Blincyto

Amgen


Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff, T-celleaktivator.

L01X C19 (Blinatumomab)PULVER TIL KONSENTRAT OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 38,5 µg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Blinatumomab 38,5 µg, sitronsyremonohydrat, trehalosedihydrat, lysinhydroklorid, polysorbat 80, natriumhydroksid (til pH-justering). II) Oppløsning (stabilisator): Sitronsyremonohydrat, lysinhydroklorid, polysorbat 80, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Som monoterapi til behandling av voksne med CD19-positiv residiverende eller refraktær B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL). Pasienter med Philadelphiakromosompositiv B-prekursor ALL skal ha mislykkede behandlinger med minst 2 tyrosinkinasehemmere (TKI) og ikke ha noen alternative behandlingsvalg. Som monoterapi til behandling av voksne med Philadelphiakromosomnegativ CD19‑positiv B‑prekursor ALL ved 1. eller 2. fullstendige remisjon som er MRD-positiv (Minimal Residual Disease) ≥0,1%. Som monoterapi til behandling av barn ≥1 år med Philadelphiakromosomnegativ CD19-positiv residiverende eller refraktær B prekursor ALL etter å ha mottatt minst 2 tidligere behandlinger eller som får tilbakefall etter å ha mottatt tidligere allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandlingen skal innledes og overvåkes av lege med erfaring i behandling av hematologiske maligne sykdommer. Ved oppstart av behandling av residiverende eller refraktær B‑perkursor ALL anbefales sykehusinnleggelse minimum de første 9 dagene i 1. syklus, og de første 2 dagene i 2. syklus. Ved oppstart av behandling av Philadelphiakromosomnegativ MRD-positiv B‑prekursor ALL anbefales sykehusinnleggelse minimum de første 3 dagene i 1. syklus og de første 2 dagene i påfølgende sykluser. Hos pasienter med tidligere eller eksisterende klinisk relevante patologiske tilstander i CNS, anbefales sykehusinnleggelse minimum de første 14 dagene i 1. syklus. I 2. syklus anbefales sykehusinnleggelse i minimum 2 dager og klinisk vurdering skal baseres på toleranse for preparatet i 1. syklus. Forsiktighet skal utvies da det er sett sen forekomst av de første nevrologiske hendelser. Tilsyn av helsepersonell eller sykehusinnleggelse anbefales ved alle påfølgende syklusstarter og ved gjenopptatt behandling (f.eks. dersom behandlingen avbrytes i ≥4 timer).
Residiverende eller refraktær B‑prekursor ALL: Voksne: Pasienten kan få 2 behandlingssykluser. En enkelt behandlingssyklus er 28 dager (4 uker) med kontinuerlig infusjon. Mellom hver behandlingssyklus er det en behandlingsfri periode på 14 dager (2 uker). Basert på individuell nytte-/risikovurdering kan pasienter som har oppnådd fullstendig remisjon etter 2 sykluser få opptil 3 tilleggssykluser for vedlikehold. Anbefalt daglig dose er basert på pasientens vekt. Pasienter ≥45 kg mottar en fastdose, og for pasienter <45 kg beregnes dosen ut fra pasientens kroppsoverflateareal (BSA).

Pasientens vekt

Syklus 1

 

 

Påfølgende sykluser

 

Dag 1-7

Dag 8-28

Dag 29-42

Dag 1-28

Dag 29-42

≥45 kg (fastdose)

9 µg/dag via kontinuerlig infusjon

28 µg/dag via kontinuerlig infusjon
Behandlingsfritt intervall på 14 dager

28 µg/dag via kontinuerlig infusjon
Behandlingsfritt intervall på 14 dager

<45 kg (dose basert på BSA)

5 µg/m2/dag via kontinuerlig infusjon (ikke overskrid 9 µg/dag)

15 µg/m2/dag via kontinuerlig infusjon (ikke overskrid 28 µg/dag)

15 µg/m2/dag via kontinuerlig infusjon (ikke overskrid 28 µg/dag)

