Vectibix

Amgen


Antineoplastisk middel, rekombinant, fullstendig humant monoklonalt IgG2-antistoff.

L01X C08 (Panitumumab)KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml: 1 ml inneh.: Panitumumab 20 mg, natriumklorid, natriumacetattrihydrat, iseddik (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. Uten antimikrobielle konserverings- eller bakteriostatiske midler.


Indikasjoner

Indisert til behandling av voksne pasienter med metastatisk kolorektalkreft (mCRC) med villtype RAS i førstelinjebehandling i kombinasjon med FOLFOX eller FOLFIRI. I andrelinjebehandling i kombinasjon med FOLFIRI for pasienter som har fått førstelinjebehandling med fluoropyrimidin-basert kjemoterapi (ekskludert irinotekan). Som monoterapi når kjemoterapiregimer med fluoropyrimidin, oksaliplatin og irinotekan har sviktet.

Dosering

Behandlingen bør overvåkes av lege med erfaring fra behandling av kreft. RAS villtype (KRAS og NRAS) må være bestemt før initiering av behandlingen. Mutasjonsstatus bør fastslås av et erfarent laboratorium, som benytter validert testmetode for påvisning av KRAS- (ekson 2, 3 og 4) og NRAS-mutasjoner (ekson 2, 3 og 4). Anbefalt dose: 6 mg/kg kroppsvekt gitt 1 gang annenhver uke. Det kan være nødvendig å endre dosen ved tilfeller av alvorlige (≥grad 3) dermatologiske reaksjoner på følgende måte:

Forekomst av
hudsymptom(er): ≥ grad 3a

Administrering

Utfall

Doseregulering


1. forekomst


Hopp over 1 eller
2 doser

Forbedring (< grad 3)

Fortsett infusjonen med 100% av den opprinnelige dosen

 

 

Ingen forbedring

Seponer


Ved 2. forekomst


Hopp over 1 eller
2 doser

Forbedring (< grad 3)

Fortsett infusjonen med 80% av den opprinnelige dosen

 

 

Ingen forbedring

Seponer


Ved 3. forekomst


Hopp over 1 eller
2 doser

Forbedring (< grad 3)

Fortsett infusjonen med 60% av den opprinnelige dosen

 

 

Ingen forbedring

Seponer

Ved 4. forekomst

Seponer

-

-

a≥ grad 3 defineres som alvorlig eller livstruende.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt. Barn: Bruk er ikke relevant. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Skal fortynnes i 0,9% natriumkloridoppløsning av helsepersonell vha. aseptisk teknikk. Bruk kun en hypodermisk nål ≤21 gauge i diameter, og trekk opp riktig mengde konsentrat for dose à 6 mg/kg. Bruk ikke nålefritt utstyr (f.eks. hetteglassadaptere) til å trekke opp innholdet i hetteglasset. Fortynnes i totalt 100 ml injeksjonsvæske. Ferdig konsentrasjon skal ikke overstige 10 mg/ml. Doser >1000 mg bør fortynnes i 150 ml 0,9% natriumkloridoppløsning. Oppløsningen blandes ved forsiktig vending. Skal ikke ristes. Preparatet skal inspiseres visuelt før administrering. Oppløsningen skal være fargeløs med pH 5,6-6 og kan inneholde gjennomsiktige til hvite, synlige amorfe, proteinholdige partikler (som vil bli fjernet ved in-line filtrering). Skal ikke administreres dersom utseendet ikke er som beskrevet over. Avfall og legemiddel som ikke brukes bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Administrering: Skal administreres som en i.v. infusjon via en infusjonspumpe med lavt proteinbindende 0,2 eller 0,22 µm in-line-filter gjennom perifer venekanyle eller permanent kateter. Anbefalt infusjonstid ca. 60 minutter. Dersom den første infusjonen tolereres, kan påfølgende infusjoner administreres i løpet av 30-60 minutter. Doser >1000 mg skal administreres i løpet av ca. 90 minutter. Infusjonsslangen skal skylles med natriumklorid-oppløsning før og etter administrering for å forhindre at infusjonsvæsken blander seg med andre legemidler eller i.v. oppløsninger. Det kan være nødvendig å redusere infusjonshastigheten av panitumumab ved tilfeller av infusjonsrelaterte reaksjoner. Skal ikke administreres som i.v. støtdose eller bolus.

