Antineoplastisk middel, monoklonalt antistoff, T-celleaktivator.

L01F X07 (Blinatumomab)PULVER TIL KONSENTRAT OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 38,5 µg: Hvert sett inneh.: I) Pulver: Blinatumomab 38,5 µg, sitronsyremonohydrat, trehalosedihydrat, lysinhydroklorid, polysorbat 80, natriumhydroksid (til pH-justering). II) Oppløsning (stabilisator): Sitronsyremonohydrat, lysinhydroklorid, polysorbat 80, natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

  • Som monoterapi til behandling av voksne med CD19-positiv residiverende eller refraktær B-prekursor akutt lymfoblastisk leukemi (ALL). Pasienter med Philadelphiakromosom-positiv B-prekursor ALL skal ha mislykkede behandlinger med minst 2 tyrosinkinasehemmere (TKI) og ikke ha noen alternative behandlingsvalg.
  • Som monoterapi til behandling av voksne med Philadelphiakromosom-negativ CD19‑positiv B‑prekursor ALL ved 1. eller 2. fullstendige remisjon som er MRD-positiv (Minimal Residual Disease) ≥0,1%.
  • Som monoterapi til behandling av barn ≥1 år med Philadelphiakromosom-negativ CD19-positiv residiverende eller refraktær B prekursor ALL etter å ha mottatt minst 2 tidligere behandlinger eller som får residiv etter å ha mottatt tidligere allogen hematopoetisk stamcelletransplantasjon.
  • Som monoterapi til behandling av barn ≥1 år med høyrisiko første residiv Philadelphiakromosom-negativ CD19-positiv B prekursor ALL som en del av konsolideringsterapi.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandlingen skal innledes og overvåkes av lege med erfaring i behandling av hematologiske maligne sykdommer. Pasienten må få utdelt opplæringsbrosjyren for pasienter og omsorgspersoner samt pasientkortet. Ved oppstart av behandling av residiverende eller refraktær B‑prekursor ALL anbefales sykehusinnleggelse minimum de første 9 dagene i 1. syklus, og de første 2 dagene i 2. syklus. Ved behandlingsoppstart av Philadelphiakromosomnegativ MRD-positiv B‑prekursor ALL anbefales sykehusinnleggelse minimum de første 3 dagene i 1. syklus og de første 2 dagene i påfølgende sykluser. For barn med høyrisiko første residiv B-prekursor ALL, er sykehusinnleggelse anbefalt i minst de 3 første dagene av syklusen. Hos pasienter med tidligere eller eksisterende klinisk relevante patologiske tilstander i CNS, anbefales sykehusinnleggelse minimum de første 14 dagene i 1. syklus. I 2. syklus anbefales sykehusinnleggelse i minimum 2 dager og klinisk vurdering skal baseres på toleranse for preparatet i 1. syklus. Forsiktighet skal utvies da det er sett sen forekomst av de første nevrologiske hendelser. Tilsyn av helsepersonell eller sykehusinnleggelse anbefales ved alle påfølgende syklusstarter og ved gjenopptatt behandling (f.eks. dersom behandlingen avbrytes i ≥4 timer).
Residiverende eller refraktær B‑prekursor ALL
Pasienten kan få 2 behandlingssykluser. En enkelt behandlingssyklus er 28 dager (4 uker) med kontinuerlig infusjon. Mellom hver behandlingssyklus er det en behandlingsfri periode på 14 dager (2 uker). Basert på individuell nytte-/risikovurdering kan pasienter som har oppnådd fullstendig remisjon etter 2 sykluser få opptil 3 tilleggssykluser for vedlikehold. Anbefalt daglig dose er basert på pasientens vekt (se tabell 1). Pasienter ≥45 kg mottar en fastdose, og for pasienter <45 kg beregnes dosen ut fra pasientens kroppsoverflateareal (BSA).
Tabell 1. Anbefalt dosering for residiverende relaps eller refraktær B-prekursor ALL:

Pasientens vekt

Syklus 1

 

 

Påfølgende sykluser

 

Dag 1-7

Dag 8-28

Dag 29-42

Dag 1-28

Dag 29-42

≥45 kg (fastdose)

9 µg/dag via kontinuerlig infusjon

28 µg/dag via kontinuerlig infusjon
Behandlingsfritt intervall på 14 dager

28 µg/dag via kontinuerlig infusjon
Behandlingsfritt intervall på 14 dager

<45 kg (dose basert på BSA)

5 µg/m2/dag via kontinuerlig infusjon (ikke overskrid 9 µg/dag)

15 µg/m2/dag via kontinuerlig infusjon (ikke overskrid 28 µg/dag)

