Antitrombotisk middel, direkte trombinhemmer.

B01A E07 (Dabigatraneteksilat)KAPSLER, harde 75 mg, 110 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatraneteksilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg og 150 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 110 mg og 150 mg: Indigokarmin (E 132).


Indikasjoner

110 mg og 150 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, som tidligere slag eller TIA, alder ≥75 år, hjertesvikt NYHA klasse ≥II, diabetes, hypertensjon. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeembolisme (LE), og forebyggelse av residiverende DVT og LE hos voksne. 75 mg og 110 mg: Primær forebygging av venøse tromboemboliske hendelser (VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi. 75 mg, 110 mg og 150 mg: Behandling av VTE og forebygging av residiverende VTE hos barn og ungdom 0-18 år.

Dosering

Før dabigatraneteksilatbehandling startes hos voksne, må nyrefunksjonen undersøkes for alle pasienter ved å beregne ClCR for å utelukke alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt).
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer: Voksne: Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig.
Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (DVT/LE): Voksne: Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig etter behandling med parenteralt antikoagulantium i minst 5 dager. Behandlingens varighet bør bestemmes individuelt etter nøye vurdering av behandlingens nytte veid mot risiko for blødning.
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med atrieflimmer, DVT/LE: Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales: 1 kapsel à 110 mg 2 ganger daglig er anbefalt til eldre (≥80 år) og pasienter som samtidig bruker verapamil (verapamil og Pradaxa tas til samme tid). For følgende pasienter bør man velge dosering 300 mg eller 220 mg basert på individuell vurdering av risiko for tromboembolisme og risiko for blødning: Pasienter 75-80 år, pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt), gastritt, øsofagitt eller gastroøsofageal reflukssykdom, andre pasienter med økt blødningsrisiko. Pasienter med økt blødningsrisiko: Nøye klinisk observasjon (tegn til blødning og anemi) anbefales i hele behandlingsperioden og dosejusteringer kan gjøres individuelt. Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 12 timer fra siste dose før bytte til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Seponer parenteralt antikoagulantium og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før neste dose parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin). Overgang til vitamin K-antagonist (VKA, f.eks. warfarin): ClCR ≥50 ml/minutt, VKA startes 3 dager før seponering av dabigatraneteksilat. ClCR ≥30-<50 ml/minutt, VKA startes 2 dager før seponering av dabigatraneteksilat. Siden dabigatran kan påvirke INR, vil INR bedre reflektere VKAs effekt først etter at Pradaxa har vært seponert i minst 2 dager. Overgang fra VKA (f.eks. warfarin): VKA bør seponeres og dabigatraneteksilat kan tas når INR er <2. Konvertering av atrieflimmer: Pasienten kan behandles med dabigatraneteksilat i forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. Kateterablasjon for atrieflimmer: Seponering av Pradaxa er ikke nødvendig. PCI med stenting: Pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer kan behandles med dabigatraneteksilat i kombinasjon med platehemmere når hemostase er oppnådd.
Primær forebygging av VTE ved ortopedisk kirurgi: Voksne: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt 110 mg kapsel, og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager (kneprotesekirurgi) eller 28-35 dager (hofteprotesekirurgi). Behandlingsstart bør utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales: 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig er anbefalt til eldre (>75 år), pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) og ved samtidig bruk av amiodaron, kinidin eller verapamil (Pradaxa tas samtidig med disse legemidlene). Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt 75 mg kapsel, og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager (kneprotesekirurgi) eller 28-35 dager (hofteprotesekirurgi). Ved moderat nedsatt nyrefunksjon og samtidig bruk av verapamil, bør det vurderes å redusere doseringen av dabigatraneteksilat til 75 mg daglig. Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 24 timer fra siste dose før bytte fra dabigatraneteksilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Seponer parenteralt antikoagulantium og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før neste dose parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin).
Behandling av VTE og forebygging av residiverende VTE hos barn og ungdom >8 år: Før behandlingsstart bør eGRF beregnes, se Kontraindikasjoner. Pasienter med eGFR ≥50 ml/minutt/1,73 m2 bør behandles som angitt nedenfor. Ved behandling av VTE skal Pradaxa initieres etter behandling med parenteralt antikoagulantium i minst 5 dager. Ved forebygging av residiverende VTE skal behandlingen initieres etter tidligere behandling. Dosen tilpasses iht. alder og vekt. Enkeltdoser som skal administreres 2 ganger daglig er angitt i følgende tabell:

