Kolonistimulerende faktor (G-CSF).

L03A A02 (Filgrastim)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte/konsentrat til infusjonsvæske i ferdigfylt sprøyte 0,6 mg/ml og 0,96 mg/ml: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Filgrastim (rekombinant human metionylert granulocytt-kolonistimulerende faktor (r-metHuG-CSF)) 0,3 mg (30 mill. enheter (MU)), resp. 0,48 mg (48 mill. enheter (MU)), polysorbat 80 20 μg, natriumacetat 0,295 mg og natriumhydroksid til pH 4, vann til injeksjonsvæsker til 0,5 ml. Hver ml inneh. 50 mg sorbitol (E 420). Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Reduksjon i varigheten av nøytropeni og forekomsten av febril nøytropeni hos pasienter behandlet med standard cytotoksisk kjemoterapi for malignitet (med unntak av kronisk myelogen leukemi og myelodysplastiske syndromer), og for å redusere varigheten av nøytropeni hos pasienter som får myeloablativ behandling etterfulgt av benmargstransplantasjon, og som antas å ha økt risiko for langvarig alvorlig nøytropeni. Sikkerhet og effekt av Neupogen er lik hos voksne og barn behandlet med cytotoksisk kjemoterapi. Mobilisering av perifere stamceller. Hos pasienter, barn eller voksne, med alvorlig kongenital, syklisk eller idiopatisk nøytropeni med en ANC på ≤0,5 × 109/liter, og tidligere alvorlige eller gjentatte infeksjoner, er langvarig bruk av Neupogen indisert for å øke de nøytrofile verdiene og redusere forekomsten og varigheten av infeksjonsrelaterte hendelser. Behandling av kronisk nøytropeni (ANC ≤1 × 109/liter) hos pasienter med fremskreden hiv-infeksjon, for å redusere risikoen for bakterielle infeksjoner når andre behandlingsmuligheter for nøytropeni er uegnet.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

For å bedre sporbarhet av G-CSFer skal handelsnavnet tydelig registreres i pasientjournalen. Behandling bør kun gis i samarbeid med et onkologisenter som har erfaring med G-CSF-behandling og hematologi og har de nødvendige diagnostiske fasilitetene. Prosedyrene for mobilisering og aferese bør utføres i samarbeid med et senter for onkologi-hematologi med akseptabel erfaring på dette feltet, hvor overvåkningen av hematopoetiske stamceller kan utføres på korrekt måte.
Cytostatikabehandling
Anbefalt dosering er 5 µg/kg/dag (0,5 MU/kg/dag). 1. dose gis tidligst 24 timer etter avsluttet cytostatikabehandling. Gis som daglig s.c. injeksjon eller som daglig i.v. infusjon fortynnet i 5% glukoseoppløsning, gitt i løpet av 30 minutter. S.c. injeksjon er å foretrekke i de fleste tilfeller. En enkeltdose-studie tyder på at i.v. dosering kan redusere varigheten av virkningen. Det er ikke klarlagt hvilken klinisk relevans dette funnet har for administrering ved gjentatte doser. Behandling bør pågå til forventet risiko for nøytropeni er over og antall nøytrofile granulocytter har nådd normalt nivå. I etterkant av standard kjemoterapi ved solide tumorer, lymfomer og lymfoid leukemi, er forventet vanlig behandlingstid 14 dager for solide tumorer, mens for akutt myelogen leukemi vil behandlingstiden være betraktelig lengre (opptil 38 dager), avhengig av type og doseringsintensitet av aktuell cytostatikaregime. Hos pasienter som får cytotoksisk kjemoterapi ser man typisk en forbigående økning i konsentrasjonen av nøytrofile granulocytter 1-2 dager etter at filgrastimbehandlingen er satt i gang. For å oppnå en varig respons på behandlingen bør imidlertid ikke behandlingen avsluttes før den forventede nadir er passert og antall nøytrofile granulocytter har nådd normalt nivå.
Pasienter som får myeloablativ behandling etterfulgt av benmargstransplantasjon
Anbefalt startdose er 10 µg/kg/dag (1 MU/kg/dag) gitt som 30-minutters eller 24-timers i.v. infusjon, eller som kontinuerlig 24-timers s.c. infusjon. Neupogen skal ved infusjon først fortynnes i 20 ml glukoseoppløsning 5%. 1. filgrastimdose bør gis minst 24 timer etter cytotoksisk kjemoterapi og minst 24 timer etter benmargsinfusjon. Så snart den nøytrofile nadir er passert, titreres døgndosen av filgrastim mot den nøytrofile responsen på følgende måte:

