Selektivt immunsuppressivt middel.

L04A A25 (Ekulizumab)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 300 mg: Hvert hetteglass inneh.: Ekulizumab 300 mg, sorbitol 1500 mg, eddiksyre, natriumhydroksid, dinatriumedetat, polysorbat 80, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Voksne og barn: Paroksysmal nattlig hemoglobinuri (PNH). Holdepunkter for klinisk effekt er vist hos pasienter med hemolyse og klinisk(e) symptom(er) som indikerer høy sykdomsaktivitet, uavhengig av tidligere historie med transfusjoner.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Skal gis av helsepersonell, under veiledning av lege med erfaring med behandling av pasienter med hematologiske sykdommer. Hjemmebasert infusjon kan vurderes hos pasienter som har tålt infusjoner godt på sykehus, se Administrering nedenfor. Med mindre seponering er klinisk indisert, anbefales livslang behandling.
Voksne ≥18 år
Startfase: 600 mg som 25-45 minutters (35 minutter ± 10 minutter) i.v. infusjon hver uke de første 4 ukene. Vedlikehold: 900 mg som 25-45 minutters (35 minutter ± 10 minutter) i.v. infusjon i uke 5, deretter 900 mg som 25-45 minutters (35 minutter ± 10 minutter) i.v. infusjon hver 14. ± 2 dag.
Barn og ungdom 2-<18 år
Kroppsvekt ≥40 kg: Behandles med de respektive anbefalte voksendoseringene. Kroppsvekt <40 kg: Doseringsregime:

Kroppsvekt

Startfase

Vedlikeholdsfase

30-<40 kg

600 mg ukentlig de første 2 ukene

900 mg i uke 3, deretter 900 mg hver 2. uke

20-<30 kg

600 mg ukentlig de første 2 ukene

600 mg i uke 3, deretter 600 mg hver 2. uke

10-<20 kg

600 mg i uke 1

300 mg i uke 2, deretter 300 mg hver 2. uke

5-<10 kg

300 mg i uke 1

300 mg i uke 2, deretter 300 mg hver 3. uke

Ekulizumab er ikke undersøkt hos PNH-pasienter <40 kg.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og effekt ikke undersøkt.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering ikke nødvendig.
  • Eldre >65 år: Kan gis. Spesielle forholdsregler ikke nødvendig, men begrenset erfaring.
Tilberedning/Håndtering For tilberedning og fortynning, se pakningsvedlegget. Skal ikke blandes med andre legemidler enn natriumklorid 9 mg/ml (0,9%), natriumklorid 4,5 mg/ml (0,45%) eller glukose 50 mg/ml (5%) i vann. Det endelige volumet av en 5 mg/ml fortynnet oppløsning er 60 ml for 300 mg-doser, 120 ml for 600 mg-doser og 180 ml for 900 mg-doser. Før administrering skal oppløsningen sjekkes visuelt for partikler og misfarging.
Administrering Skal ikke gis som i.v. støt- eller bolusinjeksjon. Skal kun gis ved i.v. infusjon. Fortynnet oppløsning gis ved i.v. infusjon over 25-45 minutter (35 minutter ± 10 minutter) hos voksne og 1-4 timer hos barn og ungdom vha. gravitasjonstilførsel, sprøytepumpe eller infusjonspumpe. Fortynnet oppløsning trenger ikke å beskyttes mot lys ved administrering. Pasienten bør overvåkes i 1 time etter infusjon. Ved bivirkninger under administrering, kan infusjonen gis langsommere eller stoppes i samsvar med legens vurdering. Hvis infusjonen gis langsommere, skal total infusjonstid ikke overskride 2 timer hos voksne og 4 timer hos barn og ungdom. Hjemmebasert infusjon kan vurderes hos pasienter som har tålt infusjoner godt på sykehus. Beslutningen skal tas etter evaluering og anbefaling fra behandlende lege. Hjemmebaserte infusjoner skal utføres av kvalifisert helsepersonell. Det foreligger begrensede sikkerhetsdata som støtter hjemmebaserte infusjoner, og ytterligere forholdsregler anbefales ved hjemmebruk, som tilgjengelig akuttbehandling av infusjonsreaksjoner eller anafylaksi.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Behandling skal ikke startes ved pågående Neisseria meningitidis-infeksjon og hos pasienter som ikke er vaksinert mot Neisseria meningitidis med mindre de får forebyggende antibiotikabehandling inntil 2 uker etter vaksinering. Medfødt fruktoseintoleranse (HFI). Før behandlingsstart skal HFI utelukkes på aldersriktig klinisk grunnlag. Spedbarn og barn <2 år, da de kanskje ennå ikke er diagnostisert med HFI.

