
Alteplase

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se trombolytiske midler (Link)

     
Altretamin

Se cytostatika (Link)

     
Amantadin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Ambrisentan

Kontraindisert ved graviditet. Teratogent i dyreforsøk. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon.

     
Amfetamin

Teratogene effekter er ikke påvist, men uheldig virkning på fosterets sentralnervesystem og mentale utvikling kan ikke utelukkes. Abstinens hos det nyfødte barnet er rapportert. Misbruk er også assosiert med intrauterin vekstrestriksjon og for tidlig fødsel, men blandingsmisbruk og andre risikoforhold kan bidra

     
Amfotericin B

Teratogene effekter er ikke rapportert. Generell toksisitet tilsier tilbakeholdenhet

     
Amilorid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se diuretika (Link)

     
Aminoeddiksyre (glysin)

Endogen substans, betraktes som trygt

     
Aminoglykosider

Bør unngås i 2. og 3. trimester pga. risiko for skade på fosterets 8. hjernenerve og døvhet. Må bare brukes i nødsfall, over kortest mulig tidsrom og med nøyaktig kontroll av plasmakonsentrasjonen

     
Aminopenicilliner

Se penicilliner (Link)

     
Aminosalisylsyreforbindelser

Sulfasalazin, se sulfonamider (Link) Begrenset erfaring med 5-ASA-forbindelser, men studier med mesalazin har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt

     
Amiodaron

Begrenset klinisk erfaring. Intrauterin vekstrestriksjon har vært rapportert, men kan skyldes underliggende sykdom og samtidig annen medikasjon. Risiko for utvikling av hypotyreose hos barnet

     
Amisulprid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Amitriptylin

Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Amlodipin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se kalsiumantagonister(Link)

     
Amoksicillin

Se penicilliner (Link)

     
Amoksicillin + klavulanat

Amoksicillin anses trygt å bruke under graviditet. Se penicilliner (Link) . Det foreligger mindre erfaring med bruk av klavulanat under graviditet.

     
Amorolfin

Opplysninger mangler. Liten systemisk absorpsjon ved lokal bruk tilsier at risiko er liten. Bør ikke brukes på store hudoverflater eller under okklusjon

     
Ampicillin

Se penicilliner (Link)

     
Amprenavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Amsakrin

Se cytostatika (Link)

     
Amylmetakresol

Betraktes som trygt.

     
Anagrelid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Anakinra

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Anastrozol

Opplysninger mangler

     
Androgener/anabole steroider

Kan forårsake virilisering av jentefostre

     
Angiotensin II‑reseptorantagonister

Har gitt lignende skader som ACE-hemmere i dyreforsøk og er derfor kontraindisert

     
Angiotensinkonverterende enzymhemmere

Se ACE-hemmere (Link)

     
Anidulafungin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Antacida

Absorberes i liten grad systemisk. Ingen holdepunkter for fosterskadelige effekter. Ansees som førstevalg til gravide

     
Antazolin

Se antihistaminer (Link)

     
Anthelmintika

Se de enkelte virkestoffene

     
Antiandrogener

Kan forårsake feminisering av guttefostre

     
Antidiabetika, perorale

Kan passere placenta og forårsake føtal hypoglykemi. Skal som hovedregel ikke brukes av gravide. Det har kommet tilstrekkelig sikkerhetsdokumentasjon til at mange har tatt i bruk metformin i behandling av gravide når livsstilsråd ikke er tilstrekkelig. De fleste studiene gjelder behandling i 2. og 3. trimester.

     
Antiepileptika

Bruk av antiepileptika under svangerskap krever særdeles omhyggelig overvåking fordi pasienten må fortsette behandlingen for å unngå anfall, samtidig som medisineringen må tilpasses for å redusere risikoen for skade på fosteret. Forekomsten av medfødte misdannelser er høyere hos barn av mødre som bruker antiepileptika (4–6 %) enn i den generelle befolkningen (2–3 %). Kombinasjon av flere antiepileptika øker risikoen. Foruten strukturelle misdannelser er det også mistanke om uheldige virkninger på fosterets sentralnervesystem og mentale utvikling, særlig når det gjelder valproat. Det finnes foreløpig lite informasjon om de nyere antiepileptika. Om mulig bør en bruke monoterapi og tilstrebe lavest mulig dosering og jevnest mulig serumkonsentrasjon. Men det er av største viktighet å opprettholde optimal kontroll av epileptiske anfall. Flere undersøkelser tyder på at folsyretilskudd beskytter fosteret mot nevralrørsdefekter. Både moren og barnet bør få vitamin K i forbindelse med fødselen for å beskytte mot koagulasjonsforstyrrelser og blødningsrisiko det første døgnet. Ved bruk av enzyminduserende antiepileptika anbefales også peroralt vitamin K-inntak de siste 4 ukene før termin. Se også de enkelte virkestoffene

     
Antihistaminer (H1‑antagonister)

Det er ingen holdepunkter for at antihistaminer er skadelige for fosteret

     
Antiinflammatoriske midler, ikke‑steroide

Se NSAID (Link)

     
Antikoagulantia, perorale

Kan gi diverse alvorlige misdannelser (f.eks. brusk- og knokkeldefekter med bl.a. hypoplastiske ansiktsforandringer) og fosterdød eller abort. Risiko for intrakranielle blødninger som gir misdannelser (bl.a. lokalisert cerebral atrofi, encefalocele) også i 2. og 3. trimester. Skal ikke brukes av gravide

     
Antikolinergika

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Antikolinerge midler gitt nær fødsel kan gi effekter på fosterets hjerterytme. For nyere antikolinergika mangler erfaring med bruk hos gravide

     
Antikolinesteraser

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Antimalariamidler

Selv om flere antimalariamidler kan være teratogene (se de enkelte virkestoffene), er malaria forbundet med større risiko for fosteret og fare for alvorlig sykdom hos moren. Gravide som ikke kan unngå opphold i malariaområder må gis profylakse, og oppstått malaria skal behandles med full intensitet

     
Antimetabolitter

Se cytostatika (Link)

     
Antimykotika

Unngå om mulig systemisk behandling av gravide. Se også de enkelte virkestoffene

     
Antipsykotika

Ingen holdepunkter for strukturelle misdannelser. Muligheten for at langvarig eksponering kan påvirke utviklingen av fosterets hjerne og mentale funksjoner kan ikke utelukkes. Ekstrapyramidale symptomer kan forekomme hos barnet ved behandling med høye doser i siste trimester

     
Antitrombin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Antitymocyttimmunglobulin (kanin)

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Antivirale midler

Data mangler for de fleste antivirale midler. Dette er toksiske virkestoffer (de fleste er mutagene og teratogene i forsøksdyr) som man bør være forsiktig med under graviditet, med mindre sterke indikasjoner foreligger. For aciklovir foreligger det imidlertid ingen holdepunkter for skadelige effekter. Ved nødvendig behandling, som ved HIV-infeksjon, vil man vanligvis kontinuere pågående effektive behandling, og midlene brukes også for å forhindre infeksjon av barnet. Systemiske effekter kan ikke utelukkes ved lokal bruk. Se også de enkelte virkestoffene

     
Anti‑Xa (lavmolekylært heparin)

Antas å ikke passere placenta. Klinisk erfaring mangler for nyere preparater innen denne gruppen

     
Antrasykliner

Se cytostatika (Link)

     
Apiksaban

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Apomorfin

Opplysninger mangler

     
Apraklonidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se adrenerge reseptoragonister (Link)

     
Apremilast

Skal ikke brukes av gravide fordi fosterdød er sett hos dyr ved eksponeringsnivåer som tilsvarer terapeutisk bruk hos mennesker.

     
Aprepitant

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk er mangelfulle

     
Argatroban

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Arginin

Endogen substans. Opplysninger mangler

     
Aripiprazol

Erfaring med bruk hos gravide er svært begrenset. Se antipsykotika (Link)

     
Aromatasehemmere

Opplysninger mangler

     
Artemeter

Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Dyreforsøk har vist embryotoksisk effekt. Se antimalariamidler (Link)

     
Artesunat

Erfaring med bruk i første trimester er begrenset. Teratogent i forsøksdyr. Bør unngås i første trimester dersom andre midler er effektive. Se antimalariamidler (Link)

     
Artikain

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se lokalanestetika (Link)

     
5‑ASA‑preparater

Se aminosalisylsyreforbindelser (Link)

     
Asenapin 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Asparaginase (= crisantaspase)

Se cytostatika (Link)

     
AT1‑reseptorantagonister

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Atazanavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Atenolol

Se betareseptorantagonister (Link)

     
Atezolizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

     
Atomoksetin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Atorvastatin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se statiner (Link)

     
Atosiban

Ingen holdepunkter for skadelige effekter på fosteret

     
Atovakvon

Opplysninger mangler

     
Atropin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antikolinergika (Link)

     
Auranofin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Aurotiomalat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist fosterskade

     
Avelumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt

     
Azacitidin

Se cytostatika (Link)

     
Azatioprin

Ved immunsuppressiv behandling er det ikke funnet sikre holdepunkter for økt misdannelsesfrekvens, men intrauterin vekstrestriksjon og svekket hematopoese er observert hos enkelte barn. Uheldige langtidseffekter på barnet kan ikke utelukkes. Se også cytostatika (Link)

     
Azelain

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Azelastin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk eksponering er minimal ved lokal bruk. Se antihistaminer (Link)

     
Azitromycin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men ingen holdepunkter for teratogen effekt

     
Aztreonam

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Bacillus Calmette-Guerin

Opplysninger mangler. Se vaksiner (Link)

     
Bacitracin

Absorberes i liten grad systemisk

     
Baklofen

Opplysninger mangler

     
Bambuterol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Barbital

Se barbiturater (Link)

     
Barbiturater

Kan påvirke det nyfødte barnet ved bruk nær fødselen («floppy infant syndrome» og abstinens er rapportert). Se også fenobarbital(Link)

     
Baricitinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Det er sett misdannelser hos dyr.

     
Bariumsulfat

Absorberes ikke systemisk.

     
Basiliximab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Bazedoksifen

Skal bare brukes etter menopausen. Kontraindisert til kvinner i fertil alder

     
BCG

Opplysninger mangler. Se vaksiner (Link)

     
Beklometason

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Beksaroten

Kontraindisert ved graviditet, fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under behandling og i minst en måned etter behandling. Menn som behandles bør bruke kondom i minst en måned etter seponering. Se retinoider (Link)

     
Bendamustin 

Se alkylerende cytostatika(Link)

     
Bendroflumetiazid

Se diuretika (Link)

     
Benralizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Benserazid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Benzatinpenicillin

Se penicilliner (Link)

     
Benzodiazepiner

Risiko ved bruk av enkeltdoser anses som liten. Mens enkelte rapporter har reist mistanke om at diazepam brukt i 1. trimester øker risikoen for leppe-ganespalte og et syndrom med både psykomotorisk retardasjon og strukturelle misdannelser (bl.a. ansikt) hos barn av mødre som har brukt høye doser benzodiazepiner (særlig diazepam og oksazepam) i svangerskapet, har andre analyser av større materialer ikke bekreftet disse funnene. De tyder på at det beskrevne syndromet delvis kan forklares på andre måter, bl.a. ved samtidig alkoholforbruk. Langvarig bruk og høye doser bør unngås. Midlene akkumuleres i fosteret og kan påvirke barnet etter fødselen («floppy infant syndrome») eller forårsake abstinens. Det er uavklart om bruk under svangerskapet kan ha uheldige virkninger på fosterets sentralnervesystem og mentale utvikling.

