Antitrombotisk middel, direkte trombinhemmer.

B01A E07 (Dabigatraneteksilat)KAPSLER, harde 75 mg, 110 mg og 150 mg: Hver kapsel inneh.: Dabigatraneteksilat (som mesilat) 75 mg, resp. 110 mg og 150 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Jernoksid (E 172), titandioksid (E 171). 110 mg og 150 mg: Indigokarmin (E 132).


Indikasjoner

110 mg og 150 mg: Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer, som tidligere slag eller TIA, alder ≥75 år, hjertesvikt NYHA klasse ≥II, diabetes, hypertensjon. Behandling av dyp venetrombose (DVT) og lungeembolisme (LE), og forebyggelse av residiverende DVT og LE hos voksne. 75 mg og 110 mg: Primær forebygging av venøse tromboemboliske hendelser (VTE) hos voksne som har gjennomgått elektiv total hofteprotesekirurgi eller total kneprotesekirurgi.

Dosering

Før dabigatraneteksilatbehandling startes, må nyrefunksjonen undersøkes for alle pasienter ved å beregne ClCR for å utelukke alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt).
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer med én eller flere risikofaktorer: Voksne: Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig.
Behandling av DVT og LE, og forebygging av residiverende DVT og LE (DVT/LE): Voksne: Anbefalt dose er 1 kapsel à 150 mg 2 ganger daglig etter behandling med parenteralt antikoagulantium i minst 5 dager. Behandlingens varighet bør bestemmes individuelt etter nøye vurdering av behandlingens nytte veid mot risiko for blødning.
Forebygging av slag og systemisk embolisme hos pasienter med atrieflimmer, DVT/LE: Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales: 1 kapsel à 110 mg 2 ganger daglig er anbefalt til eldre (≥80 år) og pasienter som samtidig bruker verapamil (verapamil og Pradaxa tas til samme tid). For følgende pasienter bør man velge dosering 300 mg eller 220 mg basert på individuell vurdering av risiko for tromboembolisme og risiko for blødning: Pasienter 75-80 år, pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt), gastritt, øsofagitt eller gastroøsofageal reflukssykdom, andre pasienter med økt blødningsrisiko. Pasienter med økt blødningsrisiko: Nøye klinisk observasjon (tegn til blødning og anemi) anbefales i hele behandlingsperioden og dosejusteringer kan gjøres individuelt. Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 12 timer fra siste dose før bytte til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Seponer parenteralt antikoagulantium og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før neste dose parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin). Overgang til vitamin K-antagonist (VKA, f.eks. warfarin): ClCR ≥50 ml/minutt, VKA startes 3 dager før seponering av dabigatraneteksilat. ClCR ≥30-<50 ml/minutt, VKA startes 2 dager før seponering av dabigatraneteksilat. Siden dabigatran kan påvirke INR, vil INR bedre reflektere VKAs effekt først etter at Pradaxa har vært seponert i minst 2 dager. Overgang fra VKA (f.eks. warfarin): VKA bør seponeres og dabigatraneteksilat kan tas når INR er <2. Konvertering av atrieflimmer: Pasienten kan behandles med dabigatraneteksilat i forbindelse med elektrisk eller medikamentell konvertering. Kateterablasjon for atrieflimmer: Seponering av Pradaxa er ikke nødvendig. PCI med stenting: Pasienter med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer kan behandles med dabigatraneteksilat i kombinasjon med platehemmere når hemostase er oppnådd.
Primær forebygging av VTE ved ortopedisk kirurgi: Voksne: Anbefalt dose er 220 mg (2 kapsler à 110 mg) 1 gang daglig. Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt 110 mg kapsel, og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager (kneprotesekirurgi) eller 28-35 dager (hofteprotesekirurgi). Behandlingsstart bør utsettes hvis hemostase ikke er etablert. Hvis behandling ikke startes samme dag som inngrepet, bør behandlingen starte med 2 kapsler 1 gang daglig. Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales: 150 mg (2 kapsler à 75 mg) 1 gang daglig er anbefalt til eldre (>75 år), pasienter med moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) og ved samtidig bruk av amiodaron, kinidin eller verapamil (Pradaxa tas samtidig med disse legemidlene). Behandlingen bør starte innen 1-4 timer etter avsluttet kirurgisk inngrep med 1 enkelt 75 mg kapsel, og fortsette med 2 kapsler 1 gang daglig i totalt 10 dager (kneprotesekirurgi) eller 28-35 dager (hofteprotesekirurgi). Ved moderat nedsatt nyrefunksjon og samtidig bruk av verapamil, bør det vurderes å redusere doseringen av dabigatraneteksilat til 75 mg daglig. Overgang til parenteralt antikoagulantium: Det anbefales å vente 24 timer fra siste dose før bytte fra dabigatraneteksilat til parenteralt antikoagulantium. Overgang fra parenteralt antikoagulantium: Seponer parenteralt antikoagulantium og start dabigatraneteksilat 0-2 timer før neste dose parenteral behandling skulle vært gitt eller på samme tidspunkt som seponering av kontinuerlig behandling (f.eks. i.v. ufraksjonert heparin).
