Antineoplastisk middel, proteasomhemmer.

L01X G02 (Karfilzomib)PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg, 30 mg og 60 mg: Hvert hetteglass inneh.: Karfilzomib 10 mg, resp. 30 mg og 60 mg, betadekssulfobutyleternatrium, vannfri sitronsyre, natriumhydroksid (til pH-justering). Etter rekonstituering: 1 ml oppløsning inneholder 2 mg karfilzomib.


Indikasjoner

I kombinasjon med daratumumab og deksametason, med lenalidomid og deksametason eller med deksametason alene til behandling av myelomatose hos voksne som har mottatt minst én tidligere behandling.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Onkologi og kolonistimulerende legemidler

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandlingen bør overvåkes av lege med erfaring i kreftbehandling.
Voksne
Dosen beregnes ved bruk av pasientens kroppsoverflate (BSA) ved baseline. Ved BSA >2,2 m2 skal det gis en dose basert på en BSA på 2,2 m2. Dosejusteringer er ikke nødvendig ved vektendringer ≤20%. Karfilzomib i kombinasjon med lenalidomid og deksametason: Gis som en 10 minutters i.v. infusjon på 2 påfølgende dager, hver uke i 3 uker (dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16), etterfulgt av en 12 dagers hvileperiode (dag 17-28), se doseringsplan for karfilzomib i kombinasjon med deksameson og lenolidomid. Hver 28 dagers periode regnes som 1 behandlingssyklus. Karfilzomib administreres med en startdose på 20 mg/m2 (maks. dose 44 mg) i syklus 1 på dag 1 og 2. Dersom dosen tolereres, økes den på dag 8 i syklus 1 til 27 mg/m2 (maks. dose 60 mg). Fra syklus 13 skal karfilzomibdosen på dag 8 og 9 utelates. Behandlingen kan fortsette til sykdomsprogresjon eller til uakseptabel toksisitet oppstår. Behandling med karfilzomib kombinert med lenalidomid og deksametason i >18 sykluser skal være basert på en individuell vurdering av nytte-/risikoforholdet, ettersom tolerabilitets- og toksisitetsdata er begrenset for karfilzomib utover 18 sykluser. I kombinasjon med karfilzomib gis lenalidomid 25 mg peroralt på dag 1-21 og deksametason 40 mg peroralt eller i.v. på dag 1, 8, 15 og 22 i 28 dagers syklusene. En egnet dosereduksjon for startdosen av lenalidomid bør vurderes iht. anbefalingene i preparatomtalen for lenalidomid, f.eks. hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon ved baseline. Deksametason skal gis 30 minutter-4 timer før karfilzomib. Anbefalt doseringsplan for karfilzomib i kombinasjon med deksametason og lenalidomid:

Syklus 1:

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Karfilzomib1

Dag 1 og 2: 20 (mg/m2)

Dag 8 og 9: 27 (mg/m2)

Dag 15 og 16: 27 (mg/m2)

-

Deksametason

Dag 1: 40 mg

Dag 8: 40 mg

Dag 15: 40 mg

Dag 22: 40 mg

Lenalidomid

25 mg daglig

25 mg daglig

25 mg daglig

-

Syklus 2-12:

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Karfilzomib1

Dag 1 og 2: 27 (mg/m2)

Dag 8 og 9: 27 (mg/m2)

Dag 15 og 16: 27 (mg/m2)

-

Deksametason

Dag 1: 40 mg

Dag 8: 40 mg

Dag 15: 40 mg

Dag 22: 40 mg

Lenalidomid

25 mg daglig

25 mg daglig

25 mg daglig

-

Syklus 13 og videre:

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Karfilzomib1

Dag 1 og 2: 27 (mg/m2)

-

Dag 15 og 16: 27 (mg/m2)