Kontraindikasjoner

Tidligere alvorlig eller livstruende overfølsomhet for innholdsstoffene. Interstitiell pneumonitt eller pulmonal fibrose. Kombinasjon med kjemoterapi som inneholder oksaliplatin, er kontraindisert hos pasienter med mutert RAS mCRC eller med en ukjent RAS mCRC-status.

Forsiktighetsregler

Sporbarhet: Mht. sporbarhet skal navn og batchnr. protokollføres. Dermatologiske reaksjoner og bløtvevstoksisitet: Ved dermatologiske reaksjoner grad 3 eller høyere (alvorlig eller livstruende, CTCAE v. 4.0), eller svært smertefulle reaksjoner, anbefales endring av dosen (se tabell i Dosering). Ved alvorlige dermatologiske reaksjoner, bløtvevstoksisitet eller reaksjoner som forverres, bør pasienten overvåkes for inflammatoriske eller infeksiøse sekveler (inkl. cellulitt og nekrotiserende fasciitt), og passende behandling bør startes umiddelbart. Livstruende og dødelige infeksiøse komplikasjoner, inkl. nekrotiserende fasciitt og sepsis, er sett. Hold tilbake eller seponer ved dermatologisk toksisitet eller bløtvevstoksisitet assosiert med alvorlige eller livstruende inflammatoriske eller infeksiøse komplikasjoner. Behandling og håndtering av dermatologiske reaksjoner bør baseres på alvorlighetsgraden, og kan omfatte fuktighetskrem, solkrem (solfaktor >15 UVA og UVB) og topisk steroidkrem (ikke sterkere enn 1% hydrokortison) som smøres på affiserte områder, og/eller peroralt antibiotikum (f.eks. doksysyklin). Pasienter anbefales å smøre inn fuktighets- og solkrem på ansiktet, hendene, føttene, nakken, ryggen og brystkassen hver morgen under behandlingen, og å smøre inn den topiske steroidkremen på ansiktet, hendene, føttene, nakken, ryggen og brystkassen hver natt under behandlingen. Ved utslett/dermatologisk toksisitet anbefales begrenset eksponering for sol vha. solkrem og hatt. Pulmonale komplikasjoner: Tilfeller av interstitiell lungesykdom (ILD) er sett, både fatale og ikke-fatale, hovedsakelig i den japanske populasjonen. Behandlingen skal avbrytes og symptomene undersøkes så raskt som mulig dersom pulmonale symptomer enten oppstår plutselig eller forverres. Ved diagnose ILD, skal behandlingen seponeres permanent og egnet behandling startes. Hos pasienter som har interstitiell pneumonitt eller pulmonal fibrose i anamnesen, må fordelene med panitumumabbehandling nøye veies opp mot faren for pulmonale komplikasjoner. Elektrolyttforstyrrelser: Progressivt synkende serummagnesiumnivåer som fører til alvorlig hypomagnesemi (grad 4), er sett hos noen pasienter. Pasienten bør overvåkes regelmessig for hypomagnesemi og medfølgende hypokalsemi før oppstart av panitumumabbehandlingen. Deretter bør de overvåkes regelmessig frem til 8 uker etter avsluttet behandling. Magnesiumtilskudd anbefales ved behov. Andre elektrolyttforstyrrelser, inkl. hypokalemi, er også observert. Overvåking samt tilskudd av disse elektrolyttene etter behov, anbefales også. Infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR): IRR (inkl. alvorlige, NCI-CTC grad 3 og 4) kan oppstå innen 24 timer etter infusjon. Etter markedsføring er alvorlige IRR, inkl. sjeldne rapporter om dødelig utfall, samt alvorlig keratitt og ulcerøs keratitt rapportert. Hvis en alvorlig eller livstruende reaksjon oppstår under eller etter infusjon (f.eks. forekomst av bronkospasme, angioødem, hypotensjon, behov for parenteral behandling eller anafylakse), må preparatet seponeres permanent. Ved milde eller moderate IRR (CTCAE v. 4.0 grad 1 og 2) reduseres infusjonshastigheten gjennom resten av infusjonen. Det anbefales å opprettholde denne lavere infusjonshastigheten ved alle påfølgende infusjoner. Overfølsomhetsreaksjoner som oppsto >24 timer etter infusjon, inkl. 1 dødelig tilfelle av angioødem er rapportert. Pasienten bør informeres om muligheten for senreaksjon og bes om å kontakte lege ved symptomer på overfølsomhetsreaksjon. Akutt nyresvikt: Det er sett akutt nyresvikt hos pasienter som utvikler alvorlig diaré og dehydrering. Pasienter som får kraftig diaré, må oppfordres til straks å søke lege. Panitumumab i kombinasjon med irinotekan, bolus 5-fluorouracil og leukovorin (IFL)-kjemoterapi: Administrering i kombinasjon med IFL (bolus 5-fluorouracil (500 mg/m2), leukovorin (20 mg/m2) og irinotekan (125 mg/m2)) bør unngås pga. bivirkninger, se SPC. Panitumumab i kombinasjon med bevacizumab og kjemoterapiregimer: Det er sett forkortet progresjonsfri overlevelsestid og økt dødelighet hos pasienter som fikk panitumumab i kombinasjon med bevacizumab og kjemoterapi. Det ble også sett en større frekvens av lungeembolisme, infeksjoner (hovedsakelig av dermatologisk opprinnelse), diaré, elektrolyttforstyrrelser, kvalme, oppkast og dehydrering i behandlingsarmene som brukte