15 µg/m2/dag via kontinuerlig infusjon (ikke overskrid 28 µg/dag)

Høyrisiko første residiv B-prekursor ALL
Barn ≥1 år kan gis en syklus av blinatumomab etter induksjon og 2 blokker av konsoliderende cellegiftbehandling. En enkelt behandlingssyklus er 28 dager (4 uker) med kontinuerlig infusjon. Se tabell 2 for anbefalte daglige doseringer basert på pasientvekt for barn ≥1 år.
Tabell 2. Anbefalt dosering for barn ≥1 år med høyrisiko første residiv B-prekursor ALL post-induksjon cellegiftbehandling:

1 konsolideringssyklus

Tiltak for pasienter ≥45 kg
(fastdose)

Tiltak for pasienter <45 kg
(dosering basert på kroppsoverflateareal)

Dag 1-28

28 μg/dag

15 μg/m2/dag
(ikke overskrid 28 μg/dag)

Premedisinering og tilleggsmedisinering for residiverende eller refraktær B‑prekursor ALL og høyrisiko første residiv B-prekursor ALL
Hos voksne skal deksametason 20 mg gis i.v. 1 time før oppstart av hver syklus. Hos barn og ungdom skal deksametason 10 mg/m2 (ikke overskrid 20 mg) gis oralt eller i.v. 6-12 timer før oppstart (syklus 1, dag 1). Dette skal etterfølges av deksametason 5 mg/m2 oralt eller i.v. innen 30 minutter før oppstart (syklus 1, dag 1). Intratekal kjemoterapiprofylakse og bruk av antipyretika (f.eks. paracetamol) anbefales før og under behandlingen for hhv. å forebygge ALL-residiv i CNS og for å redusere pyreksi de første 48 timene i hver behandlingssyklus. Prefasebehandling ved stor tumorbyrde: Pasienter med ≥50% leukemiske blaster i benmarg eller >15 000/µl leukemiske blaster i perifert blod behandles med deksametason (skal ikke overskride 24 mg/dag).
MRD-positiv B‑prekursor ALL
Når preparatet vurderes for behandling av Philadelphiakromosomnegativ MRD-positiv B‑prekursor ALL, skal kvantifiserbar MRD bekreftes i validert analyse med følsomhet på minst 10-4. Uansett hvilken teknikk som velges, skal klinisk testing av MRD utføres av et kvalifisert laboratorium som er kjent med teknikken, i tråd med veletablerte tekniske retningslinjer. Pasienten kan få 1 syklus med induksjonsbehandling etterfulgt av opptil 3 tilleggssykluser med vedlikeholdsbehandling. 1 behandlingssyklus er 28 dager med kontinuerlig i.v. infusjon, etterfulgt av en behandlingsfri periode på 14 dager. De fleste oppnår respons etter 1 syklus. Når hematologisk og/eller klinisk forbedring ikke sees etter 1 behandlingssyklus skal nytte-/risikovurdering foretas. Anbefalt dose (pasienter ≥45 kg):

Pasientens vekt

Induksjonssyklus 1

 

Vedlikeholdssyklus 2-4

 

Dag 1-28

Dag 29-42

 

Dag 1-28

Dag 29-42

≥45 kg

28 µg/dag

Behandlingsfritt intervall på 14 dager

 

28 µg/dag

Behandlingsfritt intervall på 14 dager

Premedisinering og tilleggsmedisinering for MRD-positiv B‑prekursor ALL
Prednison 100 mg i.v. eller tilsv. (f.eks. deksametason 16 mg) skal gis 1 time før oppstart av hver syklus. Intratekal kjemoterapiprofylakse og bruk av antipyretika (f.eks. paracetamol) anbefales før og under behandlingen for hhv. å forebygge ALL-residiv i CNS og for å redusere pyreksi de første 48 timene i hver behandlingssyklus.
Dosejustering hos pasienter med residiverende eller refraktær B-prekursor ALL og pasienter med Philadelphiakromosomnegativ MRD-positiv B-prekursor ALL
Midlertidig eller permanent seponering skal vurderes ved følgende alvorlige (grad 3) eller livstruende (grad 4) toksisiteter: Cytokinfrigjøringssyndrom, tumorlysesyndrom, nevrologisk toksisitet, forhøyede leverenzymer og enhver annen klinisk relevant toksisitet. Dersom avbruddet i behandlingen etter en bivirkning ikke er >7 dager, skal samme syklus fortsettes til totalt 28 dager med infusjon, inkl. dager før og etter avbruddet i syklusen. Dersom et avbrudd pga. en bivirkning er >7 dager, skal en ny syklus startes. Dersom toksisiteten vedvarer ut over 14 dager, skal preparatet seponeres permanent, bortsett fra dersom annet er oppgitt i tabellen nedenfor.