Premedisinering og tilleggsmedisinering: Hos voksne skal deksametason 20 mg gis i.v. 1 time før oppstart av hver syklus. Hos barn og ungdom skal deksametason 10 mg/m2 (ikke overskrid 20 mg) gis oralt eller i.v. 6-12 timer før oppstart (syklus 1, dag 1). Dette skal etterfølges av deksametason 5 mg/m2 oralt eller i.v. innen 30 minutter før oppstart (syklus 1, dag 1). Intratekal kjemoterapiprofylakse og bruk av antipyretika (f.eks. paracetamol) anbefales før og under behandlingen for hhv. å forebygge ALL-residiv i CNS og for å redusere pyreksi de første 48 timene i hver behandlingssyklus. Prefasebehandling ved stor tumorbyrde: Pasienter med ≥50% leukemiske blaster i benmarg eller >15 000/µl leukemiske blaster i perifert blod behandles med deksametason (skal ikke overskride 24 mg/dag).
MRD-positiv B‑prekursor ALL: Når preparatet vurderes for behandling av Philadelphiakromosomnegativ MRD-positiv B‑prekursor ALL, skal kvantifiserbar MRD bekreftes i validert analyse med følsomhet på minst 10-4. Uansett hvilken teknikk som velges, skal klinisk testing av MRD utføres av et kvalifisert laboratorium som er kjent med teknikken, i tråd med veletablerte tekniske retningslinjer. Pasienten kan få 1 syklus med induksjonsbehandling etterfulgt av opptil 3 tilleggssykluser med vedlikeholdsbehandling. 1 behandlingssyklus er 28 dager med kontinuerlig i.v. infusjon, etterfulgt av en behandlingsfri periode på 14 dager. De fleste oppnår respons etter 1 syklus. Når hematologisk og/eller klinisk forbedring ikke sees etter 1 behandlingssyklus skal nytte-/risikovurdering foretas. Anbefalt dose (pasienter ≥45 kg):

Pasientens vekt

Induksjonssyklus 1

 

Vedlikeholdssyklus 2-4

 

Dag 1-28

Dag 29-42

 

Dag 1-28

Dag 29-42

≥45 kg

28 µg/dag

Behandlingsfritt intervall på 14 dager

 

28 µg/dag

Behandlingsfritt intervall på 14 dager

Premedisinering og tilleggsmedisinering: Prednison 100 mg i.v. eller tilsv. (f.eks. deksametason 16 mg) skal gis 1 time før oppstart av hver syklus. Intratekal kjemoterapiprofylakse og bruk av antipyretika (f.eks. paracetamol) anbefales før og under behandlingen for hhv. å forebygge ALL-residiv i CNS og for å redusere pyreksi de første 48 timene i hver behandlingssyklus.
Dosejustering: Hos pasienter med residiverende eller refraktær B-prekursor ALL og pasienter med Philadelphiakromosomnegativ MRD-positiv B-prekursor ALL, skal midlertidig eller permanent seponering vurderes ved følgende alvorlige (grad 3) eller livstruende (grad 4) toksisiteter: Cytokinfrigjøringssyndrom, tumorlysesyndrom, nevrologisk toksisitet, forhøyede leverenzymer og enhver annen klinisk relevant toksisitet. Dersom avbruddet i behandlingen etter en bivirkning ikke er >7 dager, skal samme syklus fortsettes til totalt 28 dager med infusjon, inkl. dager før og etter avbruddet i syklusen. Dersom et avbrudd pga. en bivirkning er >7 dager, skal en ny syklus startes. Dersom toksisiteten vedvarer ut over 14 dager, skal preparatet seponeres permanent, bortsett fra dersom annet er oppgitt i tabellen nedenfor.

Toksisitet

Grada

Tiltak for pasienter ≥45 kg

Tiltak for pasienter <45 kg

Cytokin-frigjøringssyndrom, tumorlysesyndrom

Grad 3

Avbryt behandlingen til symptomene forsvinner. Gjenoppta deretter med 9 µg/dag. Øk til 28 µg/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt.

Avbryt behandlingen til symptomene forsvinner. Gjenoppta deretter med 5 µg/m2/dag. Øk til 15 µg/m2/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt.

Grad 4

Seponer permanent.

Seponer permanent.

Nevrologisk toksisitet

Konvulsjon

Seponer permanent dersom >1 konvulsjon oppstår.

Seponer permanent dersom >1 konvulsjon oppstår.

 

Grad 3

Avbryt behandlingen til bedring til grad ≤1, og i minst 3 dager. Gjenoppta deretter med 9 µg/dag. Øk til 28 µg/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt. Premedisiner med 24 mg deksametason ved ny oppstart. Reduser deretter deksametason trinnvis over 4 dager. Hvis toksisiteten oppsto ved 9 µg/dag, eller dersom det tar >7 dager før den forsvinner, seponer permanent.