panitumumab i kombinasjon med bevacizumab og kjemoterapi. Panitumumab bør ikke administreres i kombinasjon med kjemoterapi som inneholder bevacizumab. Panitumumab i kombinasjon med oksaliplatin-basert kjemoterapi hos pasienter med mutert RAS mCRC eller ukjent RAS-tumorstatus: Det er sett en forkortet, progresjonsfri overlevelse (PFS) og generell overlevelsestid (OS) hos pasienter med muterte KRAS-tumorer (ekson 2) og ytterligere RAS-mutasjoner (KRAS [ekson 3 og 4] eller NRAS [ekson 2, 3, 4]) som fikk panitumumab i kombinasjon med infundert 5-fluorouracil, leukovorin og oksaliplatin (FOLFOX) kontra kun FOLFOX. RAS mutasjonsstatus bør fastslås av et erfarent laboratorium som benytter en validert testmetode (se Dosering). Dersom panitumumab skal brukes i kombinasjon med FOLFOX, anbefales det at mutasjonsstatus blir fastslått av et laboratorium som deltar i et RAS External Quality Assurance-program, eller at villtype KRAS-status bekreftes i et gjentatt forsøk. Okulær toksisitet: Alvorlig keratitt og ulcerøs keratitt er rapportert (sjeldent). Pasienter som viser tegn/symptomer som kan tyde på keratitt, som akutt eller forverret øyeinflammasjon, lakrimasjon, lysfølsomhet, uskarpt syn, øyesmerter og/eller røde øyne, bør straks henvises til øyelege. Dersom ulcerøs keratitt bekreftes, bør behandlingen avbrytes eller seponeres. Dersom keratitt blir diagnostisert, bør man nøye vurdere fordeler og risiko ved fortsatt behandling. Bør brukes med forsiktighet hos pasienter som tidligere har hatt keratitt, ulcerøs keratitt eller svært tørre øyne. Kontaktlinsebruk er også en risikofaktor for keratitt og ulcerasjon. Pasienter med ECOG 2-status som ble behandlet med panitumumab i kombinasjon med kjemoterapi: For pasienter med ECOG 2-status, anbefales det at man vurderer risiko opp mot fordeler før man begynner å behandle mCRC med panitumumab i kombinasjon med kjemoterapi. En positiv vurdering av fordeler opp mot risiko er ikke blitt dokumentert hos pasienter med ECOG 2-status. Eldre: Økning i antall tilfeller med bivirkninger hos eldre pasienter behandlet med panitumumab i kombinasjon med FOLFIRI- eller FOLFOX-kjemoterapi, sammenlignet med behandling med kjemoterapi alene er sett. Hjelpestoffer: Inneholder 3,45 mg natrium/ml som tilsv. 0,017% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium på 2 g for en voksen. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Ved behandlingsrelaterte symptomer som påvirker syn og/eller konsentrasjons- og reaksjonsevne, bør pasienten rådes til å avstå fra bilkjøring eller bruk av maskiner til symptomene avtar.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudie fra panitumumab og irinotekan hos mCRC-pasienter viste at farmakokinetikken til irinotekan og dens aktive metabolitt, SN-38, ikke endres ved samtidig administrering av legemidlene. Resultatene viser at irinotekanregimer (IFL eller FOLFIRI) ikke har noen effekt på farmakokinetikken. Preparatet bør ikke administreres sammen med IFL-kjemoterapi eller kjemoterapi med bevacizumab. Det er sett en høy forekomst av alvorlig diaré ved samtidig administrering med IFL, og økt toksisitet og dødsfall ved samtidig administrering med bevacizumab og kjemoterapi. Panitumumab i kombinasjon med kjemoterapi som inneholder oksaliplatin er kontraindisert hos pasienter med mutert RAS, mCRC eller med en ukjent RAS-mCRC-status. En forkortet, progresjonsfri overlevelse og generell overlevelsestid ble sett i en klinisk studie hos pasienter med muterte RAS-tumorer som fikk panitumumab og FOLFOX (5-fluorouracil, leukovorin og oksaliplatin).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data fra bruk til gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Potensiell human risiko er ukjent. EGFR er implisert i kontroll av prenatal utvikling og kan være vesentlig for normal organogenese, proliferasjon og differensiering i embryoutviklingen. Panitumumab har derfor potensiale til å gi fosterskade. Humant IgG krysser placentabarrieren, og panitumumab kan derfor overføres fra moren til fosteret. Fertile kvinner må benytte egnet prevensjon under og i 2 måneder etter avsluttet behandling. Pasienter som er eller blir gravide under behandling skal informeres om potensiell risiko for spontanabort og potensiell fare for fosteret.
Amming: Overgang i human morsmelk er ukjent. Humant IgG utskilles i morsmelk, og det er også mulig at panitumumab utskilles. Potensialet for absorpsjon og skade på barnet etter inntak er ukjent. Amming frarådes under behandlingen og i 2 måneder etter siste dose panitumumab.
Fertilitet: Dyrestudier har vist reversible effekter på menstruasjonssyklusen og redusert fertilitet hos hunnaper. Panitumumab kan påvirke kvinners mulighet til å bli gravide.