Toksisitet

Grada

Tiltak for pasienter ≥45 kg

Tiltak for pasienter <45 kg

Cytokin-frigjøringssyndrom, tumorlysesyndrom

Grad 3

Avbryt behandlingen til symptomene forsvinner. Gjenoppta deretter med 9 µg/dag. Øk til 28 µg/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt.

Avbryt behandlingen til symptomene forsvinner. Gjenoppta deretter med 5 µg/m2/dag. Øk til 15 µg/m2/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt.

Grad 4

Seponer permanent.

Seponer permanent.

Nevrologisk toksisitet

Konvulsjon

Seponer permanent dersom >1 konvulsjon oppstår.

Seponer permanent dersom >1 konvulsjon oppstår.

 

Grad 3

Avbryt behandlingen til bedring til grad ≤1, og i minst 3 dager. Gjenoppta deretter med 9 µg/dag. Øk til 28 µg/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt. Premedisiner med 24 mg deksametason ved ny oppstart. Reduser deretter deksametason trinnvis over 4 dager. Hvis toksisiteten oppsto ved 9 µg/dag, eller dersom det tar >7 dager før den forsvinner, seponer permanent.

Avbryt behandlingen til bedring til grad ≤1, og i minst 3 dager. Gjenoppta deretter med 5 µg/m2/dag. Øk til 15 µg/m2/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt. Dersom toksisiteten oppstod ved 5 µg/m2/dag, eller dersom det tar >7 dager før den forsvinner, seponer permanent.

 

Grad 4

Seponer permanent.

Seponer permanent.

Forhøyede leverenzymer

Grad 3

Dersom klinisk relevant, avbryt behandlingen til bedring til grad ≤1. Gjenoppta deretter med 9 µg/dag. Øk til 28 µg/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt.

Dersom klinisk relevant, avbryt behandlingen til bedring til grad ≤1. Gjenoppta deretter med 5 µg/m2/dag. Øk til 15 µg/m2/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt.

Grad 4

Vurder permanent seponering.

Vurder permanent seponering.

Andre klinisk relevante (bestemt av behandlende lege) bivirkninger

Grad 3

Avbryt behandlingen til bedring til grad ≤1. Gjenoppta deretter med 9 µg/dag. Øk til 28 µg/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt.

Avbryt behandlingen til bedring til grad ≤1. Gjenoppta deretter med 5 µg/m2/dag. Øk til 15 µg/m2/dag etter 7 dager dersom toksisiteten ikke oppstår på nytt.

Grad 4

Vurder permanent seponering.

Vurder permanent seponering.

aBasert på felles terminologikriterier for bivirkninger fra National Cancer Institute (NCI-CTCAE) versjon 4.0. Grad 3 er alvorlig, og grad 4 er livstruende.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Dosejustering av oppstartdosen er ikke nødvendig. Sikkerhet og effekt er ikke studert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Sikkerhet og effekt er ikke studert ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.
  • Barn <1 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen data for barn <7 måneder.
  • Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig. Begrenset erfaring hos eldre ≥75 år.
Tilberedning/Håndtering Det er svært viktig at instruksjonene for klargjøring og administrering følges nøye for å minimere medisineringsfeil. Se pakningsvedlegg for nøyaktig bruksanvisning. Aseptisk håndtering skal utføres under aseptiske forhold av personer med opplæring som er i samsvar med retningslinjer for god praksis. Håndtering skal skje under avtrekkshette for laminær luftstrøm eller i biologisk sikkerhetskabinett. Ikke bruk oppløsningen dersom den er uklar eller har utfellinger. Skal ikke blandes med andre legemidler enn de som er angitt. Skal ikke ristes.
Administrering Til i.v. bruk. Se pakningsvedlegg for infusjonstid, -hastighet og annen viktig informasjon. Gis som en kontinuerlig i.v. infusjon, med en konstant hastighet ved bruk av en infusjonspumpe i løpet av en periode på opptil 96 timer. Pumpen skal være programmerbar, låsbar, ikke-elastomerisk og ha alarm. Startvolumet (270 ml) er mer enn volumet som gis til pasienten (240 ml) for å ta hensyn til priming av den i.v. slangen og for å sikre at pasienten får hele dosen. Infunder den klargjorte infusjonsoppløsningen iht. anvisningene på apoteketiketten på den klargjorte posen ved én av de følgende konstante infusjonshastighetene: Infusjonshastighet på 10 ml/time i løpet av 24 timer, infusjonshastighet på 5 ml/time i løpet av 48 timer, infusjonshastighet på 3,3 ml/timer i løpet av 72 timer eller infusjonshastighet på 2,5 ml/time i løpet av 96 timer. Gi infusjonsoppløsningen gjennom i.v. slange med et integrert, sterilt, ikke-pyrogent filter på 0,2 μm med lav proteinbindingsgrad. Infusjonsslangen eller det i.v. kateteret skal ikke skylles, spesielt ikke når infusjonsposen skiftes. Dersom det skylles når det skiftes poser, eller når en infusjon er fullført, kan det føre til overdosering og komplikasjoner som en følge av dette. Ved administrering via et venekateter med flere lumen skal infusjonsoppløsningen infunderes via et lumen som er reservert for dette. Infusjonsposen skal byttes minst hver 96. time av helsepersonell, for å sikre steriliteten.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming.

