Xgeva

Amgen


Benresorpsjonshemmer, humant monoklonalt antistoff (IgG2).

M05B X04 (Denosumab)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 120 mg: Hvert hetteglass inneh.: Denosumab 120 mg, iseddik og natriumhydroksid (for pH-justering), sorbitol, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Forebygging av skjelettrelaterte hendelser (patologisk fraktur, strålebehandling av ben, ryggmargskompresjon eller benkirurgi) hos voksne medfremskredne maligniteter som involverer skjelettet. Behandling av voksne og skjelettmodne ungdom med kjempecelletumor i ben som er uresekterbar, eller der det er sannsynlig at kirurgisk reseksjon vil medføre alvorlig morbiditet.

Dosering

Pasienter med kjempecelletumor i ben evalueres regelmessig for å vurdere fortsatt nytte av behandlingen.
Voksne, inkl. eldre ≥65 år: Forebygging av skjelettrelaterte hendelser hos voksne med fremskredne maligniteter som involverer skjelettet: Gis 1 gang hver 4. uke som én enkelt s.c. injeksjon. Pasienten må få tilstrekkelig daglig tilskudd av kalsium og vitamin D, med unntak av tilfeller med hyperkalsemi. Kjempecelletumor i ben: Gis 1 gang hver 4. uke som én enkelt s.c. injeksjon med tilleggsdoser på 120 mg på behandlingsdag 8 og 15.
Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, og bruk anbefales ikke hos barn og ungdom <18 år, bortsett fra hos skjelettmodne ungdommer (12-17 år) med kjempecelletumor i ben. Behandling av skjelettmodne ungdommer med kjempecelletumor i ben som er uresekterbar, eller der det er sannsynlig at kirurgisk reseksjon vil medføre alvorlig morbiditet: Samme dosering som hos voksne. Hemming av RANK/RANK‑ligand (RANKL) i dyrestudier har vært forbundet med hemming av benvekst og manglende tannfrembrudd. Disse forandringene var delvis reversible ved opphør av RANKL‑hemming.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Sikkerhet og effekt ikke studert. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig. Se Forsiktighetsregler for anbefalinger i forbindelse med overvåkning av kalsium.
Tilberedning/Håndtering: Før administrering bør oppløsningen undersøkes visuelt. Oppløsningen kan inneholde spor av gjennomsiktige til hvite proteinholdige partikler. Ikke injiser oppløsningen hvis den er uklar eller misfarget. Skal ikke ristes. For å unngå ubehag på injeksjonsstedet bør hetteglasset oppnå romtemperatur (opptil 25°C) før injeksjon. Bør ikke blandes med andre legemidler som inneholder denosumab eller bisfosfonater. Ubrukt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Administrering: Til s.c. bruk. Bør administreres under ansvar av helsepersonell. Injiser sakte. Hele innholdet av hetteglasset skal injiseres. En 27-gauge kanyle anbefales for administrering. Kanylen skal ikke føres inn i hetteglasset på nytt. Pasienten bør få utlevert pakningsvedlegg og pasientkort.