 

Bivirkninger

Hyppigst rapporterte bivirkninger er hudreaksjoner (knyttet til preparatets farmakologiske effekter), som forekommer hos ca. 94%, og de fleste er milde til moderate. 23% av tilfellene er alvorlige (grad 3) og <1% livstruende (grad 4). For klinisk behandling av hudreaksjoner, deriblant anbefalte doseendringer, se Forsiktighetsregler og Dosering.
Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Svært vanlige Anemi
Vanlige Leukopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Abdominalsmerter, diaré1, forstoppelse, kvalme, oppkast, stomatitt
Vanlige Aftøs stomatitt, dyspepsi, gastroøsofageal refluks, keilitt, munntørrhet, rektal blødning
Mindre vanlige Sprukne lepper, tørre lepper
Generelle
Svært vanlige Asteni, fatigue, feber, mukositt, perifert ødem
Vanlige Brystsmerter, frysninger, smerter
Hjerte
Vanlige Takykardi
Mindre vanlige Cyanose
Hud
Svært vanlige Akne, akneiform dermatitt, alopesi, erytem, hudfissurer, kløe, tørr hud, utslett
Vanlige Dermatitt, eksfoliativt utslett, erytematøst utslett, generalisert utslett, hudeksfoliasjon, hudlesjon, hudsår, hudtoksisitet, hyperhidrose, hypertrikose, kløende utslett, makulopapuløst utslett, makuløst utslett, neglesykdom, onykoklase, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, papuløst utslett, skorpedannelse
Mindre vanlige Angioødem2, hirsutisme, hudnekrose4, inngrodd negl, onykolyse, Stevens-Johnsons syndrom4, toksisk epidermal nekrolyse4
Immunsystemet
Vanlige Overfølsomhet2
Mindre vanlige Anafylaktisk reaksjon2
Infeksiøse
Svært vanlige Konjunktivitt, paronyki1
Vanlige Cellulitt1, follikulitt, lokalisert infeksjon, pustuløst utslett, urinveisinfeksjon
Mindre vanlige Øyeinfeksjon, øyelokksinfeksjon
Kar
Vanlige Dyp venetrombose, flushing, hypertensjon, hypotensjon
Luftveier
Svært vanlige Dyspné, hoste
Vanlige Epistakse, lungeembolisme
Mindre vanlige Bronkospasme, interstitiell lungesykdom3, uttørring av neseslimhinne
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Ryggsmerter
Vanlige Smerter i ekstremitet
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Psykiske
Svært vanlige Insomni
Vanlige Angst
Skader/komplikasjoner
Mindre vanlige Infusjonsrelatert reaksjon1,2
Stoffskifte/ernæring
Svært vanlige Hypokalemi, hypomagnesemi, redusert appetitt
Vanlige Dehydrering, hyperglykemi, hypofosfatemi, hypokalsemi
Undersøkelser
Svært vanlige Redusert vekt
Vanlige Hypomagnesemi
Øye
Vanlige Blefaritt, kløe i øyet, okulær hyperemi, tørre øyne, vekst av øyevipper, økt lakrimasjon, øyeirritasjon
Mindre vanlige Keratitt5, ulcerøs keratitt4,5, øyelokksirritasjon
Beskrivelse av utvalgte bivirkninger 
Gastrointestinale: Rapporterte tilfeller av diaré var primært milde eller moderate, alvorlig diaré hos 2% ved monoterapi og 16% ved panitumumabbehandling i kombinasjon med kjemoterapi, se Forsiktighetsregler. Infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR): Kan inkludere symptomer/tegn som frysninger, feber eller dyspné, se Forsiktighetsregler for ytterligere informasjon. Hud og underhud: Paronyki var forbundet med hevelser i neglefalsen på tær og fingre. Utslett forekom som oftest i ansikt, øvre brystregion og på ryggen, men kunne også omfatte ekstremitetene. I etterkant av utviklingen av alvorlige hud- og underhudsreaksjoner ble det rapportert om infeksiøse komplikasjoner inkl. sepsis, som i sjeldne tilfeller førte til død, cellulitt og lokale abscesser som krevde incisjon og drenering. Mediantid til de første symptomene på dermatologiske reaksjoner var 10 dager, og mediantid til symptomfrihet etter siste dose med panitumumab var 31 dager.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfe Anemi