     
Benzokain

Se lokalanestetika (Link)

     
Benzoylperoksid

Opplysninger mangler

     
Benztropin

Opplysninger mangler, se antikolinergika (Link)

     
Benzydamin

Svært lavt systemisk opptak tilsier lav risiko

     
Benzylbenzoat

Opplysninger mangler

     
Benzylpenicillin

Se penicilliner (Link)

     
Beta-2-reseptoragonister, adrenerge

Det er ikke funnet holdepunkter for fosterskade, men eksisterende data er sparsomme. Virker rihemmende. Systemisk tilførsel kan utsette starten av fødselen

     
Betaksolol

Se betareseptorantagonister (Link)

     
Betalaktamantibiotika

Kan ansees for å være trygge, med visse reservasjoner for enkelte nyere virkestoffer der klinisk erfaring er begrenset. Se også de enkelte virkestoffene

     
Betametason

Se glukokortikoider (Link)

     
Betareseptorantagonister, adrenerge

Ved bruk gjennom store deler av svangerskapet kan neonatal hypoglykemi og intrauterin vekstrestriksjon opptre. Behandling av preeklampsi eller alvorlig hypertensjon i siste trimester synes ikke å medføre risiko for skadelige effekter, bortsett fra forbigående lett bradykardi. Ved bruk av øyedråper er systemisk eksponering lav, men systemiske bivirkninger er likevel rapportert

     
Bevacizumab

Kontraindisert ved graviditet. Teratogent i forsøksdyr. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon i minst 6 måneder etter seponering

     
Bezlotoksumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Antistoffet binder seg til C. difficile-toksin B, uten annen aktivitet hos mennesker.

     
Bicalutamid

Se antiandrogener (Link)

     
Bifonazol

Absorberes i liten grad systemisk ved lokal bruk

     
Biguanidderivater

Se metformin(Link)

     
Bilastin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Bimatoprost

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Biperiden

Opplysninger mangler. Se antikolinergika (Link)

     
Bisakodyl

Se laksantia (Link)

     
Bisfosfonater

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Bisfosfonater kan gjennom sin farmakologiske effekt, med påvirkning av kalsiumhomeostasen, medføre en mulig risiko for fosteret og/eller det nyfødte barnet. Bør ikke brukes ved graviditet

     
Bisoprolol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se betareseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Bivalirudin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Bleomycin

Se cytostatika (Link)

     
Boceprevir

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Bortezomid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Menn og kvinner i fertil alder bør bruke sikker prevensjon under behandling og i 3 måneder etter avsluttet behandling

     
Bosentan

Kontraindisert ved graviditet. Teratogent i dyreforsøk

     
Bosutinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at bosutinib ikke bør brukes av gravide.

     
Botulinumtoksin

Opplysninger mangler

     
Brentuksimab vedotin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Bretylium

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Risiko for hypotensjon og føtal hypoksi og bradykardi

     
Brimonidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Brinzolamid

Se karboanhydrasehemmere (Link); Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Brivaracetam

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Brodalumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig immunsuppressiv effekt.

     
Bromfenak

Lav systemisk eksponering ved bruk av øyedråper. Se NSAID(Link)

     
Bromheksin

Ingen kjent risiko

     
Bromokriptin

Ingen holdepunkter for fosterskade. Ved behandling av hyperprolaktinemi er det vanlig å seponere ved inntruffet graviditet, med mindre det foreligger makroprolaktinomer

     
Bronkolytika, adrenerge

Se adrenerge reseptoragonister (Link) og beta-2-reseptoragonister (Link)

     
Budesonid

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Bumetanid

Se diuretika (Link)

     
Bupivakain

Se lokalanestetika (Link)

     
Buprenorfin

Se opioidanalgetika (Link)

     
Bupropion

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Buserelin

Se GnRH-analoger (Link)

     
Buspiron

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Busulfan

Se cytostatika (Link)

     
Butylskopolamin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Antikolinerge midler gitt nær fødsel kan gi effekter på fosterets hjerterytme

     
C1-esterasehemmer

Opplysninger mangler

     
Canakinumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Cannabidiol

Se nabiksimoler (Link)

     
Cannabinoider

Se nabiksimoler (Link)

     
Caspofungin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Cefaleksin

Se cefalosporiner (Link)

     
Cefalosporiner

Generelt ansees cefalosporiner som trygge. Klinisk erfaring er begrenset med nyere preparater

     
Cefalotin

Se cefalosporiner (Link)

     
Cefazolin

Se cefalosporiner (Link)

     
Cefepim

Opplysninger mangler. Se cefalosporiner (Link)

     
Cefiksim

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se cefalosporiner (Link)

     
Cefotaksim

Se cefalosporiner (Link)

     
Ceftarolin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Ceftazidim

Se cefalosporiner (Link)

     
Ceftriakson

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se cefalosporiner (Link)

     
Cefuroksim

Se cefalosporiner (Link)

     
Celekoksib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade. Se NSAID (Link)

     
Cenegermin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Ubetydelig systemisk opptak tilsier lav risiko.

     
Ceritinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

     
Certolizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Uheldige effekter på immunresponser i det nyfødte barnet kan ikke utelukkes

     
Cetirizin

Se antihistaminer (Link)

     
Cetrorelix

Se GnRH-analoger (Link)

     
Cetuximab

Opplysninger mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig risiko for teratogen effekt

     
Cetylpyridin

Opplysninger mangler, men kan antas å absorberes i liten grad systemisk ved lokal bruk

     
Cidofovir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Ciklesonid

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Ciklopiroks

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Absorberes i liten grad systemisk og kan derfor benyttes

     
Ciklosporin

Misdannelser er ikke påvist. Det foreligger rapporter om økt forekomst av spontanaborter og veksthemning, men årsakssammenhengen er uklar, pga. den underliggende sykdommen og samtidig annen legemiddelbruk.

     
Cilastatin

Opplysninger mangler

     
Cimetidin

Se H2-antagonister (Link)

     
Cinacalcet

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Ciprofloksacin

Se fluorokinoloner (Link)

     
Cisatrakurium

Opplysninger mangler

     
Cisplatin

Se cytostatika (Link)

     
Citalopram

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Se SSRI (Link)

     
COMT-hemmere

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Conestat alfa 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Crisantaspase

Se cytostatika (Link)

     
Cyanokobalamin (= vitamin B12)

Ingen kjent risiko

     
Cyproteron

Kan ha feminiserende effekt på guttefostre

     
Cytarabin

Se cytostatika (Link)

         
Cytostatika
 • Kreftbehandling: Er skadelige for fosteret, særlig i 1. trimester. Det er beskrevet flere typer misdannelser, foruten intrauterin vekstrestriksjon og abort. I dyreforsøk har alle undersøkte cytostatika vist seg å være teratogene. Hvor stor risiko de ulike cytostatika (og kombinasjoner av disse) representerer, er vanskelig å avgjøre, fordi det er relativt få gravide kvinner som er behandlet med disse legemidlene. Ved behandling i 2. og 3. trimester er risikoen mindre, og det ser ut til at de fleste kvinner da føder velskapte barn. Imidlertid foreligger det hyppig intrauterin vekstrestriksjon, prematuritet og beinmargsdepresjon, og man kan ikke se bort fra muligheten for at det kan oppstå skader som er vanskelige å diagnostisere

 • Immunsuppresjon: Risiko for teratogen effekt er sannsynligvis mindre ved de lavere doser av cytostatika som benyttes ved immunsuppresjon. Azatioprin er best undersøkt og synes å være forholdsvist trygt. Det er mindre data for immunsuppressiv behandling med andre cytostatika, men siden disse er teratogene i høyere doser bør de unngås helt under svangerskapet

     
Dabigatran

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dabrafenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt.

     
Dakarbazin

Se cytostatika (Link)

     
Daklatasvir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist embryotoksisk og teratogen effekt.

     
Daklizumab

Opplysninger mangler

     
Daktinomycin

Se cytostatika (Link)

     
Dalteparin

Passerer ikke placenta og kan derfor brukes. Se hepariner (Link)

     
Danaparoid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se hepariner (Link)

     
Danazol

Kan føre til virilisering av jentefostre

     
Dantrolen

Opplysninger mangler

     
Dapaglifozin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetike, perorale (Link)

     
Dapson

Ingen holdepunkter for fosterskade, men pga. toksisiteten bør det bare brukes på strenge indikasjoner

     
Daptomycin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Darbepoetin alfa

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Darifenacin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Darunavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Darvadstrocel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dasabuvir

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dasatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade. Virkningsmekanismen tilsier at dasatinib ikke bør brukes av gravide

     
Daunorubicin

Se alkylerende cytostatika (Link)

     
Deferipron

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon. Teratogent i forsøksdyr

     
Defibrotid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Degarelix

Ingen indikasjon for bruk hos kvinner

     
Deksametason

Se glukokortikoider (Link)

     
Deksibuprofen

Se NSAID (Link)

     
Deksklorfeniramin

Se antihistaminer (Link)

     
Deksmedetomidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Deksrazoksan

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt

     
Dekstraner

Risiko for anafylaktisk reaksjon hos moren

     
Dekstropropoksyfen

Se opioidanalgetika (Link)

     
Dekvalin

Opplysninger mangler

     
Denosumab 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Deoksykolsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Desfluran

Opplysninger mangler. Se halogenerte inhalasjonsanestetika (Link)

     
Desloratadin

Se antihistaminer(Link)

     
Desmopressin

Klinisk erfaring er begrenset

     
Desogestrel

Se p-piller (Link)

     
Desoksymetason

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Desonid

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Diatrizoinsyre

Absorberes i liten grad systemisk. Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Diazepam

Se benzodiazepiner (Link)

     
Dibrompropamidin

Absorberes i liten grad ved applikasjon på huden

     
Didanosin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Diemal

Se barbiturater (Link)

     
Dienogest 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se gestagener (Link)

     
Digitalisglykosider

Ingen holdepunkter for fosterskade

     
Digitoksin

Ingen holdepunkter for fosterskade

     
Digoksin

Ingen holdepunkter for fosterskade

     
Dihydralazin

Ingen holdepunkter for fosterskade

     
Dihydroartemisinin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dihydroartemisinin er teratogent hos forsøksdyr. Se antimalariamidler(Link)

     
Dihydropyridiner

Se kalsiumantagonister(Link)

     
Diklofenak

Se NSAID (Link)

     
Dikloksacillin

Se penicilliner (Link)

     
Diklorbenzylalkohol

Betraktes som trygt.

     
Dikumarol

Se antikoagulantia, perorale (Link)

     
Diloxanid

Opplysninger mangler

     
Diltiazem

Teratogent i forsøksdyr. På bakgrunn av rapporter om eksponering i 1. trimester kan risiko for teratogen effekt hos mennesker ikke utelukkes. Se kalsiumantagonister(Link)

     
Dimetylfumarat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Dinatriumgadoteksinsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dinitrogenoksid

Yrkesbetinget eksponering for høye konsentrasjoner over lang tid kan redusere fertilitet hos kvinner. Misbruk kan gi nevropati av lignende type som ved vitamin B12-mangel. Ved overholdelse av administrative normer for lystgasseksponering er det ikke holdepunkter for skadelige effekter

     
Dinoproston

Se prostaglandiner (Link)

     
Dipivefrin

Se adrenerge reseptoragonister (Link)

     
Dipyridamol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Disopyramid

Opplysninger mangler

     
Disulfiram

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Bør ikke brukes, da kasuistikker har reist mistanke om økt misdannelsesfrekvens

     
Ditranol

Kan brukes av gravide

     
Diuretika

Diuretika kan gi væske- og elektrolyttforstyrrelser som i uttalte tilfeller kan true placental sirkulasjon og forstyrre fosterets elektrolyttbalanse. Ved de lave doser som i dag anbefales, kan det ikke påvises noen ugunstig effekt på fosteret. Diuretika skal ikke brukes ved preeklampsi (hypovolemisk) eller der det er mistanke om vekstrestriksjon.