Forsiktighetsregler

Nevrologiske hendelser: Nevrologiske hendelser, inkl. med dødelig utgang, er sett. Nevrologisk undersøkelse av pasienten anbefales før behandlingsoppstart. Pasienten overvåkes klinisk for tegn/symptomer på nevrologiske hendelser (f.eks. skrivetest). Midlertidig avbrudd eller permanent seponering kan være nødvendig. Ved krampeanfall anbefales sekundærprofylakse med egnede antikonvulsiva (f.eks. levetiracetam). Infeksjoner: Pasienten skal overvåkes klinisk for tegn/symptomer på infeksjon. Midlertidig avbrudd eller permanent seponering kan være nødvendig ved infeksjon. Cytokinfrigjøringssyndrom (CRS) og infusjonsreaksjoner: CRS, som kan være livstruende eller dødelig, er rapportert, men har sjelden ført til seponering. Mediantiden til inntreden av CRS-hendelse er 2 dager. Pasienten skal overvåkes nøye for tegn/symptomer. CRS er forbundet med disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) og kapillærlekkasjesyndrom (CLS). CLS skal behandles umiddelbart. Infusjonsreaksjonene oppstår vanligvis raskt og innen 48 timer etter 1. infusjon. Pasienten skal observeres nøye for infusjonsreaksjoner. Bruk av antipyretika (f.eks. paracetamol) anbefales for å redusere pyreksi de første 48 timene av hver behandlingssyklus. For å redusere risikoen for CRS er det viktig at den anbefalte startdosen brukes ved oppstart (syklus 1, dag 1-7). Midlertidig avbrudd eller permanent seponering kan være nødvendig. Tumorlysesyndrom (TLS): TLS, som kan være livstruende eller dødelig, er sett. Pasienten skal overvåkes nøye for tegn/symptomer, herunder kontroll av nyrefunksjon og væskebalanse, de første 48 timene etter 1. infusjon. Midlertidig avbrudd eller permanent seponering kan være nødvendig. Nøytropeni og febril nøytropeni: Nøytropeni og febril nøytropeni, inkl. livstruende tilfeller, er sett. Laboratorieparametre (inkl., men ikke begrenset til, antall hvite blodceller og absolutt antall nøytrofile) skal overvåkes rutinemessig under infusjonen, spesielt de første 9 dagene av 1. syklus. Økte leverenzymer: Overvåkning av ALAT, ASAT, GGT og totalt bilirubinnivå i blodet skal gjøres før oppstart og under behandlingen, spesielt de første 48 timene i de 2 første syklusene. Midlertidig avbrudd eller permanent seponering kan være nødvendig. Pankreatitt: Livstruende og fatal pankreatitt er sett. Høydosebehandling med steroider kan i noen tilfeller ha medvirket til pankreatitten. Pasienten skal overvåkes for tegn/symptomer på pankreatitt. Pasientevalueringen kan bestå av fysisk undersøkelse, laboratorieevaluering av serumamylase og serumlipase og bildeundersøkelse av mageregionen. Midlertidig avbrudd eller permanent seponering kan være nødvendig. Leukoencefalopati inkl. progressiv multifokal leukoencefalopati: Pga. risiko for progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) skal pasienten overvåkes for tegn/symptomer. Ved mistenkelige hendelser, skal konsultasjon hos nevrolog vurderes. CD19-negativ residiv: CD19-negativ B-prekursor ALL er rapportert hos residiverende pasienter som mottar preparatet. Vær spesielt nøye med vurderingen av CD19-uttrykk ved tidspunktet for testing av benmarg. Bytte av opphav fra ALL til akutt myeloid leukemi (AML): Bytte av opphav fra ALL til AML er sjeldent rapportert blant residiverende pasienter som mottar preparatet, inkl. pasienter uten immunfenotypiske og/eller cytogenetiske avvik ved innledende diagnose. Alle residiverende pasienter må overvåkes for eksisterende AML. Immuniseringer: Vaksinasjon med levende virus anbefales ikke de siste 2 ukene før behandlingsoppstart, under behandling og frem til B-lymfocytter er innenfor normale grenseverdier etter siste behandlingssyklus. Hypogammaglobulinemi: Eldre med MRD-positiv ALL kan ha økt risiko for hypogammaglobulinemi under behandling, og overvåkning av immunglobulinnivåene anbefales. Natriuminnhold: Inneholder ≤1 mmol natrium (23 mg), og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Blinatumomab har stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Forvirring og desorientering, koordinasjon- og balanseforstyrrelser, risiko for krampeanfall og bevissthetsforstyrrelser kan forekomme. Pga. potensialet for nevrologiske hendelser, skal pasienten avstå fra å kjøre, delta i risikofylte aktiviteter eller aktiviteter som å kjøre eller bruke tunge eller potensielt farlige maskiner. Pasientene må advares om at de kan oppleve nevrologiske hendelser.