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt nyrefunksjon (alle indikasjoner): Dosereduksjon er anbefalt ved moderat nedsatt nyrefunksjon. Nyrefunksjonen må undersøkes ved mistanke om nedsatt eller forverret nyrefunksjon (f.eks. hypovolemi, dehydrering og samtidig bruk av enkelte legemidler); ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon og hos pasienter >75 år, minst 1 gang årlig, eller hyppigere ved behov. Se for øvrig Populasjoner hvor redusert daglig dose anbefales (ovenfor). Barn og ungdom <18 år (alle indikasjoner): Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata. Eldre (alle indikasjoner): For dosering til eldre >75 år, se anbefaling under aktuell indikasjon ovenfor.
Tilberedning/Håndtering: Riv av en enkelt blister (endose) av blisterarket langs den perforerte linjen. Trekk av aluminiumsfolien og ta ut kapselen, den skal ikke trykkes ut gjennom folien. Folien skal kun trekkes av rett før administrering.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges hele med et glass vann. Kapslene skal ikke tygges, knuses eller åpnes da inntak av kapselinnholdet alene kan gi økt blødningsrisiko.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Aktiv klinisk signifikant blødning. Skade eller tilstander som vurderes å utgjøre en vesentlig risiko for større blødninger. Dette kan inkludere pågående eller nylig gastrointestinalsår, maligne neoplasmer med høy blødningsrisiko, nylig hjerne- eller spinalskade, nylig kirurgisk inngrep i hjerne, spinalkanal eller øyne, nylig intrakraniell blødning, kjent eller mistanke om øsofageale varicer, arteriovenøse malformasjoner, vaskulære aneurismer eller større intraspinale eller intracerebrale vaskulære anormale tilstander. Samtidig behandling med andre antikoagulantia som ufraksjonert heparin (UFH), lavmolekylært heparin (enoksaparin, dalteparin, osv.), heparinderivater (fondaparinuks osv.), orale antikoagulantia (warfarin, rivaroksaban, apiksaban osv.), unntatt i spesielle situasjoner som bytte av antikoagulasjonsbehandling, når UFH gis i doser som er nødvendig for å holde et sentralt venekateter eller kateter i en arterie åpent, eller når UFH gis under kateterablasjon for atrieflimmer. Nedsatt leverfunksjon eller leversykdom som kan forventes å påvirke overlevelsen. Samtidig behandling med følgende sterke P-gp-hemmere: Systemisk ketokonazol, ciklosporin, itrakonazol, dronedaron og den faste dosekombinasjonen glekaprevir/pibrentasvir. Kunstige hjerteklaffer som krever antikoagulasjonsbehandling.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke ved forhøyede leverenzymer >2 × øvre normalverdi. Svært begrenset klinisk erfaring med anbefalt dosering hos pasienter <50 kg eller >110 kg. Dosejustering er ikke nødvendig, men nøye klinisk overvåkning anbefales. Blødningsrisiko: Hos eldre ≥75 år er dabigatran forbundet med høyere forekomst av større gastrointestinale blødninger ved dosering 150 mg 2 ganger daglig. Nøye klinisk observasjon (tegn på blødning eller anemi) anbefales i hele behandlingsperioden, særlig ved sykdommer som medfødte eller ervervede koagulasjonsforstyrrelser, trombocytopeni eller funksjonelle blodplatedefekter, nylig biopsi eller større traumer, bakteriell endokarditt, øsofagitt, gastritt eller gastrointestinal refluks. Særlig forsiktighet ved samtidig administrering med verapamil, amiodaron, kinidin eller klaritromycin, og spesielt ved blødninger og ved lett til moderat nedsatt nyrefunksjon. Skader, tilstander, prosedyrer og/eller farmakologisk behandling (som NSAID, platehemmere, SSRI, SNRI) som signifikant øker risikoen for større blødninger, krever nøye nytte-/risikovurdering. Pradaxa skal kun gis hvis fordelene oppveier blødningsrisikoen. Ved tilleggsfaktorer for blødning kan måling av dabigatrans antikoagulasjonseffekt være nyttig for å avdekke for stor eksponering. INR-test er upålitelig hos pasienter som behandles med dabigatran og bør derfor ikke utføres. ECT, dTT og aPTT kan gi nyttig informasjon, men resultatene bør tolkes med forsiktighet pga. variabilitet mellom testene. Ved alvorlige blødninger må behandlingen seponeres og blødningsårsaken undersøkes (se Overdosering/forgiftning for bruk av antidot). Legemidler som øker blødningsrisikoen bør ikke brukes samtidig med eller må brukes med forsiktighet sammen med dabigatran. Ved utvikling av akutt nyresvikt må dabigatran seponeres. Bruk av fibrinolytiske preparater til behandling av akutt iskemisk slag kan overveies hvis dTT, ECT eller aPTT ikke overstiger øvre normalgrense iht. lokale referanseverdier. Plasmakonsentrasjonene av dabigatraneteksilat