Antineoplastisk og immunmodulerende middel.

L01X L02 (Talimogenlaherparepvek)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 106 PFU/ml og 108 PFU/ml: Hvert hetteglass (1 ml) inneh.: Talimogenlaherparepvek 106 (1 million) plakkdannende enheter (PFU)/ml, resp. 108 (100 millioner) PFU/ml, dinatriumfosfatdihydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumklorid, myoinositol, sorbitol, vann til injeksjonsvæsker. Uten konserveringsmiddel. Hvert hetteglass inneholder 1 ml administreringsvolum.


Indikasjoner

Behandling av voksne med ikke-resekterbart melanom som er regionalt eller med distale metastaser (Stadium IIIB, IIIC og IVM1a) uten skjelett-, hjerne-, lungesykdom eller annen visceral sykdom.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Behandlingen skal innledes og overvåkes av lege med erfaring i behandling av kreft. Pasienten må få utdelt pasientkortet og informeres om risikoene som er forbundet med behandlingen. Anbefalt startdose er maks. 4 ml (4 hetteglass) 106 PFU/ml. Påfølgende doser bør administreres med opptil 4 ml (4 hetteglass) 108 PFU/ml.
Tabell 1. Doseringsplan:

Behandlings-
intervall

Maks. totalt
injeksjons-
volum

Dose-
konsentrasjon
(styrke)

Prioritering av lesjoner som skal injiseres

1. behandlingsbesøk:

-

Opptil 4 ml
(opptil 4
hetteglass)

10
PFU/ml

Injiser den/de største lesjonen(e) først. Prioriter injeksjon av gjenværende lesjoner basert på lesjonsstørrelse til maks. injeksjonsvolum er nådd.

2. behandlingsbesøk:

3 uker etter
innledende
behandling

Opptil 4 ml
(opptil 4
hetteglass)

10
PFU/ml

Injiser først ev. nye lesjoner (lesjoner som har utviklet seg siden innledende behandling). Prioriter injeksjon av gjenværende lesjoner basert på lesjonsstørrelse til maks. injeksjonsvolum er nådd.

Alle påfølgende behandlingsbesøk (inkl. ny oppstart):

2 uker etter
forrige
behandling

Opptil 4 ml
(opptil 4
hetteglass)

10
PFU/ml

Injiser først ev. nye lesjoner (lesjoner som har utviklet seg siden forrige behandling). Prioriter injeksjon av gjenværende lesjoner basert på lesjonsstørrelse til maks. injeksjonsvolum er nådd.

Tabell 2. Volumet som skal injiseres i hver lesjon:

Lesjonsstørrelse (største diameter)

Injeksjonsvolum

>5 cm

opptil 4 ml (opptil 4 hetteglass)

>2,5-5 cm

opptil 2 ml (opptil 2 hetteglass)

>1,5-2,5 cm

opptil 1 ml (opptil 1 hetteglass)

>0,5-1,5 cm

opptil 0,5 ml (opptil 0,5 hetteglass)

≤0,5 cm

opptil 0,1 ml (opptil 0,1 hetteglass)

