Seretide

GlaxoSmithKline


Adrenergikum + kortikosteroid.

R03A K06 (Flutikason, Salmeterol)INHALASJONSAEROSOL, suspensjon 25/50, 25/125 og 25/250: Hver dose inneh.: Salmeterolxinafoat tilsv. salmeterol 25 μg, flutikasonpropionat 50 μg, resp. 125 μg og 250 μg, norfluran (1,1,1,2-tetrafluoretan).


INHALASJONSPULVER 50/100 i Diskus, 50/250 i Diskus og 50/500 i Diskus: Hver dose inneh.: Salmeterolxinafoat tilsv. salmeterol 50 μg, flutikasonpropionat 100 μg, resp. 250 μg og 500 μg, laktosemonohydrat til 12,5 mg.


Indikasjoner

Inhalasjonsaerosol: Vedlikeholdsbehandling av bronkialastma, der en kombinasjon av langtidsvirkende β2-agonist og kortikosteroid er indisert. Inhalasjonspulver: Astma: Vedlikeholdsbehandling av bronkialastma, der en kombinasjon av langtidsvirkende β2-agonist og kortikosteroid er indisert. Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols): Symptomatisk behandling av pasienter med kols, med en FEV1 <60% av forventet verdi (pre-bronkodilatator), som har hatt gjentatte eksaserbasjoner, og som har vesentlige symptomer på tross av jevnlig bruk av bronkodilaterende legemidler.