Nøytrofiltall

Dosejustering

>1 × 109/liter i 3 påfølgende dager

Reduser til 5 µg/kg/dag

Deretter, hvis ANC forblir på
>1 × 109/liter i 3 påfølgende dager

Seponer filgrastimbehandlingen

Dersom ANC synker til <1 × 109/liter i behandlingsperioden, økes filgrastimdosen trinnvis iht. skjemaet ovenfor

ANC = absolutt nøytrofil verdi
For mobilisering av perifere stamceller hos pasienter som får myelosuppressiv eller myeloablativ behandling etterfulgt av autolog transplantasjon av perifere stamceller
Anbefalt filgrastimdose for mobilisering av perifere stamceller når filgrastim brukes alene (monoterapi): 10 µg/kg/dag (1 MU/kg/dag) i 5-7 påfølgende dager som kontinuerlig 24-timers s.c. infusjon eller s.c. injeksjon. Ved infusjon skal Neupogen først fortynnes i 20 ml glukoseoppløsning 5%. Tidspunkt for leukaferese: 1 eller 2 leukafereser på dag 5 og 6 er ofte tilstrekkelig. Under andre forhold kan det være nødvendig med flere leukafereser. Filgrastimdoseringen bør vedlikeholdes til siste leukaferese. Anbefalt filgrastimdose for mobilisering av perifere stamceller etter myelosuppressiv kjemoterapi: 5 µg/kg/dag (0,5 MU/kg/dag) ved s.c. injeksjon fra 1. dag etter avsluttet kjemoterapi, til den forventede nøytrofile nadir er passert og antall nøytrofile granulocytter er tilbake i normalområdet. Leukaferese bør utføres når ANC øker fra <0,5 × 109/liter til >5 × 109/liter. For pasienter som ikke har fått omfattende kjemoterapi, er én leukaferese ofte tilstrekkelig. Under andre forhold anbefales flere leukafereser.
For mobilisering av perifere stamceller hos normale donorer i forkant av allogen transplantasjon av perifere stamceller
For mobilisering av perifere stamceller hos normale donorer gis 10 µg/kg/dag (1 MU/kg/dag) ved s.c. injeksjon i 4-5 påfølgende dager. Leukaferese bør starte på dag 5 og fortsette til dag 6 ved behov for å samle 4 × 106 CD34+-celler/kg mottakers kroppsvekt.
Pasienter med alvorlig kronisk nøytropeni (SCN)
Kongenital nøytropeni: Anbefalt startdose er 12 µg/kg/dag (1,2 MU/kg/dag) som enkeltdose eller fordelt på flere doser ved s.c. injeksjon. Idiopatisk eller syklisk nøytropeni: Anbefalt startdose er 5 µg/kg/dag (0,5 MU/kg/dag) som enkeltdose eller fordelt på flere doser ved s.c. injeksjon. Dosejustering: Neupogen gis daglig ved s.c. injeksjon til konsentrasjonen av nøytrofile granulocytter har nådd og kan opprettholdes på >1,5 × 109/liter. Når responsen er oppnådd, må man finne den minste effektive vedlikeholdsdosen. Daglig administrering over lengre tid er påkrevd for å opprettholde en tilfredsstillende konsentrasjon av nøytrofile granulocytter. Etter 1 eller 2 ukers behandling kan startdosen dobles eller halveres avhengig av pasientens respons. Etter dette kan dosen justeres individuelt i intervaller på 1-2 uker for å opprettholde gjennomsnittlig konsentrasjon av nøytrofile granulocytter mellom 1,5 × 109/liter og 10 × 109/liter. En raskere doseøkning kan vurderes hos pasienter med alvorlige infeksjoner. Langsiktig sikkerhet er ikke dokumentert ved filgrastim-administrering på >24 µg/kg/dag til pasienter med alvorlig kronisk nøytropeni.
Pasienter med hiv-infeksjon