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré1, forstoppelse, kvalme, oppkast, stomatitt
Generelle Asteni, fatigue, feber, mukositt, perifert ødem
Hud Akne, akneiform dermatitt, alopesi, erytem, hudfissurer, kløe, tørr hud, utslett
Infeksiøse Konjunktivitt, paronyki1
Luftveier Dyspné, hoste
Muskel-skjelettsystemet Ryggsmerter
Psykiske Insomni
Stoffskifte/ernæring Hypokalemi, hypomagnesemi, redusert appetitt
Undersøkelser Redusert vekt
Vanlige
Blod/lymfe Leukopeni
Gastrointestinale Aftøs stomatitt, dyspepsi, gastroøsofageal refluks, keilitt, munntørrhet, rektal blødning
Generelle Brystsmerter, frysninger, smerter
Hjerte Takykardi
Hud Dermatitt, eksfoliativt utslett, erytematøst utslett, generalisert utslett, hudeksfoliasjon, hudlesjon, hudsår, hudtoksisitet, hyperhidrose, hypertrikose, kløende utslett, makulopapuløst utslett, makuløst utslett, neglesykdom, onykoklase, palmar-plantar erytrodysestesisyndrom, papuløst utslett, skorpedannelse
Immunsystemet Overfølsomhet2
Infeksiøse Cellulitt1, follikulitt, lokalisert infeksjon, pustuløst utslett, urinveisinfeksjon
Kar Dyp venetrombose, flushing, hypertensjon, hypotensjon
Luftveier Epistakse, lungeembolisme
Muskel-skjelettsystemet Smerter i ekstremitet
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Psykiske Angst
Stoffskifte/ernæring Dehydrering, hyperglykemi, hypofosfatemi, hypokalsemi
Undersøkelser Hypomagnesemi
Øye Blefaritt, kløe i øyet, okulær hyperemi, tørre øyne, vekst av øyevipper, økt lakrimasjon, øyeirritasjon
Mindre vanlige
Gastrointestinale Sprukne lepper, tørre lepper
Hjerte Cyanose
Hud Angioødem2, hirsutisme, hudnekrose4, inngrodd negl, onykolyse, Stevens-Johnsons syndrom4, toksisk epidermal nekrolyse4
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon2
Infeksiøse Øyeinfeksjon, øyelokksinfeksjon
Luftveier Bronkospasme, interstitiell lungesykdom3, uttørring av neseslimhinne
Skader/komplikasjoner Infusjonsrelatert reaksjon1,2
Øye Keratitt5, ulcerøs keratitt4,5, øyelokksirritasjon
Beskrivelse av utvalgte bivirkninger 
Gastrointestinale: Rapporterte tilfeller av diaré var primært milde eller moderate, alvorlig diaré hos 2% ved monoterapi og 16% ved panitumumabbehandling i kombinasjon med kjemoterapi, se Forsiktighetsregler. Infusjonsrelaterte reaksjoner (IRR): Kan inkludere symptomer/tegn som frysninger, feber eller dyspné, se Forsiktighetsregler for ytterligere informasjon. Hud og underhud: Paronyki var forbundet med hevelser i neglefalsen på tær og fingre. Utslett forekom som oftest i ansikt, øvre brystregion og på ryggen, men kunne også omfatte ekstremitetene. I etterkant av utviklingen av alvorlige hud- og underhudsreaksjoner ble det rapportert om infeksiøse komplikasjoner inkl. sepsis, som i sjeldne tilfeller førte til død, cellulitt og lokale abscesser som krevde incisjon og drenering. Mediantid til de første symptomene på dermatologiske reaksjoner var 10 dager, og mediantid til symptomfrihet etter siste dose med panitumumab var 31 dager.