Interaksjoner

Oppstart av behandling gir forbigående frigjøring av cytokiner de første dagene. Pasienter som får CYP450-/transportsubstrater med lav terapeutisk indeks skal overvåkes for bivirkninger/endrede legemiddelkonsentrasjoner.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData mangler. Fertile kvinner skal bruke sikker prevensjon under og opptil 48 timer etter behandling med blinatumomab. Skal ikke brukes under graviditet med mindre fordelen oppveier mulig risiko for fosteret. Nyfødte spedbarn overvåkes for uttømming av B-celler, og vaksinasjon med levende virus skal utsettes til spedbarnets B-celletall er normalt.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Risiko for nyfødte/spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Amming er kontraindisert under og i minst 48 timer etter behandling med blinatumomab.
FertilitetData mangler.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved overdose skal infusjonen avbrytes midlertidig og pasienten overvåkes. Gjenopptatt behandling i riktig dose skal vurderes når alle toksisiteter har opphørt og ikke tidligere enn 12 timer etter at infusjonen er avbrutt.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeBinder seg spesifikt til CD19 på overflaten av celler med B-lineært opphav, og til CD3 på overflaten av T-celler. Aktiverer endogene T-celler ved å binde CD3 i T-cellereseptorkomplekset med CD19 på benigne og maligne B-celler.
HalveringstidVoksne: Ca. 2,11 timer. Systemisk Cl ved kontinuerlig i.v. infusjon ca. 2,92 liter/time. Barn og ungdom: Ca. 2,19 timer. Cl ca. 1,88 liter/time/m2.
Terapeutisk serumkonsentrasjonVoksne: For doser på 9 µg/dag og 28 µg/dag for behandling av residiv/refraktær ALL, er gjennomsnittlig Css hhv. 230 pg/ml og 612 pg/ml. Barn og ungdom: Ved de anbefalte dosene er gjennomsnittlig Css 162 og 533 pg/ml ved dosene på hhv. 5 og 15 µg/m2/dag.

Oppbevaring og holdbarhet

Rekonstituert oppløsning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist for 24 timer ved 2-8°C, eller 4 timer ≤27°C. Av mikrobiologiske hensyn bør rekonstituert oppløsning fortynnes umiddelbart, med mindre rekonstitueringsmetoden utelukker risiko for mikrobiologisk kontaminering. Dersom den ikke fortynnes umiddelbart, er lagringstid og lagringsforhold før bruk brukerens ansvar. Fortynnet oppløsning (klargjort infusjonspose): Kjemisk og fysisk bruksstabilitet er vist for 10 dager ved 2-8°C, eller 96 timer ≤27°C. Av mikrobiologiske hensyn bør klargjorte infusjonsposer brukes umiddelbart. Dersom de ikke brukes umiddelbart, er lagringstid og lagringsforhold før bruk brukerens ansvar og bør normalt ikke være lenger enn 24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynningen er gjort i kontrollerte og validerte aseptiske omgivelser. Oppbevares og transporteres nedkjølt (2-8°C). Skal ikke fryses. Oppbevar hetteglassene i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Blincyto, PULVER TIL KONSENTRAT OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
38,5 µg 1 sett (hettegl.)
177099

-

34 277,30 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Blincyto PULVER TIL KONSENTRAT OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 38,5 µg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.03.2023


Sist endret: 18.04.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)