Vekt (kg)

 

 

 

 

Alder (år)

 

 

 

 

 

8-<9

9-<10

10-<11

11-<12

12-<13

13-<14

14-<15

15-<16

16-<17

17-<18

>81

-

-

300 mg som to 150 mg kapsler
eller fire 75 mg kapsler

71-<81

 

 

61-<71

 

 

51-<61

 

 

260 mg som én 110 mg + én 150 mg kapsel
eller én 110 mg + to 75 mg kapsler

41-<51

 

 

220 mg som to 110 mg kapsler

31-<41

 

 

185 mg som én 75 mg + én 110 mg kapsel

26-<31

 

 

150 mg som én 150 mg kapsel
eller to 75 mg kapsler

 

 

21-<26

 

 

-

-

16-<21

 

Én 110 mg kapsel

 

 

-

-

-

-

13-<16

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

11-<13

Én 75 mg kapsel

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Behandlingsvarighet/seponering: Behandlingsvarighet bestemmes individuelt etter nytte-/risikovurdering. Seponering må ikke skje uten medisinsk rådgivning. Pasient eller omsorgspersoner må oppfordres til å kontakte lege ved gastrointestinale symptomer som dyspepsi. Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 12 timer fra siste dose før bytte til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Seponer parenteralt antikoagulantium og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før neste dose parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin). Overgang til vitamin K-antagonist (VKA, f.eks. warfarin): VKA startes 3 dager før seponering av dabigatraneteksilat. Siden dabigatran kan påvirke INR, vil INR bedre reflektere VKAs effekt først etter at Pradaxa er seponert i minst 2 dager. Overgang fra VKA (f.eks. warfarin): VKA bør seponeres og dabigatraneteksilat kan tas når INR er <2.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon: Voksne og barn: Nyrefunksjonen må undersøkes ved mistanke om nedsatt eller forverret nyrefunksjon (f.eks. hypovolemi, dehydrering og samtidig bruk av enkelte legemidler). Voksne: Dosereduksjon anbefales ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Nyrefunksjonen må undersøkes ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon og hos pasienter >75 år, minst 1 gang årlig, eller hyppigere ved behov. Se for øvrig Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales (ovenfor). Barn og ungdom <18 år: Kan brukes til barn og ungdom >8 år som er i stand til å svelge kapslene hele. Indikasjoner for voksne anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Eldre (alle indikasjoner): For dosering til eldre >75 år, se anbefaling under aktuell indikasjon ovenfor.
Tilberedning/Håndtering: Riv av en enkelt blister (endose) av blisterarket langs den perforerte linjen. Trekk av aluminiumsfolien og ta ut kapselen, den skal ikke trykkes ut gjennom folien. Folien skal kun trekkes av rett før administrering.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann. Kapslene skal ikke tygges, knuses eller åpnes da inntak av kapselinnholdet alene kan gi økt blødningsrisiko.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt hos voksne, eGFR <50 ml/minutt/1,73 m2 hos barn og ungdom). Aktiv klinisk signifikant blødning. Skade eller tilstander som vurderes å utgjøre en vesentlig risiko for større blødninger. Dette kan inkludere pågående eller nylig gastrointestinalsår, maligne neoplasmer med høy blødningsrisiko, nylig hjerne- eller spinalskade, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, spinalkanal eller øyne, nylig intrakraniell blødning, kjent eller mistanke om øsofageale varicer, arteriovenøse malformasjoner, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære anormale tilstander. Samtidig behandling med andre antikoagulantia som ufraksjonert heparin (UFH), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin, osv.), heparinderivater (fondaparinuks osv.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, apiksaban osv.), unntatt i spesielle situasjoner som bytte av antikoagulasjonsbehandling, når UFH gis i doser som er nødvendig for å holde et sentralt venekateter eller kateter i en arterie åpent, eller når UFH gis under kateterablasjon for atrieflimmer. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med følgende sterke P-gp-hemmere: Systemisk ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron og den faste dosekombinasjonen glekaprevir/pibrentasvir. Kunstige hjerteklaffer som krever antikoagulasjonsbehandling.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre normalverdi. Svært begrenset klinisk erfaring med anbefalt dosering hos voksne <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Hos eldre ≥75 år er dabigatran forbundet med høyere forekomst av større gastrointestinale blødninger ved dosering 150 mg 2 ganger daglig. Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer som medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, nylig biopsi eller større traumer, bakteriell endokarditt, øsofagitt, gastritt eller gastrointestinal refluks. Særlig forsiktighet ved samtidig administrering med verapamil, amiodaron, kinidin eller klaritromycin, og spesielt ved blødninger og ved redusert nyrefunksjon. Skader, tilstander, prosedyrer og/eller farmakologisk behandling (som NSAID, platehemmere, SSRI, SNRI) som signifikant øker risikoen for større blødninger, krever nøye nytte-/risikovurdering. Pradaxa skal kun gis hvis fordelene oppveier blødningsrisikoen. Pga. begrensede kliniske data for barn og ungdom med risikofaktorer, inkl. aktiv meningitt, encefalitt og intrakraniell abscess, skal dabigatran kun gis hvis forventede fordeler oppveier blødningsrisikoen. Ved tilleggsfaktorer for blødning kan måling av dabigatrans antikoagulasjonseffekt være nyttig for å avdekke for stor eksponering. INR-test er upålitelig hos pasienter som behandles med dabigatran og bør derfor ikke utføres. ECT, dTT og aPTT kan gi nyttig informasjon, men resultatene bør tolkes med forsiktighet pga. variabilitet mellom testene. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes (se Overdosering/forgiftning for bruk av antidot). Legemidler som øker blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet sammen med dabigatran. Ved utvikling av akutt nyresvikt må dabigatran seponeres. Bruk av fibrinolytiske preparater til behandling av akutt iskemisk slag kan overveies hvis dTT, ECT eller aPTT ikke overstiger øvre normalgrense iht. lokale referanseverdier. Plasmakonsentrasjonene av dabigatraneteksilat kan øke ved samtidig bruk av svake til moderate P-gp-hemmere (f.eks. verapamil, amiodaron, posakonazol, kinidin og tikagrelor), nedsatt nyrefunksjon hos voksne (ClCR 30-50 ml/minutt) eller alder ≥75 år - for dosejustering, se Dosering. Kirurgi og intervensjoner: Pasienter som gjennomgår kirurgiske inngrep eller invasive prosedyrer er utsatt for økt blødningsrisiko, og det kan være behov for midlertidig seponering. Forsiktighet bør utvises når behandlingen blir midlertidig seponert da utskillelse av dabigatran kan ta lenger tid ved nedsatt nyrefunksjon. Ved behov for akutt kirurgi/intervensjon bør behandling avbrytes minst 12 timer før inngrepet, hvis mulig. Hvis inngrepet ikke kan utsettes, skal økt blødningsrisiko avveies mot behovet for akutt intervensjon. Den spesifikke antidoten idarusizumab kan gis til voksne dersom rask reversering av antikoagulasjonseffekten er påkrevet. Effekt og sikkerhet av idarusizumab er ikke fastslått hos barn og ungdom. Behandling med dabigatran kan gjenopptas 24 timer etter administrering av idarusizumab dersom pasienten er klinisk stabil og adekvat hemostase er etablert. Hvis mulig, bør behandling avbrytes minst 24 timer før planlagte invasive eller kirurgiske prosedyrer. Hos pasienter med økt blødningsrisiko eller ved større inngrep, bør det vurderes å avbryte behandlingen 2-4 dager før kirurgi. Hos barn >50 kg seponeres dabigatran 1-2 dager før elektiv kirurgi. Spinal-/epiduralanestesi, lumbalpunksjon: Økt risiko for spinale eller epidurale hematomer kan forekomme ved traumatiske eller gjentatte punksjoner og ved bruk av epiduralkatetre over lengre tid. 1. dose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er fjernet. Det kreves hyppig observasjon for nevrologiske tegn og symptomer. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det foreligger begrensede sikkerhets- og effektdata. Antifosfolipidsyndrom: Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) inkl. dabigatraneteksilat, anbefales ikke til pasienter med tidligere trombose som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippelpositive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser sammenlignet med vitamin K-antagonist. For barn og ungdom med tynntarmssykdom der absorpsjonen kan være berørt, bør et parenteralt antikoagulantium vurderes.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Interaksjonsstudier er kun utført hos voksne. Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Ingen/begrenset erfaring med følgende behandlinger som kan gi økt blødningsrisiko ved samtidig bruk med dabigatraneteksilat: Ufraksjonert heparin, lavmolekylært heparin og heparinderivater (fondaparinuks, desirudin), trombolytiske legemidler og vitamin K-antagonister, rivaroksaban eller andre orale antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere som GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tiklopidin, prasugrel, tikagrelor, dekstran og sulfinpyrazon. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter, eller under kateterablasjon for atrieflimmer. Samtidig bruk av platehemmere, ASA eller klopidogrel, kan gi økt risiko for større blødninger. NSAID: NSAID gitt som korttids smertebehandling gir ikke økt blødningsrisiko, men ved kronisk bruk kan blødningsrisikoen øke. Blødningsrisikoen kan være økt ved samtidig bruk av dabigatraneteksilat og SSRI eller SNRI. Dabigatraneteksilat er substrat for efflukstransportproteinet P-gp. Samtidig administrering med P-gp-hemmere (amiodaron, verapamil, kinidin, ketokonazol, dronedaron, klaritromycin og tikagrelor) forventes å gi økt dabigatranplasmakonsentrasjon. For dosejustering ved samtidig bruk med amiodaron, verapamil og kinidin, se Dosering. Forsiktighet må utvises og nøye klinisk observasjon (tegn til blødning eller anemi) er påkrevd, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Posakonazol hemmer P-gp til en viss grad og forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling. Samtidig behandling med systemisk ketokonazol, itrakonazol, ciklosporin, dronedaron og den faste dosekombinasjonen glekaprevir/pibrentasvir er kontraindisert. Samtidig behandling med takrolimus anbefales ikke. Samtidig bruk av P-gp-induktorer som rifampicin, johannesurt (prikkperikum), karbamazepin eller fenytoin reduserer dabigatrankonsentrasjonen og bør unngås. Proteasehemmere inkl. ritonavir (som påvirker P-gp), er ikke undersøkt og samtidig behandling anbefales ikke.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Ingen kliniske data. Amming bør opphøre under behandling.
Fertilitet: Ingen tilgjengelige humane data.