Dosering

Må brukes regelmessig, også i symptomfrie perioder, for optimal behandlingseffekt. Effekt av salmeterol inntrer etter 10-20 minutter, og effekt av flutikasonpropionat inntrer etter 4-7 dager. Behandlingen skal ikke avsluttes brått, og dosen endres kun etter avtale med lege. Det er viktig å følge opp pasienten regelmessig ved nedtrapping av behandling. Dersom aktuell dosering ikke dekkes av kombinasjonspreparatet, forskrives passende dose betaagonist og​/​eller kortikosteroid. Det er vist at dosedobling fører til en liten økning i bivirkninger, men dobling av dosen kan vurderes når voksne pasienter med astma har behov for økt dose av inhalert kortikosteroid i en kort periode (opptil 14 dager).
Astma hos voksne og barn >12 år
Inhalasjonsaerosol: 2 inhalasjoner (à 25/50) 2 ganger daglig (morgen og kveld) eller 2 inhalasjoner (à 25/125) 2 ganger daglig (morgen og kveld) eller 2 inhalasjoner (à 25/250) 2 ganger daglig (morgen og kveld). Inhalasjonspulver: Inhaleres vha. Diskus. 1 inhalasjon (50/100) 2 ganger daglig (morgen og kveld) eller 1 inhalasjon (50/250) 2 ganger daglig (morgen og kveld) eller 1 inhalasjon (50/500) 2 ganger daglig (morgen og kveld). Begge legemiddelformer: Dosen justeres til lavest mulig dose der effektiv kontroll av symptomer opprettholdes. Når symptomkontroll opprettholdes med laveste styrke av kombinasjonen 2 ganger daglig, kan neste steg være et forsøk med kortikosteroid alene. Alternativt kan pasienter som har behov for langtidsvirkende β2-agonist titreres med Seretide 1 gang daglig, dersom dette antas å kunne opprettholde sykdomskontroll. Ved dosering 1 gang daglig gis dosen fortrinnsvis om kvelden når pasienten har en forhistorie med nattlige symptomer og om morgenen når pasienten har en forhistorie med mest symptomer om dagen.
Astma hos barn 4-12 år
Inhalasjonsaerosol: 2 inhalasjoner (à 25/50) 2 ganger daglig (morgen og kveld). Inhalasjonspulver: Inhaleres vha. Diskus. 1 inhalasjon (50/100) 2 ganger daglig (morgen og kveld).
Astma hos barn <4 år
Data foreligger ikke.
Kols hos voksne
Inhalasjonspulver: 1 inhalasjon (50/500) 2 ganger daglig.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt nyre- eller leverfunksjon: Ingen dosejustering.
  • Eldre: Ingen dosejustering.
Administrering Skal kun brukes til inhalasjon. Munnen bør skylles og halsen gurgles med vann etter hver inhalasjon. Pasienten bør instrueres nøye i riktig bruk av inhalatoren. Inhalasjonsaerosol: Før bruk skal innsiden og utsiden av inhalatoren, inkl. munnstykket, sjekkes for løse gjenstander (se pakningsvedlegg). Pasienter med koordineringsproblemer, inkl. barn og eldre, anbefales å bruke et inhalasjonskammer og inhalasjonsteknikken bør kontrolleres for å sikre optimal behandlingseffekt. Pasienter bør bruke samme inhalasjonskammer som tidligere, da bytte kan medføre endring av mengde dose inhalert til lungene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Heshet og candidainfeksjon i munn og svelg kan forebygges ved gurgling av hals og skylling av munnhule med vann etter inhalasjon. Symptomgivende candidainfeksjon i munn og svelg kan behandles med fungicider til lokal bruk, samtidig som behandling med preparatet fortsetter. Paradoksal bronkospasme kan inntreffe med umiddelbar økende tungpust etter dosering. Behandling med Seretide Diskus bør avbrytes umiddelbart og pasienten bør vurderes klinisk. Alternativ behandling bør gis dersom nødvendig. Preparatet er ikke til behandling av akutte anfall, men for regelmessig behandling. Pasienten bør gis råd om alltid å ha sin anfallsmedisin tilgjengelig ved akutt astmaanfall. Pasienten bør ikke starte med preparatet ved en forverring. Alvorlige astmarelaterte bivirkninger og forverringer kan forekomme under behandling. Pasienter av afrikansk eller afrokaribisk avstamning kan ha økt risiko for alvorlige luftveisrelaterte hendelser eller død ved bruk av salmeterol. Alle pasienter bør informeres om å fortsette behandlingen, men rådføre seg med legen sin dersom astmasymptomene forblir ukontrollerte eller forverres etter oppstart av behandling. Dersom pasienten må øke forbruket av β2-agonister med kort virketid for å kontrollere symptomene, tyder dette på en forverring av sykdommen og pasienten bør kontakte lege. Plutselig og tiltagende forverring av astmasymptomene er potensielt livstruende og man bør vurdere å øke dosen av inhalert kortikosteroid. For kols-pasienter som opplever eksaserbasjoner, bør systemisk kortikosteroidbehandling vurderes. Pasienten bør instrueres i å kontakte lege dersom symptomene forverres ved Seretide-behandling. Ved astmasymptomkontroll kan en gradvis dosereduksjon vurderes. Det er viktig å følge opp pasienten regelmessig ved nedtrapping av behandling. Laveste dose som gir effekt bør benyttes. Systemiske effekter kan forekomme, spesielt ved høye doser brukt over lengre tid. Faren for slike effekter er langt mindre ved inhalasjon enn ved oral kortikosteroidbehandling. Mulige systemiske effekter: Cushings syndrom eller karakteristiske kjennetegn på Cushings syndrom, binyrebarksuppresjon, redusert bentetthet, katarakt og glaukom og mer sjelden, ulike psykiatriske og atferdsrelaterte bivirkninger, inkl. psykomotorisk hyperaktivitet, søvnforstyrrelser, angst, depresjon eller aggresjon (spesielt hos barn). Det er derfor viktig at pasienten vurderes regelmessig og at dosen av inhalert kortikosteroid er redusert til laveste dose som gir effektiv astmakontroll. Langtidsbehandling av pasienter med høye kortikosteroiddoser til inhalasjon kan gi binyrebarksuppresjon og akutt adrenerg krise. Svært sjeldne tilfeller av binyrebarksuppresjon og akutt adrenerg krise er også beskrevet med flutikasonpropionatdoser >500 μg og <1000 μg. Tilstedeværende symptomer er typisk veldig uklare og kan inkludere anoreksi, abdominal smerte, vekttap, tretthet, hodepine, kvalme, oppkast, hypotensjon, nedsatt bevissthet, hypoglykemi og krampeanfall. Behandling med flutikasonpropionat til inhalasjon bør redusere behovet for orale steroider, men pasienter som overføres fra orale steroider kan ha risiko for svekket binyrebarkfunksjon i betydelig tid fremover. Pasienter som tidligere har hatt behov for store kortikosteroiddoser som akutthjelp, kan også være utsatt for risiko. Tillegg av systemisk kortikosteroidbehandling bør vurderes ved perioder med stress eller planlagte operasjoner. Det har vært svært sjeldne rapporter om økning i blodglukosenivå. Dette bør vurderes ved diabetes mellitus i anamnesen. Både selektive og ikke-selektive betablokkere bør unngås, med mindre det er svært tungtveiende grunner for bruk. Seretide kan i sjeldne tilfeller forårsake hjertearytmier, f.eks. supraventrikulær takykardi, ekstrasystoler og atriell fibrillering og mild forbigående reduksjon i serumkalium ved høye terapeutiske doser. Seretide bør derfor brukes med forsiktighet ved alvorlig kardiovaskulær sykdom, unormal hjerterytme, diabetes mellitus, tyreotoksikose, ubehandlet hypokalemi eller til pasienter predisponert for lave kaliumverdier i serum. Økt forekomst av pneumoni, inkl. pneumoni som krever sykehusinnleggelse, er sett hos kols-pasienter som bruker inhalasjonskortikosteroider. Noen studier viser økt risiko med økende dose. Kliniske tegn på pneumoni hos kols-pasienter kan ligne eksaserbasjoner ved kols. Risikofaktorer for pneumoni hos kols-pasienter inkl. røyking, høy alder, lav BMI og alvorlig kols. Brukes med forsiktighet ved aktiv eller latent lungetuberkulose. Barn og unge <16 år som inntar høye flutikasonpropionatdoser (≥1000 μg​/​dag) kan være spesielt utsatt for systemiske bivirkninger. Jevnlig monitorering av høyden hos barn anbefales. Synsforstyrrelser er rapportert ved systemisk og topikal kortikosteroidbruk. Ved tåkesyn eller andre synsforstyrrelser bør pasienten vurderes for henvisning til øyelege for vurdering av mulige årsaker. Dette kan omfatte katarakt, glaukom eller sjeldne sykdommer som sentral serøs chorioretinopati. Inhalasjonspulver: Hjelpestoffet laktosemonohydrat inneholder 0,1-0,2% melkeprotein, og forsiktighet må utvises ved melkeproteinallergi.