1Se beskrivelse av utvalgte bivirkninger nedenfor.

2Se Forsiktighetsregler og underavsnittet Infusjonsrelaterte reaksjoner.

3Se Forsiktighetsregler og underavsnittet Pulmonale komplikasjoner.

4Rapportert etter markedsføring.

5Se Forsiktighetsregler og underavsnittet Okulær toksisitet.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Doser opptil 9 mg/kg er gitt i kliniske undersøkelser. Overdose er rapportert ved doser på inntil 2 × anbefalt terapeutisk dose (12 mg/kg). Observerte symptomer inkluderer hudtoksisitet, diaré, dehydrering og fatigue, og er i overensstemmelse med sikkerhetsprofilen ved anbefalt dose.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Bindes med høy affinitet og spesifisitet til EGFR, og hemmer reseptorautofosforylering indusert av alle kjente EGFR-ligander. Binding til EGFR resulterer i internalisering av reseptoren, hemmet cellevekst, induksjon av apoptose og redusert produksjon av interleukin-8 og vaskulær endotel vekstfaktor. KRAS-genet og NRAS er nært beslektede medlemmer av RAS-onkogenfamilien. KRAS- og NRAS-genene koder små, GTP-bindende proteiner som er involvert i signaltransduksjon. Flere typer stimuli, inkl. stimulus fra EGFR, aktiverer KRAS og NRAS, som i sin tur stimulerer andre intracellulære proteiner til å promotere celleproliferasjon, celleoverlevelse og angiogenese. Aktiverende mutasjoner i RAS-genene forekommer hyppig i ulike tumorer og er delaktig i både onkogenese og tumorprogresjon.
Absorpsjon: Panitumumab gitt som monoterapi eller i kombinasjon med kjemoterapi utviser ikke-lineær farmakokinetikk. Ved administrering av 1 enkeltdose gitt som 1-times infusjon, økte AUC mer enn proporsjonalt med dosen, og clearance sank fra 30,6 til 4,6 ml/dag/kg idet dosen økte fra 0,75 til 9 mg/kg. Ved doser >2 mg/kg øker imidlertid AUC omtrent proporsjonalt med dosen. Ved anbefalt doseregime nås steady state ved 3. infusjon med gjennomsnittlig høyest og lavest konsentrasjon ved 213±59 og 39±14 µg/ml. Gjennomsnittlig AUC0-tau og Cl er hhv. 1306±374 µg/dag/ml og 4,9±1,4 ml/kg/dag. Farmakokinetikk ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon er ikke undersøkt.
Halveringstid: Ca. 7,5 dager (3,6-10,9 dager).

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Inneholder ikke antimikrobielle konserveringsmidler eller bakteriostatiske midler. Preparatet skal brukes umiddelbart etter fortynning. Hvis ikke brukt umiddelbart, er oppbevaringstid og -betingelser brukerens ansvar, normalt ikke >24 timer ved 2-8°C. Fortynnet oppløsning skal ikke fryses.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Vectibix, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 mg/ml 5 ml (hettegl.)
119031
-
-
4734,60 C
20 ml (hettegl.)
119053
-
-
18829,70 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 22.10.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.09.2019