 

Bivirkninger

Vanligst rapportert er blødninger som forekommer hos ca. 14% av pasientene som er korttidsbehandlet for elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, 16,6% av pasienter med atrieflimmer behandlet for forebyggelse av slag og systemisk emboli og hos 14,4% av pasienter behandlet for DVT/LE. Større eller alvorlige blødninger kan forekomme og, uavhengig av lokalisasjon, være invalidiserende, livstruende eller fatale. Slike hendelser er imidlertid lite rapportert i kliniske studier.

Bivirkninger sett ved forebygging av primær VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Redusert hemoglobin
Mindre vanlige Anemi, redusert hematokrit
Sjeldne Trombocytopeni
Ukjent frekvens Agranulocytose, nøytropeni
Gastrointestinale
Mindre vanlige Diaré, gastrointestinal blødning, hemoroideblødning, kvalme, oppkast, rektal blødning
Sjeldne Abdominalsmerter, dysfagi, dyspepsi, gastrointestinalsår (inkl. øsofagusulcer), gastroøsofageal reflukssykdom, gastroøsofagitt
Generelle
Sjeldne Blodig væsking, blødning på injeksjonsstedet, blødning på kateterstedet
Hud
Mindre vanlige Hudblødning
Ukjent frekvens Alopesi
Immunsystemet
Mindre vanlige Legemiddeloverfølsomhet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon, angioødem, kløe, urticaria, utslett
Ukjent frekvens Bronkospasme
Kar
Mindre vanlige Hematom, sårblødning
Sjeldne Blødning
Kirurgisk/medisinsk
Sjeldne Postoperativ drenering, sårdrenering
Lever/galle
Vanlige Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester
Mindre vanlige Hyperbilirubinemi, økt ALAT/ASAT, økte leverenzymer
Luftveier
Mindre vanlige Epistakse
Sjeldne Hemoptyse
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Hemartrose
Nevrologiske
Sjeldne Intrakraniell blødning
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Urogenital blødning (inkl. hematuri)
Skader/komplikasjoner
Mindre vanlige Postoperativ blødning, postoperativ væsking, postoperativt hematom, sårsekresjon, traumatisk blødning
Sjeldne Blødning ved snittstedet, postoperativ anemi