kan øke ved samtidig bruk av svake til moderate P-gp-hemmere (f.eks. verapamil, amiodaron, posakonazol, kinidin og tikagrelor), nedsatt nyrefunksjon (ClCR 30-50 ml/minutt) eller alder ≥75 år - for dosejustering, se Dosering. Kirurgi og intervensjoner: Pasienter som gjennomgår kirurgiske inngrep eller invasive prosedyrer er utsatt for økt blødningsrisiko, og det kan være behov for midlertidig seponering. Forsiktighet bør utvises når behandlingen blir midlertidig seponert da utskillelse av dabigatran kan ta lenger tid ved nedsatt nyrefunksjon. Ved behov for akutt kirurgi/intervensjon bør behandling avbrytes minst 12 timer før inngrepet, hvis mulig. Hvis inngrepet ikke kan utsettes, skal økt blødningsrisiko avveies mot behovet for akutt intervensjon. Den spesifikke antidoten idarusizumab kan gis dersom rask reversering av antikoagulasjonseffekten er påkrevet. Behandling med dabigatran kan gjenopptas 24 timer etter administrering av idarusizumab dersom pasienten er klinisk stabil og adekvat hemostase er etablert. Hvis mulig, bør behandling avbrytes minst 24 timer før planlagte invasive eller kirurgiske prosedyrer. Hos pasienter med økt blødningsrisiko eller ved større inngrep, bør det vurderes å avbryte behandlingen 2-4 dager før kirurgi. Spinal-/epiduralanestesi, lumbalpunksjon: Økt risiko for spinale eller epidurale hematomer kan forekomme ved traumatiske eller gjentatte punksjoner og ved bruk av epiduralkatetre over lengre tid. 1. dose bør administreres minimum 2 timer etter at kateteret er fjernet. Det kreves hyppig observasjon for nevrologiske tegn og symptomer. Pasienter med høy risiko for død knyttet til kirurgisk inngrep og med risikofaktorer for tromboemboliske hendelser bør behandles med forsiktighet, da det foreligger begrensede sikkerhets- og effektdata. Antifosfolipidsyndrom: Direktevirkende orale antikoagulantia (DOAK) inkl. dabigatraneteksilat, anbefales ikke til pasienter med tidligere trombose som er diagnostisert med antifosfolipidsyndrom, særlig pasienter som er trippelpositive (for lupus antikoagulant, antikardiolipin antistoffer, anti-beta 2-glykoprotein I antistoffer). Behandling med DOAK kan være assosiert med økt forekomst av tilbakevendende trombotiske hendelser sammenlignet med vitamin K-antagonist.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere: Ingen/begrenset erfaring med følgende behandlinger som kan gi økt blødningsrisiko ved samtidig bruk med dabigatraneteksilat: Ufraksjonert heparin, lavmolekylært heparin og heparinderivater (fondaparinuks, desirudin), trombolytiske legemidler og vitamin K-antagonister, rivaroksaban eller andre orale antikoagulantia og plateaggregasjonshemmere som GPIIb/IIIa-reseptorantagonister, tiklopidin, prasugrel, tikagrelor, dekstran og sulfinpyrazon. Ufraksjonert heparin kan likevel administreres i doser nødvendig for å bevare et åpent sentralt vene- eller arteriekateter, eller under kateterablasjon for atrieflimmer. Samtidig bruk av platehemmere, ASA eller klopidogrel, kan gi økt risiko for større blødninger. NSAID: NSAID gitt som korttids smertebehandling gir ikke økt blødningsrisiko, men ved kronisk bruk kan blødningsrisikoen øke. Blødningsrisikoen kan være økt ved samtidig bruk av dabigatraneteksilat og SSRI eller SNRI. Dabigatraneteksilat er substrat for efflukstransportproteinet P-gp. Samtidig administrering med P-gp-hemmere (amiodaron, verapamil, kinidin, ketokonazol, dronedaron, klaritromycin og tikagrelor) forventes å gi økt dabigatranplasmakonsentrasjon. For dosejustering ved samtidig bruk med amiodaron, verapamil og kinidin, se Dosering. Forsiktighet må utvises og nøye klinisk observasjon (tegn til blødning eller anemi) er påkrevd, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Lang halveringstid for amiodaron gir mulighet for vedvarende interaksjon i uker etter amiodaronseponering. Posakonazol hemmer P-gp til en viss grad og forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling. Samtidig behandling med systemisk ketokonazol, itrakonazol, ciklosporin, dronedaron og den faste dosekombinasjonen glekaprevir/pibrentasvir er kontraindisert. Samtidig behandling med takrolimus anbefales ikke. Samtidig bruk av P-gp-induktorer som rifampicin, johannesurt (prikkperikum), karbamazepin eller fenytoin reduserer dabigatrankonsentrasjonen og bør unngås. Proteasehemmere inkl. ritonavir (som påvirker P-gp), er ikke undersøkt og samtidig behandling anbefales ikke.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrensede data. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Mulig risiko for mennesker er ukjent. Kvinner i fertil alder bør unngå graviditet under behandling. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig.
Amming: Ingen kliniske data. Amming bør opphøre under behandling.
Fertilitet: Ingen tilgjengelige humane data.