     
Dixantogen

Opplysninger mangler

     
Dobutamin

Opplysninger mangler

     
Docetaxel

Se cytostatika (Link)

     
Doksepin

Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Doksorubicin

Se cytostatika (Link)

     
Doksylamin

Har vært i utstrakt bruk ved svangerskapskvalme. Ingen holdepunkter for fosterskadelig effekt. Se antihistaminer, første generasjon (Link)

     
Doksysyklin

Se tetrasykliner (Link)

     
Dolutegravir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.

     
Domperidon

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.

     
Donepezil

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dopamin

Opplysninger mangler

     
Dopaminagonister

Ingen holdepunkter for teratogen effekt av bromokriptin. Begrenset erfaring med nyere virkestoffer

     
Dopaminergika

Se dopaminagonister (Link)

     
Doripenem

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dornase alfa

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dorzolamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Doxazosin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Dronedaron

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist mulig teratogen effekt

     
Droperidol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men tilgjengelige data gir ikke holdepunkter for teratogen effekt

     
Drospirenon

Se gestagener (Link) og p-piller (Link)

     
Dulaglutid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Duloksetin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Mulighet for seponeringssymptomer hos det nyfødte barnet ved bruk nær termin. Se SNRI (Link)

     
Dutasterid

Opplysninger mangler. Se antiandrogener (Link)

     
Ebastin

Se antihistaminer (Link)

     
Edoksaban

Pga. risiko for blødning anses det å foreligge potensial for fosterskadelig effekt. Edoksaban bør derfor ikke brukes av gravide.

     
Edrofonium

Begrenset klinisk bruk har ikke gitt holdepunkter for skadelige effekter

     
Efavirenz

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Teratogent i ape. Frarådes brukt i første trimester. Se antivirale midler (Link)

     
Efedrin

Se adrenerge reseptoragonister (Link)

     
Eflornitin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Lav systemisk eksponering

     
Ekonazol

Ingen kjent risiko ved lokal bruk

     
Eksemestan

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Eksenatid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Eletriptan

Se 5-HT1-agonister (Link)

     
Eltrombopag 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Eluksadolin

Erfaring med bruk hos gravide mangler, men systemisk absorpsjon er svært liten

     
Elvitegravir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Emedastin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk eksponering minimal ved lokal bruk. Se antihistaminer (Link)

     
Emepron

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antikolinergika (Link)

     
Empaglifozin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se perorale antidiabetika (Link).

     
Emtricitabin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Enalapril

Se ACE-hemmere (Link)

     
Enfuvirtide

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Enoksaparin

Passerer ikke placenta og kan derfor brukes. Se hepariner (Link)

     
Entakapon

Se COMT-hemmere (Link)

     
Entekavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Epipodofyllotoksiner

Se cytostatika (Link)

     
Epirubicin

Se cytostatika (Link)

     
Eplerenon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se aldosteronantagonister (Link)

     
Epoetin (= erytropoietin)

Opplysninger mangler

     
Epoprostenol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se prostasykliner (Link)

     
Eprosartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Eptacog alfa (= faktor VIIa)

Opplysninger mangler

     
Eptifibatid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Blødningsrisiko bør tas i betraktning

     
Ergokalsiferol

Se vitamin D (Link)

     
Ergotamin

Kan forårsake uteruskontraksjoner. Er kontraindisert under graviditet

     
Eribulin

Se cytostatika(Link)

     
Erlotinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av gravide

     
Ertapenem

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Ertugliflozin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se perorale antidiabetika (Link)

     
Erytromycin

Nye data tyder ikke på økt risiko for misdannelser. Om mulig anbefales alternativt antibiotikum i første trimester fordi en tidligere undersøkelse fant en mulig økt risiko for kardiovaskulære misdannelser.

     
Erytropoietin

Se epoetin(Link)

     
Escitalopram

Se citalopram(Link) og SSRI (Link)

     
Esketamin

Se ketamin (Link)

     
Eslikarbazepin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Esmolol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Kan gi hypotensjon og føtal hypoksi, ev. neonatal bradykardi og hypotensjon ved bruk nær fødselen

     
Esomeprazol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se protonpumpehemmere (Link)

     
Estramustin

Se cytostatika (Link)

     
Etambutol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men ingen holdepunkter for fosterskade

     
Etanercept

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Etanol

Stort alkoholforbruk (over 60 g/dag) kan gi føtalt alkoholsyndrom med vekstrestriksjon, hyppige misdannelser, særlig ansiktsanomalier, og mental retardasjon. Mindre skader etter lavere inntak er vanskeligere å påvise, men kan ikke utelukkes. Noen sikker nedre grense er ikke kjent, og gravide kvinner bør ikke drikke alkohol

     
Etelkalsetid

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Etidronat

Se bisfosfonater (Link)

     
Etilefrin

Ingen kjent risiko

     
Etinyløstradiol

Se p-piller (Link)

     
Etonogestrel

Se gestagener (Link)

     
Etoposid

Se cytostatika (Link)

     
Etorikoksib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se NSAID (Link)

     
Etosuksimid

Se antiepileptika (Link)

     
Etravirin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Etylmorfin

Se opioidanalgetika (Link)

     
Everolimus

Erfaring med bruk i svangerskapet er svært begrenset. Virkningsmekanismen tilsier risiko for toksiske effekter på fosteret

     
Evolokumab

Se PCSK9-hemmere (Link)

     
Ezetimib

Klinisk erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Faktor VIII inhibitor bypass

Opplysninger mangler

     
Famciklovir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Famotidin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se H2-antagonister (Link)

     
Fampridin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Febuksostat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Feksofenadin

Se antihistaminer (Link)

     
Felbamat

Opplysninger mangler. Pga. mulig risiko for beinmargsdepresjon hos foster bør preparatet ikke gis til gravide. Se også antiepileptika (Link)

     
Felodipin

Se kalsiumantagonister(Link).

     
Fenazon

Ingen kjent risiko

     
Fenelzin

Opplysninger mangler. Se MAOH (Link)

     
Fenobarbital

Økt risiko for misdannelser, blødninger ved fødselen og abstinens. Se antiepileptika (Link)

     
Fenofibrat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Fenoksymetylpenicillin

Se penicilliner (Link)

     
Fenoterol

Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Fentanyl

Se opioidanalgetika (Link)

     
Fentiaziner

Se antipsykotika (Link)

     
Fenylefrin

Se adrenerge reseptoragonister (Link)

     
Fenylindandion

Se antikoagulantia, perorale (Link)

     
Fenylpropanolamin

Bør ikke brukes pga. mistanke om økt misdannelsesfrekvens

     
Fenytoin

Økt risiko for misdannelser og mindre anomalier. Ansiktsforandringer, fingeranomalier, i en del tilfeller hjertedefekter, vekstrestriksjon og svekket mental utvikling. Se antiepileptika (Link)

     
Ferumoksytol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Fesoterodin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Fibrater

Opplysninger mangler. Fordi kolesterol og andre produkter i kolesterolsyntesen er nødvendige for fosterutviklingen, kan risiko for skadelige effekter på fosteret ikke utelukkes

     
Fibrinogen 

Opplysninger mangler

     
Fidaksomicin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorberes i liten grad systemisk

     
Filgrastim

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Finasterid

Se antiandrogener (Link)

     
Fingolimod

Teratogent hos forøksdyr. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon i minst 2 måneder etter seponering

     
Flekainid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist økt forekomst av skjelettmisdannelser

     
Fludarabin

Se cytostatika (Link)

     
Fludrokortison

Opplysninger mangler

     
Flufenazin

Se antipsykotika (Link)

     
Flukonazol

Det er ikke holdepunkter for teratogene effekter ved bruk av standarddoser (< 200 mg/dag), men en observasjonsstudie har antydet en økt risiko for spontanabort hos kvinner som behandles med flukonazol under 1. trimester. Kasuistikker har reist mistanke om fosterskade ved langvarig bruk av høye doser (400 mg/dag eller høyere)

     
Flumazenil

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Flumetason

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Flunitrazepam

Se benzodiazepiner (Link)

     
Fluocinolon

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Fluocinonid

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Fluoksetin

Se SSRI (Link)

     
Fluorescein

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Fluorid/fluor

Lokal fluorprofylakse anbefales

     
Fluorokinoloner

Ingen holdepunkter for fosterskade, men sparsomme data. I dyreforsøk er det observert varierende embryo-/føtotoksiske effekter, samt degenerasjon av leddbrusk i voksende ungdyr

     
Fluorouracil

Se cytostatika (Link)

     
Flupentiksol

Se antipsykotika (Link)

     
Flurbiprofen

Se NSAID (Link)

     
Flutamid

Se antiandrogener (Link)

     
Flutikason

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Fluvastatin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se statiner (Link)

     
Fluvoksamin

Se SSRI (Link)

     
Folat

Se folsyre(Link)

     
Folinat

Opplysninger mangler

     
Follitropin

Opplysninger mangler

     
Folsyre

Flere undersøkelser tyder på at folsyretilskudd beskytter fosteret mot nevralrørsdefekter

     
Folsyreantagonister

Kan gi strukturelle misdannelser. Se metotreksat(Link) og cytostatika (Link)

     
Fomepizol

Opplysninger mangler

     
Fondaparinuks

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Formoterol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Fosamprenavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Fosaprepitant

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Foscarnet

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Fosfomycin

Eksisterende erfaring med peroral behandling av gravide med urinveisinfeksjon tilsier lav risiko.

     
Framycetin (hud)

Se aminoglykosider (Link)

     
Frovatriptan

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Fulvestrant

Kontraindisert ved graviditet. Dyreforsøk har vist risiko for fosterskade

     
Furosemid

Se diuretika (Link)

     
Fusidin

Kan fortrenge bilirubin fra proteiner og øke risiko for kjerneikterus. Dette tilsier tilbakeholdenhet ved systemisk behandling i siste del av svangerskapet

     
Fysostigmin

Opplysninger mangler

     
Fytomenadion (= vitamin K1)

Se vitamin K (Link)

     
Gabapentin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antiepileptika (Link)

     
Gadobenat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Gadodiamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Gadopentetat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Gadoteridol

Opplysninger mangler

     
Gadotersyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Gadoversetamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Galaktoseagglomerater

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Galantamin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Ganciklovir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Prekliniske studier har vist teratogene, mutagene og karsinogene effekter. Både menn og kvinner bør anvende prevensjonsmidler under behandling. Se antivirale midler (Link)

     
Ganirelix

Se GnRH-analoger (Link)

     
Gefitinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av gravide

     
Gemcitabin

Se cytostatika (Link)

     
Gemeprost

Se prostaglandiner (Link)

     
Gemfibrozil

Se fibrater (Link)

     
Gentamicin

Se aminoglykosider (Link)

     
Gestagener

Enkelte gestagener (etisteron, noretisteron) har vært assosiert med virilisering av genitalia i jentefostre, spesielt ved bruk av høye doser. Hypospadi har også vært rapportert, men årsakssammenhengen er ikke sikker. Det er ingen holdepunkter for at gestagener i de doser som inngår i hormonelle antikonsepsjonsmidler medfører risiko for skadelige effekter. Se p-piller (Link)

     
Gimeracil

Se cytostatika(Link)