Forsiktighetsregler

Ekulizumab forventes ikke å påvirke den aplastiske komponenten ved anemi hos PNH-pasienter. Meningokokkinfeksjon: Behandlingen gjør pasienten mer utsatt for meningokokkinfeksjon (Neisseria meningitidis). Meningokokksykdom forårsaket av alle serogrupper kan oppstå. Alle pasienter skal vaksineres mot meningokokkinfeksjoner minst 2 uker før de får ekulizumab, med mindre risiko ved behandlingsutsettelse med ekulizumab oppveier faren for å utvikle meningokokkinfeksjon. Pasienter som starter ekulizumabbehandling før det er gått 2 uker etter tetravalent vaksinering, må behandles med egnede forebyggende antibiotika inntil det er gått 2 uker etter vaksineringen. Vaksiner mot serogruppe A, C, Y, W 135 og B, hvis tilgjengelig, anbefales for å forebygge vanlige patogene serogrupper av meningokokkbakterien. Pasienten må vaksineres iht. gjeldende nasjonale retningslinjer. Vaksinering kan gi ytterligere komplementaktivering, og pasienter med komplementmediert sykdom, inkl. PNH, kan få økning i tegn/symptomer knyttet til underliggende sykdom, som f.eks. hemolyse (PNH). Pasienten bør derfor overvåkes nøye for symptomer på sykdom etter anbefalt vaksinering. Vaksinering er ikke nødvendigvis tilstrekkelig til å forebygge meningokokkinfeksjon. Det bør tas hensyn til offisielle retningslinjer for riktig bruk av antibakterielle midler. Tilfeller av alvorlige/fatale meningokokkinfeksjoner er rapportert ved bruk av ekulizumab. Sepsis er en vanlig manifestasjon av meningokokkinfeksjoner hos pasienter som behandles med ekulizumab. Alle pasienter bør overvåkes for tidlige tegn på meningokokkinfeksjon, utredes omgående ved mistanke om infeksjon og behandles med egnede antibiotika ved behov. Pasienter bør informeres om slike tegn/symptomer og hvordan de kan oppsøke legehjelp omgående. Utlevering av legemiddel er først mulig etter at det er sjekket at pasienten har fått effektiv meningokokkvaksinering og/eller forebyggende antibiotikabehandling med skriftlig bekreftelse. Nytte og risiko ved behandling skal diskuteres med pasienten. Pasienten skal få pasientinformasjonsbrosjyre og pasientkort. Andre systemiske infeksjoner: Behandling bør skje med forsiktighet hos pasienter med aktive systemiske infeksjoner. Disse kan være mer utsatte for infeksjoner, spesielt med Neisseria og innkapslede bakterier. Alvorlige infeksjoner med Neisseria-arter (andre enn Neisseria meningitidis), inkl. disseminerte gonokokkinfeksjoner, er rapportert. Pasienten gis informasjon for å øke oppmerksomheten overfor potensielt alvorlige infeksjoner, tegn/symptomer på dette og viktigheten av å oppsøke legehjelp omgående. Legen bør informere pasienter om gonoréforebygging. Infusjonsreaksjoner (IRR): IRR eller immunogenisitet som kan gi allergiske eller overfølsomhetsreaksjoner (inkl. anafylaksi) kan forekomme. Administrering bør avbrytes ved alvorlige IRR og egnet medisinsk behandling gis. Immunogenisitet: Anti-ekulizumab-antistoffer kan utvikles under behandling. Tilsynelatende korrelasjon mellom utvikling av antistoffer og klinisk respons/bivirkninger er ikke sett. Immunisering: Før behandlingsstart anbefales start av immunisering iht. gjeldende retningslinjer for immunisering. Se for øvrig informasjon om meningokokkinfeksjon ovenfor. Pasienter <18 år må vaksineres mot Haemophilus influenzae og pneumokokkinfeksjon. Nasjonale vaksinasjonsanbefalinger for hver aldersgruppe må følges. Antikoagulantiabehandling: Behandling skal ikke påvirke antikoagulantiabehandling. Laboratorieovervåkning ved PNH: PNH-pasienter bør overvåkes for tegn/symptomer på intravaskulær hemolyse, inkl. serumnivå av LDH. Dosejustering innenfor anbefalt doseringsplan med hver 14. ± 2 dag i vedlikeholdsfasen (inntil hver 12. dag) kan være nødvendig. Seponering ved PNH: Ved seponering bør tegn/symptomer på alvorlig intravaskulær hemolyse følges. Alvorlig hemolyse påvises ved serumnivåer av LDH over nivået før behandling, sammen med noe av følgende: >25% absolutt fall i PNH-klonestørrelse (i fravær av fortynning pga. transfusjon) i løpet av ≤1 uke, hemoglobin <5 g/dl eller et fall >4 g/dl i løpet av ≤1 uke, angina, endret mental status, 50% økning i serumkreatinin eller trombose. Ved seponering skal alle pasienter overvåkes i minst 8 uker for å påvise alvorlig hemolyse og andre reaksjoner. Ved alvorlig hemolyse etter seponering skal følgende prosedyrer/behandlinger vurderes: Blodtransfusjon (erytrocyttkonsentrat (RBC)) eller utskiftingstransfusjon hvis PNH-RBC er >50% av totale RBC ved flowcytometri, behandling med antikoagulantia, kortikosteroider eller gjenopptatt behandling med ekulizumab. Opplæringsmateriell: Alle leger som ønsker å forskrive preparatet, må forsikre seg om at de kjenner til informasjonen i veiledningen om forskrivning beregnet på leger. Pasienten bør informeres om at de må oppsøke medisinsk hjelp umiddelbart ved utvikling av feber, hodepine samtidig med feber og/eller nakkestivhet eller overfølsomhet for lys, da dette kan være tegn på meningokokkinfeksjon. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol og skal ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse (HFI). Hos HFI-pasienter >2 år utvikler det seg en spontan aversjon mot matvarer som inneholder fruktose, og denne kan være kombinert med symptomdebut (oppkast, mage-tarmsykdommer, apati, høyde- og vektretardasjon). Derfor må det tas en detaljert anamnese når det gjelder HFI-symptomer for hver pasient før behandling. Ved utilsiktet administrering og mistanke om fruktoseintoleranse må infusjonen stoppes umiddelbart, normal glykemi må gjenopprettes og organfunksjonen må stabiliseres med intensivbehandling. Babyer og barn (<2 år) har kanskje ennå ikke har fått diagnosen HFI. Legemidler som inneholder sorbitol/fruktose, gitt i.v., kan være livstruende og er kontraindisert for denne populasjonen. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Inneholder 0,34 g natrium pr. 180 ml injeksjonsvæske (ved maks. dose) etter fortynning med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske, tilsv. 17% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Inneholder 0,18 g natrium pr. 180 ml injeksjonsvæske (ved maks. dose) etter fortynning med natriumklorid 4,5 mg/ml (0,45%), tilsv. 9% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen/ubetydelig påvirkning.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier utført. Basert på ekulizumabs mulige hemmende effekt på komplementavhengig cytotoksisitet av rituksimab, kan ekulizumab redusere forventet effekt av rituksimab. Kronisk behandling med i.v. humant immunglobulin (IVIg) kan påvirke den endosomale resirkuleringsmekanismen hos neonatal Fc-reseptor (FcRn) for monoklonale antistoffer som ekulizumab, og dermed redusere serumkonsentrasjonen av ekulizumab.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetBegrensede data (<300 graviditeter) indikerer ikke økt risiko for føtale misdannelser eller føto-/neonatal toksisitet. I mangel av godt kontrollerte studier foreligger det imidlertid usikkerhet. Individuell nytte-/risikovurdering anbefales før oppstart og under behandling hos gravide. Dersom behandling anses nødvendig, anbefales tett oppfølging av mor og foster iht. lokale retningslinjer. IgG passerer placentabarrieren, og ekulizumab antas derfor å kunne gi terminal komplementhemming i fosterets sirkulasjon. Skal derfor bare gis til gravide hvis strengt nødvendig. Bruk av sikker prevensjon for å hindre graviditet under og opptil minst 5 måneder etter siste behandling skal vurderes hos kvinner i fertil alder.
AmmingBegrensede data indikerer at ekulizumab ikke utskilles i morsmelk, og ingen effekt på nyfødte/spedbarn som ammes forventes. Pga. begrensede data bør fordel ved amming for barnets utvikling og helse vurderes sammen med morens kliniske behov for ekulizumab og ev. mulige bivirkninger barnet som ammes kan få pga. ekulizumab/mors underliggende tilstand.
FertilitetIngen spesifikke studier utført.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