-

Deksametason

Dag 1: 40 mg

Dag 8: 40 mg

Dag 15: 40 mg

Dag 22: 40 mg

Lenalidomid

25 mg daglig

25 mg daglig

25 mg daglig

-

1Infusjonstid er 10 minutter og skal være den samme gjennom hele regimet.Karfilzomib i kombinasjon med deksametason: Gis som en 30 minutters i.v. infusjon på 2 påfølgende dager, hver uke i 3 uker (dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16), etterfulgt av en 12 dagers hvileperiode (dag 17 til 28), se doseringsplan for karfilzomib i kombinasjon med deksameson alene. Hver 28 dagers periode betraktes som 1 behandlingssyklus. Karfilzomib administreres med en startdose på 20 mg/m2 (maks. dose 44 mg) i syklus 1 på dag 1 og 2. Dersom dosen tolereres, økes den på dag 8 i syklus 1 til 56 mg/m2 (maks. dose 123 mg). Behandlingen kan fortsette til sykdomsprogresjon eller til uakseptabel toksisitet oppstår. Når karfilzomib kombineres med deksametason alene, administreres deksametason som 20 mg peroralt eller i.v. på dag 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22 og 23 i 28 dagers syklusene. Deksametason skal gis 30 minutter-4 timer før karfilzomib. Anbefalt doseringsplan for karfilzomib i kombinasjon med deksametason alene:

Syklus 1:

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Karfilzomib1

Dag 1 og 2: 20 (mg/m2)

Dag 8 og 9: 56 (mg/m2)

Dag 15 og 16: 56 (mg/m2)

-

Deksametason

Dag 1 og 2: 20 mg

Dag 8 og 9: 20 mg

Dag 15 og 16: 20 mg

Dag 22 og 23: 20 mg

Syklus 2 og videre:

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Karfilzomib1

Dag 1 og 2: 56 (mg/m2)

Dag 8 og 9: 56 (mg/m2)

Dag 15 og 16: 56 (mg/m2)

-

Deksametason

Dag 1 og 2: 20 mg

Dag 8 og 9: 20 mg

Dag 15 og 16: 20 mg

Dag 22 og 23: 20 mg

1Infusjonstid er 30 minutter og skal være den samme gjennom hele regimet.Karfilzomib i kombinasjon med daratumumab og deksametason: Gis som en 30 minutters i.v. infusjon på 2 påfølgende dager, hver uke i 3 uker (dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16), etterfulgt av en 12 dagers hvileperiode (dag 17-28), se doseringsplan for karfilzomib i kombinasjon med deksameson og daratumumab. Hver 28 dagers periode betraktes som 1 behandlingssyklus. Karfilzomib administreres med en startdose på 20 mg/m2 (maks. dose 44 mg) i syklus 1 på dag 1 og 2. Dersom dosen tolereres, økes den på dag 8 i syklus 1 til 56 mg/m2 (maks. dose 123 mg). Behandlingen kan fortsette til sykdomsprogresjon eller til uakseptabel toksisitet oppstår. Deksametason 20 mg gis oralt eller i.v. på dag 1, 2, 8, 9, 15 og 16 og deksametason 40 mg oralt eller i.v. på dag 22 av hver 28 dagers syklus. For pasienter >75 år, gis 20 mg deksametason oralt eller i.v. hver uke etter den første uken. Deksametason skal gis 30 minutter-4 timer før karfilzomib. Daratumumab kan administreres i.v. eller s.c. Hvis daratumumab administreres i.v., blir det gitt ved en dose på 16 mg/kg faktisk kroppsvekt, med en delt dose på 8 mg/kg i syklus 1 på dag 1 og 2. Deretter gis daratumumab som 16 mg/kg 1 gang i uken på dag 8, 15 og 22 i syklus 1 og dag 1, 8, 15 og 22 i syklus 2, deretter hver 2. uke i 4 sykluser (syklus 3-6) og deretter hver 4. uke i resten av syklusene eller til sykdomsprogresjon. Alternativt kan daratumumab bli gitt s.c. som en dose på 1800 mg på dag 1, 8, 15 og 22 i syklus 1, og dag 1, 8, 15 og 22 i syklus 2, deretter hver 2. uke i 4 sykluser (syklus 3-6) og deretter hver 4. uke i resten av syklusene eller til sykdomsprogresjon. Mer informasjon om bruken av s.c. formulering finnes i preparatomtalen for daratumumab. På dager hvor mer enn ett av disse legemidlene gis, er dette anbefalt administreringsrekkefølge: Deksametason, legemidler før infusjon for daratumumab, karfilzomib, daratumumab og legemidler etter infusjon for daratumumab. For mer informasjon om administrering, se SPC for daratumumab og deksametason. Anbefalt doseringsplan for karfilzomib i kombinasjon med deksametason og daratumumab:

Syklus 1:

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Karfilzomib1

Dag 1 og 2: 20 (mg/m2)

Dag 8 og 9: 56 (mg/m2)

Dag 15 og 16: 56 (mg/m2)

-

Deksametason2

Dag 1 og 2: 20 mg

Dag 8 og 9: 20 mg

Dag 15 og 16: 20 mg

Dag 22: 40 mg

Daratumumab (i.v. eller s.c.)

 

 

 

i.v.-administrering

Dag 1 og 2: 8 (mg/kg)

Dag 8: 16 (mg/kg)

Dag 15: 16 (mg/kg)

Dag 22: 16 (mg/kg)

s.c.-administrering

Dag 1: 1800 (mg)

Dag 8: 1800 (mg)

Dag 15: 1800 (mg)

Dag 22: 1800 (mg)

Syklus 2:

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Karfilzomib1

Dag 1 og 2: 56 (mg/m2)

Dag 8 og 9: 56 (mg/m2)

Dag 15 og 16: 56 (mg/m2)

-

Deksametason2

Dag 1 og 2: 20 mg

Dag 8 og 9: 20 mg

Dag 15 og 16: 20 mg

Dag 22: 40 mg

Daratumumab (i.v. eller s.c.)

 

 

 

i.v.-administrering

Dag 1: 16 (mg/kg)

Dag 8: 16 (mg/kg)

Dag 15: 16 (mg/kg)

Dag 22: 16 (mg/kg)

s.c.-administrering

Dag 1: 1800 (mg)

Dag 8: 1800 (mg)

Dag 15: 1800 (mg)

Dag 22: 1800 (mg)

Syklus 3-6:

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Karfilzomib1

Dag 1 og 2: 56 (mg/m2)

Dag 8 og 9: 56 (mg/m2)

Dag 15 og 16: 56 (mg/m2)

-

Deksametason2

Dag 1 og 2: 20 mg

Dag 8 og 9: 20 mg

Dag 15 og 16: 20 mg

Dag 22: 40 mg

Daratumumab (i.v. eller s.c.)

 

 

 

i.v.-administrering

Dag 1: 16 (mg/kg)

-

Dag 15: 16 (mg/kg)

-

s.c.-administrering

Dag 1: 1800 (mg)

-

Dag 15: 1800 (mg)

-

Syklus 7 og videre:

Uke 1

Uke 2

Uke 3

Uke 4

Karfilzomib1

Dag 1 og 2: 56 (mg/m2)

Dag 8 og 9: 56 (mg/m2)

Dag 15 og 16: 56 (mg/m2)

-

Deksametason2

Dag 1 og 2: 20 mg

Dag 8 og 9: 20 mg

Dag 15 og 16: 20 mg

Dag 22: 40 mg

Daratumumab (i.v. eller s.c.)