     
Glatirameracetat

Opplysninger mangler

     
Glibenklamid

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Glimepirid

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Glipizid

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Glukagon

Ingen kjent risiko ved bruk under graviditet

         
Glukokortikoider
 • Systemisk bruk: Moderate doser kan gi lett vekstrestriksjon hos fosteret, men det er ikke dokumentert fosterskade hos mennesker. Gravide som er avhengige av glukokortikoider pga. sin sykdom, må fortsette behandlingen. Binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet er rapportert ved bruk av høye doser av potente glukokortikoider mot slutten av svangerskapet, men dette synes å være en lett, reversibel og ufarlig effekt

 • Lokal bruk: Det er ingen grunn til å fraråde nødvendig lokal bruk

     
Glukosamin

Opplysninger mangler, men det er trolig liten risiko

     
Glykopyrron

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antikolinergika (Link)

     
Glyseroltrinitrat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Glysin (= aminoeddiksyre)

Endogen substans. Opplysninger mangler

     
GnRH‑analoger

Kontraindisert ved graviditet. Ved agonisteksponering i de første ukene av svangerskapet synes det ikke å være økt risiko for misdannelser eller abort, men dette spørsmålet er ikke endelig avklart

     
Golimumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Uheldige effekter på immunresponsen i det nyfødte barn kan ikke utelukkes

     
Gonadotropiner

Opplysninger mangler

     
Gonadotropinfrisettende hormoner

Se GnRH-analoger (Link)

     
Goserelin

Se GnRH-analoger (Link)

     
Gramicidin

Systemisk eksponering antas å være minimal

     
Granisetron

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se 5-HT3-antagonister (Link)

     
Guanetidin

Opplysninger mangler. Kan redusere placentaperfusjon

     
Guanfacin

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
H1‑antagonister

Se antihistaminer (Link)

     
H2‑antagonister

Ingen holdepunkter for teratogen effekt Det er størst erfaring med ranitidin

     
Halogenerte inhalasjonsanestetika

Liten risiko ved mindre kirurgiske inngrep i svangerskapet. Yrkesmessig eksponering er mistenkt for å forårsake abort og fosterskade. Dette er ikke bekreftet av nyere studier, men forsiktighet tilrådes

     
Haloperidol

Se antipsykotika (Link)

     
Hemearginat

Opplysninger mangler

     
Hepariner

Passerer ikke placenta, kan derfor benyttes til gravide. For de fleste lavmolekylære hepariner mangler kliniske studier med gravide

     
Hetastivelse

Anafylaktiske reaksjoner kan forekomme

     
Hexametylmelamin (= altretamin)

Se cytostatika (Link)

     
Hexaminolevulinat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Histamin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Histamin H1‑antagonister

Se antihistaminer (Link)

     
Histamin H2-antagonister

Se H2-antagonister(Link)

     
Histrelin 

Ikke godkjent for bruk hos kvinner. Se GnRH-analoger (Link)

     
HMG‑CoA‑reduktase

Se statiner (Link)

     
Homatropin

Se antikolinergika (Link)

     
5‑HT1‑agonister

Ingen holdepunkter for teratogen effekt Det er mest erfaring med sumatriptan

     
5‑HT3‑antagonister

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. For ondansetron er det ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Hydralazin

Ingen kjent risiko i siste trimester. Bør unngås i 1. trimester pga. mutagene effekter in vitro

     
Hydrogenperoksid

Opplysninger mangler

     
Hydroklortiazid

Se diuretika (Link)

     
Hydrokodon

Se opioidanalgetika (Link)

     
Hydrokortison

Se glukokortikoider (Link)

     
Hydroksokobalamin (vitamin B12)

Kan betraktes som trygt

     
Hydroksyklorokin

Se klorokin (Link)

     
Hydroksyurea

Se cytostatika (Link)

     
Hydroksyzin

Se antihistaminer (Link)

     
Hydromorfon

Erfaring med bruk i første trimester mangler. Se opioidanalgetika (Link)

     
Hyoscyamin

Se antikolinergika (Link)

     
Ibandronat

Se bisfosfonater (Link)

     
Ibrutinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogene effekter.

     
Ibuprofen

Se NSAID (Link)

     
Ibutilid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogene effekter.

     
Icatibant

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Idarubicin

Se cytostatika (Link)

     
Idarusizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Bindes selektivt til dabigatran. Ingen kjent biologisk aktivitet i mennesker.

     
Idebenon

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Idelalisib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt.

     
Ifosfamid

Se cytostatika (Link)

     
Ikke‑steroide antiinflammatoriske midler

Se NSAID (Link)

     
Iloprost

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se prostasykliner (Link)

     
Imatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade

     
Imidazolderivater

Det er ingen holdepunkter for at lokalbehandling av vaginale infeksjoner medfører risiko. Systemisk behandling bør unngås, da kasuistikker har reist mistanke om teratogene effekter. Se også de enkelte virkestoffene

     
Imipenem

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Imiquimod

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Immunglobuliner

Ingen kjent risiko

     
Indakaterol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Indinavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Indometacin

Se NSAID (Link)

     
Infliksimab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Uheldige effekter på immunresponser i det nyfødte barn kan ikke utelukkes

     
Ingenolmebutat

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Lav systemisk eksponering

     
Inhalasjonsanestetika

Se halogenerte inhalasjonsanestetika (Link)

     
Inhalasjonsglukokortikoider

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Inotuzumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling.

     
Insulin

Ansees som trygt

     
Interferon alfa

Enkeltkasuistikker hos gravide har ikke gitt holdepunkter for økt risiko. Forsiktighet tilrådes. Høye doser har ført til abort hos aper

     
Interferon beta

Spontanaborter er rapportert i en klinisk studie blant gravide med multippel sklerose. Høye doser har ført til abort hos aper

     
Interferon gamma

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Iobitridol

Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Iodixanol

Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Iomeprol

Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Ipilimumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. IgG passerer placenta

     
Ipratropium

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antikolinergika (Link)

     
Irbesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Irinotekan

Se cytostatika (Link)

     
Isavukonazol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Isofluran

Se halogenerte inhalasjonsanestetika (Link)

     
Isoniazid

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Ved behandling av gravide bør det gis tilskudd med pyridoksin

     
Isoprenalin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se adrenerge reseptoragonister (Link) og beta-2-reseptoragonister (Link)

     
Isosorbidmono‑ og dinitrat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Isotretinoin

Er svært teratogent (misdannelser i sentralnervesystemet, ansikt og hjerte). Må seponeres minst 1 måned før planlagt graviditet. Se retinoider (Link)

     
Isradipin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Itrakonazol

Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Bør unngås i første trimester. Dyreforsøk har vist fosterskade

     
Ivabradin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent hos dyr.

     
Ivakaftor

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Ivermectin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Bør unngås i første trimester

     
Jern

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Jern III-verdig til parenteral administrasjon

Det finnes ingen velkontrollerte studier med bruk hos gravide. Bør unngås i første trimester

     
Jodofor/jod

Antas ikke å absorberes systemisk i nevneverdig grad

     
Joheksol

Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Jopromid

Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Joxaglinsyre

Se røntgenkontrastmidler (Link)

     
Kabazitaxel

Se cytostatika (Link)

     
Kabergolin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men ingen holdepunkter for teratogen effekt. Se dopaminagonister (Link)

     
Kalium‑, magnesiumsparende diuretika

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Kalsipotriol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se vitamin D (Link)

     
Kalsitonin

Opplysninger mangler

     
Kalsitriol

Se vitamin D (Link)

     
Kalsiumantagonister

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men de data som finnes har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt. Kalsiumantagonister kan hemme uteruskontraksjoner. I dyreforsøk har flere kalsiumantagonister gitt embryotoksiske og/eller teratogene effekter, i hovedsak distale skjelettmisdannelser

     
Kanagliflozin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se perorale antidiabetika (Link)

     
Kandesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Kanrenoat

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. endokrine bivirkninger (antiandrogen effekt)

     
Kapecitabin

Se cytostatika (Link)

     
Kapsaicin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Kaptopril

Se ACE-hemmere (Link)

     
Karbakolin

Opplysninger mangler

     
Karbamazepin

Kan gi fosterskade, delvis av lignende type som fenytoin, men også nevralrørsdefekter (0,5–1 %). Se antiepileptika (Link)

     
Karbapenemer

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Karbetocin

Kontraindisert ved graviditet

     
Karbidopa

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Karbimazol

Mistanke om teratogene effekter, spesielt etter bruk av høye doser i 1. trimester. Kan også påvirke thyreoidea hos fosteret

     
Karboanhydrasehemmere

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har vist teratogen effekt i dyreforsøk. Systemisk bruk bør unngås. Øyedråper gir lave plasmakonsentrasjoner som ikke forventes å gi systemiske effekter

     
Karbohydratantibiotika

Se de enkelte virkestoffene

     
Karboplatin

Se cytostatika (Link)

     
Karfilzomib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

     
Kariprazin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Det er sett misdannelser hos dyr. Se Antipsykotika (Link) .

     
Karisoprodol

Opplysninger mangler

     
Karvedilol

Opplysninger mangler. Betablokade kan gi bradykardi hos det nyfødte barnet

     
Ketamin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Mulig doseavhengig toksisitet hos nyfødte ved bruk tett opp mot fødsel

     
Ketobemidon

Se opioidanalgetika (Link)

     
Ketokonazol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har gitt fosterskade i dyreforsøk. Systemisk bruk bør unngås

     
Ketoprofen

Se NSAID (Link)

     
Ketorolac

Se NSAID (Link)

     
Ketotifen

Se antihistaminer (Link)

     
Kinin

Brukt i toksiske doser har det gitt fosterskade, inklusive defekter i øye og øre. Neppe teratogent i terapeutiske doser, men bør helst unngås

     
Kinoloner

Se fluorokinoloner (Link)

     
Kladribin

Se Cytostatika (Link)

     
Klaritromycin

Begrenset erfaring tilsier forsiktighet med bruk i første trimester

     
Klavulanat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Klindamycin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt

     
Klobazam

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Klobetasol

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

     
Klodronat

Se bisfosfonater (Link)

     
Klofarabin

Se cytostatika (Link)

     
Kloksacillin

Se penicilliner (Link)

     
Klometiazol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Klomifen

Kontraindisert. Dyreforsøk og kasuistikker har vist misdannelser og fosterdød ved bruk av høye doser

     
Klomipramin

Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Klonazepam

Se benzodiazepiner (Link)

     
Klonidin

Ingen kjent risiko

     
Klopidogrel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Klorambucil

Se cytostatika (Link)

     
Kloramfenikol

Ansees ikke å være fosterskadelig hos menneske, selv om enkelte dyreforsøk har vist teratogen effekt. Kan forårsake «grey baby syndrome» hos nyfødte og bør derfor ikke brukes systemisk i siste del av svangerskapet

     
Klorheksidin

Til lokal bruk. Ingen kjent risiko

     
Klorokin

Trolig liten eller ingen risiko ved doser som er vanlige ved malariaprofylakse, i alle deler av svangerskapet. Se antimalariamidler (Link) Enkelte rapporter om cochleo-vestibulær skade og retinopati ved høyere doser som brukes ved revmatologiske tilstander

     
Klorpromazin

Se antipsykotika (Link)

     
Klorprotiksen

Se antipsykotika (Link)

     
Klorsyklizin

Se antihistaminer (Link)

     
Klortetrasyklin

Se tetrasykliner (Link)

     
Klotrimazol (hud‑ og gynekologisk bruk)

Lokal bruk er ikke forbundet med skadelige effekter

     
Klozapin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Tilbakeholdenhet anbefales pga. beinmargstoksisitet. Se antipsykotika (Link)

     
Kobicistat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Kobimetinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyr.