Interaksjoner

Ritonavir (høypotent CYP3A4-hemmer) kan gi sterk økning i plasmakonsentrasjonen av flutikasonpropionat og sterk reduksjon i serumkonsentrasjonen av kortisol. Cushings syndrom og binyrebarksuppresjon er rapportert ved samtidig bruk av ritonavir, og kombinasjonen bør derfor unngås med mindre fordelene oppveier den økte risikoen for systemiske bivirkninger. Samtidig bruk av ketokonazol, andre potente CYP3A4-hemmere og preparater som inneholder kobicistat, kan også gi økt forekomst av systemiske bivirkninger. Kombinasjon skal unngås hvis ikke fordel oppveier mulig økt risiko, og pasienten skal da overvåkes for systemiske bivirkninger. Samtidig bruk av erytromycin er ikke assosiert med alvorlige bivirkninger.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetEn stor mengde data fra gravide indikerer ikke misdannelser eller annen toksisitet på foster​/​nyfødt barn. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Bør kun brukes dersom forventet nytte for moren oppveier potensiell risiko for fosteret. Laveste effektive dose, nødvendig for astmakontroll, bør brukes.
AmmingGår over i melk hos rotte. Risiko for barn som ammes kan ikke utelukkes. Bør kun brukes dersom forventet nytte for moren oppveier potensiell risiko for barnet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

