Seretide

GlaxoSmithKlineVirkestoff: Flutikason, SalmeterolPakningsvedlegg