Imlygic

Amgen


Antineoplastisk og immunmodulerende middel.

L01X X51 (Talimogenlaherparepvek)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 106 PFU/ml og 108 PFU/ml: Hvert hetteglass inneh.: Talimogenlaherparepvek 106 plakkdannende enheter (PFU)/ml, resp. 108 PFU/ml, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, myoinositol, sorbitol (E 420) 80 mg, vann til injeksjonsvæsker til 4 ml.


Indikasjoner

Behandling av voksne med ikke-reseserbart melanom som er regionalt eller med distale metastaser (Stadium IIIB, IIIC og IVM1a) uten skjelett-, hjerne-, lungesykdom eller annen visceral sykdom.

Dosering

Preparatnavn og batchnr. skal registreres i pasientjournalen for sporbarhet. Behandlingen skal innledes og overvåkes av lege med erfaring i behandling av kreft. Pasienten må få utdelt pasientinformasjonskortet og informeres om risikoen som er forbundet med Imlygic. Anbefalt startdose er maks. 4 ml 106 PFU/ml. Påfølgende doser bør administreres med opptil 4 ml 108 PFU/ml. Doseringsplan:

Behandlings-
intervall

Maks. totalt
injeksjons-
volum

Dose-
konsentrasjon

Prioritering av lesjoner som skal injiseres

1. behandlingsbesøk:

-

Opptil 4 ml

10
(1 million)
PFU/ml

Injiser den/de største lesjonen(e) først. Prioriter injeksjon av gjenværende lesjoner basert på lesjonsstørrelse til maks. injeksjonsvolum er nådd.

2. behandlingsbesøk:

3 uker etter
innledende
behandling

Opptil 4 ml

10
(100 millioner)
PFU/ml

Injiser først ev. nye lesjoner (lesjoner som har utviklet seg siden innledende behandling). Prioriter injeksjon av gjenværende lesjoner basert på lesjonsstørrelse til maks. injeksjonsvolum er nådd.

Alle påfølgende behandlingsbesøk (inkl. ny oppstart):

2 uker etter
forrige
behandling

Opptil 4 ml

10
(100 millioner)
PFU/ml

Injiser først ev. nye lesjoner (lesjoner som har utviklet seg siden forrige behandling). Prioriter injeksjon av gjenværende lesjoner basert på lesjonsstørrelse til maks. injeksjonsvolum er nådd.

Volumet som skal injiseres i hver lesjon:

Lesjonsstørrelse (største diameter)

Injeksjonsvolum

>5 cm

opptil 4 ml

>2,5-5 cm

opptil 2 ml

>1,5-2,5 cm

opptil 1 ml

>0,5-1,5 cm

opptil 0,5 ml

≤0,5 cm

opptil 0,1 ml

Før respons oppnås kan eksisterende lesjon(er) øke i størrelse eller ny lesjon oppstå. Behandlingen bør fortsette i minst 6 måneder, så lenge det er én eller flere injiserbare lesjoner, med mindre legen anser at pasienten ikke har nytte av behandlingen, eller at annen behandling er nødvendig. Kan igangsettes igjen ved nye lesjoner etter komplett respons, og hvis legen mener at pasienten vil ha nytte av behandlingen.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Barn: Ingen data. Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering.
Tilberedning/Håndtering: Se SPC. Hvis helsepersonell utilsiktet eksponeres, se Forsiktighetsregler. Helsepersonell som er immunkompromitterte eller gravide, bør ikke administrere preparatet, og bør ikke komme i direkte kontakt med injeksjonsstedene eller kroppsvæsker fra behandlede pasienter (se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler). Tining av injeksjonsvæske: Før bruk tines frossen injeksjonsvæske i romtemperatur (20-25°C) til væsken er flytende (ca. 30 minutter). Virvle forsiktig. Ikke rist. En 22-26 G nål anbefales til å trekke opp ønsket mengde injeksjonsvæske fra hetteglasset inn i en sprøyte. Bruk aseptisk teknikk. Avhending: Avhend alt materiale som har kommet i kontakt med preparatet (f.eks. hetteglass, sprøyte, nål, bomull eller gas) i samsvar med institusjonens lokale retningslinjer.
Administrering: Se SPC. Administreres ved intralesjonal injeksjon i kutane, subkutane og/eller nodale lesjoner som er synlige, palperbare eller påviselige ved ultralydveiledning.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pasienter som er alvorlig immunkompromitterte (f.eks. pasienter med alvorlig medfødt eller ervervet cellulær og/eller humoral immunmangel).