 

Bivirkninger

Vanligst rapportert er blødninger som forekommer hos ca. 14% av pasientene som er korttidsbehandlet for elektiv hofte- eller kneprotesekirurgi, 16,6% av pasienter med atrieflimmer behandlet for forebyggelse av slag og systemisk emboli og hos 14,4% av pasienter behandlet for DVT/LE. Større eller alvorlige blødninger kan forekomme og, uavhengig av lokalisasjon, være invalidiserende, livstruende eller fatale. Slike hendelser er imidlertid lite rapportert i kliniske studier.

Forebygging av primær VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeRedusert hemoglobin
Mindre vanligeAnemi, redusert hematokrit
SjeldneTrombocytopeni
Ukjent frekvensAgranulocytose, nøytropeni
Gastrointestinale
Mindre vanligeDiaré, gastrointestinal blødning, hemoroideblødning, kvalme, oppkast, rektal blødning
SjeldneAbdominalsmerte, dysfagi, dyspepsi, gastrointestinalsår inkl. øsofagusulcer, gastroøsofageal reflukssykdom, gastroøsofagitt
Generelle
SjeldneBlodig væsking, blødning på injeksjonsstedet, blødning på kateterstedet
Hud
Mindre vanligeHudblødning
Ukjent frekvensAlopesi
Immunsystemet
Mindre vanligeLegemiddeloverfølsomhet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon, angioødem, kløe, urticaria, utslett
Ukjent frekvensBronkospasme
Kar
Mindre vanligeHematom, sårblødning
SjeldneBlødning
Kirurgisk/medisinsk
SjeldnePostoperativ drenering, sårdrenering
Lever/galle
VanligeUnormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester
Mindre vanligeHyperbilirubinemi, økt ALAT/ASAT, økte leverenzymer
Luftveier
Mindre vanligeEpistakse
SjeldneHemoptyse
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeHemartrose
Nevrologiske
SjeldneIntrakraniell blødning
Nyre/urinveier
Mindre vanligeUrogenital blødning inkl. hematuri
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligePostoperativ blødning, postoperativ væsking, postoperativt hematom, sårsekresjon, traumatisk blødning
SjeldneBlødning ved snittstedet, postoperativ anemi