Avbryt behandlingen til bedring til grad ≤1, og i minst 3 dager. Gjenoppta deretter med 5 µg/m2/dag. Øk til 15 µg/m2/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt. Dersom toksisiteten oppstod ved 5 µg/m2/dag, eller dersom det tar >7 dager før den forsvinner, seponer permanent.

 

Grad 4

Seponer permanent.

Seponer permanent.

Forhøyede leverenzymer

Grad 3

Dersom klinisk relevant, avbryt behandlingen til bedring til grad ≤1. Gjenoppta deretter med 9 µg/dag. Øk til 28 µg/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt.

Dersom klinisk relevant, avbryt behandlingen til bedring til grad ≤1. Gjenoppta deretter med 5 µg/m2/dag. Øk til 15 µg/m2/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt.

Grad 4

Vurder permanent seponering.

Vurder permanent seponering.

Andre klinisk relevante (bestemt av behandlende lege) bivirkninger

Grad 3

Avbryt behandlingen til bedring til grad ≤1. Gjenoppta deretter med 9 µg/dag. Øk til 28 µg/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt.

Avbryt behandlingen til bedring til grad ≤1. Gjenoppta deretter med 5 µg/m2/dag. Øk til 15 µg/m2/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt.

Grad 4

Vurder permanent seponering.

Vurder permanent seponering.