For reversering av nøytropeni: Anbefalt startdose er 1 µg/kg/dag (0,1 MU/kg/dag) ved s.c. injeksjon med titrering opptil maks. 4 µg/kg/dag (0,4 MU/kg/dag) til en normal konsentrasjon av nøytrofile granulocytter er oppnådd og kan opprettholdes (ANC >2 × 109/liter). Hos <10% av pasientene var det påkrevd med doser opptil 10 µg/kg/dag (1 MU/kg/dag) for å oppnå reversering av nøytropeni. Opprettholdelse av normale konsentrasjoner av nøytrofile granulocytter: Når nøytropenien er reversert, må man finne den minste effektive vedlikeholdsdosen for å opprettholde en normal konsentrasjon av nøytrofile granulocytter. Det anbefales å justere startdosen til dosering hver 2. dag med 300 µg/dag (30 MU/dag) ved s.c. injeksjon. Det kan bli behov for ytterligere dosejusteringer, avhengig av pasientens ANC, for å opprettholde konsentrasjonen av nøytrofile granulocytter på >2 × 109/liter. Administrering over lengre tid kan være nødvendig for å opprettholde ANC >2 × 109/liter.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Pasienter med alvorlig nedsatt nyre- eller leverfunksjon viser lignende farmakokinetisk og farmakodynamisk profil som hos normale individer. Dosejustering er ikke nødvendig under disse forholdene.
  • Barn og ungdom <18 år: Pediatrisk bruk ved alvorlig kronisk nøytropeni (SCN) og cancer: 65% av pasientene som ble studert i SCN-testprogrammet var <18 år. Effekten av behandlingen var klarlagt for denne aldersgruppen, som omfattet flest pasienter med kongenital nøytropeni. Det var ingen forskjeller i sikkerhetsprofilene for pediatriske pasienter behandlet for SCN. Anbefalt dosering hos barn og ungdom er den samme som for voksne som får myelosuppressiv cytotoksisk kjemoterapi.
  • Eldre: Spesifikke doseanbefalinger kan ikke gis pga. studier ikke er utført.
Tilberedning/Håndtering Ved infusjon skal preparatet fortynnes i glukoseoppløsning 50 mg/ml (5%). Mengden glukoseoppløsning er avhengig av indikasjon, se ovenfor. Fortynning til en sluttkonsentrasjon <2 µg/ml (0,2 MU/ml) anbefales ikke på noe tidspunkt. Oppløsningen skal undersøkes visuelt før bruk. Bruk kun klar væske uten partikler. For pasienter som behandles med filgrastim som er fortynnet til konsentrasjoner <15 µg/ml (1,5 MU/ml), tilsettes humant serumalbumin (HSA) til en sluttkonsentrasjon på 2 mg/ml. Eksempel: I et endelig injeksjonsvolum på 20 ml, skal doser med filgrastim som totalt er <300 µg (30 MU) gis med et tillegg av 0,2 ml 20% humant albumin-oppløsning Ph. Eur. Generelt: Preparatet inneholder ikke konserveringsmiddel. De ferdigfylte sprøytene skal kun brukes én gang pga. potensiell risiko for mikrobiell kontaminasjon. Skal ikke brukes med saltoppløsninger eller blandes med andre væsker enn de som er angitt. Fortynnet filgrastim kan adsorberes til glass og plastmaterialer.
Administrering Gis som s.c. injeksjon/infusjon eller i.v. infusjon. Valg av administreringsmåte må avgjøres på bakgrunn av individuelle kliniske forhold og indikasjon, se ovenfor. Ved infusjon skal preparatet fortynnes, se Tilberedning/Håndtering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Alle pasienter: Nålehetten på den ferdigfylte sprøyten kan inneholde tørr naturgummi (et derivat av lateks) som kan gi allergiske reaksjoner. Overfølsomhet: Må seponeres permanent ved klinisk signifikant overfølsomhet. Skal ikke gis til pasienter med overfølsomhet for filgrastim eller pegfilgrastim i anamnesen. Pulmonale bivirkninger: Pulmonale bivirkninger, særlig interstitiell lungesykdom, etter bruk av G-CSF er sett. Pasienter som nylig har hatt lungeinfiltrater eller lungebetennelse kan være utsatt for høyere risiko. Debut av pulmonale symptomer som hoste, feber og dyspné i forbindelse med radiologiske funn som lungeinfiltrater og svekket lungefunksjon, kan være tidlige tegn på akutt lungesviktsyndrom (ARDS) hos voksne. Preparatet bør seponeres og egnet behandling gis. Glomerulonefritt: Er sett hos pasienter som har fått filgrastim og pegfilgrastim og opphørte vanligvis etter dosereduksjon eller seponering. Observasjon vha. urinprøver anbefales. Kapillærlekkasjesyndrom: Kapillærlekkasjesyndrom, som kan være livstruende hvis behandling