 

 

 

i.v.-administrering

Dag 1: 16 (mg/kg)

-

-

-

s.c.-administrering

Dag 1: 1800 (mg)

-

-

-

1Infusjonstid er 30 minutter og skal være den samme gjennom hele regimet. 2For pasienter >75 år gis deksametason som 20 mg oralt eller i.v. hver uke etter den første uken.
Legemidler som inntas samtidig
Antiviral profylakse skal vurderes for å redusere risikoen for reaktivering av herpes zoster. Tromboseprofylakse anbefales og bør baseres på en vurdering av pasientens underliggende risikoer og kliniske status. Hos pasienter som blir behandlet med karfilzomib i kombinasjon med daratumumab og deksametason, bør det gis legemidler før infusjon for å redusere risikoen for infusjonsrelaterte reaksjoner med daratumumab. For mer informasjon om legemidler som inntas samtidig, herunder legemidler før og etter infusjon, se SPC for daratumumab.
Overvåkning av hydrering, væske og elektrolytter
Tilstrekkelig hydrering er nødvendig før administrering i syklus 1, særlig ved høy risiko for tumorlysesyndrom eller renal toksisitet. Alle pasienter må overvåkes for symptomer på volumoverlast, og væskekravene skal tilpasses behovene hos den enkelte pasient. Det totale væskevolumet kan justeres som klinisk indisert hos pasienter med hjertesvikt ved baseline, eller hos de som har risiko for hjertesvikt. Anbefalt hydrering omfatter både perorale væsker (30 ml/kg/dag i 48 timer før dag 1 i syklus 1) og i.v. væsker (250-500 ml av egnet i.v. væske før hver dose i syklus 1). Gi ytterligere 250-500 ml i.v. væske ved behov etter administrering av karfilzomib i syklus 1. Peroral og/eller i.v. hydrering bør fortsettes etter behov i påfølgende sykluser. Ved administrering i kombinasjon med i.v. daratumumab er ikke oral og/eller i.v. hydrering nødvendig på dager når i.v. daratumumab doseres. Kaliumnivåene i serum bør overvåkes månedlig eller oftere under behandling med karfilzomib, som klinisk indisert, og vil avhenge av hvilke kaliumnivåer som ble målt før behandlingsstart, hvilken samtidig behandling som benyttes (f.eks. legemidler som er kjent for å øke risikoen for hypokalemi) og tilhørende komorbiditet.
Anbefalte doseendringer
Dosen bør endres basert på toksisitet av karfilzomib. Anbefalte tiltak og doseendringer vises i følgende tabell (se også Tabell for reduksjon av karfilzomibdose og Forsiktighetsregler):

Toksisitet

Anbefalt handling

Hematologisk toksisitet

 

Absolutt antall nøytrofile <0,5 × 109/liter

Stopp dosering. Dersom gjenopprettet til ≥0,5 × 109/liter, fortsett på samme dosenivå. Ved påfølgende fall til <0,5 × 109/liter, følg samme anbefalinger som ovenfor og vurder å redusere dosen med 1 dosenivå ved ny oppstart av karfilzomib1

Febril nøytropeni. Absolutt antall nøytrofile <0,5 × 109/liter og oral temperatur >38,5°C eller to påfølgende målinger på >38°C i 2 timer

Stopp dosering. Dersom absolutt antall nøytrofile synker til baselineverdi og feberen opphører, gjenoppta på samme dosenivå

Antall blodplater <10 × 109/liter eller påvist blødning med trombocytopeni

Stopp dosering. Dersom gjenopprettet til ≥10 × 109/liter, og/eller blødning er kontrollert, fortsett på samme dosenivå. Ved påfølgende fall til <10 × 109/liter, følg samme anbefalinger som ovenfor og vurder å redusere dosen med 1 dosenivå ved ny oppstart av karfilzomib1

Ikke-hematologisk toksisitet (renal)

Serumkreatinin ≥2 × baseline, eller ClCR <15 ml/minutt (eller ClCR faller til ≤50% av baseline) eller behov for dialyse

Stopp dosering og fortsett overvåkning av nyrefunksjonen (serumkreatinin eller ClCR). Karfilzomib bør gjenopptas når nyrefunksjonen igjen ligger innenfor 25% av baseline; vurder å redusere dosen med 1 dosenivå1. For dialysepasienter som mottar karfilzomib skal dosen administreres etter dialysebehandlingen