aBasert på felles terminologikriterier for bivirkninger fra National Cancer Institute (NCI-CTCAE) versjon 4.0. Grad 3 er alvorlig, og grad 4 er livstruende.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering av oppstartdosen er ikke nødvendig. Sikkerhet og effekt er ikke studert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Sikkerhet og effekt er ikke studert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Barn <1 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen data for barn <7 måneder. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år.
Tilberedning/Håndtering: Infusjonspose skal klargjøres for 24 timers, 48 timers, 72 timers eller 96 timers infusjon. Det er svært viktig at instruksjonene for klargjøring og administrering følges nøye for å minimere medisineringsfeil. Se pakningsvedlegg for nøyaktig bruksanvisning. OBS! Infusjonsslangen for blinatumomab eller det i.v. kateteret skal ikke skylles, spesielt ikke når infusjonsposen skiftes. Hvis det skylles når det skiftes poser, eller når en infusjon er fullført, kan det føre til overdosering og komplikasjoner som oppstår av det. Ved administrering via et venekateter med flere lumen skal blinatumomab infunderes via en reservert lumen. Aseptisk håndtering skal utføres under aseptiske forhold av personer med opplæring som er i samsvar med retningslinjer for god praksis. Håndtering skal skje under avtrekkshette for laminær luftstrøm eller i biologisk sikkerhetskabinett. Ikke bruk oppløsningen dersom den er uklar eller har utfellinger. Skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt. Skal ikke ristes.
Administrering: Infusjonsoppløsningen gis som en kontinuerlig i.v. infusjon, gitt med en konstant hastighet ved bruk av en infusjonspumpe i løpet av en periode på opptil 96 timer. Skal administreres gjennom i.v. slange med et integrert, sterilt, ikke-pyrogent filter på 0,2 µm med lav proteinbindingsgrad. Startvolumet (270 ml) er mer enn volumet som gis til pasienten (240 ml) for å ta hensyn til priming av den i.v. slangen og for å sikre at pasienten får hele dosen. Infusjonsposen skal byttes minst hver 96. time av helsepersonell, for å sikre steriliteten. Se pakningsvedlegg for infusjonstid, -hastighet og annen viktig informasjon.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Nevrologiske hendelser: Nevrologiske hendelser, inkl. med dødelig utgang, er observert. Nevrologisk undersøkelse av pasienten anbefales før behandlingsoppstart. Pasienten overvåkes klinisk for tegn og symptomer på nevrologiske hendelser (f.eks. skrivetest). Midlertidig avbrudd eller permanent seponering kan være nødvendig. Ved krampe anbefales sekundærprofylakse med egnede antikonvulsiva (f.eks. levetiracetam). Infeksjoner: Pasienten skal overvåkes klinisk for tegn og symptomer på infeksjon. Midlertidig avbrudd eller permanent seponering kan være nødvendig ved infeksjon. Cytokinfrigjøringssyndrom og infusjonsreaksjoner: Cytokinfrigjøringssyndrom (CRS), som kan være livstruende eller dødelig, er rapportert, men har sjelden ført til seponering. Mediantiden til inntreden av CRS-hendelse er 2 dager. Pasienten skal overvåkes nøye for tegn og symptomer. CRS er forbundet med disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og kapillærlekkasjesyndrom (CLS). CLS skal behandles umiddelbart. Infusjonsreaksjonene oppstår vanligvis raskt og innen 48 timer etter 1. infusjon. Pasienten skal observeres nøye for infusjonsreaksjoner. Bruk av antipyretika (f.eks. paracetamol) anbefales for å redusere pyreksi de første 48 timene av hver behandlingssyklus. For å redusere risikoen for CRS er det viktig at den anbefalte startdosen brukes ved oppstart (syklus 1, dag 1-7). Midlertidig avbrudd eller permanent seponering kan være nødvendig. Tumorlysesyndrom: Tumorlysesyndrom (TLS), som kan være livstruende eller dødelig, er observert. Pasienten skal overvåkes nøye for tegn eller symptomer, herunder kontroll av nyrefunksjon og væskebalanse, de første 48 timene etter 1. infusjon. Midlertidig avbrudd eller permanent seponering kan være nødvendig. Nøytropeni og febril nøytropeni: Nøytropeni og febril nøytropeni, inkl. livstruende tilfeller, er observert. Laboratorieparametre (inkl., men ikke begrenset til, antall hvite blodceller og absolutt antall nøytrofile) skal overvåkes rutinemessig under infusjonen, spesielt de første 9 dagene av 1. syklus. Forhøyede leverenzymer: Overvåkning av ALAT, ASAT, γ-GT og totalt bilirubinnivå i blodet skal gjøres før oppstart og under behandlingen, spesielt de første 48 timene i de 2 første syklusene. Midlertidig avbrudd eller permanent seponering kan være nødvendig. Pankreatitt: Livstruende og fatal pankreatitt er observert. Høydosebehandling med steroider kan i noen tilfeller ha medvirket til pankreatitten. Pasienten skal overvåkes for tegn/symptomer på pankreatitt. Pasientevalueringen kan bestå av fysisk undersøkelse, laboratorieevaluering av serumamylase og serumlipase og bildeundersøkelse av mageregionen. Midlertidig avbrudd eller permanent seponering kan være nødvendig. Leukoencefalopati inkl. progressiv multifokal leukoencefalopati: Pga. risiko for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) skal pasienten overvåkes for tegn og symptomer. Ved mistenkelige hendelser, skal konsultasjon hos nevrolog vurderes. Immuniseringer: Vaksinasjon med levende virus anbefales ikke de siste 2 ukene før behandlingsoppstart, under behandling og frem til B-lymfocytter er innenfor normale grenseverdier etter siste behandlingssyklus. Hypogammaglobulinemi: Eldre med MRD-positiv ALL kan ha forhøyet risiko for hypogammaglobulinemi under behandling, og overvåkning av immunglobulinnivåene anbefales. Natriuminnhold: Inneholder ≤1 mmol natrium (23 mg), og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Blinatumomab har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Forvirring og desorientering, koordinasjon- og balanseforstyrrelser, risiko for kramper og bevissthetsforstyrrelser kan forekomme. Pga. potensialet for nevrologiske hendelser, skal pasienten avstå fra å kjøre, delta i risikofylte aktiviteter eller aktiviteter som å kjøre eller bruke tunge eller potensielt farlige maskiner. Pasientene må advares om at de kan oppleve nevrologiske hendelser.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Oppstart av behandling gir forbigående frigjøring av cytokiner de første dagene. Pasienter som får CYP450-/transportsubstrater med lav terapeutisk indeks skal overvåkes for bivirkninger/endrede legemiddelkonsentrasjoner.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under og opptil 48 timer etter behandling med blinatumomab. Skal ikke brukes under graviditet med mindre fordelen oppveier mulig risiko for fosteret. Nyfødte spedbarn overvåkes for uttømming av B-celler, og vaksinasjon med levende virus skal utsettes til spedbarnets B-celletall er normalt.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Amming er kontraindisert under og i minst 48 timer etter behandling med blinatumomab.
Fertilitet: Data mangler.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi (inkl. redusert hemoglobin), febril nøytropeni, leukopeni (inkl. redusert antall hvite blodceller), nøytropeni (inkl. redusert antall nøytrofile), trombocytopeni (inkl. redusert antall trombocytter)
Vanlige Leukocytose (inkl. forhøyet antall hvite blodceller), lymfopeni (inkl. redusert lymfocyttall)
Mindre vanlige Hematofagisk histiocytose, lymfadenopati
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, forstoppelse, kvalme, magesmerter, oppkast
Mindre vanlige Pankreatitt
Generelle
Svært vanlige Feber (inkl. økt kroppstemperatur), frysninger, infusjonsrelatert reaksjon5, ødem6
Vanlige Brystsmerte7, smerter
Hjerte
Svært vanlige Takykardi1
Hud
Svært vanlige Utslett2
Immunsystemet
Svært vanlige Cytokinfrigjøringssyndrom
Vanlige Overfølsomhet
Mindre vanlige Cytokinstorm
Infeksiøse
Svært vanlige Infeksjoner (bakterie, sopp, virus, uspesifisert patogen)
Vanlige Pneumoni, sepsis
Kar
Svært vanlige Hypotensjon (inkl. redusert blodtrykk)
Vanlige Flushing, hypertensjon (inkl. forhøyet blodtrykk)
Mindre vanlige Kapillærlekkasjesyndrom
Lever/galle
Vanlige Hyperbilirubinemi (inkl. økt bilirubin i blod)
Luftveier
Svært vanlige Hoste
Vanlige Dyspné, hvesing, respirasjonssvikt, slimhoste
Mindre vanlige Akutt respirasjonssvikt, anstrengelsesdyspné
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Ryggsmerter, smerter i ekstremitet
Vanlige Skjelettsmerter
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine, tremor
Vanlige Afasi, ataksi, encefalopati, hjernenervesykdom, hypoestesi, kognitive forstyrrelser, krampeanfall, parestesi, somnolens, svekket hukommelse, svimmelhet
Mindre vanlige Taleforstyrrelse
Psykiske
Svært vanlige Insomni
Vanlige Desorientering, forvirring
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Tumorlysesyndrom
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert immunglobulin3, økte leverenzymer4
Vanlige Økt ALP i blod, økt vekt