forsinkes, er sett etter bruk av G-CSF, og kjennetegnes av hypotensjon, hypoalbuminemi, ødem og hemokonsentrasjon. Pasienter som utvikler symptomer på kapillærlekkasjesyndrom må overvåkes nøye og motta standard symptomatisk behandling, som kan inkludere behov for intensivbehandling. Splenomegali og miltruptur: Generelt asymptomatiske tilfeller av splenomegali samt tilfeller av miltruptur (noen fatale) er sett hos pasienter og normale donorer etter administrering. Derfor bør miltens størrelse overvåkes nøye (f.eks. klinisk undersøkelse, ultralyd). Diagnosen miltruptur bør vurderes hos donorer og/eller pasienter som rapporterer om smerter i øvre del av venstre mageregion eller smerter ytterst på skulderen. Dosereduksjoner viste seg å forsinke eller stoppe utviklingen av miltforstørrelsen hos pasienter med alvorlig kronisk nøytropeni, og hos 3% av pasientene måtte milten fjernes. Malign cellevekst: G-CSF kan stimulere veksten av myeloide celler in vitro, og lignende virkninger kan sees på enkelte ikke-myeloide celler in vitro. Myelodysplastisk syndrom (MDS) eller kronisk myelogen leukemi (KML): Sikkerhet og effekt ved MDS eller KML er ikke dokumentert. Preparatet er ikke indisert ved slike tilstander. Spesiell forsiktighet bør utvises for å skille diagnosen blastcelletransformasjon ved KML fra akutt myelogen leukemi. Akutt myelogen leukemi (AML): Pga. begrensede data om sikkerhet og effekt ved sekundær AML, bør preparatet gis med forsiktighet. Sikkerhet og effekt hos de novo AML-pasienter <55 år med god cytogenetikk (t(8;21), t(15;17), og inv(16)) er ikke dokumentert. Trombocytopeni: Er rapportert. Platetallet bør overvåkes nøye, særlig de første ukene av behandlingen. Midlertidig seponering eller reduksjon i filgrastimdosen bør vurderes hos pasienter med alvorlig kronisk nøytropeni som utvikler trombocytopeni (platetall <100 × 109/liter). Leukocytose: En leukocyttkonsentrasjon på ≥100 × 109/liter er sett hos <5% av kreftpasientene som får doser >3 µg/kg/dag. Noen bivirkninger som har direkte sammenheng med denne graden av leukocytose er ikke sett. Mtp. de potensielle risikoene forbundet med alvorlig leukocytose bør imidlertid leukocyttkonsentrasjonen kontrolleres regelmessig mens behandlingen pågår. Dersom leukocyttverdiene overstiger 50 × 109/liter etter forventet nadir, må behandlingen seponeres umiddelbart. Når preparatet gis for mobilisering av perifere stamceller skal filgrastimbehandlingen seponeres eller doseringen reduseres dersom leukocyttverdiene stiger til >70 × 109/liter. Immunogenisitet: Det er potensial for immunogenisitet. Satsene for generering av antistoffer mot filgrastim er generelt lave. Bindende antistoffer forekommer, men de er for tiden ikke blitt forbundet med nøytraliserende aktivitet. Spesielle advarsler og forsiktighetsregler forbundet med komorbiditeter: Spesielle forsiktighetsregler hos bærere av sigdcellegen og sigdcelleanemi: Sigdcellekrise, i noen tilfeller dødelig, er sett hos pasienter med sigdcelleanemi eller som er bærere av sigdcellegen. Leger skal utvise forsiktighet når de forskriver filgrastim til pasienter med sigdcelleanemi eller som er bærere av sigdcellegen. Osteoporose: Overvåkning av bentetthet kan være indisert hos pasienter som har underliggende osteoporotiske sykdommer og får filgrastimbehandling i >6 måneder sammenhengende. Spesielle forsiktighetsregler hos kreftpasienter: Filgastim skal ikke brukes til å øke dosen av cytotoksisk kjemoterapi utover etablert regime. Risiko forbundet med økte doser kjemoterapi: Særlig forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med høydose kjemoterapi, da forbedret tumorresultat ikke er dokumentert