Annen ikke-hematologisk toksisitet

Alle andre ikke-hematologiske toksisiteter av grad 3 eller 4

Seponer inntil opphørt eller returnert til baseline. Vurder å redusere doseringen med 1 dosenivå ved oppstart av neste planlagte behandling1

1Se neste tabell for reduksjoner av dosenivå. Tabell for reduksjon av karfilzomibdose (infusjonstid forblir uendret):

Regime:

Karfilzomib-
dose

1. karfilzomib-dosereduksjon

2. karfilzomib-dosereduksjon

3. karfilzomib-dosereduksjon

Karfilzomib, lenalidomid og deksametason

27 mg/m2

20 mg/m2

15 mg/m2 a

-

Karfilzomib og deksametason

56 mg/m2

45 mg/m2

36 mg/m2

27 mg/m2 a

Karfilzomib, daratumumab og deksametason

56 mg/m2

45 mg/m2

36 mg/m2

27 mg/m2 a

aDersom symptomene ikke bedres, avbryt behandling med karfilzomib.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Leverenzymer og bilirubin skal måles ved behandlingsoppstart og overvåkes månedlig, uavhengig av verdiene ved baseline. Relevant dosejustering basert på toksisitet skal foretas, se tabellen ovenfor. Spesiell forsiktighet skal utvises ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Startdosen av lenalidomid bør vurderes ved nedsatt nyrefunksjon, iht. lenalidomids preparatomtale. Ingen justering av startdosen for karfilzomib er anbefalt. Legemidlet skal gis etter ev. dialysebehandling. Nyrefunksjonen skal vurderes ved behandlingsoppstart og kontrolleres minst månedlig eller i samsvar med aksepterte retningslinjer for klinisk praksis, særlig ved lavere ClCR ved baseline. Relevant dosejustering basert på toksisitet skal foretas.
  • Barn og ungdom: Ingen tilgjengelige data.
  • Eldre: Visse bivirkninger (inkl. hjertesvikt) forekommer hyppigere hos eldre ≥75 år.
Tilberedning/Håndtering Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Les hele tilberedningsanvisningen før rekonstituering. Skal ikke blandes med, eller administreres som infusjon sammen med, andre legemidler. Skal ikke blandes med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) injeksjonsvæske. Karfilzomib er cytotoksisk, utvis derfor forsiktighet ved håndtering og tilberedning. Bruk av hansker og annet verneutstyr anbefales.
Administrering Til i.v. bruk. Dosen 20/27 mg/m2 gis som en 10 minutters infusjon. Dosen 20/56 mg/m2 gis som en 30 minutters infusjon. Skal ikke administreres som en i.v. støtdose eller bolus. Den i.v. administreringsslangen skal gjennomskylles med vanlig natriumkloridoppløsning eller 5% glukoseoppløsning umiddelbart før og etter administrering.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Amming. Les preparatomtalene for samtidig administrerte legemidler med tanke på ytterligere kontraindikasjoner.