KlassifiseringRekombinant, humanisert monoklonalt IgG2/4k-antistoff. Molekylvekt ca. 148 000 dalton. Tilvirkningsprosessen omfatter spesifikke trinn for virusinaktivering og -fjerning.
VirkningsmekanismeBindes med høy affinitet til humant C5-komplementprotein, slik at spalting til C5a og C5b hemmes og dannelsen av det terminale komplementkomplekset C5b-9 hindres. Ekulizumab opprettholder de tidlige komponentene i komplementaktiveringen som er nødvendige for opsonisering av mikroorganismer og fjerning av immunkomplekser. Administrering blokkerer ukontrollert terminal komplementaktivering og blokkerer påfølgende komplementmediert intravaskulær hemolyse hos PNH-pasienter. En serumkonsentrasjon av ekulizumab på ca. 35 mg/ml er tilstrekkelig for tilnærmet fullstendig hemming av terminal komplementmediert intravaskulær hemolyse hos de fleste PNH-pasienter. Ved PNH ga kronisk administrering en rask og vedvarende reduksjon av komplementmediert hemolytisk aktivitet.
AbsorpsjonGjennomsnittlig Vd er 110,3 ± 17,9 ml/kg.
HalveringstidEliminasjons t1/2 er 11,3 ± 3,4 dager. Clearance er 0,31 ± 0,12 ml/time/kg. Steady state nås etter 4 uker ved bruk av doseringsregime for voksne med PNH.
Terapeutisk serumkonsentrasjonFarmakodynamisk aktivitet korrelerer direkte med serumkonsentrasjon av ekulizumab. Farmakodynamisk aktivitet målt som frie C5-konsentrasjoner <0,5 µg/ml, har sammenheng med tilnærmet fullstendig blokade av terminal komplementaktivitet hos PNH-pasienter. Tilnærmet fullstendig blokade av hemolytisk aktivitet oppnås hos de fleste PNH-pasienter ved opprettholdelse av bunnivåer ≥35 μg/ml.
MetabolismeHumane antistoffer nedbrytes ved endocytose i celler i det retikuloendoteliale system. Ekulizumab inneholder bare naturlig forekommende aminosyrer og har ingen kjente aktive metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Før bruk/anbrudd: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Originalpakningen kan tas ut fra kjøleskapet kun 1 gang i en periode på inntil 7 dager. Etter dette kan preparatet settes tilbake i kjøleskapet. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist for følgende: Polyolefin IV-poser: 14 dager ved 2-8°C, etterfulgt av inntil 48 timer ved 2-8°C eller romtemperatur. PVC IV-poser: 48 timer ved 2-8°C eller romtemperatur. Generelt: Skal fra et mikrobiologisk synspunkt brukes umiddelbart etter fortynning. Brukeren er ansvarlig for oppbevaringstid og -forhold, som normalt bør være <24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynning er utført under aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Bekemv, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
300 mg 30 ml (hettegl.)
407188

H-resept

53 835,90 C

SPC (preparatomtale)

Bekemv KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 300 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

04/2023


Sist endret: 26.05.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)