og økte doser av kjemoterapeutiske virkestoffer kan føre til økt toksisitet, inkl. virkninger på lunge- og hjertefunksjonen, CNS og huden (se preparatomtalen for de spesifikke kjemoterapeutiske virkestoffene som brukes). Effekt av kjemoterapi på erytrocytter og trombocytter: Behandling med filgrastim alene utelukker ikke trombocytopeni og anemi som følge av myelosuppressiv kjemoterapi. Pga. muligheten for å få høyere doser kjemoterapi (f.eks. fulle doser for det foreskrevne regimet) kan pasienten være utsatt for større risiko for trombocytopeni og anemi. Regelmessig kontroll av platetall og hematokrit anbefales. Vær spesielt forsiktig ved bruk av enkle eller kombinerte kjemoterapeutiske virkestoffer som kan gi alvorlig trombocytopeni. Det er påvist at bruk av filgrastimmobiliserte perifere stamceller kan redusere graden og varigheten av trombocytopeni etter myelosuppressiv eller myeloablativ kjemoterapi. Myelodysplastisk syndrom og akutt myeloid leukemi i bryst‑ og lungekreftpasienter: I observasjonsstudier er myelodysplastisk syndrom (MDS) og akutt myeloid leukemi (AML) assosiert med bruk av pegfilgrastim kombinert med kjemoterapi og/eller radioterapi i bryst‑ og lungekreftpasienter. En lignende assosiasjon mellom filgrastim og MDS/AML er ikke sett. Bryst- og lungekreftpasienter skal likevel overvåkes for tegn/symptomer på MDS/AML. Andre spesielle forsiktighetsregler: Effekten hos pasienter med vesentlig redusert antall myeloide stamceller er ikke studert. Filgrastim virker primært på nøytrofile forløpere for å øke de nøytrofile verdiene. Ved redusert antall forløpere kan derfor den nøytrofile responsen bli svakere (som hos pasienter behandlet med omfattende radioterapi eller kjemoterapi, eller som har benmargsinfiltrasjon av tumor). Vaskulære sykdommer, herunder venookklusiv sykdom og forstyrrelser i væskevolumet, er sett ved høydose kjemoterapi etterfulgt av transplantasjon. Det er rapportert om GvHD (Graft versus Host Disease) og dødsfall hos pasienter som mottar G-CSF etter allogen benmargstransplantasjon. Økt hematopoetisk aktivitet i benmargen som respons på vekstfaktorbehandling er forbundet med forbigående abnormale funn ved billed-diagnostikk av skjelettet. Dette skal tas i betraktning ved tolking av billed-diagnostikk av skjelettet. Spesielle forsiktighetsregler hos pasienter som gjennomgår mobilisering av perifere stamceller: Mobilisering: Det finnes ingen prospektive, randomiserte sammenligninger av de anbefalte mobiliseringsmetodene (filgrastim alene, eller i kombinasjon med myelosuppressiv kjemoterapi) innenfor samme pasientpopulasjon. Graden av variasjon mellom individuelle pasienter og mellom laboratorieanalyser av CD34+-celler betyr at det er vanskelig å foreta en direkte sammenligning mellom ulike studier. Det er derfor vanskelig å anbefale en optimal metode. Valg av mobiliseringsmetode må vurderes i sammenheng med de overordnede målene i behandlingen av den enkelte pasient. Tidligere eksponering for cytotoksiske midler: Pasienter som tidligere har gjennomgått svært omfattende myelosuppressiv behandling vil kanskje ikke vise tilstrekkelig mobilisering av perifere stamceller til å oppnå anbefalt minimum resultat (≥2 × 106 CD34+-celler/kg) eller samme grad av akselerasjon i økningen av platetallet. Enkelte cytotoksiske virkestoffer viser en viss toksisk effekt på hematopoetiske stamceller, og kan ha en uheldig påvirkning på mobiliseringen. Virkestoffer som melfalan, karmustin (BCNU) og karboplatin kan redusere stamcelletallet dersom de gis over lengre perioder i forkant av forsøk på stamcellemobilisering. Bruk av melfalan, karboplatin eller BCNU sammen med