     
Kodein

Ingen kjent risiko. Se opioidanalgetika (Link)

     
Koffein

Nyere studier tyder på at koffein øker risikoen for spontanabort og lav fødselsvekt. Totalt koffeininntak bør fortrinnsvis ikke overskride 200 mg per dag (tilsvarer ca. 2 kopper kaffe)

     
Koksiber

Skal ikke brukes av gravide. Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Kolekalsiferol

Se vitamin D (Link)

     
Kolesevelam

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorpsjon av vitaminer og viktige næringsemner kan forhindres

     
Kolestipol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorpsjon av vitaminer og viktige næringsemner kan forhindres

     
Kolestyramin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorpsjon av vitaminer og viktige næringsemner kan forhindres

     
Kolfoskeril

Opplysninger mangler

     
Kolinesterasehemmere

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Kolinteofyllinat

Se teofyllin(Link)

     
Kolistin

Opplysninger mangler. Bør unngås pga. toksisitet

     
Kolkisin

Se cytostatika (Link)

     
Kollagenase

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Kombinasjons‑p‑pille

Se p-piller (Link)

     
Korifollitropin alfa

Opplysninger mangler

     
Koriongonadotropin

Opplysninger mangler

     
Kortison

Se glukokortikoider (Link)

     
Krizotinib

Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes hos gravide

     
Kromoglikat

Ingen holdepunkter for fosterskade

     
Krotamiton

Opplysninger mangler. Bør ikke brukes over store hudflater

     
Kvetiapin

Svært begrenset erfaring med bruk hos gravide. Se antipsykotika (Link)

     
Kvinagolid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se dopaminagonister (Link)

     
K‑vitaminantagonister

Se antikoagulantia, perorale (Link)

     
Labetalol

Begrenset erfaring med bruk i 1. trimester. Ingen påviste skader ved bruk i 2. og 3. trimester. Kan gi bradykardi hos den nyfødte. Se betareseptorantagonister (Link)

     
Lakosamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Laksantia

Under graviditet bør romoppfyllende midler fortrinnsvis brukes. Sekretorisk stimulerende midler bør unngås i første trimester

     
Laktitol

Erfaring med bruk hos gravide mangler, men pga. liten systemisk absorpsjon antas risiko for skadelig effekt å være liten

     
Laktulose

Se laktitol(Link)

     
Lamivudin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Lamotrigin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Trolig mindre risiko enn med andre antiepileptika. Se antiepileptika (Link)

     
Lanreotid

Opplysninger mangler. Fordi sekresjon av veksthormon hemmes, kan påvirkning av fosteret ikke utelukkes

     
Lansoprazol

Se protonpumpehemmere (Link)

     
Lapatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig risiko for teratogen effekt

     
Latanoprost

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se prostaglandiner (Link)

     
Leflunomid

Skal ikke brukes til gravide. Virkningsmekanismen tilsier risiko for fosterskade. Teratogent i forsøksdyr. Pga. lang plasmahalveringstid av aktiv metabolitt må legemidlet seponeres minst to år før planlagt graviditet. Utskillelsen kan ev. fremskyndes med en anbefalt utvaskingsprosedyre.

     
Lenalidomid

Kontraindisert. Er kjemisk nært beslektet med talidomid. Teratogent i forsøksdyr

     
Lenvatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyr.

     
Lepirudin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se trombolytiske midler (Link)

     
Lerkanidipin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se kalsiumantagonister (Link)

     
Lesinurad

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Letrozol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist økt forekomst av misdannelser

     
Leuprorelin

Se GnRH-analoger (Link)

     
Levetiracetam

Svært begrenset erfaring med bruk hos gravide. Se antiepileptika (Link)

     
Levocetirizin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Levodopa

Opplysninger mangler

     
Levofloksacin

Se fluorokinoloner(Link)

     
Levokabastin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk eksponering er minimal ved lokal bruk. Se antihistaminer (Link)

     
Levomepromazin

Se antipsykotika (Link)

     
Levonorgestrel

Se p-piller (Link) og gestagener (Link)

     
Levosimendan

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Levotyroksin

Ansees å være trygt

         
Lidokain
 • Se lokalanestetika (Link)

 • Brukt som antiarytmikum: Begrenset klinisk erfaring

     
Linagliptin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se perorale antidiabetika(Link)

     
Linaklotid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Lav systemisk eksponering

     
Linezolid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Liotyronin

Se levotyroksin (Link)

     
Lipefilgrastim

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.

     
Liraglutid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Lisdeksamfetamin

Se amfetamin (Link)

     
Lisinopril

Se ACE-hemmere (Link)

     
Litium

Overhyppighet av misdannelser, bl.a. hjertedefekter (spesielt Ebsteins anomali) har vært rapportert. Kontrollerte studier tyder på at risikoen er betydelig mindre enn opprinnelig antatt, anslagsvis en dobling. Selv om litiumbehandling i 1. trimester bør unngås der det er mulig, og hos mange kan seponeres temporært i denne perioden, kan det hos enkelte pasienter med alvorlig bipolar lidelse være riktig å fortsette behandlingen under hele svangerskapet

     
Lixisenatid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Lokalanestetika

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Ved bruk under forløsning skjer en rask overgang til fosteret, med mulighet for kardiovaskulær påvirkning

      
Loksapin
 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Lomustin

Se cytostatika (Link)

     
Loperamid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men systemisk absorpsjon er liten

     
Lopinavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Loratadin

Se antihistaminer (Link)

     
Lorazepam

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se benzodiazepiner (Link)

     
Losartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Lovastatin

Se statiner (Link)

     
Lumefantrin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antimalariamidler (Link)

     
Lurasidon

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Lutropin alfa

Opplysninger mangler

     
Lymesyklin

Se tetrasykliner (Link)

     
Lynestrenol

Se p-piller (Link) og gestagener (Link)

     
Macitentan

Kontraindisert hos gravide. Teratogent i dyreforsøk.

     
Makrolider

Nye data tyder ikke på økt risiko for misdannelser. Erytromycin bør helst unngås i første trimester. Se også de enkelte virkestoffene

     
Malation (hud)

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Fordi malation kan absorberes systemisk, bør andre midler fortrinnsvis benyttes

     
Mannitol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Risiko for bronkiekonstriksjon tilsier tilbakeholdenhet ved bruk av inhalasjonspulver til diagnostikk eller behandling

     
MAOH

Kasuistikker har reist mistanke om risiko for misdannelser

     
MAOH‑A

Se moklobemid(Link)

     
MAOH‑B

Se selegilin(Link)

     
Maraviroc

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Mebendazol

Absorberes i liten grad systemisk. Dyreforsøk har vist teratogen effekt. Enkelte data kan gi mistanke om risiko for fosterskade også hos mennesker. Bruk i 1. trimester bør unngås

     
Mecillinam

Se penicilliner (Link)

     
Medroksyprogesteron

Se gestagener (Link)

     
Meflokin

Tilgjengelige data tyder på liten eller ingen teratogen risiko, men enkelte studier har vist lett overhyppighet av spontanabort. Om mulig bør alternativ profylakse og behandling benyttes. Man er tilbakeholdende med å anbefale bruk i første trimester og fraråder graviditet i 3 måneder etter bruk av meflokin (lang plasmahalveringstid). Se antimalariamidler(Link)

     
Megestrol

Se gestagener (Link)

     
Meklozin

Se antihistaminer (Link)

     
Meksiletin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Melatonin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Melfalan

Se cytostatika (Link)

     
Meloksikam

Se NSAID (Link)

     
Memantin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Menotropin

Kontraindisert ved graviditet

     
Mepivakain

Se lokalanestetika (Link)

     
Mepolizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Merkaptamin

Etter peroral dosering er det sett teratogene effekter hos dyr. Systemisk eksponering etter okulær administrasjon er ikke målt, men forventes å være lav.

     
Merkaptopurin

Se cytostatika (Link)

     
Meropenem

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Mesalazin (= 5-ASA)

Se aminosalisylsyreforbindelser (Link)

     
Mesna

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Metadon

Se opioidanalgetika (Link)

     
Metenamin

Ingen holdepunkter for fosterskade

     
Metformin

Det har kommet tilstrekkelig sikkerhetsdokumentasjon til at mange har tatt i bruk metformin i behandling av gravide når livsstilsråd ikke er tilstrekkelig. De fleste studiene gjelder behandling i 2. og 3. trimester.

     
Metoklopramid

Ingen holdepunkter for teratogen effekt

     
Metoksalen

Mindre studier tyder ikke på signifikant risiko, men mulige langtidseffekter er ikke undersøkt. Tilbakeholdenhet anbefales pga. mutagen og karsinogen effekt av PUVA-behandling

     
MetoksyPEG epoietin beta

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Metoprolol

Se betareseptorantagonister (Link)

     
Metotreksat

Strukturelle misdannelser er funnet hos en stor andel av fostrene eksponert i 1. trimester ved høye doser brukt i kreftbehandling. Økt risiko for toksisitet og fosterdød ved bruk i 2. og 3. trimester. (Ved immunsuppressiv behandling er det få data tilgjengelig, men man kan ikke se bort fra uheldige langtidseffekter på barna. Ved graviditet bør fortrinnsvis azatioprin benyttes til immunsuppresjon). Se cytostatika (Link)

     
Metronidazol

Ingen holdepunkter for teratogen effekt

     
Metylaminolevulinat

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling. Trolig ingen risiko ved lokalbehandling pga svært lav biotilgjengelighet.

     
Metyldopa

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Hovedlegemiddel ved behandling av hypertensjon hos gravide (preeklampsi)

     
Metylfenidat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Risiko for påvirkning av barnet. Se amfetamin(Link)

     
Metylnaltrekson

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Metylprednisolon

Se glukokortikoider (Link)

     
Metylrosanilin

Absorberes i liten grad systemisk

     
Metylxantiner

Se teofyllin(Link)

     
Metyrapon

Opplysninger mangler

     
Mianserin

Begrenset klinisk erfaring

     
Micafungin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Midazolam

Se benzodiazepiner (Link)

     
Midostaurin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling.

     
Mifepriston

Ikke relevant. (Til induksjon av svangerskapsavbrytelse.)

     
Miglitol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Mikonazol

Ved lokal behandling er systemisk absorpsjon begrenset, og det foreligger ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Mineralkortikoider

Opplysninger mangler

     
Minoksidil (hud)

Opplysninger mangler

     
Mirabegron

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Mirtazapin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Misoprostol

Abortfremkallende. Se prostaglandiner (Link)

     
Mitoksantron

Se cytostatika (Link)

     
Mitomycin

Se cytostatika (Link)

     
Mitotan

Opplysninger mangler

     
Mivakurium

Opplysninger mangler

     
Modafinil

Opplysninger mangler

     
Moklobemid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Moksonidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Molgramostim

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Mometason

Se glukokortikoider til lokal bruk (Link)

             
Monoaminoksidasehemmere
 • type A
 • type B
 • uselektive

Se moklobemid(Link) Se selegilin(Link) Kasuistikker har reist mistanke om risiko for misdannelser

     
Monoaminreopptakshemmere, uselektive (TCA)

Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Montelukast

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Morfin

Risiko for påvirkning av barnet ved bruk nær fødselen. Se opioidanalgetika (Link)

     
Moroktokog alfa

Opplysninger mangler

     
Muromonab‑CD3

Opplysninger mangler

     
Muskelrelakserende midler, perifert virkende

Opplysninger om bruk tidlig i svangerskapet mangler

     
Mykofenolat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist misdannelser og andre skadelige effekter på reproduksjon

     
Nabiksimoler

Epidemiologiske og dyreeksperimentelle studier tyder på at cannabinoider, primært delta-9-tetrahydrocannabinol, kan ha negative effekter på utviklingen av hjernen hos fosteret og føre til endringer i kognitive funksjoner.