Før respons oppnås kan eksisterende lesjon(er) øke i størrelse eller ny lesjon oppstå. Behandlingen bør fortsette i minst 6 måneder, så lenge det er én eller flere injiserbare lesjoner, med mindre legen anser at pasienten ikke har nytte av behandlingen, eller at annen behandling er nødvendig. Kan igangsettes igjen ved nye lesjoner etter komplett respons, og hvis legen mener at pasienten vil ha nytte av behandlingen.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått, ingen data.
  • Eldre ≥65 år: Ingen dosejustering nødvendig.
Tilberedning/Håndtering Bruk verne- eller labfrakk, sikkerhetsbriller eller ansiktsskjerm og hansker under tilberedning og administrering. Tildekk ev. eksponerte sår før administrering. Unngå kontakt med hud, øyne eller slimhinner. Helsepersonell som er immunkompromitterte eller gravide, bør ikke administrere preparatet, og bør ikke komme i direkte kontakt med injeksjonsstedene eller kroppsvæsker fra behandlede pasienter (se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler). Tining av hetteglass før bruk: Før bruk tines frosne hetteglass i romtemperatur (20-25°C) til oppløsningen er flytende. Det er forventet å ta 30-70 minutter å oppnå fullstendig tining av hetteglasset, avhengig av romtemperaturen. Virvle forsiktig. Ikke rist! Skal tines og oppbevares i originalesken inntil administrering for å beskytte mot lys. Etter tining: Opptint injeksjonsvæske skal administreres hurtigst mulig. En 22-26 G nål anbefales til å trekke opp ønsket mengde injeksjonsvæske fra hetteglasset inn i en sprøyte. Hvert hetteglass inneholder 1 ml administreringsvolum. Bruk aseptisk teknikk. Tint injeksjonsvæske er stabilt når det oppbevares ved 2-25°C beskyttet mot lys i det originale hetteglasset, i en sprøyte, eller i det originale hetteglasset og deretter i en sprøyte. Oppbevaringstidene som er angitt i tabellene i avsnittet Oppbevaring og holdbarhet skal ikke overskrides. Avhending: Avhend alt materiale som har kommet i kontakt med preparatet (f.eks. hetteglass, sprøyte, nål, bomull eller gas) i samsvar med institusjonens lokale retningslinjer for genmodifiserte organismer eller biologisk avfall. Ved utsilsiktet eksponering (f.eks. sprut i øyne eller slimhinner) eller søl: Se Forsiktighetsregler og SPC for ytterligere informasjon.
Administrering Administreres ved intralesjonal injeksjon i kutane, subkutane og/eller nodale lesjoner som er synlige, palperbare eller påviselige ved ultralydveiledning. Bestem injeksjonsvolumet for hver lesjon vha. tabell 2 ovenfor. Bruk ett enkelt innsettingspunkt og injiser oppløsningen i lesjonen i flere retninger i hele nålens radiale rekkevidde for å oppnå jevn og fullstendig spredning. Flere innsettingspunkter kan brukes hvis en lesjon er større enn nålens radiale rekkevidde (se bildeeksempler i SPC). Spre oppløsningen jevnt og fullstendig innenfor lesjonen ved å trekke nålen tilbake uten at den kommer ut av lesjonen. Omdiriger nålen så mange ganger som nødvendig mens resten av dosen injiseres. Fortsett til hele dosen er jevnt og fullstendig spredt. Trekk nålen sakte ut fra lesjonen for å unngå lekkasje eller tilbakesprut av oppløsningen på injeksjonsstedet. Gjenta disse trinnene for andre lesjoner som skal injiseres. Bruk en ny nål for hver gang nålen blir fullstendig fjernet fra en lesjon og hver gang en ny lesjon skal injiseres. Press på injeksjonsstedet med steril gas i minst 30 sekunder. Tørk av injeksjonsstedet og omkringliggende område med en alkoholserviett, bytt hansker og dekk til den injiserte lesjonen med en absorberende pute og tørr okklusjonsbandasje. For å minimere risikoen for virusoverføring, bør pasienten holde injeksjonsstedet tildekket med lufttett og vanntett bandasje i minst 8 dager fra siste behandling, eller lengre hvis injeksjonsstedet væsker eller siver. Informer pasienten om å påføre bandasjen slik helsepersonellet har vist dem, og skifte bandasje hvis den løsner.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Pasienter som er alvorlig immunkompromitterte (f.eks. pasienter med alvorlig medfødt eller ervervet cellulær og/eller humoral immunmangel).