filgrastim har imidlertid vist seg å ha en positiv effekt på mobiliseringen av stamceller. Når en transplantasjon av perifere stamceller planlegges, anbefales det å planlegge prosedyren for stamcellemobilisering på et tidlig stadium av behandlingen. Det bør vies særlig oppmerksomhet til antall stamceller som er mobilisert hos slike pasienter før det gis høydose kjemoterapi. Dersom resultatene ikke er tilstrekkelige, målt etter kriteriene ovenfor, bør det vurderes andre behandlingsformer som ikke krever stamcellestøtte. Vurdering av stamcelleresultater: Ved vurdering av antallet stamceller som er høstet hos pasienter behandlet med filgrastim, bør det legges særlig vekt på den kvantitative metoden. Resultatene av den cytometriske flytanalysen av CD34+-celletall varierer avhengig av hvilken metode som brukes, og anbefalinger mht. tall basert på studier utført i andre laboratorier må tolkes med forsiktighet. Statistisk analyse av forholdet mellom antall CD34+-celler som ble re-infundert og økningen i platetallet etter høydose kjemoterapi indikerer et komplekst, men vedvarende forhold. Anbefalingen om et minimumsresultat på ≥2 × 106 CD34+-celler/kg er basert på publiserte erfaringer som har resultert i tilstrekkelig hematologisk rekonstitusjon. Resultater som er høyere enn dette later til å sammenfalle med en raskere bedring, mens lavere tall sammenfaller med en langsommere bedring. Spesielle forsiktighetsregler hos normale donorer som gjennomgår mobilisering av perifere stamceller: Mobilisering av perifere stamceller gir ikke direkte kliniske fordeler for normale donorer og bør kun vurderes med tanke på allogen stamcelletransplantasjon. Mobilisering av perifere stamceller bør kun vurderes hos donorer som tilfredsstiller normale kliniske og laboratorietekniske utvelgelseskriterier for stamcelledonasjon, med spesiell vekt på hematologiske verdier og smittsomme sykdommer. Sikkerhet og effekt av filgrastim hos normale donorer <16 år eller >60 år er ikke vurdert. Forbigående trombocytopeni (platetall <100 × 109/liter) etter bruk av filgrastim og leukaferese ble sett hos 35% av studiesubjektene. Blant disse ble det rapportert om 2 tilfeller med platetall <50 × 109/liter som følge av leukafereseprosedyren. Dersom det er behov for mer enn én leukaferese, bør man være spesielt oppmerksom på donorer med platetall <100 × 109/liter før leukaferese. Generelt skal aferese ikke utføres ved platetall <75 × 109/liter. Leukaferese bør ikke utføres hos donorer som står på antikoagulantia eller som har koagulasjonsforstyrrelser. Donorer som mottar G-CSF for mobilisering av perifere stamceller bør overvåkes til de hematologiske verdiene går tilbake til det normale. Spesielle forsiktighetsregler hos mottakere av allogene perifere stamceller mobilisert med filgrastim: Tilgjengelige data indikerer at immunologisk interaksjon mellom allogen transplantat av perifere stamceller og mottakere kan ha sammenheng med en økt risiko for akutt og kronisk GvHD sammenlignet med benmargstransplantasjon. Spesielle forsiktighetsregler hos pasienter med alvorlig kronisk nøytropeni (SCN): Filgrastim skal ikke gis til pasienter med alvorlig kongenital nøytropeni som utvikler leukemi eller som viser tegn til leukemisk utvikling. Blodcelleverdier: Andre blodcelleforandringer kan forekomme, inkl. anemi og forbigående økning av antallet myeloide stamceller, og dette krever nøye overvåkning av blodbildet. Transformasjon til leukemi eller myelodysplastisk syndrom (MDS): Det bør utvises spesiell forsiktighet ved diagnostisering av SCN for å skille dette fra andre hematopoetiske lidelser som aplastisk anemi, myelodysplasi og myeloid