     
Nabumeton

Opplysninger mangler. Se NSAID (Link)

     
Nafarelin

Se GnRH-analoger (Link)

     
Nalmefen

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Naloksegol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se opioider(Link).

     
Nalokson

Erfaring mangler med bruk i 1. trimester

     
Naltrekson

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Nandrolon

Se androgener (Link)

     
Naproksen

Se NSAID (Link)

     
Naratriptan

Se 5-HT1-agonister (Link)

     
Natalizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Nateglinid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Natriumaurotiomalat

Se aurotiomalat(Link)

     
Natriumkromoglikat

Se kromoglikat (Link)

     
Natriumoksybat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Natriumvalproat

Se valproat(Link)

     
Nedokromil

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Nelarabin

Se cytostatika (Link)

     
Neomycin

Se aminoglykosider (Link)

     
Neostigmin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har vært brukt ved myasthenia gravis hos et lite antall gravide uten påviselige skadelige effekter på fosteret

     
Netupitant

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyr. Kontraindisert.

     
Nevirapin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Nevroleptika

Se antipsykotika (Link)

     
Nevromuskulære blokkere

Opplysninger mangler

     
Nifedipin

Se kalsiumantagonister (Link). Erfaring med bruk ved svangerskapshypertensjon/preeklampsi tilsier at dette ikke medfører risiko for uønskete effekter.

     
Niklosamid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Nikotin

Nikotin passerer placenta og påvirker fosterets åndedrett og sirkulasjon. Bør bare benyttes under graviditet dersom kvinnen ikke klarer å slutte å røyke. Det er sammenheng mellom røyking og spontanabort, vekstrestriksjon, abruptio placenta og annen placentapatologi og perinatal dødelighet, og muligens morfologiske fosterskader. Mulig risiko for senere atferds- og lærevansker

     
Nikotinsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Nilotinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Nimodipin

Se kalsiumantagonister (Link)

     
Nintedanib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt, og virkningsmekanismen (hemmet angiogenese) tilsier også at bruk hos gravide må unngås.

     
Nitazoxanid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Nitrater, organiske

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Nitrazepam

Se benzodiazepiner (Link)

     
Nitrofurantoin

Ingen holdepunkter for teratogene effekter. Tilbakeholdenhet med bruk tett opp mot fødsel pga. mulig økt risiko for hemolytisk anemi hos nyfødte

     
Nitroglyserin

Se glyseroltrinitrat(Link)

     
Nitroimidazoler

Se metronidazol(Link)

     
Nitroprussid

Opplysninger mangler

     
Nivolumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

     
Nomegestrel

Se p-piller(Link)

     
Noradrenalin

Se adrenerge reseptoragonister (Link)

     
Norelgestromin

Opplysninger mangler. Se gestagener (Link)

     
Noretisteron

Se p-piller (Link) og gestagener (Link)

     
Norgestrel

Se p-piller (Link)

     
Nortriptylin

Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Noskapin

In vitro studier har vist gentoksisk effekt (aneuploidi, polyploidi) ved høye konsentrasjoner. Bør ikke brukes i første trimester, selv om in vivo studier ikke har vist tilsvarende effekt

     
NSAID

Acetylsalisylsyre er i noen studier rapportert å øke risikoen for misdannelser. I dyreforsøk er flere NSAID teratogene. Selv om det er motstridende data, gir selve virkningsmekanismen for alle disse virkestoffene grunn til en viss tilbakeholdenhet. NSAID kan også gi føtal nyreskade med oligohydramniosis. Mot slutten av svangerskapet bør en dessuten være forsiktig pga. risiko for blødning og lukking av ductus arteriosus in utero med pulmonal hypertensjon. Virker rihemmende. Se også koksiber (Link)

     
Nystatin

Absorberes i liten grad systemisk. Ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Obetikolsyre

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Obinutuzumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist at behandling i fosterstadiet kan føre til sterk reduksjon av B-lymfocytter hos fosteret.

     
Ofatumumab 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Fertile kvinner bør bruke sikker prevensjon

     
Ofloksacin 

Se fluorokinoloner (Link)

     
Oksaliplatin

Se cytostatika (Link)

     
Oksazepam

Se benzodiazepiner (Link)

     
Okskarbazepin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Noen få kasuistikker, samt strukturell likhet med karbamazepin, har reist mistanke om teratogen effekt. Teratogent i dyreforsøk. Se antiepileptika (Link)

     
Oksybuprokain

Se lokalanestetika (Link)

     
Oksybutynin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Oksyklorokin (= hydroksyklorokin)

Se klorokin (Link)

     
Oksykodon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se opioidanalgetika (Link)

     
Oksymetazolin

Ingen holdepunkter for at bruk av slimhinneavsvellende nesedråper/nesespray medfører risiko for fosteret

     
Oksytetrasyklin

Se tetrasykliner (Link)

     
Oksytocin

Ingen kjent risiko

     
Oktreotid

Opplysninger mangler. Fordi sekresjon av veksthormon hemmes, kan påvirkning av fosteret ikke utelukkes

     
Olanzapin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antipsykotika (Link)

     
Olaparib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt. Virkningsmekanismen (hemning av PARP) tilsier også at bruk hos gravide må unngås.

     
Olmesartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Olodaterol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Olopatadin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Absorberes i liten grad systemisk

     
Olsalazin

Opplysninger mangler. Se aminosalisylsyreforbindelser (Link)

     
Omalizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Omega-3-fettsyreestere

Normalt tilskudd, 1–2 g daglig, anbefales

     
Omeprazol

Se protonpumpehemmere (Link)

     
Ondansetron

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Opioidanalgetika

Kan fremkalle hypotoni («floppy infant syndrome»), respirasjonsdepresjon, nedsatt sugeevne eller gi lettere psykomotorisk påvirkning av det nyfødte barn. Brukt over lengre tid kan de gi abstinensreaksjoner etter fødselen. Uheldige effekter på fosterets sentralnervesystem og mentale utvikling kan ikke utelukkes Se også: Nasjonale retrningslinjer for gravide i Legemiddelassistert rehabilitering [IS-1876] på www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/sider/default.aspx?kategori=Nasjonale+faglige+retningslinjer

     
Orfenadrin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Organiske nitrater

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Organo‑heparinoid (salve)

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Orlistat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Oseltamivir

Et begrenset antall kasuistikker tyder på at oseltamivir kan brukes av gravide. Risikoen med ubehandlet influensasykdom anses å være større

     
Osimertinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling

     
Oteracil

Se cytostatika(Link)

     
Paklitaxel

Se cytostatika (Link)

     
Palbociklib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier en mulig effekt på fosterets vekst og utvikling

     
Palifermin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Paliperidon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Palivizumab

Opplysninger mangler

     
Palonosetron

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Pamidronat

Se bisfosfonater (Link)

     
Panitumumab 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig risiko for teratogen effekt

     
Pankreasenzympreparater

Absorberes ikke systemisk

     
Pankuron

Opplysninger om bruk tidlig i svangerskapet mangler. Ingen holdepunkter for skadelige effekter ved bruk i slutten av svangerskapet

     
Pantoprazol

Se protonpumpehemmere (Link)

     
Papillomavirusvaksine, human

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se vaksiner(Link)

     
Paracetamol

Ingen mistanke om fosterskadelig effekt ved normal dosering. Ved intoksikasjoner er det høy frekvens av fosterdød og spontanaborter

     
Parafin, flytende

Kan gi malabsorpsjon av fettløselige vitaminer. Se laksantia (Link)

     
Parathyreoideahormon

Indisert postmenopausal behandling

     
Parekoksib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se NSAID (Link)

     
Paricalcitol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Paroksetin

Bør unngås i første trimester, da flere studier har vist økt risiko for hjertemisdannelser. Se også SSRI(Link)

     
Pasireotide

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Patiromer

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Ubetydelig systemisk opptak tilsier lav risiko.

     
Pazopanib 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av gravide. Teratogent i dyreforsøk

     
PCSK9-hemmere

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Pegaptanib

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Pegaspergase

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig cytotoksisk effekt.

     
Pegfilgrastim

Opplysninger mangler

     
Pegvisomant

Opplysninger mangler

     
Pembrolizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig fosterskadelig effekt.

     
Pemetreksed

Se cytostatika (Link)

     
Penciklovir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Systemisk absorpsjon er lav. Se antivirale midler (Link)

     
Penicillamin

Bindevevsanomalier (cutis laxa) er rapportert. Bør seponeres under graviditet ved revmatoid artritt. Det er holdepunkter for at fortsatt behandling ved Wilsons sykdom beskytter moren mot tilbakefall. Lavest mulig dose bør benyttes

     
Penicilliner

Kan betraktes som trygge. Data mangler for nyere midler som piperacillin og for betalaktamer som tazobaktam

     
Pentamidin

Opplysninger mangler

     
Pentoksyfyllin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Perampanel

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antiepileptika (Link)

     
Perfenazin

Se antipsykotika (Link)

     
Perindopril

Se ACE-hemmere (Link)

     
Permetrin

Kan benyttes av gravide

     
Perorale antidiabetika

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Pertuzumab

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Virkningsmekanismen tilsier at pertuzumab ikke bør brukes av gravide

     
Petidin

Se opioidanalgetika (Link)

     
Piksantron

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se cytostatika (Link)

     
Pilokarpin

Opplysninger mangler

     
Pimecrolimus

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Begrenset systemisk eksponering ved topikal applikasjon

     
Pimozid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antipsykotika (Link)

     
Pioglitazon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Piperacillin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se penicilliner (Link)

     
Piperakin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antimalariamidler(Link)

     
Piracetam

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Pirfenidon

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Piroksikam

Se NSAID (Link)

     
Pitavastatin 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se statiner (Link)

     
Pivampicillin

Se penicilliner (Link)

     
Pivmecillinam

Se penicilliner (Link)

     
Platehemmere

Se de enkelte virkestoffene

     
Plerixafor

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyreforsøk. Virkningsmekanismen tilsier risiko for teratogen effekt også i menneske

     
Podofyllin/podofyllotoksin

Selv om preparatene er til lokal bruk, frarådes bruk under graviditet. Virkningsmekanismen tilsier risiko for teratogen effekt

     
Polygelin

Opplysninger mangler. Anafylaktoide reaksjoner kan forekomme

     
Polymyksin (hud, øye)

Opplysninger mangler

     
Polypeptidantibiotika

Vesentlig til lokal bruk. Se de enkelte virkestoffene

     
Polystyrensulfonat

Opplysninger mangler

     
Polyøstradiol

Se østrogen (Link)

     
Pomalidomid

Må antas å være teratogent. Se talidomid(Link) og lenalidomid (Link)

     
Ponatinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Porfimernatrium

Opplysninger mangler

     
Posakonazol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i dyreforsøk. Se antimykotika (Link)

     
Povidon

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
P-piller

Den samlede erfaring ved utilsiktet bruk av hormonelle antikonsepsjonsmidler tidlig i svangerskapet har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt

     
Pramipeksol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Prasugrel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Pravastatin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se statiner (Link)

     
Praziquantel

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Prednisolon

Se glukokortikoider (Link)

     
Prednison

Se glukokortikoider (Link)

     
Pregabalin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika(Link)

     
Prilokain

Se lokalanestetika (Link)

     
Primakin

Kan gi intravaskulær hemolyse hos personer med glukose-6-fosfat dehydrogenasemangel og skal derfor ikke benyttes av gravide

     
Primidon

Manglende opplysninger om monoterapi. Omdannes delvis til fenobarbital, se dette. Se også antiepileptika (Link)