Forsiktighetsregler

Disseminert herpesinfeksjon: Disseminert herpesinfeksjon, inkl. alvorlige tilfeller, er rapportert. Basert på epidemiologiske data kan immunkompromitterte pasienter (som pasienter med hiv/aids, leukemi, lymfom, alminnelig varierende immundefekt, eller pasienter som krever kronisk behandling med høydosesteroider eller andre immunsuppressiver) ha økt risiko for disseminert herpesinfeksjon. Nytte/risiko ved behandling må vurderes før bruk hos immunkompromitterte pasienter. Utilsiktet eksponering: Kan føre til overføring av Imlygic og herpesinfeksjon. Helsepersonell og personer som kommer i nær kontakt med pasienten bør unngå direkte kontakt med de injiserte lesjonene eller kroppsvæsker fra behandlede pasienter gjennom hele behandlingsperioden og i opptil 30 dager etter siste administrering. Gravide eller immunkompromitterte bør ikke bytte bandasje eller rengjøre injeksjonssted. Gravide, nyfødte og immunkompromitterte bør ikke eksponeres for potensielt kontaminert materiale. Pasienten må overholde kravet om å tildekke injeksjonsstedet med okklusjonsbandasje, og skal informeres om å unngå å berøre eller klø på injeksjonsstedet. Latekskondom skal brukes ved seksuell kontakt, for å forhindre mulig overføring av Imlygic. Det er kjent at HSV-1 av villtype kan overføres gjennom seksuell kontakt. Fertile kvinner skal informeres om at de må bruke en effektiv prevensjonsmetode under behandlingen. Omsorgspersoner skal informeres om at de må bruke vernehansker og følge forholdsreglene for sikker avhending av brukte bandasjer/rensemateriell. Ved utilsiktet eksponering, følg instruksjonene i SPC. Helsepersonell skal kontaktes ved tegn/symptomer på herpesinfeksjon. Ved mistanke om herpeslesjoner har pasient, nære kontakter eller helsepersonell mulighet til oppfølgingstesting fra MT-innehaver, for videre karakterisering av infeksjonen. Herpesinfeksjon: Personer med HSV-1-infeksjon av villtype har livslang risiko for symptomatisk herpesinfeksjon. Symptomatisk herpesinfeksjon bør vurderes. Pasienter som utvikler herpesinfeksjon, skal informeres om å følge standard hygienepraksis. Talimogenlaherparepvek er sensitivt for aciklovir. Nytte/risiko skal vurderes før administrering av aciklovir eller andre antivirale midler, da systemisk eller topisk administrering direkte på injeksjonsstedet kan påvirke effekten av behandlingen. Cellulitt på injeksjonsstedet: Nekrose eller sår i tumorvev kan oppstå. Cellulitt og systemisk bakterieinfeksjon er rapportert. Grundig sårbehandling og forholdsregler mot infeksjon anbefales, særlig hvis vevsnekrose oppstår i åpne sår. Forsinket tilheling på injeksjonsstedet: Økt risiko for forsinket tilheling ved underliggende risikofaktorer, f.eks. tidligere stråling på injeksjonsstedet eller lesjoner i dårlig vaskulariserte områder. Nytte/risiko skal vurderes. Immunmedierte hendelser: Er rapportert, inkl. glomerulonefritt, vaskulitt, pneumonitt, forverret psoriasis og vitiligo. Nytte/risiko skal vurderes før behandling ved underliggende autoimmun sykdom eller før fortsatt behandling hos pasienter som utvikler immunmedierte hendelser. Plasmacytom på/nær injeksjonsstedet: Er rapportert. Nytte/risiko skal vurderes ved myelomatose og ved utvikling av plasmacytom under behandlingen. Obstruktiv luftveissykdom: Er rapportert. Forsiktighet skal utvises ved injeksjon i lesjoner i nærheten av sentrale luftveier. HSV-1-seronegative pasienter: Høyere forekomst av pyreksi, frysetokter og influensalignende sykdom enn for HSV-1-seropositive pasienter ved baseline. Leverblødning fra transkutan intrahepatisk administrering: Er ikke indisert for transkutan intrahepatisk administrering. Tilfeller av leverblødning med sykehusinnleggelse og død til følge er rapportert ved transkutan intrahepatisk administrering. Hjelpestoffer: Inneholder 20 mg sorbitol pr. hetteglass; tilleggseffekt av samtidig administrerte legemidler som inneholder sorbitol (eller fruktose) og inntak av sorbitol (eller fruktose) gjennom dietten skal tas i betraktning. Inneholder 7,7 mg natrium pr. hetteglass; tilsv. 1,5% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan ha moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Pga. potensielle bivirkninger, som svimmelhet og forvirring, bør pasienten informeres om å være forsiktige når de kjører bil eller bruker maskiner til de er sikre på at preparatet ikke påvirker dem negativt.