Bivirkninger sett ved forebygging av primær VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Blod/lymfe Redusert hemoglobin
Lever/galle Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi, redusert hematokrit
Gastrointestinale Diaré, gastrointestinal blødning, hemoroideblødning, kvalme, oppkast, rektal blødning
Hud Hudblødning
Immunsystemet Legemiddeloverfølsomhet
Kar Hematom, sårblødning
Lever/galle Hyperbilirubinemi, økt ALAT/ASAT, økte leverenzymer
Luftveier Epistakse
Muskel-skjelettsystemet Hemartrose
Nyre/urinveier Urogenital blødning (inkl. hematuri)
Skader/komplikasjoner Postoperativ blødning, postoperativ væsking, postoperativt hematom, sårsekresjon, traumatisk blødning
Sjeldne
Blod/lymfe Trombocytopeni
Gastrointestinale Abdominalsmerter, dysfagi, dyspepsi, gastrointestinalsår (inkl. øsofagusulcer), gastroøsofageal reflukssykdom, gastroøsofagitt
Generelle Blodig væsking, blødning på injeksjonsstedet, blødning på kateterstedet
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, angioødem, kløe, urticaria, utslett
Kar Blødning
Kirurgisk/medisinsk Postoperativ drenering, sårdrenering
Luftveier Hemoptyse
Nevrologiske Intrakraniell blødning
Skader/komplikasjoner Blødning ved snittstedet, postoperativ anemi
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Agranulocytose, nøytropeni
Hud Alopesi
Immunsystemet Bronkospasme

Bivirkninger sett ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi
Mindre vanlige Redusert hemoglobin, trombocytopeni
Sjeldne Redusert hematokrit
Ukjent frekvens Agranulocytose, nøytropeni
Gastrointestinale
Vanlige Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, gastrointestinal blødning, kvalme
Mindre vanlige Dysfagi, gastrointestinalsår (inkl. øsofagusulcer), gastroøsofageal reflukssykdom, gastroøsofagitt, hemoroideblødning, oppkast, rektal blødning
Generelle
Sjeldne Blødning på injeksjonsstedet, blødning på kateterstedet
Hud
Vanlige Hudblødning
Ukjent frekvens Alopesi
Immunsystemet
Mindre vanlige Kløe, legemiddeloverfølsomhet, utslett
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria
Ukjent frekvens Bronkospasme
Kar
Mindre vanlige Blødning, hematom
Lever/galle
Mindre vanlige Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økt ALAT/ASAT
Sjeldne Hyperbilirubinemi, økte leverenzymer
Luftveier
Vanlige Epistakse
Mindre vanlige Hemoptyse
Muskel-skjelettsystemet
Sjeldne Hemartrose
Nevrologiske
Mindre vanlige Intrakraniell blødning
Nyre/urinveier
Vanlige Urogenital blødning (inkl. hematuri)
Skader/komplikasjoner
Sjeldne Blødning ved snittstedet, traumatisk blødning

Bivirkninger sett ved forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Blod/lymfe Anemi
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, dyspepsi, gastrointestinal blødning, kvalme
Hud Hudblødning
Luftveier Epistakse
Nyre/urinveier Urogenital blødning (inkl. hematuri)
Mindre vanlige
Blod/lymfe Redusert hemoglobin, trombocytopeni
Gastrointestinale Dysfagi, gastrointestinalsår (inkl. øsofagusulcer), gastroøsofageal reflukssykdom, gastroøsofagitt, hemoroideblødning, oppkast, rektal blødning
Immunsystemet Kløe, legemiddeloverfølsomhet, utslett
Kar Blødning, hematom
Lever/galle Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økt ALAT/ASAT
Luftveier Hemoptyse
Nevrologiske Intrakraniell blødning
Sjeldne
Blod/lymfe Redusert hematokrit
Generelle Blødning på injeksjonsstedet, blødning på kateterstedet
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria
Lever/galle Hyperbilirubinemi, økte leverenzymer
Muskel-skjelettsystemet Hemartrose
Skader/komplikasjoner Blødning ved snittstedet, traumatisk blødning
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Agranulocytose, nøytropeni
Hud Alopesi
Immunsystemet Bronkospasme