Forsiktighetsregler

Immunkompromitterte pasienter: Bruk er ikke studert. Basert på data fra dyrestudier kan alvorlig immunkompromitterte pasienter ha økt risiko for spredt herpesinfeksjon. Disseminert herpesinfeksjon kan også oppstå, f.eks. hos pasienter med hiv/aids, leukemi, lymfom, alminnelig varierende immundefekt, eller hos pasienter som trenger kronisk behandling med høydosesteroider eller andre immunsuppressiver. Nytte/risiko ved behandling må vurderes før administrering til slike pasienter. Utilsiktet eksponering: Kan føre til overføring av Imlygic og herpesinfeksjon. Helsepersonell og personer som kommer i nær kontakt med pasienten bør unngå direkte kontakt med de injiserte lesjonene eller kroppsvæsker fra behandlede pasienter gjennom hele behandlingsperioden og i opptil 30 dager etter siste administrering. Gravide eller immunkompromitterte bør ikke bytte bandasje eller rengjøre injeksjonssted. Gravide, nyfødte og immunkompromitterte bør ikke eksponeres for potensielt kontaminert materiale. Pasienten må overholde kravet om å tildekke injeksjonsstedet med okklusjonsbandasje, og skal informeres om å unngå å berøre eller klø på injeksjonsstedet. Latekskondom skal brukes ved seksuell kontakt, for å forhindre mulig overføring av Imlygic. Det er kjent at HSV-1 av villtype kan overføres gjennom seksuell kontakt. Fertile kvinner skal informeres om at de må bruke en effektiv prevensjonsmetode under behandlingen. Omsorgspersoner skal informeres om at de må bruke vernehansker og følge forholdsreglene for sikker avhending av brukte bandasjer/rensemateriell. Ved utilsiktet eksponering skal eksponert område rengjøres grundig med såpe og vann og/eller et desinfeksjonsmiddel. Helsepersonell skal kontaktes ved tegn/symptomer på herpesinfeksjon. Ved mistanke om herpeslesjoner har pasient, nære kontakter eller helsepersonell mulighet til oppfølgingstesting fra MT-innehaver, for videre karakterisering av infeksjonen. Herpesinfeksjon: Personer med HSV-1-infeksjon av villtype har livslang risiko for symptomatisk herpesinfeksjon. Symptomatisk herpesinfeksjon bør vurderes. Pasienter som utvikler herpesinfeksjon, skal informeres om å følge standard hygienepraksis. Talimogenlaherparepvek er sensitivt for aciklovir. Nytte/risiko skal vurderes før administrering av aciklovir eller andre antivirale midler, da systemisk eller topisk administrering direkte på injeksjonsstedet kan påvirke effekten av Imlygic. Cellulitt på injeksjonsstedet: Nekrose eller sår i tumorvev kan oppstå. Cellulitt og systemisk bakterieinfeksjon er rapportert. Grundig sårbehandling og forholdsregler mot infeksjon anbefales, særlig hvis vevsnekrose oppstår i åpne sår. Forsinket tilheling på injeksjonsstedet: Økt risiko for forsinket tilheling ved underliggende risikofaktorer, f.eks. tidligere stråling på injeksjonsstedet eller lesjoner i dårlig vaskulariserte områder. Nytte/risiko skal vurderes. Immunmedierte hendelser: Er rapportert, inkl. glomerulusnefritt, vaskulitt, pneumonitt, forverret psoriasis og vitiligo. Nytte/risiko skal vurderes før behandling ved underliggende autoimmun sykdom eller før fortsatt behandling hos pasienter som utvikler immunmedierte hendelser. Plasmacytom på/nær injeksjonsstedet: Er rapportert. Nytte/risiko skal vurderes ved myelomatose og ved utvikling av plasmacytom under behandlingen. Obstruktiv luftveissykdom: Er rapportert. Forsiktighet skal utvises ved injeksjon i lesjoner i nærheten av sentrale luftveier. HSV-1-seronegative pasienter: Høyere forekomst av pyreksi, frysetokter og influensalignende sykdom enn for HSV-1-seropositive pasienter ved baseline. Alle pasienter: Inneholder 80 mg sorbitol pr. 4 ml-dose. Skal ikke tas ved fruktoseintoleranse. Inneholder 30 mg natrium pr. 4 ml-dose, skal vurderes ved kontrollert natriumdiett.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Systemisk eller topisk administrering direkte på injeksjonsstedet av aciklovir og andre antivirale midler kan påvirke effekten av Imlygic.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Data mangler. Hvis en gravid er infisert med HSV-1 av villtype (primær eller reaktivering), kan viruset muligens krysse placentabarrieren. Overføringsrisiko også under fødsel. HSV-1 av villtype er forbundet med multiorgansvikt og dødsfall ved smitte av foster eller nyfødt. Risiko for foster/nyfødt kan foreligge hvis talimogenlaherparepvek skulle virke på samme måte. Bør unngås under svangerskap. Transplacentale metastaser av malignt melanom kan oppstå. Risiko for fostereksponering for talimogenlaherparepvek fra tumorvev som har krysset placenta, kan foreligge. Ved bruk under graviditet eller oppstått graviditet under behandlingen, skal pasienten informeres om potensiell risiko for foster/nyfødt.