SymptomerTypiske for overdreven β2-stimulering: Tremor, hodepine, takykardi, økt systolisk blodtrykk og hypokalemi.
BehandlingFortrukket antidot er kardioselektiv betablokker, som skal brukes med forsiktighet ved kjent bronkospasme i anamnesen. Dersom behandling med Seretide må avbrytes pga. overdosering av betaagonistkomponenten, bør hensiktsmessig kortikosteroidterapi opprettholdes. Dersom hypokalemi oppstår skal tilskudd av kalium vurderes. Akutt: Behandling av akutt overdosering er vanligvis ikke nødvendig, da binyrebarkfunksjonen normaliseres innen få dager, bekreftet med kortisolmålinger i plasma. Kronisk: Overvåkning av binyrebarkfunksjonen kan være nødvendig. Ved overdosering vil det likevel være mulig at Seretidebehandlingen kan fortsette ved en hensiktsmessig dose for symptomkontroll.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringKombinasjonspreparat av kortikosteroid med høy lokal antiinflammatorisk aktivitet (flutikason) og selektiv langtidsvirkende β2-agonist (salmeterol).
VirkningsmekanismeFlutikasonpropionat: Potent antiinflammatorisk effekt i lungene og forebygger eksaserbasjoner. Salmeterol: Relakserer bronkialmuskulatur og virker symptomforebyggende. Den bronkodilaterende effekten inntrer etter 10-20 minutter og varer i minst 12 timer.
AbsorpsjonFlutikasonpropionat: Systemisk biotilgjengelighet er vist for inhalasjonsaerosol 5,3% og diskus 5,5%. For flutikasonpropionat alene er absolutt biotilgjengelighet estimert for inhalasjonsaerosol 10,9% og diskus 7,8%. Ubetydelig oral biotilgjengelighet (<1%). Salmeterol: Cmax etter 1 dose (50 μg) er ca. 200 pg​/​ml.
ProteinbindingFlutikasonpropionat: I plasma ca. 90%.
FordelingFlutikasonpropionat: Vd ca. 300 liter.
HalveringstidFlutikasonpropionat-reseptorkomplekset i lungevev: Ca. 10 timer. Terminal t1/2 ca. 8 timer.
MetabolismeFlutikasonpropionat: Hovedsakelig i lever via CYP3A til en inaktiv karboksylsyremetabolitt. Salmeterol: Utstrakt hydroksylering i lever. Hovedmetabolitten er aktiv, men effekten er av kortere varighet.
UtskillelseFlutikasonpropionat: Hovedsakelig via feces. Clearance 1,1 liter​/​minutt. Salmeterol: Hovedsakelig via feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Inhalasjonsaerosol: Etter bruk skal beskyttelseshetten påsettes munnstykket igjen. Oppbevares ved høyst 25°C. Beskyttes mot frost og direkte sollys. Effekten av legemidlet kan reduseres dersom metallbeholderen er kald.

Andre opplysninger

Inhalasjonspulver: Til inhalasjon vha. Diskus. Administreringsmåte: Se pakningsvedlegg. Inhalasjonsaerosol: Preparatet inneholder drivgass. Et telleverk viser antall resterende doser gjennom et vindu bak på inhalatoren; se pakningsvedlegget. Pasienter som har koordineringsproblemer ved bruk av inhalasjonsaerosol bør bruke et inhalasjonskammer som hjelpemiddel. Trykkbeholder. Skal ikke utsettes for temperaturer >50°C. Skal ikke punkteres, ødelegges eller brennes selv om den tilsynelatende er tom. Metallbeholderen skal ikke utsettes for vann.

 

Pakninger, priser og refusjon

Seretide, INHALASJONSAEROSOL, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
25/50 120 doser
004050

Blå resept

300,30 C
25/125 120 doser
004282

Blå resept

342,90 (trinnpris 240,50) C
25/250 120 doser
004293

Blå resept

406,20 (trinnpris 308,40) C

Seretide, INHALASJONSPULVER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
50/100 i Diskus 60 doser
373324

Blå resept

234,30 (trinnpris 169,60) C
3 × 60 doser
373332

Blå resept

630,50 (trinnpris 436,30) C
50/250 i Diskus 60 doser
373340

Blå resept

272,50 (trinnpris 236,40) C
3 × 60 doser
373357

Blå resept

745,20 (trinnpris 636,80) C
50/500 i Diskus 60 doser
373365

Blå resept

328,30 (trinnpris 294,10) C
3 × 60 doser
373373

Blå resept

912,50 (trinnpris 809,70) C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Seretide INHALASJONSAEROSOL, suspensjon 25/125

Gå til godkjent preparatomtale

Seretide INHALASJONSAEROSOL, suspensjon 25/250

Gå til godkjent preparatomtale

Seretide INHALASJONSAEROSOL, suspensjon 25/50

Gå til godkjent preparatomtale

Seretide INHALASJONSPULVER 50/100 i Diskus

Gå til godkjent preparatomtale

Seretide INHALASJONSPULVER 50/250 i Diskus

Gå til godkjent preparatomtale

Seretide INHALASJONSPULVER 50/500 i Diskus

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

12.01.2022


Sist endret: 21.01.2022
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)