1Inkl. sinustakykardi, supraventrikulær takykardi og takykardi.

2Omfatter erytem, utslett, erytematøst utslett, generalisert utslett, makuløst utslett, makulopapuløst utslett og kløende utslett.

3Omfatter redusert IgG-nivå, redusert antall globuliner, hypogammaglobulinemi, hypoglobulinemi og redusert antall immunglobuliner

4Omfatter økt ALAT, økt ASAT, økt γ-GT, økte leverenzymer og økte transaminaser.

5Omfatter begrepet infusjonsrelatert reaksjon og følgende hendelser dersom de inntrådte i løpet av de første 48 timene av infusjonen og varte ≤2 dager: Feber, cytokinfrigjøringssyndrom, hypotensjon, myalgi, akutt nyreskade, hypertensjon, utslett, takypné, ansiktshevelse, ansiktsødem og erytematøst utslett.

6Omfatter ansiktsødem, generalisert ødem, ødem og perifert ødem.

7Omfatter brystubehag, brystsmerter, muskel- og skjelettsmerter i brystet og ikke-kardiale brystsmerter.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi (inkl. redusert hemoglobin), febril nøytropeni, leukopeni (inkl. redusert antall hvite blodceller), nøytropeni (inkl. redusert antall nøytrofile), trombocytopeni (inkl. redusert antall trombocytter)
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse, kvalme, magesmerter, oppkast
Generelle Feber (inkl. økt kroppstemperatur), frysninger, infusjonsrelatert reaksjon5, ødem6
Hjerte Takykardi1
Hud Utslett2
Immunsystemet Cytokinfrigjøringssyndrom
Infeksiøse Infeksjoner (bakterie, sopp, virus, uspesifisert patogen)
Kar Hypotensjon (inkl. redusert blodtrykk)
Luftveier Hoste
Muskel-skjelettsystemet Ryggsmerter, smerter i ekstremitet
Nevrologiske Hodepine, tremor
Psykiske Insomni
Undersøkelser Redusert immunglobulin3, økte leverenzymer4
Vanlige
Blod/lymfe Leukocytose (inkl. forhøyet antall hvite blodceller), lymfopeni (inkl. redusert lymfocyttall)
Generelle Brystsmerte7, smerter
Immunsystemet Overfølsomhet
Infeksiøse Pneumoni, sepsis
Kar Flushing, hypertensjon (inkl. forhøyet blodtrykk)
Lever/galle Hyperbilirubinemi (inkl. økt bilirubin i blod)
Luftveier Dyspné, hvesing, respirasjonssvikt, slimhoste
Muskel-skjelettsystemet Skjelettsmerter
Nevrologiske Afasi, ataksi, encefalopati, hjernenervesykdom, hypoestesi, kognitive forstyrrelser, krampeanfall, parestesi, somnolens, svekket hukommelse, svimmelhet
Psykiske Desorientering, forvirring
Stoffskifte/ernæring Tumorlysesyndrom
Undersøkelser Økt ALP i blod, økt vekt
Mindre vanlige
Blod/lymfe Hematofagisk histiocytose, lymfadenopati
Gastrointestinale Pankreatitt
Immunsystemet Cytokinstorm
Kar Kapillærlekkasjesyndrom
Luftveier Akutt respirasjonssvikt, anstrengelsesdyspné
Nevrologiske Taleforstyrrelse

