Amgen

Amgen Europe B.V., Nederland


Repr. Amgen Norge

Besøksadresse:

Munkedamsveien 45F

0250 Oslo

Postadresse:

Postboks 1532 Vika

0117 Oslo

Telefon: 23 30 80 00

E-post: medinfo.norway@amgen.com

www.amgen.no

Preparater:

Aranesp
Bekemv
Blincyto
Imlygic
Kanjinti
Kyprolis
Lumykras
Mimpara
Neulasta
Neupogen
Nplate
Otezla
Parsabiv
Prolia
Repatha
Vectibix
Xgeva