Kontraindikasjoner

Alvorlig, ubehandlet hypokalsemi. Ikke-tilhelede lesjoner etter tann- eller munnkirurgi. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Tilskudd av kalsium og vitamin D er nødvendig, bortsett fra ved tilfeller av hyperkalsemi. Hypokalsemi: Eksisterende hypokalsemi må korrigeres før behandlingen igangsettes. Hypokalsemi kan oppstå når som helst under behandlingen. Måling av kalsiumnivåene bør gjøres (i) før første denosumabdose, (ii) innen 2 uker etter første dose, (iii) dersom det oppstår mistenkte symptomer på hypokalsemi, se Bivirkninger. Ytterligere overvåkning av kalsiumnivået bør vurderes ved risikofaktorer for hypokalsemi, eller dersom det på annen måte er indisert basert på pasientens kliniske tilstand. Pasienten bør oppfordres til å melde fra om symptomer som kan indikere hypokalsemi. Ved hypokalsemi kan det være nødvendig med ytterligere kalsiumtilskudd og overvåkning. Alvorlig symptomatisk hypokalsemi (inkl. fatal) er sett. Det er sett en høyere forekomst av hypokalsemi for denosumab i forhold til zoledronsyre ved forebygging av skjelettrelaterte hendelser. Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt) eller som får dialyse, har større risiko for å utvikle hypokalsemi. Risikoen for å utvikle hypokalsemi og medfølgende forhøyet parathyreoideahormon øker i takt med graden av nedsatt nyrefunksjon. Regelmessig overvåkning av kalsiumnivåene er spesielt viktig hos disse pasientene. Osteonekrose i kjeven (ONJ): Er rapportert. Forekomsten av ONJ var høyere ved mer langvarig eksponering. Før behandling anbefales tannundersøkelse med forebyggende tannbehandling og individuell nytte-/risikovurdering. Følgende risikofaktorer bør vurderes ved evaluering av risiko for ONJ: Potens av benresorpsjonshemmende legemiddel (høyere risiko for høypotente forbindelser), administreringsvei (høyere risiko ved parenteral administrering) og kumulativ dose av benresorpsjonsbehandling. Kreft, komorbide tilstander (f.eks. anemi, koagulopati, infeksjon), røyking. Samtidig behandling med kortikosteroider, kjemoterapi, angiogenesehemmere, strålebehandling av hode og nakke. Dårlig tannhygiene, periodontal sykdom, dårlig tilpassede tannproteser, eksisterende tannsykdom, invasive tannbehandlinger (f.eks. tanntrekking). Pasienten skal oppfordres til å opprettholde god munnhygiene, gjennomgå rutinemessige tannkontroller og umiddelbart rapportere ev. orale symptomer som løse tenner, smerter, hevelser eller sår som ikke heles eller avgir puss under behandlingen. Under behandlingen bør invasive tannbehandlinger bare utføres etter grundig vurdering og unngås i umiddelbar tilknytning til denosumabadministrering. Behandlingsplanen for hver enkelt pasient som utvikler ONJ skal gjøres i nært samarbeid mellom behandlende lege og tannlege eller oralkirurg med ekspertise på ONJ. Det bør vurderes å avbryte behandlingen midlertidig til lidelsen er bedret og de medvirkende risikofaktorene om mulig er minsket. Det er sett en høyere forekomst av ONJ med denosumab i forhold til zoledronsyre ved forebygging av skjelettrelaterte hendelser. Osteonekrose i ytre øregang: Er rapportert. Mulige risikofaktorer inkl. bruk av steroider og kjemoterapi og/eller lokale risikofaktorer som infeksjon eller traume. Ved øresymptomer, inkl. kronisk øreinfeksjon, bør muligheten for osteonekrose i ytre øregang vurderes. Atypiske lårbensbrudd: Kan forekomme ved små eller uten traumer i de subtrokantære og diafyseale delene av femur, og kjennetegnes ved spesifikke radiografiske funn. Rapportert hos pasienter med visse komorbide tilstander (f.eks. vitamin D-mangel, revmatoid artritt, hypofosfatasi) og ved bruk av visse legemidler (f.eks. bisfosfonater, glukokortikoider, protonpumpehemmere). Har også forekommet uten antiresorptiv behandling. Lignende frakturer rapportert i forbindelse med bisfosfonater er ofte bilaterale; kontralateral femur bør derfor undersøkes hos denosumabbehandlede pasienter som har opplevd en femur-skaftfraktur. Seponering av denosumab skal vurderes ved mistenkt atypisk lårbensbrudd, i påvente av nytte-risikovurdering. Pasienten bør rådes til å melde fra om nye eller uvanlige smerter i lår, hofte eller lyske. Slike symptomer skal undersøkes med tanke på et inkomplett lårbensbrudd. Hyperkalsemi etter avsluttet behandling hos pasienter med kjempecelletumor i ben og hos pasienter med voksende skjelett: Klinisk signifikant hyperkalsemi som krever sykehusinnleggelse og er komplisert ved akutt nyreskade, er sett hos pasienter med kjempecelletumor i ben uker til måneder etter avsluttet behandling. Etter avsluttet behandling, skal pasienten overvåkes for tegn og symptomer på hyperkalsemi, periodisk vurdering av serumkalsium skal overveies, og pasientens behov for kalsium og vitamin D-tilskudd skal reevalueres. Anbefales ikke til pasienter med voksende skjelett. Klinisk signifikant hyperkalsemi er også rapportert hos disse pasientene uker til måneder etter avsluttet behandling. Samtidig behandling med andre legemidler som inneholder denosumab: Pasienten bør ikke få samtidig behandling med andre legemidler som inneholder denosumab (indisert for behandling av osteoporose) eller bisfosfonater. Malignitet eller progresjon til metastatisk sykdom forekommer sjelden ved kjempecelletumor i ben, og er en kjent risiko hos slike pasienter. Pasientene skal overvåkes med tanke på radiologiske tegn på malignitet, ny radiolucens eller osteolyse. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol. Pasienter med fruktoseintoleranse må ikke bruke preparatet. Inneholder ≤1 mmol natrium (23 mg pr. 120 mg denosumab), dvs. tilnærmet natriumfritt.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Overgang i placenta er ukjent. Ingen eller begrenset mengde data på bruk hos gravide. Studier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. Bruk anbefales ikke hos gravide og fertile kvinner som ikke bruker prevensjon. Kvinner skal rådes til ikke å bli gravide under og i minst 5 måneder etter behandling. Ev. effekter er sannsynligvis større i graviditetens 2. og 3. trimester, siden monoklonale antistoffer transporteres lineært over placenta utover i svangerskapet, og den største andelen overføres i 3. trimester.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. En risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Ingen data. Dyrestudier indikerer ingen direkte/indirekte skadelige effekter mtp. fertilitet.

