R03A K06_2 Salmeterol og flutikason - Astma og cystisk fibrose

Refusjonsberettiget bruk:

Vedlikeholdsbehandling ved astma, i henhold til preparatomtale, samt ved cystisk fibrose.

Refusjonskode:
ICPCVilkårnr.
R96Astma-
T99Cystisk fibrose-
ICDVilkårnr.
E84Cystisk fibrose-
J45Astma-
Vilkår:
Ingen spesifisert.


Gjelder legemidler med forhåndsgodkjent refusjon iht. §2 i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (blåreseptforskriften)