Forebygging av primær VTE etter hofte- eller kneprotesekirurgi

FrekvensBivirkning
Vanlige
Blod/lymfeRedusert hemoglobin
Lever/galleUnormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi, redusert hematokrit
GastrointestinaleDiaré, gastrointestinal blødning, hemoroideblødning, kvalme, oppkast, rektal blødning
HudHudblødning
ImmunsystemetLegemiddeloverfølsomhet
KarHematom, sårblødning
Lever/galleHyperbilirubinemi, økt ALAT/ASAT, økte leverenzymer
LuftveierEpistakse
Muskel-skjelettsystemetHemartrose
Nyre/urinveierUrogenital blødning inkl. hematuri
Skader/komplikasjonerPostoperativ blødning, postoperativ væsking, postoperativt hematom, sårsekresjon, traumatisk blødning
Sjeldne
Blod/lymfeTrombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, dysfagi, dyspepsi, gastrointestinalsår inkl. øsofagusulcer, gastroøsofageal reflukssykdom, gastroøsofagitt
GenerelleBlodig væsking, blødning på injeksjonsstedet, blødning på kateterstedet
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, angioødem, kløe, urticaria, utslett
KarBlødning
Kirurgisk/medisinskPostoperativ drenering, sårdrenering
LuftveierHemoptyse
NevrologiskeIntrakraniell blødning
Skader/komplikasjonerBlødning ved snittstedet, postoperativ anemi
Ukjent frekvens
Blod/lymfeAgranulocytose, nøytropeni
HudAlopesi
ImmunsystemetBronkospasme

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
VanligeAnemi
Mindre vanligeRedusert hemoglobin, trombocytopeni
SjeldneRedusert hematokrit
Ukjent frekvensAgranulocytose, nøytropeni
Gastrointestinale
VanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, gastrointestinal blødning, kvalme
Mindre vanligeDysfagi, gastrointestinalsår inkl. øsofagusulcer, gastroøsofageal reflukssykdom, gastroøsofagitt, hemoroideblødning, oppkast, rektal blødning
Generelle
SjeldneBlødning på injeksjonsstedet, blødning på kateterstedet
Hud
VanligeHudblødning
Ukjent frekvensAlopesi
Immunsystemet
Mindre vanligeKløe, legemiddeloverfølsomhet, utslett
SjeldneAnafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria
Ukjent frekvensBronkospasme
Kar
Mindre vanligeBlødning, hematom
Lever/galle
Mindre vanligeUnormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økt ALAT/ASAT
SjeldneHyperbilirubinemi, økte leverenzymer
Luftveier
VanligeEpistakse
Mindre vanligeHemoptyse
Muskel-skjelettsystemet
SjeldneHemartrose
Nevrologiske
Mindre vanligeIntrakraniell blødning
Nyre/urinveier
VanligeUrogenital blødning inkl. hematuri
Skader/komplikasjoner
SjeldneBlødning ved snittstedet, traumatisk blødning

Forebygging av slag og systemisk embolisme hos voksne med ikke-klaffeassosiert atrieflimmer

FrekvensBivirkning
Vanlige
Blod/lymfeAnemi
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, gastrointestinal blødning, kvalme
HudHudblødning
LuftveierEpistakse
Nyre/urinveierUrogenital blødning inkl. hematuri
Mindre vanlige
Blod/lymfeRedusert hemoglobin, trombocytopeni
GastrointestinaleDysfagi, gastrointestinalsår inkl. øsofagusulcer, gastroøsofageal reflukssykdom, gastroøsofagitt, hemoroideblødning, oppkast, rektal blødning
ImmunsystemetKløe, legemiddeloverfølsomhet, utslett
KarBlødning, hematom
Lever/galleUnormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økt ALAT/ASAT
LuftveierHemoptyse
NevrologiskeIntrakraniell blødning
Sjeldne
Blod/lymfeRedusert hematokrit
GenerelleBlødning på injeksjonsstedet, blødning på kateterstedet
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria
Lever/galleHyperbilirubinemi, økte leverenzymer
Muskel-skjelettsystemetHemartrose
Skader/komplikasjonerBlødning ved snittstedet, traumatisk blødning
Ukjent frekvens
Blod/lymfeAgranulocytose, nøytropeni
HudAlopesi
ImmunsystemetBronkospasme