     
Probenecid

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Progesteron

Se gestagener (Link)

     
Progestogener

Se gestagener (Link)

     
Proguanil

Ingen holdepunkter for skadelige effekter. Se antimalariamidler (Link)

     
Proklorperazin

Se antipsykotika (Link)

     
Proksymetakain

Se lokalanestetika (Link)

     
Prometazin

Se antihistaminer (Link)

     
Propofol

Respirasjonsdepresjon hos det nyfødte barnet er rapportert ved bruk i obstetrikk

     
Propranolol

Se betareseptorantagonister (Link)

     
Propyltiouracil

Neonatal hypotyreose og thyreoideahyperplasi kan forekomme, men risikoen er liten ved lav dosering. Mindre placentapassasje enn for karbimazol gjør at propyltiouracil foretrekkes til gravide

     
Prostaglandiner

Kan gi uteruskontraksjoner. Det foreligger holdepunkter for at prostaglandiner (spesielt misoprostol) kan gi misdannelser ved mislykkede forsøk på abort, sannsynligvis pga. vaskulære effekter

     
Prostasykliner

I motsetning til andre prostaglandiner har prostasykliner en relakserende effekt på uterus. For sterk intensitet i den vasodilaterende effekt kan være uheldig for fosteret

     
Protamin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Protein C

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Har ikke gitt holdepunkter for fosterskadelig effekt

     
Protonpumpehemmere

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Det er mest erfaring med omeprazol

     
Purinanaloger

Se cytostatika (Link)

     
Pyrazinamid

Opplysninger mangler

     
Pyridostigmin

Begrenset klinisk erfaring med behandling av gravide pasienter med myasthenia gravis har ikke gitt holdepunkter for fosterskade

     
Pyrimidinanaloger

Se cytostatika (Link)

     
Pyrvin

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Radiofarmaka

Pga. strålebelastning anbefales tilbakeholdenhet

     
Raloksifen

Kontraindisert ved graviditet. Dyreforsøk har vist teratogen effekt

     
Raltegravir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Raltitrexed

Se cytostatika (Link)

     
Ramipril

Se ACE-hemmere (Link)

     
Ramucirumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Anti-angiogene egenskaper antas å kunne ha negativ effekt på utvikling av morkake og foster.

     
Ranitidin

Se H2-antagonister (Link)

     
Rasagilin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Rasburikase

Opplysninger mangler

     
Reboksetin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har gitt holdepunkter for embryotoksisk effekt

     
Regadenoson 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Regorafenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at regorafenib ikke bør brukes av gravide

     
Rekombinant humant insulin (Exubera)

Bør ikke brukes av gravide pga. hyppig induksjon av antistoffer mot insulin ved inhalasjon. Gravide bør bruke subkutant insulin

     
Remifentanil

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Repaglinid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Resiner

Kan forhindre absorpsjon av vitaminer og viktige næringsstoffer

     
Retapamulin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Lav systemisk eksponering ved lokal behandling

     
Retigabin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika(Link)

          
Retinoider
 • Systemisk bruk: Isotretinoin og acitretin induserer med høy frekvens en rekke ulike misdannelser, bl.a. i sentralnervesystemet, ansikt og hjerte. Dokumentasjonen er mest omfattende for effekten av isotretinoin. Pga. lang halveringstid må retinoider seponeres i lang tid før en ev. graviditet. Det er liten erfaring med systemisk tilførsel av tretinoin til gravide, men en må regne med risiko for fosterskade. Også A-vitamin selv (retinol) kan i svært høye doser virke teratogent

 • Lokal bruk: Systemisk absorpsjon av tretinoin er begrenset. Lokal bruk ser ikke ut til å representere risiko for misdannelser. Data mangler foreløpig for adapalen

Se også de enkelte virkestoffene: acitretin(Link),isotretinoin (Link), tretinoin (Link)

     
RhDNase (dornase alfa)

Se dornase alfa (Link)

     
Ribavirin

Kontraindisert ved graviditet. Dyreforsøk har vist fosterskade. Akkumuleres intracellulært og elimineres langsomt. Effektiv prevensjon må benyttes både ved behandling av kvinner og menn og i inntil 7 måneder etter seponering. Se antivirale midler (Link)

     
Ribosiklib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Det er sett misdannelser hos dyr.

     
Rifampicin

Teratogene effekter er observert i dyreforsøk. Enkelte data har tydet på økt risiko for intrauterin død og misdannelser også hos mennesker, men ubehandlet tuberkulose representerer antagelig en større risiko. Blødninger som følge av hypotrombinemi har vært rapportert hos nyfødte ved bruk i siste del av svangerskapet. Profylakse med vitamin K vil beskytte mot blødningsrisiko

     
Rilpivirin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler(Link)

     
Riluzol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
RIMA

Se moklobemid(Link)

     
Rimeksolon

Se glukokortikoider (Link)

     
Rimonabant

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Riociguat

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Risedronat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Risperidon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Ritonavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Rituximab

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. En må regne med placentapassasje og mulig tap av B-celler hos fosteret

     
Rivaroksaban

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antikoagulantia, perorale (Link)

     
Rivastigmin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Rizatriptan

Se 5-HT1-agonister (Link)

     
Roflumilast 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Rokuron

Opplysninger mangler

     
Romiplostim

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Ropinirol

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Ropivakain

Se lokalanestetika (Link)

     
Rosiglitazon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Rosuvastatin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se statiner (Link)

     
Rotigotin

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Rubidomycin (= daunorubicin)

Se cytostatika (Link)

     
Rufinamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Rupatadin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antihistaminer (Link)

     
Ruxolitinib

Kontraindisert hos gravide

     
Røntgenkontrastmidler

Vannløselige substanser som i liten grad krysser placenta. Klinisk erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Enkelte jodholdige kontrastmidler har forårsaket hypotyreoidisme hos nyfødte når de har vært brukt nær termin

     
Safinamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent hos dyr.

     
Sakinavir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Saksagliptin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Sakubitril

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Salbutamol

Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Salmeterol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset, men tyder ikke på økt risiko. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Sarilumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier mulig immunsuppressiv effekt.

     
Sekalealkaloider

Se ergotamin (Link)

     
Sekukinumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Selegilin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Seleksipag

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Selektive serotoninreopptakshemmere

Se SSRI (Link)

     
Sennepsgassderivater

Se cytostatika (Link)

     
Sentralstimulerende midler

Ingen holdepunkter for teratogen effekt ved terapeutisk bruk, men uheldige effekter på fosterets sentralnervesystem og mentale utvikling kan ikke utelukkes. Abstinens ved misbruk. Se også amfetamin(Link) Misbruk av kokain er vist å gi vekstrestriksjon, fare for for tidlig fødsel og ser ut til å medføre risiko for hjerneskade, bl.a. blødninger hos fosteret. Det er også mange rapporter som gir sterk mistanke om ulike misdannelser

     
Sermorelin

Opplysninger mangler

     
Serotoninagonister

Se 5-HT1-agonister (Link)

     
Serotoninantagonister

Se 5-HT3-antagonister (Link)

     
Sertindol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se også antipsykotika (Link)

     
Sertralin

Se SSRI (Link)

     
Sevelamer

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Sevofluran

Opplysninger mangler. Se halogenerte inhalasjonsanestetika (Link)

     
Sibutramin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt, men erfaring med bruk hos gravide er for begrenset til å utelukke risiko. Dyreforsøk har vist fosterskadelig effekt

     
Sildenafil

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Simeprevir

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Simvastatin

Se statiner (Link)

     
Sirolimus

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Sitagliptin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Skopolamin

Se antikolinergika (Link)

     
Slimhinneavsvellende legemidler

Kasuistikker har gitt mistanke om økt misdannelsesfrekvens forbundet med perorale slimhinneavsvellende midler med fenylpropanolamin. Selv om dette ikke er godt dokumentert, tilsier det at disse ikke bør brukes under svangerskap. Det er ingen holdepunkter for skadelig effekt av slimhinneavsvellende nesedråper/spray

     
Slyngediuretika

Kan gi elektrolyttforstyrrelser og redusert placentaperfusjon. Se diuretika (Link)

     
SNRI

Det er få prospektive studier av gravide som har brukt SNRI. Foreliggende data gir ikke holdepunkter for teratogen effekt eller mentale utviklingsforstyrrelser. Seponeringssymptomer er påvist hos nyfødte når mor har brukt legemidlet nær termin

     
Sofosbuvir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Solifenacin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Somatropin

Opplysninger mangler

     
Sorafenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i forsøksdyr

     
Sotalol

Se betareseptorantagonister (Link)

     
Spiramycin

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Spironolakton

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Anbefales ikke brukt pga. endokrine bivirkninger (antiandrogen effekt)

     
SSRI

Flere studier med ulike SSRI har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt eller mentale utviklingsforstyrrelser, men nyere undersøkelser med paroksetin har vist økt risiko for hjertemisdannelser. Bruk av SSRI i slutten av svangerskapet kan i sjeldne tilfeller føre til pulmonal hypertensjon hos barnet, samt abstinenssymptomer

     
Statiner

Enkelte kasuistikker har reist mistanke om teratogen effekt, men årsakssammenhengen er usikker. Oppfølging av et begrenset antall gravide behandlet i 1. trimester har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt. Det er vanlig å anbefale seponering under graviditet

     
Stavudin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Steroidantibiotika

Se fusidin(Link)

     
Stiripentol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Streptokinase

Begrenset erfaring med bruk i 2. og 3. trimester har ikke gitt holdepunkter for skadelige effekter. Passerer i liten grad placenta, derimot passerer antistoffer mot streptokinase. Blødningsrisiko må tas i betraktning

     
Streptomycin

Se aminoglykosider (Link)

     
Streptozocin

Se cytostatika (Link)

     
Sufentanil

Se opioidanalgetika (Link)

     
Sugammadex

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Sukralfat

Ingen holdepunkter for fosterskade

     
Sukroferrioksihydroksid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Suksameton

Opplysninger mangler

     
Sulfadoksin

Se sulfonamider (Link)

     
Sulfametoksazol

Se sulfonamider (Link)

     
Sulfasalazin

Folsyretilskudd anbefales. Se sulfonamider (Link)

     
Sulfonamider

Ingen påvist teratogen effekt. Det er vanlig å anbefale forsiktighet ved bruk i siste trimester pga. risiko for hyperbilirubinemi og kjerneikterus hos den nyfødte, selv om risikoen synes å være nokså teoretisk

     
Sulfonylureaforbindelser

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Sulindak

Se NSAID (Link)

     
Sumatriptan

Ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Sunitinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Teratogent i forsøksdyr

     
Superparamagnetisk jernoksid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt ved gjentatt tilførsel

     
Svovelheksafluorid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Syklizin

Se antihistaminer (Link)

         
Syklofosfamid
 • Kreftbehandling: Se cytostatika (Link)

 • Immunsuppresjon: Bør om mulig unngås, spesielt i 1. trimester. (Hvis en gravid kvinne må ha immunsuppressiv behandling, bør fortrinnsvis azatioprin benyttes

     
Syklopentolat

Se antikolinergika (Link)

     
Sølvsulfadiazin (krem)

Se sulfonamider (Link)

     
Tadalafil

Opplysninger mangler

     
Tafluprost

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se prostaglandiner (Link)

     
Takrolimus

Begrenset klinisk erfaring tyder ikke på økt risiko for strukturelle misdannelser. Som ved annen immunsuppressiv behandling er det observert vekstrestriksjon

     
Talidomid

Kontraindisert hos gravide, teratogent i menneske. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon

     
Tamoksifen

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Tamsulosin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Tapentadol 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se opioidanalgetika (Link)

     
Tasimelteon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se melatonin (Link)

     
Taxaner

Se cytostatika (Link)

     
Tazobaktam

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
TCA

Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Tedizolid

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Tegafur

Se cytostatika (Link)

     
Teikoplanin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist teratogen effekt. Risiko for ototoksisitet tilsier tilbakeholdenhet

     
Telaprevir

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Telbivudin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Telmisartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Telotristat

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Temoporfin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Temozolomid

Se cytostatika (Link)

     
Temsirolimus

Bør ikke brukes hos gravide. Virkningsmekanismen tilsier mulig risiko for fosterskade.