Interaksjoner

Systemisk eller topisk administrering direkte på injeksjonsstedet av aciklovir og andre antivirale midler kan påvirke effekten av Imlygic.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetData mangler. Hvis en gravid er infisert med HSV-1 av villtype (primær eller reaktivering), kan viruset muligens krysse placentabarrieren. Overføringsrisiko også under fødsel. HSV-1 av villtype er forbundet med multiorgansvikt og dødsfall ved smitte av foster eller nyfødt. Risiko for foster/nyfødt kan foreligge hvis talimogenlaherparepvek skulle virke på samme måte. Bør unngås under svangerskap. Transplacentale metastaser av malignt melanom kan oppstå. Risiko for fostereksponering for talimogenlaherparepvek fra tumorvev som har krysset placenta, kan foreligge. Ved bruk under graviditet eller oppstått graviditet under behandlingen, skal pasienten informeres om potensiell risiko for foster/nyfødt.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på en nytte-/risikovurdering.
FertilitetData mangler.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Maks. dose som kan administreres trygt, er ikke definert. Pasienten bør behandles symptomatisk, f.eks. med aciklovir eller andre antivirale midler, og støttetiltak igangsettes om nødvendig.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeTalimogenlaherparepvek er en onkolytisk immunterapi som er utledet fra HSV-1, og er genmodifisert til å formeres i tumorer og produsere humant GM-CSF. Talimogenlaherparepvek dreper tumorceller og fører til frigjøring av tumoravledede antigener. Sammen med GM-CSF fremmes systemisk antitumorimmunrespons og effektor-T-cellerespons. Genmodifikasjonene av talimogenlaherparepvek fra HSV-1 omfatter sletting av ICP34.5 og ICP47. Mens antivirale immunresponser forsvarer normale celler etter infeksjon med talimogenlaherparepvek, er det vist at tumorceller kan skades og drepes av HSV-1-virus med ICP34.5-mangel. Sletting av ICP47 forhindrer nedregulering av antigenpresentasjonsmolekylene og øker ekspresjonen av HSV US11-genet. Dermed forsterkes virusformeringen i tumorceller.
AbsorpsjonCelleopptak skjer gjennom HSV-1-reseptorer på tumorer og ikke-tumorceller etter lokal injeksjon i tumorer. Når talimogenlaherparepvek injiseres og replikeres intratumoralt, er ikke biotilgjengelighet og systemisk konsentrasjon prediktivt på legemiddelaktivitet, og er derfor ikke evaluert.
MetabolismeUtskilles gjennom generelle vertsforsvarsmekanismer (f.eks. autofagi, adaptive immunresponser) og brytes ned av typisk endogent protein og DNA-katabolske baner. En latent ansamling av talimogenlaherparepvek-DNA vedvarer i nevronale cellelegemer som innerverer injeksjonsstedene. Forekomst av latent infeksjon med talimogenlaherparepvek kan ikke utelukkes.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares og transporteres nedfrosset (-90°C til -70°C). Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. Holdbarhet ved tining av hetteglass før bruk og ved bruk etter tining: Skal tines og oppbevares i originalesken inntil bruk for å beskytte mot lys. Opptint injeksjonsvæske skal administreres hurtigst mulig, se Tilberedning/Håndtering. Tint injeksjonsvæske er stabilt når det oppbevares ved 2-25°C beskyttet mot lys i det originale hetteglasset, i en sprøyte eller i det originale hetteglasset og deretter i en sprøyte. Oppbevaringstidene som er angitt i tabellene nedenfor skal ikke overskrides. Tint injeksjonsvæske som er lagret lenger skal kastes. Skal ikke fryses på nytt etter tining.
Maks. oppbevaringstid for opptint injeksjonsvæske i sprøyten:

Temperatur

106 PFU/ml

108 PFU/ml

2-8°C

8 timer

8 timer

opptil 25°C

2 timer

4 timer

Maks. samlet oppbevaringstid (oppbevaringstid i hetteglasset + oppbevaringstid i sprøyten) for opptint injeksjonsvæske:

Temperatur

106 PFU/ml

108 PFU/ml

2-8°C

24 timer

1 uke (7 dager)

opptil 25°C

12 timer

24 timer


 

Pakninger, priser og refusjon

Imlygic, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
106 PFU/ml 1 stk. (hettegl.)
086657

-

29 392,60 C
108 PFU/ml 1 stk. (hettegl.)
450380

-

29 392,60 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Imlygic INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 PFU/ml

Imlygic INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 PFU/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.10.2022


Sist endret: 23.02.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)