Bivirkninger sett ved DVT/LE behandling og DVT/LE profylakse

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Anemi
Sjeldne Trombocytopeni
Ukjent frekvens Agranulocytose, nøytropeni, redusert hematokrit, redusert hemoglobin
Gastrointestinale
Vanlige Dyspepsi, gastrointestinal blødning, rektal blødning
Mindre vanlige Abdominalsmerter, diaré, gastrointestinalsår (inkl. øsofagusulcer), gastroøsofageal reflukssykdom, gastroøsofagitt, hemoroideblødning, kvalme, oppkast
Sjeldne Dysfagi
Generelle
Sjeldne Blødning på injeksjonsstedet, blødning på kateterstedet
Hud
Vanlige Hudblødning
Ukjent frekvens Alopesi
Immunsystemet
Mindre vanlige Kløe, legemiddeloverfølsomhet, utslett
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria
Ukjent frekvens Bronkospasme
Kar
Mindre vanlige Blødning, hematom
Lever/galle
Mindre vanlige Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økt ALAT/ASAT, økte leverenzymer
Ukjent frekvens Hyperbilirubinemi
Luftveier
Vanlige Epistakse
Mindre vanlige Hemoptyse
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Hemartrose
Nevrologiske
Sjeldne Intrakraniell blødning
Nyre/urinveier
Vanlige Urogenital blødning (inkl. hematuri)
Skader/komplikasjoner
Mindre vanlige Traumatisk blødning
Sjeldne Blødning ved snittstedet

Bivirkninger sett ved DVT/LE behandling og DVT/LE profylakse

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Dyspepsi, gastrointestinal blødning, rektal blødning
Hud Hudblødning
Luftveier Epistakse
Nyre/urinveier Urogenital blødning (inkl. hematuri)
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi
Gastrointestinale Abdominalsmerter, diaré, gastrointestinalsår (inkl. øsofagusulcer), gastroøsofageal reflukssykdom, gastroøsofagitt, hemoroideblødning, kvalme, oppkast
Immunsystemet Kløe, legemiddeloverfølsomhet, utslett
Kar Blødning, hematom
Lever/galle Unormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økt ALAT/ASAT, økte leverenzymer
Luftveier Hemoptyse
Muskel-skjelettsystemet Hemartrose
Skader/komplikasjoner Traumatisk blødning
Sjeldne
Blod/lymfe Trombocytopeni
Gastrointestinale Dysfagi
Generelle Blødning på injeksjonsstedet, blødning på kateterstedet
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria
Nevrologiske Intrakraniell blødning
Skader/komplikasjoner Blødning ved snittstedet
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Agranulocytose, nøytropeni, redusert hematokrit, redusert hemoglobin
Hud Alopesi
Immunsystemet Bronkospasme
Lever/galle Hyperbilirubinemi

Bivirkninger sett ved VTE behandling og VTE profylakse hos barn og ungdom

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Vanlige Anemi, trombocytopeni
Mindre vanlige Nøytropeni, redusert hematokrit, redusert hemoglobin
Ukjent frekvens Agranulocytose
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, dyspepsi, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, oppkast
Mindre vanlige Abdominalsmerter, dysfagi, gastrointestinal blødning, gastroøsofagitt, rektal blødning
Ukjent frekvens Gastrointestinale sår (inkl. øsofagusulcer), hemoroideblødning
Generelle
Ukjent frekvens Blødning på injeksjonsstedet, blødning på kateterstedet
Hud
Vanlige Alopesi
Mindre vanlige Hudblødning
Immunsystemet
Vanlige Urticaria, utslett
Mindre vanlige Kløe, legemiddeloverfølsomhet
Ukjent frekvens Anafylaktisk reaksjon, angioødem, bronkospasme
Kar
Vanlige Hematom
Ukjent frekvens Blødning
Lever/galle
Vanlige Økte leverenzymer
Mindre vanlige Hyperbilirubinemi, økt ALAT, økt ASAT
Ukjent frekvens Unormal leverfunksjon, unormal leverfunksjonstest
Luftveier
Vanlige Epistakse
Mindre vanlige Hemoptyse
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvens Hemartrose
Nevrologiske
Mindre vanlige Intrakraniell blødning
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Urogenital blødning (inkl. hematuri)
Skader/komplikasjoner
Mindre vanlige Traumatisk blødning
Ukjent frekvens Blødning ved snittstedet