 

Bivirkninger

Bivirkningsoppslag

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré
Vanlige Tannuttrekking
Hjerte
Svært vanlige Dyspné
Hud
Vanlige Hyperhidrose
Mindre vanlige Legemiddelindusert lichen planus
Immunsystemet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon, legemiddeloverfølsomhet
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Muskel-skjelettsmerter
Vanlige Kjeveosteonekrose
Skader/komplikasjoner
Mindre vanlige Atypisk lårbensbrudd
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hypokalsemi. Alvorlige tilfeller av symptomatisk hypokalsemi (også med dødelig utfall) er observert. Symptomer på hypokalsemi omfatter parestesier eller muskelstivhet, rykninger, spasmer og muskelkramper.
Vanlige Hypofosfatemi
Mindre vanlige Hyperkalsemi etter avsluttet behandling hos pasienter med kjempecelletumor i ben.
Svulster/cyster
Vanlige Sekundær primær malignitet

Bivirkningsoppslag

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré
Hjerte Dyspné
Muskel-skjelettsystemet Muskel-skjelettsmerter
Stoffskifte/ernæring Hypokalsemi. Alvorlige tilfeller av symptomatisk hypokalsemi (også med dødelig utfall) er observert. Symptomer på hypokalsemi omfatter parestesier eller muskelstivhet, rykninger, spasmer og muskelkramper.
Vanlige
Gastrointestinale Tannuttrekking
Hud Hyperhidrose
Muskel-skjelettsystemet Kjeveosteonekrose
Stoffskifte/ernæring Hypofosfatemi
Svulster/cyster Sekundær primær malignitet
Mindre vanlige
Hud Legemiddelindusert lichen planus
Skader/komplikasjoner Atypisk lårbensbrudd
Stoffskifte/ernæring Hyperkalsemi etter avsluttet behandling hos pasienter med kjempecelletumor i ben.
Sjeldne
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, legemiddeloverfølsomhet

Klasseeffekt

Osteonekrose i ytre øregang.

Klasseeffekt

Osteonekrose i ytre øregang.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Denosumab gjenkjenner og bindes med høy affinitet og spesifisitet til RANKL. Dette forhindrer RANKL/RANK-interaksjonen og fører til at osteoklastene reduseres i antall og funksjon, noe som reduserer benresorpsjon og kreftindusert destruksjon av ben. Hos pasienter med kjempecelletumor i ben binder denosumab seg til RANKL og reduserer signifikant eller eliminerer de osteoklastlignende kjempecellene. Dermed reduseres osteolysen, og tumorens proliferative stroma blir erstattet av ikke-proliferativt, differensiert, tettvevd, nytt ben. Hos pasienter med fremskredne maligniteter i skjelettet, resulterer s.c. dosering av denosumab, administrert enten hver 4. (Q4W) eller hver 12. uke, i en hurtig reduksjon i benresorpsjonsmarkører (uNTx/Cr, serum CTx), med mediane reduksjoner på ca. 80% for uNTx/Cr innen 1 uke, uavhengig av tidligere bisfosfonatbehandling eller baseline uNTx/Cr-nivå. Ca. 80% mediane uNTx/Cr-reduksjoner ble opprettholdt gjennom 49 uker med denosumabbehandling (120 mg hver Q4W) hos pasienter med fremskredne maligniteter som involverer skjelettet. Preparatet reduserer risikoen for å utvikle skjelettrelaterte hendelser, og å utvikle flere skjelettrelaterte hendelser hos pasienter med skjelettmetastaser fra solide tumorer.
Absorpsjon: Biotilgjengeligheten er 62%, og viser tilnærmet doseproporsjonal økning ved eksponering for doser på ≥60 mg (eller 1 mg/kg). Gjentatte doser på 120 mg hver 4. uke hos personer med fremskreden kreft gir en tilnærmet fordoblet serumkonsentrasjon, og steady state nås innen 6 måneder. Hos personer med kjempecelletumor i ben som fikk 120 mg hver 4. uke, med en metningsdose på dag 8 og 15, ble steady state-nivå nådd i løpet av 1. behandlingsmåned.
Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2 er 28 dager (14-55 dager) hos personer som slutter å ta 120 mg hver 4. uke.
Metabolisme: Metaboliseres trolig ikke i lever. Metabolisme og eliminering forventes å følge clearancebanene for immunglobulin med nedgradering til små peptider og enkeltstående aminosyrer. Generelt sett elimineres ikke monoklonale antistoffer via metabolske mekanismer. Farmakokinetikken forventes ikke å påvirkes av nedsatt leverfunksjon. Farmakokinetikkprofilen er ikke vurdert for pediatriske populasjoner.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Kan oppbevares i romtemperatur (<25°C) etter at hetteglasset er tatt ut av kjøleskapet, men må da brukes innen 30 dager. Hetteglasset oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Xgeva, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
120 mg 1 stk. (hettegl.)
491593
H-resept
-
3467,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 10.01.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.06.2020