Forsiktighetsregler

Preparatomtalene for lenalidomid og deksametason må leses før behandlingsoppstart. Hjertesykdommer: Hjertesvikt (f.eks. kongestiv hjertesvikt, pulmonalt ødem, redusert ejeksjonsfraksjon), myokardiskemi og hjerteinfarkt har forekommet. Dødsfall pga. hjertestans og dødelig utfall av hjertesvikt og hjerteinfarkt er rapportert. Alle pasienter skal overvåkes for volumoverbelastning. Seponer karfilzomib ved hjertehendelser grad 3 eller 4 inntil bedring, og vurder gjeninnsetting basert på nytte-/risikoanalyse. Asiatiske pasienter har forhøyet risiko for hjertesvikt. Grundig evaluering av kardiovaskulære risikofaktorer før behandlingsstart anbefales. Eldre: Risiko for hjertesvikt er forhøyet hos eldre (≥75 år). Elektrokardiografiske endringer: Ventrikkeltakykardi er sett. Pulmonal toksisitet: Akutt lungesviktsyndrom, akutt respirasjonssvikt og akutt diffus parenkymatøs lungesykdom (noen med dødelig utfall), har forekommet. Evaluer og seponer karfilzomib inntil hendelsen har opphørt, og vurder gjeninnsetting basert på nytte-/risikoanalyse. Pulmonal hypertensjon: Pulmonal hypertensjon (inkl. med dødelig utfall) er rapportert. Evaluer på egnet måte. Stans karfilzomibbehandlingen ved pulmonal hypertensjon inntil den har opphørt eller returnert til baseline, og vurder gjeninnsetting basert på nytte-/risikoanalyse. Dyspné: Evaluer dyspnéen for å utelukke kardiopulmonale tilstander, hjertesvikt og pulmonale syndromer. Stans karfilzomibbehandlingen ved dyspné grad 3 og 4 inntil den har opphørt eller returnert til baseline, og vurder gjeninnsetting basert på nytte-/risikoanalyse. Hypertensjon: Hypertensjon, inkl. hypertensiv krise og akutt hypertensiv krise, noen med dødelig utfall, er observert (hyppigst hos pasienter som fikk karfilzomib i kombinasjon med daratumumab). Kontroll av hypertensjon anbefales før og under behandling. Alle pasienter skal rutinemessig evalueres for hypertensjon under behandling. Dersom hypertensjonen ikke kan kontrolleres, skal karfilzomibdosen reduseres. Ved hypertensiv krise, stans karfilzomibbehandlingen inntil den har opphørt eller returnert til baseline, og vurder gjeninnsetting basert på nytte-/risikoanalyse. Akutt nyresvikt: Akutt nyresvikt, inkl. med dødelig utfall, er rapportert. Rapportert hyppigere hos pasienter med avansert residiverende og refraktær myelomatose som mottok karfilzomib som monoterapi. Nyrefunksjonen skal kontrolleres minst månedlig. Reduser eller stans eventuelt karfilzomibbehandlingen. Tumorlysesyndrom (TLS): Tilfeller av TLS, inkl. med dødelig utfall, er rapportert. Påse at pasienten er godt hydrert før administrering i syklus 1 og i påfølgende sykluser. Legemidler som reduserer urinsyrenivået bør vurderes ved høy risiko for TLS. Det skal under behandlingen overvåkes for evidens for TLS, inkl. regelmessig måling av elektrolytter i serum, og raskt iverksettes tiltak. Seponer karfilzomib til TLS er opphørt. Infusjonsreaksjoner: Infusjonsreaksjoner, inkl. livstruende, er rapportert. Reaksjonene kan oppstå umiddelbart eller opptil 24 timer etter administrering. Deksametason skal administreres før karfilzomib. Blødning og trombocytopeni: Blødningstilfeller (f.eks. gastrointestinal, pulmonal og intrakraniell blødning), inkl. fatale, er rapportert, ofte forbundet med trombocytopeni. Karfilzomib forårsaker trombocytopeni med blodplatenadir sett på dag 8 og 15 i hver 28 dagers syklus, med returnering til blodplatetall ved baseline innen starten av neste syklus. Blodplatetallet skal måles hyppig under behandling. Reduser eller stans eventuelt dosen. Venøse tromboemboliske hendelser: Tilfeller av venøse tromboemboliske hendelser, inkl. dyp venetrombose og pulmonal embolisme med dødelige utfall, er rapportert. Pasienter med kjente risikofaktorer for tromboembolisme (inkl. tidligere trombose) skal overvåkes nøye. Det bør iverksettes tiltak for å minimere alle risikofaktorer som kan endres (f.eks. røyking, hypertensjon og hyperlipidemi). Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av andre legemidler som kan øke tromboserisikoen (f.eks. erytropoetiske legemidler eller hormonsubstitusjonsbehandling). Pasientene skal få beskjed om å kontakte lege dersom de utvikler symptomer som kortpustethet, brystsmerter, hemoptyse, hevelser eller smerter i armer eller ben. Tromboseprofylakse bør vurderes ut fra en individuell nytte-/risikovurdering. Levertoksisitet: Leversvikt, inkl. dødelige tilfeller, er rapportert. Reduser eller stans eventuelt karfilzomibbehandlingen. Leverenzymer og bilirubin skal overvåkes ved behandlingsoppstart og månedlig under behandlingen, uavhengig av baselineverdier. Trombotisk mikroangiopati: Tilfeller av trombotisk mikroangiopati, inkl. trombotisk trombocytopenisk purpura og hemolytisk uremisk syndrom (TTP/HUS), noen med dødelig utfall, er rapportert. Overvåk for tegn og symptomer på TTP/HUS. Dersom diagnosen mistenkes, seponer karfilzomib og evaluer pasienten med tanke på mulig TTP/HUS. Dersom diagnosen utelukkes, kan karfilzomib gjeninnsettes. Sikkerheten ved å gjenoppta karfilzomibbehandlingen ved tidligere TTP/HUS er ukjent. Posterior reversibelt encefalopatisyndrom (PRES): Seponer karfilzomib ved mistanke om PRES. Sikkerheten ved å gjenoppta karfilzomibbehandlingen ved tidligere PRES er ukjent. Reaktivering av hepatitt B-virus (HBV): Er rapportert. Alle pasienter skal screenes for HBV før behandlingsoppstart. Antiviral profylakse skal vurderes ved positiv HBV-serologi. Slike pasienter skal overvåkes for kliniske tegn og laboratorietegn på HBV-reaktivering under og etter avsluttet behandling. Ekspertise innen behandling av HBV-infeksjon rådføres ved behov. Det er ikke kjent hvorvidt det er sikkert å gjenoppta behandling med karfilzomib etter at HBV-reaktiveringen er under tilstrekkelig kontroll. Ekspertise konsulteres før ev. behandling gjenopptas. Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML): PML er rapportert hos pasienter som får karfilzomib og tidligere har fått, eller får samtidig behandling med immununsuppresiver. Pasienter som får karfilzomib skal overvåkes for nye eller forverrede nevrologiske, kognitive eller atferdsmessige symptomer som kan tyde på PML, og PML skal vurderes som differensialdiagnose ved sykdommer i sentralnervesystemet. Ved mistanke om PML skal videre administrering utsettes frem til PML er utelukket via passende diagnostiske tester utført av spesialist. Hvis PML bekreftes skal behandlingen avbrytes. Hjelpestoffer: Natrium: Inneholder 37 mg, 109 mg og 216 mg natrium hhv. pr. 10 mg-, 30 mg- og 60 mg-hetteglass (tilsv. hhv 1,9%, 5,5% og 11% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium for en voksen. Syklodekstrin: Inneholder 500 mg, 1500 mg og 3000 mg syklodekstrin (betadekssulfobutyleternatrium) hhv. pr. 10 mg-, 30 mg-, og 60 mg-hetteglass (tilsv. 88 mg/kg for en voksen på 70 kg). Bilkjøring og bruk av maskiner: Fatigue (utmattelse), svimmelhet, besvimelse, uklart syn, somnolens og/eller blodtrykksfall som kan ha liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner, er rapportert. Pasienter som behandles skal rådes til ikke å kjøre bil eller bruke maskiner dersom de opplever noen av disse symptomene.

