Kolonistimulerende faktor.

L03A A13 (Pegfilgrastim)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 6 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Pegfilgrastim 6 mg, natriumacetat, sorbitol (E 420), polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Reduksjon i varigheten av nøytropeni og forekomsten av febril nøytropeni hos voksne behandlet med cytotoksisk kjemoterapi for malignitet (med unntak av kronisk myelogen leukemi og myelodysplastiske syndromer).
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

For å forbedre sporbarheten til granulocytt-kolonistimulerende faktorer (G-CSF), skal preparatets handelsnavn angis tydelig i pasientens journal. Behandlingen skal startes opp og overvåkes av lege med erfaring innen onkologi og​/​eller hematologi.
Voksne
1 dose à 6 mg (1 ferdigfylt sprøyte) anbefales for hver kjemoterapisyklus, gitt minst 24 timer etter cytotoksisk kjemoterapi.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen doseendring er nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon, inkl. pasienter med terminal nyresvikt.
  • Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen doseringsanbefalinger kan gis.
Tilberedning​/​Håndtering Se pakningsvedlegg for bruksanvisning. Skal ikke blandes med andre legemidler, og da spesielt ikke natriumkloridoppløsninger. Må kontrolleres med tanke på synlige partikler før bruk. Kun klar og fargeløs oppløsning skal injiseres. Skal ikke ristes. Romtemperatur skal oppnås før injisering.
Administrering Injiseres s.c. i lår, mage eller overarm. Kun til engangsbruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Skal brukes med forsiktighet ved akutt myelogen leukemi (AML), da de langvarige effektene av preparatet er ukjent. Granulocytt-kolonistimulerende faktor (G-CSF) kan fremme vekst av myeloide celler in vitro, lignende effekt er sett på enkelte ikke-myeloide celler in vitro. Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt hos pasienter med myelodysplastisk syndrom, kronisk myelogen leukemi (KML) og hos pasienter med sekundær AML. Preparatet skal derfor ikke brukes hos disse pasientene. Spesiell forsiktighet må utvises for å skille diagnosen blastcelle-transformasjon ved KML fra AML. Sikkerhet og effekt ved administrering til pasienter <55 år med cytogenetikk t(15;17) og med de novo AML er ikke fastslått. Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt hos pasienter som mottar høydose‑kjemoterapi. Pegfilgrastim skal ikke benyttes til å øke dosen av cytotoksisk kjemoterapi utover fastslått doseringsregime. Pulmonale bivirkninger: Pasienter som nylig har hatt lungeinfiltrater eller lungebetennelse kan være utsatt for høyere risiko for pulmonale bivirkninger. Lungesymptomer (hoste, feber og dyspné) i forbindelse med radiologiske tegn på lungeinfiltrater og svekkelse av lungefunksjon sammen med økt nøytrofiltall kan være tidlige tegn på «acute respiratory distress syndrome» (ARDS). I slike tilfeller bør pegfilgrastim seponeres etter legens vurdering og passende behandling gis. Glomerulonefritt: Er rapportert hos pasienter som har fått filgrastim og pegfilgrastim. Generelt opphørte glomerulonefritthendelsene etter dosereduksjon eller seponering. Overvåkning av urinanalyse anbefales. Kapillærlekkasjesyndrom: Er rapportert etter administrering av G-CSF, som kjennetegnes ved hypotensjon, hypoalbuminemi, ødem og hemokonsentrasjon. Pasienter med symptomer på kapillærlekkasjesyndrom må overvåkes nøye og motta standard symptomatisk behandling, som kan inkludere behov for intensiv behandling. Splenomegali og miltruptur: Generelt asymptomatiske tilfeller av splenomegali og tilfeller av miltruptur, inkl. tilfeller med dødelig utgang, er rapportert etter bruk av pegfilgrastim. Miltstørrelsen må derfor overvåkes nøye (f.eks. ved klinisk undersøkelse, ultralyd). Miltruptur-diagnose bør vurderes ved smerter i øvre del av venstre mageregion eller smerter ytterst i skulderen. Trombocytopeni og anemi: Monoterapi med pegfilgrastim utelukker ikke trombocytopeni og anemi, og regelmessig overvåkning av blodplatetall og hematokrit anbefales. Det bør utvises forsiktighet ved administrering av enkeltstående eller kombinerte kjemoterapimidler som er kjent for å forårsake alvorlig trombocytopeni. Myelodysplastisk syndrom og akutt myeloid leukemi hos bryst- og lungekreftpasienter: Pegfilgrastim kombinert med kjemoterapi og​/​eller radioterapi er blitt assosiert med utvikling av myelodysplastisk syndrom (MDS) og akutt myeloid leukemi (AML) hos bryst- og lungekreftpasienter. Bryst- og lungekreftpasienter skal overvåkes for tegn og symptomer på MDS​/​AML. Sigdcelleanemi: Sigdcellekrise har vært forbundet med pegfilgrastimbruk hos pasienter med heterozygote tilstander uten anemi («sickle-cell trait») eller sigdcelleanemi, og forsiktighet skal derfor utvises ved bruk til slike pasienter. Relevante kliniske parametre og laboratoriestatus skal overvåkes og en bør være oppmerksom på en mulig sammenheng mellom pegfilgrastim og forstørrelse av milten og vasookklusjon. Leukocytose: Leukocyttall ≥100 × 109/liter er observert hos <1% av pasientene, vanligvis 24-48 timer etter administrering av pegfilgrastim og av forbigående art. Det er ikke rapportert bivirkninger som direkte kan tilskrives denne graden av leukocytose. I tråd med de kliniske effektene og risiko for leukocytose bør leukocyttallet måles regelmessig under behandlingen. Ved leukocyttall >50 × 109/liter etter det forventet laveste punktet (nadir), skal preparatet straks seponeres. Overfølsomhet: Ved alvorlige allergiske reaksjoner må det gis egnet terapi, med tett oppfølging av pasienten over flere dager. Må seponeres permanent ved alvorlig allergisk reaksjon. Stevens‑Johnsons syndrom (SJS): Er i sjeldne tilfeller rapportert ved pegfilgrastimbehandling og kan være livstruende eller dødelig. Hvis pasienten har utviklet SJS etter pegfilgrastimbruk, må pegfilgrastimbehandling ikke på noe tidspunkt startes opp igjen hos denne pasienten. Annet: Sikkerhet og effekt av pegfilgrastim ved mobilisering av blodstamceller hos pasienter eller friske donorer er ikke tilstrekkelig evaluert. Nålehetten på den ferdigfylte sprøyten inneholder tørr naturgummi (et lateksderivat), som kan fremkalle allergiske reaksjoner. Økt hematopoetisk aktivitet i benmargen som følge av behandling med vekstfaktor har vært forbundet med forbigående positive røntgenfunn i skjelettet. Dette må tas med i betraktningen når en tolker røntgenbilder. Hjelpestoffer: Preparatet inneholder sorbitol. Tilleggseffekt av samtidig administrerte legemidler som inneholder sorbitol (eller fruktose), og inntak av sorbitol (eller fruktose) gjennom dietten skal tas i betraktning. Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. 6 mg dose, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Da myeloide celler med rask celledeling er potensielt sensitive ovenfor cytotoksisk kjemoterapi, skal pegfilgrastim gis minst 24 timer etter administrering av cytotoksisk kjemoterapi. Pegfilgrastim er trygt blitt gitt 14 dager før kjemoterapi. Samtidig bruk av pegfilgrastim og cytostatika har ikke vært evaluert hos pasienter, men i dyremodeller har samtidig bruk av 5-fluorouracil (5-FU) eller andre antimetabolitter vist seg å forsterke myelosuppresjon.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData mangler. Er ikke anbefalt under graviditet og hos fertile kvinner som ikke benytter prevensjon.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Skal ikke brukes under amming. Risiko for nyfødte​/​spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-​/​risikovurdering.
FertilitetDyrestudier viser ikke påvirkning av reproduksjonsevne eller fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Barn: Det er observert en høyere frekvens av alvorlige bivirkninger hos yngre barn 0-5 år (92%), sammenlignet med eldre barn på hhv. 6-11 år og 12-21 år (80% og 67%), og voksne. Vanligste bivirkning er skjelettsmerte.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning


Egenskaper og miljø

KlassifiseringPegfilgrastim er et kovalent konjugat av et polyetylenglykolmolekyl og rekombinant humant granulocytt-kolonistimulerende faktor (G-CSF), et glykoprotein som regulerer produksjon og frigjøring av nøytrofile granulocytter fra benmargen. Pegfilgrastim er fremstilt ved rekombinant DNA-teknologi i E. coli og er en form av filgrastim med forlenget frisetting pga. nedsatt clearance via nyrene.
VirkningsmekanismePegfilgrastim og filgrastim er vist å ha identiske virkningsmekanismer. De gir en markert økning av nøytrofile granulocytter i perifert blod innen 24 timer, samt mindre økninger i monocytter og​/​eller lymfocytter. I likhet med filgrastim viser nøytrofile granulocytter produsert som respons på pegfilgrastim, normal eller økt funksjon ved tester av kjemotaktisk og fagocytisk funksjon.
Terapeutisk serumkonsentrasjonCmax nås 16-120 timer etter en enkel s.c. administrering. Serumkonsentrasjonene opprettholdes gjennom perioden med nøytropeni etter myelosuppressiv kjemoterapi, men synker derimot raskt ved stigning i antall nøytrofile granulocytter (selvregulerende clearancemekanisme).
UtskillelseIkke-lineær med hensyn til dose. Serumclearance synker med økende dose. Elimineres hovedsakelig via nøytrofilmediert clearance. Denne blir mettet ved høyere doser.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Skal ikke fryses. Tilfeldig eksponering for frysetemperaturer for en enkelt periode <24 timer påvirker ikke stabiliteten negativt. Kan oppbevares ved romtemperatur (høyst 30°C) i maks. en enkelt periode på opptil 72 timer. Beskyttes mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Neulasta, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
6 mg 1 stk. (ferdigfylt sprøyte m​/​nålebeskyttelse)
484327

H-resept

9 968,60 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Neulasta INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 6 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

27.06.2023


Sist endret: 08.09.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)