1Inkl. sinustakykardi, supraventrikulær takykardi og takykardi.

2Omfatter erytem, utslett, erytematøst utslett, generalisert utslett, makuløst utslett, makulopapuløst utslett og kløende utslett.

3Omfatter redusert IgG-nivå, redusert antall globuliner, hypogammaglobulinemi, hypoglobulinemi og redusert antall immunglobuliner

4Omfatter økt ALAT, økt ASAT, økt γ-GT, økte leverenzymer og økte transaminaser.

5Omfatter begrepet infusjonsrelatert reaksjon og følgende hendelser dersom de inntrådte i løpet av de første 48 timene av infusjonen og varte ≤2 dager: Feber, cytokinfrigjøringssyndrom, hypotensjon, myalgi, akutt nyreskade, hypertensjon, utslett, takypné, ansiktshevelse, ansiktsødem og erytematøst utslett.

6Omfatter ansiktsødem, generalisert ødem, ødem og perifert ødem.

7Omfatter brystubehag, brystsmerter, muskel- og skjelettsmerter i brystet og ikke-kardiale brystsmerter.

Barn: Bivirkningene hos barn var av tilsvarende type som dem som ble sett hos voksne. Bivirkninger som ble observert hyppigere (≥10% forskjell) hos barn var anemi, trombocytopeni, leukopeni, feber, infusjonsrelatert reaksjon, økt vekt og hypertensjon.
Eldre: Begrenset erfaring hos pasienter ≥75 år. Eldre kan være mer mottakelige for alvorlige nevrologiske hendelser, slik som kognitiv forstyrrelse, encefalopati og forvirring.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdose skal infusjonen avbrytes midlertidig og pasienten overvåkes. Gjenopptatt behandling i riktig dose skal vurderes når alle toksisiteter har opphørt og ikke tidligere enn 12 timer etter at infusjonen er avbrutt.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Binder seg spesifikt til CD19 på overflaten av celler med B-lineært opphav, og til CD3 på overflaten av T-celler. Aktiverer endogene T-celler ved å binde CD3 i T-cellereseptorkomplekset med CD19 på benigne og maligne B-celler.
Halveringstid: Voksne: Ca. 2,11 timer. Systemisk Cl ved kontinuerlig i.v. infusjon ca. 2,92 liter/time. Barn og ungdom: Ca. 2,19  timer. Cl ca. 1,88 liter/time/m2.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Voksne: For doser på 9 µg/dag og 28 µg/dag for behandling av residiv/refraktær ALL, er gjennomsnittlig Css hhv. 230 pg/ml og 612 pg/ml. Barn og ungdom: Ved de anbefalte dosene er gjennomsnittlig Css 162 og 533 pg/ml ved dosene på hhv. 5 og 15 µg/m2/dag.

Oppbevaring og holdbarhet

Rekonstituert oppløsning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist for 24 timer ved 2-8°C, eller 4 timer ≤27°C. Av mikrobiologiske hensyn bør rekonstituert oppløsning fortynnes umiddelbart, med mindre rekonstitueringsmetoden utelukker risiko for mikrobiologisk kontaminering. Dersom den ikke fortynnes umiddelbart, er lagringstid og lagringsforhold før bruk brukerens ansvar. Fortynnet oppløsning (klargjort infusjonspose): Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist for 10 dager ved 2-8°C, eller 96 timer ≤27°C. Av mikrobiologiske hensyn bør klargjorte infusjonsposer brukes umiddelbart. Dersom de ikke brukes umiddelbart, er lagringstid og lagringsforhold før bruk brukerens ansvar og bør normalt ikke være lenger enn 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynningen er gjort i kontrollerte og validerte aseptiske omgivelser. Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevar hetteglassene i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Blincyto, PULVER TIL KONSENTRAT OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
38,5 µg 1 sett (hettegl.)
177099
-
-
34277,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 21.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.12.2020