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på en nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Data mangler.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Blod/lymfe: Perifert ødem. Gastrointestinale: Diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast. Luftveier: Hoste. Muskel-skjelettsystemet: Artralgi, myalgi, smerter i ekstremitetene. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: Frysetokter, influensalignende sykdom, pyreksi, reaksjoner på injeksjonsstedet1, smerter, utmattelse. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Magesmerter, mageubehag. Hjerte/kar: Dyp venetrombose, hypertensjon, rødme, takykardi. Hud: Dermatitt, utslett, vitiligo. Immunsystemet: Immunmedierte hendelser2. Infeksiøse: Cellulitt, oral herpes. Luftveier: Dyspné, infeksjon i øvre luftveier, orofaryngeal smerte. Muskel-skjelettsystemet: Ryggsmerter, smerter i skrittet. Nevrologiske: Angst, depresjon, forvirring, svimmelhet, søvnløshet. Stoffskifte/ernæring: Dehydrering. Svulster/cyster: Infiserte neoplasmer, tumorsmerter. Undersøkelser: Vektreduksjon. Øre: Smerter i øret. Øvrige: Aksillær smerte, kontusjon, smerter forbundet med prosedyren, sårkomplikasjoner, sårsekresjon, uvelhet. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Granulomatøs dermatitt. Immunsystemet: Overfølsomhet. Infeksiøse: Infeksjon på innstikkstedet. Luftveier: Obstruktiv luftveissykdom. Svulster/cyster: Plasmacytom på injeksjonsstedet. Øye: Herpetisk keratitt. 1Reaksjoner på injeksjonsstedet omfatter: Svært vanlige: Smerter på injeksjonsstedet. Vanlige: Erytem, blødning, hovenhet, reaksjon, inflammasjon, sekresjon eller utflod på injeksjonsstedet. Mindre vanlige: Varmeutvikling på injeksjonsstedet. 2Immunmedierte hendelser omfatter: Mindre vanlige: Vaskulitt, pneumonitt, forverret psoriasis og glomerulonefritt.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Maks. dose som kan administreres trygt, er ikke definert. Pasienten bør behandles symptomatisk, f.eks. med aciklovir eller andre antivirale midler, og støttetiltak igangsettes om nødvendig.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Talimogenlaherparepvek er en onkolytisk immunterapi som er utledet fra HSV-1, og er modifisert til å formeres i tumorer og produsere humant GM-CSF. Talimogenlaherparepvek dreper tumorceller og fører til frigjøring av tumoravledede antigener. Sammen med GM-CSF fremmes systemisk antitumorimmunrespons og effektor-T-cellerespons. Modifikasjonene av talimogenlaherparepvek fra HSV-1 omfatter sletting av ICP34.5 og ICP47. Mens antivirale immunresponser forsvarer normale celler etter infeksjon med talimogenlaherparepvek, er det vist at tumorceller kan skades og drepes av HSV-1-virus med ICP34.5-mangel. Sletting av ICP47 forhindrer nedregulering av antigenpresentasjonsmolekylene og øker ekspresjonen av HSV US11-genet. Dermed forsterkes virusformeringen i tumorceller.
Absorpsjon: Celleopptak skjer gjennom HSV-1-reseptorer på tumorer og ikke-tumorceller etter lokal injeksjon i tumorer. Når talimogenlaherparepvek injiseres og replikeres intratumoralt, er ikke biotilgjengelighet og systemisk konsentrasjon prediktivt på legemiddelaktivitet, og er derfor ikke evaluert.
Metabolisme: Utskilles gjennom generelle vertsforsvarsmekanismer (f.eks. autofagi, adaptive immunresponser) og brytes ned av typisk endogent protein og DNA-katabolske baner. En latent ansamling av talimogenlaherparepvek-DNA vedvarer i nevronale cellelegemer som innerverer injeksjonsstedene. Forekomst av latent infeksjon med talimogenlaherparepvek kan ikke utelukkes.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal tines og oppbevares i originalesken inntil bruk for å beskytte mot lys. Etter tining: Opptint injeksjonsvæske skal administreres hurtigst mulig. Tint injeksjonsvæske er stabilt når det oppbevares ved 2-25°C beskyttet mot lys i det originale hetteglasset, i en sprøyte eller i det originale hetteglasset og deretter i en sprøyte. Oppbevaringstidene som er angitt i tabellene nedenfor skal ikke overskrides. Tint injeksjonsvæske som er lagret lenger skal kastes. Skal ikke fryses på nytt etter tining. Maks. oppbevaringstid for opptint injeksjonsvæske i sprøyten:

 

106 PFU/ml

108 PFU/ml

2-8°C

8 timer

8 timer

opptil 25°C

2 timer

4 timer

Maks. samlet oppbevaringstid (oppbevaringstid i hetteglasset pluss oppbevaringstid i sprøyten) for opptint injeksjonsvæske:

 

106 PFU/ml

108 PFU/ml

2-8°C

24 timer

1 uke (7 dager)

opptil 25°C

12 timer

24 timer


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Imlygic, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
106 PFU/ml1 stk. (hettegl.)
086657
-
-
29392,60C
108 PFU/ml1 stk. (hettegl.)
450380
-
-
29392,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 31.01.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

28.03.2019