     
Tenekteplase

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se trombolytiske midler (Link)

     
Teniposid

Se cytostatika (Link)

     
Tenofovir

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antivirale midler (Link)

     
Teofyllin

Ingen holdepunkter for teratogen effekt. Takykardi, irritabilitet og gastrointestinalt besvær er observert hos nyfødte. Dosen bør holdes så lav som mulig

     
Teofyllinetylendiamin

Se teofyllin(Link)

     
Terazosin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se alfa-1-reseptorantagonister, adrenerge (Link)

     
Terbinafin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Peroral behandling bør unngås. Ved lokal behandling er systemisk absorpsjon liten

     
Terbutalin

Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Teriflunomid

Kontraindisert i svangerskapet. Metabolitt av leflunomid. Se leflunomid (Link)

     
Teriparatide

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Terlipressin

Opplysninger mangler

     
Testosteron

Se androgener (Link)

     
Tetrabenazin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Tetrahydrocannabinol

Se nabiksimoler (Link)

     
Tetrakain

Se lokalanestetika (Link)

     
Tetrasykliner og glycylsykliner

Akkumuleres i tannemaljen, forårsaker misfarging ved bruk fra og med 4. svangerskapsmåned. Ved bruk bare under svangerskapet begrenses skadene til melketennene. Inkorporeres også i fosterets skjelett, konsekvensene av dette er ukjent

     
Tiaprid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antipsykotika (Link)

     
Tiaziddiuretika

Se diuretika (Link)

     
Tibolon

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade

     
Ticagrelor 

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Tigecyklin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se tetrasykliner og glycylsykliner (Link)

     
Tiklopidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Timolol

Se betareseptorantagonister (Link)

     
Tioamidtyreostatika

Neonatal hypotyreose og thyreoideahyperplasi kan forekomme, men risikoen er liten ved lav dosering. Propyltiouracil foretrekkes fremfor karbimazol pga. mindre placentapassasje

     
Tioguanin

Se cytostatika (Link)

     
Tiopental

Se barbiturater (Link)

     
Tiotepa 

Se alkylerende cytostatika(Link)

     
Tiotropium

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Tipranavir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antivirale midler (Link)

     
Tirofiban

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Tobramycin

Se aminoglykosider (Link)

     
Tocilizumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Tokofersolan

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Tolfenam

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se NSAID (Link)

     
Tolkapon

Se COMT-hemmere (Link)

     
Tolterodin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskade

     
Tolvaptan

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist mulig teratogen effekt

     
Topiramat

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Dyreforsøk har vist teratogen effekt. Se antiepileptika (Link)

     
Topotekan

Se cytostatika (Link)

     
Trabektedin

Se cytostatika (Link)

     
Tramadol

Se opioidanalgetika (Link)

     
Trametinib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt.

     
Trandolapril

Se ACE-hemmere (Link)

     
Traneksamsyre

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Frarådes brukt, spesielt i siste del av svangerskapet pga. økt tromboserisiko

     
Trastuzumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Trastuzumabemtansin

Emtansin antas å være teratogent, i likhet med trastuzumab

     
Travoprost

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Kan gi systemiske effekter. Se prostaglandiner (Link)

     
Treprostinil

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se prostasykliner (Link)

          
Tretinoin
 • Systemisk bruk: Det er liten erfaring med systemisk tilførsel av tretinoin til gravide, men en må regne med risiko for fosterskade

 • Lokal bruk ser ikke ut til å representere noen risiko for misdannelser.

Se også retinoider (Link)

     
Triamcinolon

Se glukokortikoider (Link)

     
Triazolam

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se benzodiazepiner (Link)

     
Trijodtyronin (= liotyronin)

Se levotyroksin (Link)

     
Trimegestone

Se gestagener (Link)

     
Trimetoprim

Alternativt antibiotikum bør benyttes i første trimester. Trimetoprim er en folsyreantagonist og er teratogent i høye doser i dyreforsøk

     
Trimetreksat

Teratogent i forsøksdyr. Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Trimipramin

Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Trioksalen

Opplysninger mangler. Se metoksalen(Link)

     
Triptaner

Se 5-HT1-agonister (Link)

     
Triptorelin

Se GnRH-analoger (Link)

     
Trisykliske antidepressiva

Eksisterende data gir ikke holdepunkter for at trisykliske antidepressiva øker risiko for strukturelle misdannelser eller mentale utviklingsforstyrrelser. I sjeldne tilfeller kan bruk tett opp mot fødsel gi seponeringssymptomer (irritabilitet, tremor, kramper) hos nyfødte. Studier på barn opp til førskolealder har ikke gitt holdepunkter for langtidseffekt på psykomotorisk utvikling.

     
Trombolytiske midler

Bør som hovedregel ikke gis til gravide fordi sikkerheten er utilstrekkelig dokumentert. Bør dog gis ved livstruende lungeembolisme

     
Tropikamid

Systemisk eksponering antas å være liten ved diagnostisk bruk. Se antikolinergika (Link)

     
Tropisetron

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset

     
Tyreostatika, tioamid

Se tioamidtyreostatika (Link)

     
Tyroksin (= levotyroksin)

Se levotyroksin (Link)

     
Ulipristal

Kontraindisert hos gravide

     
Umeklidin

Erfaring med bruk hos gravide mangler.

     
Unoproston

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se prostaglandiner (Link)

     
Ursodeoksykolsyre

Ingen holdepunkter for skadelige effekter ved bruk i siste trimester

     
Uselektive hemmere av monoaminoksidase

Kasuistikker har gitt mistanke om teratogen effekt

     
Uselektive monoaminopptakshemmere

Se trisykliske antidepressiva (Link)

     
Ustekinumab

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Vaksiner

Gravide bør ikke få levende, svekkede virusvaksiner, f.eks. rubellavaksine og gulfebervaksine. Det er imidlertid ikke påvist fosterskade pga. vaksinasjon av gravide kvinner. Toksoider eller inaktiverte vaksiner medfører ikke økt risiko for gravide og fosteret. Erfaringsgrunnlaget for enkelte vaksiner er imidlertid lite, og i enkelttilfeller må smitterisiko være avgjørende for om man skal vaksinere eller ikke. Dokumentasjonen for polio- og stivkrampevaksine er god, og disse ansees ufarlige i svangerskapet. H1N1-influensa hos gravide øker risikoen for svangerskapskomplikasjoner. Derfor anbefales profylakse ved influensaepidemier. For H1N1-vaksinen er det ingen holdepunkter for skadelige effekter

     
Valaciklovir

Se aciklovir(Link)

     
Valganciklovir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se ganciklovir(Link)

     
Valproat

Det er godt dokumentert at valproat øker risikoen for nevralrørsdefekter (trolig til totalt 1–2 % av de eksponerte fostrene), og slik behandling er indikasjon for prenatal diagnostikk. Flere undersøkelser tyder på at folsyretilskudd beskytter fosteret mot nevralrørsdefekter. Det er også mistanke om at eksponering for valproat under svangerskap kan påvirke kognitiv og atferdsmessig utvikling hos noen barn. Se også antiepileptika (Link)

     
Valsartan

Se angiotensin II-reseptorantagonister (Link)

     
Vandetanib

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Virkningsmekanismen tilsier at det ikke bør brukes av gravide

     
Vankomycin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Absorberes praktisk talt ikke etter peroral tilførsel. Risiko for ototoksisitet tilsier tilbakeholdenhet

     
Vardenafil

Opplysninger mangler

     
Vareniklin

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se nikotin(Link)

     
Vedolizumab

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.

     
Vekuron

Opplysninger mangler

     
Vemurafenib

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Venlafaksin

Foreliggende studier gir ikke holdepunkter for økt risiko for misdannelser ved bruk av venlafaksin i svangerskapet. Seponeringssymptomer er påvist hos nyfødte når mor har brukt legemidlet nær termin

     
Verapamil

Se kalsiumantagonister (Link)

     
Vernakalant 

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist teratogen effekt

     
Verteporfin

Erfaring med bruk hos gravide mangler

     
Vigabatrin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se antiepileptika (Link)

     
Vilanterol

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset. Se beta-2-reseptoragonister, adrenerge (Link)

     
Vildagliptin

Se antidiabetika, perorale (Link)

     
Vinblastin

Se cytostatika (Link)

     
Vinflunin

Se cytostatika (Link)

     
Vinkristin

Se cytostatika (Link)

     
Vinkaalkaloider

Se cytostatika (Link)

     
Vinorelbin

Se cytostatika (Link)

     
Vismodegib

Kontraindisert hos gravide. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon. Teratogent hos forsøksdyr

     
Vitamin A

Normalt inntak av vitamin A er viktig. Både mangel på vitamin A og svært høye doser av vitamin A er skadelige for fosteret. Se retinoider (Link)

     
Vitamin D

Normalt inntak av vitamin D ansees å være viktig. Det er mistanke om at overdosering kan medføre misdannelser, men dette er ikke endelig avklart. Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.

     
Vitamin K

Ved bruk av antiepileptika bør både moren og barnet få vitamin K i forbindelse med fødselen for å beskytte mot koagulasjonsforstyrrelser og blødningsrisiko det første døgnet. Ved bruk av enzyminduserende antiepileptika anbefales peroralt vitamin K-inntak de siste 4 ukene før termin

     
Vitamin K-antagonister

Se antikoagulantia, perorale (Link)

     
Vorikonazol

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Dyreforsøk har vist fosterskadelig effekt. Se antimykotika (Link)

     
Vortioksetin

Erfaring med bruk hos gravide er begrenset.

     
Warfarin

Kontraindisert hos gravide. Se antikoagulantia, perorale (Link)

     
Xylometazolin

Ingen holdepunkter for at bruk av slimhinneavsvellende nesedråper/nesespray medfører risiko for fosteret

     
Zanamivir

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Ved influensaepidemier er oseltamivir førstevalg hos gravide

     
Zidovudin

Ingen holdepunkter for økt risiko for fosterskade. Se antivirale midler (Link)

     
Ziprasidon

Kliniske data mangler

     
Zofenopril

Se ACE-hemmere (Link)

     
Zoledronsyre

Klinisk erfaring mangler

     
Zolmitriptan

Se 5-HT1-agonister (Link)

     
Zolpidem

Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Som for benzodiazepiner kan ikke uheldige virkninger på fosteret eller det nyfødte barn utelukkes

     
Zonisamid

Erfaring med bruk hos gravide mangler. Se antiepileptika (Link)

     
Zopiklon

Begrenset erfaring med bruk hos gravide. Som for benzodiazepiner kan ikke uheldige virkninger på fosteret eller det nyfødte barn utelukkes

     
Zuklopentixol

Se antipsykotika (Link)

     
Østradiol

Se østrogen (Link)

     
Østriol

Se østrogen (Link)

     
Østrogen

Misdannelser er beskrevet hos barn av kvinner som har vært behandlet med kjønnshormoner under graviditet, men årsakssammenhengen er uklar. Den samlede erfaring ved utilsiktet bruk tidlig i svangerskapet har ikke gitt holdepunkter for teratogen effekt av dagens p-piller