leukemi. Telling av leukocytter med differensialtelling, platetall og evaluering av benmargsmorfologi og karyotype bør gjøres før behandling. Det var en lav forekomst (ca. 3%) av MDS eller leukemi hos kliniske testpasienter med SCN behandlet med filgrastim. Dette er kun sett hos pasienter med kongenital nøytropeni. MDS og leukemi er naturlige komplikasjoner forbundet med sykdommen og en ev. sammenheng med filgrastimbehandlingen er ikke fastslått. En undergruppe på ca. 12% av pasientene som hadde normale cytogenetiske evalueringer ved baseline viste seg senere ved rutinekontroller å ha abnormiteter, inkl. monosomi 7. Det er foreløpig usikkert om langtidsbehandling ved SCN vil predisponere for cytogenetiske abnormiteter, MDS eller leukemisk transformasjon. Det anbefales å utføre morfologisk og cytogenetisk benmargsundersøkelse av pasientene med jevne mellomrom (ca. 1 gang i året). Andre spesielle forsiktighetsregler: Årsaker til forbigående nøytropeni, som virusinfeksjoner, må utelukkes. Hematuri var vanlig og proteinuri forekom hos noen få pasienter. Det bør foretas regelmessige urinanalyser for å monitorere dette. Sikkerhet og effekt hos nyfødte og pasienter med autoimmun nøytropeni er ikke dokumentert. Spesielle forsiktighetsregler hos pasienter med hiv-infeksjon: Blodcelleverdier: Absolutte nøytrofile verdier (ANC) bør monitoreres nøye, særlig de første ukene av filgrastimbehandlingen. Enkelte pasienter kan reagere svært raskt på den 1. dosen, og kan få en betydelig økning i nøytrofile verdier. Det anbefales at ANC måles daglig de første 2-3 dagene. Deretter anbefales det at ANC måles minst 2 ganger i uken de første 2 ukene, og så 1 gang i uken eller 1 gang hver 2. uke under vedlikeholdsbehandlingen. Under periodisk dosering med 300 µg/dag, kan pasientens ANC variere sterkt over tid. For å fastslå en pasients nadir anbefales det at det blir tatt blodprøver mtp. ANC-måling umiddelbart før planlagt filgrastimdosering. Risiko forbundet med økt dosering av myelosuppressiv behandling: Behandling med kun filgrastim utelukker ikke trombocytopeni og anemi som følge av myelosuppressive legemidler. Pga. muligheten for å få høyere doser eller et større antall av disse legemidlene med filgrastimbehandling, kan pasienten ha økt risiko for å utvikle trombocytopeni og anemi. Regelmessig overvåkning av blodbildet anbefales (se ovenfor). Infeksjoner og malignitet som forårsaker myelosuppresjon: Nøytropeni kan skyldes benmargsinfiltrerende opportunistiske infeksjoner som Mycobacterium avium-kompleks eller malign cancer som f.eks. lymfom. For pasienter med kjente benmargsinfiltrerende infeksjoner eller malignitet vurderes egnet behandling for den underliggende tilstanden i tillegg til administrering av filgrastim. Effekten av filgrastim på nøytropeni grunnet benmargsinfiltrerende infeksjon eller malignitet er ikke godt dokumentert. Hjelpestoffer: Inneholder sorbitol og bør ikke brukes ved medfødt fruktoseintoleranse uten at det er strengt nødvendig. Barn <2 år kan være udiagnostisert. Legemidler som inneholder sorbitol/fruktose gitt i.v. kan være livstruende, og er kontraindisert for barn <2 år med mindre det er et ekstremt stort medisinsk behov og ingen andre alternativer er tilgjengelige. Detaljert sykdomshistorie med symptomer på medfødt fruktoseintoleranse skal registreres for hver enkelt pasient før preparatet gis. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) i hver ferdigfylte sprøyte, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Preparatet kan ha en liten påvirkning på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Svimmelhet kan forekomme etter administrering.

