Amgen

Amgen Europe B.V., Nederland


Repr. Amgen Norge

Munkedamsv. 45 F

Postboks 1532 Vika

0117 Oslo

Telefon: 23 30 80 00

Telefaks: 23 30 80 01

www.amgen.no

Preparater:

Aranesp
Blincyto
Imlygic
Kanjinti
Kyprolis
Mimpara
Neulasta
Neupogen
Nplate
Otezla
Parsabiv
Prolia
Repatha
Vectibix
Xgeva