Interaksjoner

Karfilzomib metaboliseres hovedsakelig via peptidase- og epoksidhydrolase-aktivitet. Forsiktighet utvises når karfilzomib kombineres med perorale prevensjonsmidler. Det skal iverksettes effektive tiltak for å unngå graviditet, og en alternativ effektiv prevensjonsmetode skal brukes dersom pasienten bruker perorale prevensjonsmidler, da karfilzomib kan redusere effekten av disse. Det skal utvises forsiktighet når karfilzomib kombineres med P-gp-substrater.

Graviditet, amming og fertilitet

Kvinnelige pasienter i fertil alder (og/eller deres partnere) må bruke sikker prevensjon under og i 1 måned etter behandling. Ettersom lenalidomid kan benyttes i kombinasjon med karfilzomib, må man være særlig oppmerksom på kravene til graviditetstesting og prevensjon. Effektiviteten til perorale prevensjonsmidler kan være redusert under behandling med karfilzomib. Kvinner skal unngå bruk av hormonelle prevensjonsmidler som er forbundet med risiko for trombose. Mannlige pasienter må bruke effektiv prevensjon under og i 3 måneder etter behandling dersom partneren deres er gravid eller i fertil alder og ikke bruker effektiv prevensjon.
GraviditetStudier på dyr har vist reproduksjonstoksisitet. Karfilzomib kan forårsake human føtal skade og bør ikke brukes under graviditet med mindre potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Pasienten skal gjøres kjent med den potensielle faren for fosteret, dersom preparatet kombineres med lenalidomid under graviditet, eller dersom pasienten blir gravid mens hun tar lenalidomid. Lenalidomid er strukturelt beslektet med talidomid. Talidomid forårsaker alvorlige livstruende fødselsdefekter. Dersom lenalidomid tas under graviditet, forventes teratogen effekt hos mennesker. Alle pasienter skal oppfylle vilkårene i det graviditetsforebyggende programmet for lenalidomid, med mindre det foreligger pålitelig dokumentasjon på at pasienten ikke er fertil. Se preparatomtalen for lenalidomid.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Amming er kontraindisert under og i minst 2 dager etter karfilzomibbehandling.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Utilstrekkelig informasjon.
SymptomerAkutt inntreden av frysninger, hypotensjon, nedsatt nyrefunksjon, trombocytopeni og lymfopeni er rapportert etter en dose på 200 mg.
BehandlingPasienten bør overvåkes, særlig med tanke på bivirkninger.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeEpoksyketonproteasomhemmer. Bindes selektivt og irreversibelt til N-terminale treoninholdige aktive seter hos 20S-proteasomet, den proteolytiske kjernen i 26S-proteasomet. Viser liten/ingen aktivitet mot andre proteaseklasser.
AbsorpsjonCmax og AUC etter en 2-10 minutters i.v. infusjon av 27 mg/m2 var hhv. 4232 ng/ml og 379 ng/ml × time. En 30 minutters infusjon ga tilsv. t1/2 og AUC, men 2-3 × lavere Cmax sammenlignet med det som ble observert med en 2-10 minutters infusjon av samme dose. Etter en 30 minutters infusjon av dosen 56 mg/m2, var AUC (948 ng/ml × time) omtrent 2,5 ganger større enn det som ble observert ved 27 mg/m2, og Cmax (2079 ng/ml) var lavere sammenlignet med 27 mg/m2 i løpet av en 2-10 minutters infusjon.
FordelingVdss ca. 28 liter.
Halveringstid≤1 time på dag 1 av syklus 1. Systemisk clearance 151-263 liter/time.
MetabolismeForventes metaboliseres og elimineres som immunglobulin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Rekonstituert oppløsning: Kjemisk og fysisk bruksstabilitet av rekonstituerte oppløsninger i hetteglass, sprøyte eller infusjonspose er vist i 24 timer ved 2-8°C eller i 4 timer ved 25°C. Tiden fra rekonstituering til administrering skal ikke overstige 24 timer. Oppløsningen bør brukes umiddelbart. Dersom infusjonsoppløsningen ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstider og -forhold brukerens ansvar, og bør ikke overstige 24 timer ved 2-8°C.

 

Pakninger, priser og refusjon

Kyprolis, PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 1 stk. (hettegl.)
538828

-

2 504,50 C
30 mg 1 stk. (hettegl.)
073259

-

7 441,00 C
60 mg 1 stk. (hettegl.)
150448

-

14 845,70 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Kyprolis PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg

Kyprolis PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 30 mg

Kyprolis PULVER TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 60 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.04.2022


Sist endret: 16.05.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)