Interaksjoner

Sikkerhet og effekt av filgrastim gitt samme dag som myelosuppressiv cytotoksisk kjemoterapi er ikke fullstendig dokumentert. Filgrastim anbefales derfor ikke gitt i intervallet 24 timer før og 24 timer etter kjemoterapi pga. raskt delende myeloide cellers følsomhet for myelosuppressiv cytotoksisk kjemoterapi. Foreløpige resultater fra et lite antall pasienter som ble behandlet samtidig med filgrastim og 5-fluorouracil (5-FU) viser at graden av nøytropeni kan forverres. Mulig interaksjon med andre hematopoetiske vekstfaktorer og cytokiner er ikke undersøkt i kliniske studier. Da litium fremmer antallet av nøytrofile granulocytter er det sannsynlig at litium kan forsterke effekten av filgrastim. Det er ikke vist at en slik interaksjon er skadelig selv om denne interaksjonen ikke har vært spesielt undersøkt.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen eller begrenset mengde data på bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Økt forekomst av embryotap er sett hos kaniner ved høye multipler av klinisk eksponering og ved maternal toksisitet. Transplacental overgang av filgrastim hos gravide er påvist. Bruk er ikke anbefalt under graviditet.
AmmingOvergang av filgrastim/metabolitter i morsmelk er ukjent. En risiko for nyfødte/spedbarn kan ikke utelukkes. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
FertilitetFilgrastim påvirker ikke reproduksjonsytelsen eller fertiliteten hos hann- eller hunnrotter.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Effekten av overdosering er ikke dokumentert. Dersom filgrastimbehandlingen seponeres, reduseres vanligvis de sirkulerende nøytrofilene med 50% innen 1-2 dager, og vender tilbake til normalt nivå innen 1-7 dager.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeHumant G-CSF er et glykoprotein som regulerer produksjon og frisetting av nøytrofile granulocytter fra benmarg. Neupogen som inneholder r-metHuG-CSF (filgrastim) forårsaker en markert økning i antall perifere nøytrofile granulocytter i blodet innen 24 timer og en liten økning i antall monocytter. For ytterligere informasjon, se SPC.
FordelingVd i blod er ca. 150 ml/kg.
HalveringstidCa. 3,5 timer. Clearancehastighet på ca. 0,6 ml/minutt/kg.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Utilsiktet eksponering for temperaturer under frysepunktet har ingen uheldig påvirkning på stabiliteten. Etter fortynning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet for fortynnet infusjonsvæske er demonstrert i 24 timer ved 2-8°C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør legemidlet brukes umiddelbart. Dersom det ikke brukes med en gang, har brukeren ansvar for oppbevaringstider og -forhold før bruk, som normalt ikke skal være >24 timer ved 2-8°C, med mindre fortynningen har foregått under kontrollerte og godkjente aseptiske forhold.

 

Pakninger, priser og refusjon

Neupogen, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte/konsentrat til infusjonsvæske i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,6 mg/ml 5 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
014728

H-resept

4 337,80 C
0,96 mg/ml 5 × 0,5 ml (ferdigfylt sprøyte)
014739

H-resept

6 628,60 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Neupogen INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte/konsentrat til infusjonsvæske i ferdigfylt sprøyte 0,6 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Neupogen INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte/konsentrat til infusjonsvæske i ferdigfylt sprøyte 0,96 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.08.2022


Sist endret: 30.08.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)