Bivirkninger sett ved VTE behandling og VTE profylakse hos barn og ungdom

Frekvens Bivirkning
Vanlige
Blod/lymfe Anemi, trombocytopeni
Gastrointestinale Diaré, dyspepsi, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, oppkast
Hud Alopesi
Immunsystemet Urticaria, utslett
Kar Hematom
Lever/galle Økte leverenzymer
Luftveier Epistakse
Mindre vanlige
Blod/lymfe Nøytropeni, redusert hematokrit, redusert hemoglobin
Gastrointestinale Abdominalsmerter, dysfagi, gastrointestinal blødning, gastroøsofagitt, rektal blødning
Hud Hudblødning
Immunsystemet Kløe, legemiddeloverfølsomhet
Lever/galle Hyperbilirubinemi, økt ALAT, økt ASAT
Luftveier Hemoptyse
Nevrologiske Intrakraniell blødning
Nyre/urinveier Urogenital blødning (inkl. hematuri)
Skader/komplikasjoner Traumatisk blødning
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Agranulocytose
Gastrointestinale Gastrointestinale sår (inkl. øsofagusulcer), hemoroideblødning
Generelle Blødning på injeksjonsstedet, blødning på kateterstedet
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, angioødem, bronkospasme
Kar Blødning
Lever/galle Unormal leverfunksjon, unormal leverfunksjonstest
Muskel-skjelettsystemet Hemartrose
Skader/komplikasjoner Blødning ved snittstedet

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko.
Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Passende støttebehandling, slik som kirurgisk hemostase og blodvolumerstatning skal vurderes. Når rask reversering av antikoagulasjonseffekten er påkrevet, er antidoten idarusizumab (Praxbind) tilgjengelig for voksne. Effekt og sikkerhet av idarusizumab er ikke fastslått hos barn og ungdom. Koagulasjonsfaktorkonsentrater eller rekombinant faktor VIIa kan overveies, men data vedrørende klinisk nytte er svært begrenset. Koagulasjonstester kan være upålitelige ved administrering av de foreslåtte koagulasjonsfaktorkonsentratene. Ved trombocytopeni eller ved bruk av langtidsvirkende platehemmere bør administrering av blodplatekonsentrat også overveies. Symptomatisk behandling bør gis utifra klinisk vurdering. Dabigatran kan fjernes ved dialyse. Begrenset klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Dabigatraneteksilat er et småmolekylært prodrug uten farmakologisk aktivitet, som omdannes raskt og fullstendig til dabigatran ved esterasekatalysert hydrolyse i plasma og lever. Hemming av trombin forebygger utvikling av tromber. Dabigatran hemmer fritt trombin, fibrinbundet trombin og trombinindusert plateaggregasjon. Klar korrelasjon mellom plasmakonsentrasjon av dabigatran og grad av antikoagulasjonseffekt. Dabigatran forlenger TT, ECT og aPTT.
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet for dabigatran ca. 6,5%. Absorpsjonen postoperativt er relativt langsom sammenlignet med friske individer og viser en jevn plasmakonsentrasjonstidskurve uten høye topper. Cmax oppnås 6 timer etter administrering i postoperativ periode. Langsom og forsinket absorpsjon forekom vanligvis bare på operasjonsdagen. De påfølgende dager er dabigatranabsorpsjonen rask og Cmax oppnås etter 2 timer. Mat påvirker ikke biotilgjengeligheten av dabigatran, men forlenger tiden til Cmax med 2 timer. Oral biotilgjengelighet kan øke med 75% etter en enkeltdose og 37% ved steady state, hvis kapselinnholdet inntas alene uten kapselskallet.
Proteinbinding: 34-35%.
Fordeling: Vd: 60-70 liter.
Halveringstid: Plasmakonsentrasjonen av dabigatran viser et bieksponentielt fall med gjennomsnittlig terminal t1/2 på 11 timer hos friske eldre, og ca. 12-14 timer etter multiple doser. T1/2 er doseuavhengig og forlenget ved nedsatt nyrefunksjon.
Metabolisme: Dabigatran konjugeres til farmakologisk aktive acylglukuronider. Spor av andre metabolitter er påvist.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Ikke legg kapslene i pilleesker eller doseringsesker/dosetter, med mindre kapslene kan oppbevares i originalpakningen (blisterpakningen).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pradaxa, KAPSLER, harde:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
75 mg 60 stk. (endose)
115330
Blå resept
-
768,40 C
110 mg 60 stk. (endose)
115364
Blå resept
-
768,40 C
180 stk. (endose)
161048
Blå resept
-
2232,60 C
150 mg 60 stk. (endose)
442705
Blå resept
Byttegruppe
768,40 C
180 stk. (endose)
418043
Blå resept
Byttegruppe
2232,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.02.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.01.2021