DVT/LE behandling og DVT/LE profylakse

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeAnemi
SjeldneTrombocytopeni
Ukjent frekvensAgranulocytose, nøytropeni, redusert hematokrit, redusert hemoglobin
Gastrointestinale
VanligeDyspepsi, gastrointestinal blødning, rektal blødning
Mindre vanligeAbdominalsmerte, diaré, gastrointestinalsår inkl. øsofagusulcer, gastroøsofageal reflukssykdom, gastroøsofagitt, hemoroideblødning, kvalme, oppkast
SjeldneDysfagi
Generelle
SjeldneBlødning på injeksjonsstedet, blødning på kateterstedet
Hud
VanligeHudblødning
Ukjent frekvensAlopesi
Immunsystemet
Mindre vanligeKløe, legemiddeloverfølsomhet, utslett
SjeldneAnafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria
Ukjent frekvensBronkospasme
Kar
Mindre vanligeBlødning, hematom
Lever/galle
Mindre vanligeUnormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økt ALAT/ASAT, økte leverenzymer
Ukjent frekvensHyperbilirubinemi
Luftveier
VanligeEpistakse
Mindre vanligeHemoptyse
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanligeHemartrose
Nevrologiske
SjeldneIntrakraniell blødning
Nyre/urinveier
VanligeUrogenital blødning inkl. hematuri
Skader/komplikasjoner
Mindre vanligeTraumatisk blødning
SjeldneBlødning ved snittstedet

DVT/LE behandling og DVT/LE profylakse

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleDyspepsi, gastrointestinal blødning, rektal blødning
HudHudblødning
LuftveierEpistakse
Nyre/urinveierUrogenital blødning inkl. hematuri
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, gastrointestinalsår inkl. øsofagusulcer, gastroøsofageal reflukssykdom, gastroøsofagitt, hemoroideblødning, kvalme, oppkast
ImmunsystemetKløe, legemiddeloverfølsomhet, utslett
KarBlødning, hematom
Lever/galleUnormal leverfunksjon/unormale leverfunksjonstester, økt ALAT/ASAT, økte leverenzymer
LuftveierHemoptyse
Muskel-skjelettsystemetHemartrose
Skader/komplikasjonerTraumatisk blødning
Sjeldne
Blod/lymfeTrombocytopeni
GastrointestinaleDysfagi
GenerelleBlødning på injeksjonsstedet, blødning på kateterstedet
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, angioødem, urticaria
NevrologiskeIntrakraniell blødning
Skader/komplikasjonerBlødning ved snittstedet
Ukjent frekvens
Blod/lymfeAgranulocytose, nøytropeni, redusert hematokrit, redusert hemoglobin
HudAlopesi
ImmunsystemetBronkospasme
Lever/galleHyperbilirubinemi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Høyere doser enn anbefalt gir økt blødningsrisiko.
Behandling: Ved blødningskomplikasjoner må behandlingen seponeres og årsaken til blødningen undersøkes. Adekvat diurese må opprettholdes. Passende støttebehandling, slik som kirurgisk hemostase og blodvolumerstatning skal vurderes. Når rask reversering av antikoagulasjonseffekten er påkrevet, er antidoten idarusizumab (Praxbind) tilgjengelig. Koagulasjonsfaktorkonsentrater eller rekombinant faktor VIIa kan overveies, men data vedrørende klinisk nytte er svært begrenset. Koagulasjonstester kan være upålitelige ved administrering av de foreslåtte koagulasjonsfaktorkonsentratene. Ved trombocytopeni eller ved bruk av langtidsvirkende platehemmere bør administrering av blodplatekonsentrat også overveies. Symptomatisk behandling bør gis utifra klinisk vurdering. Dabigatran kan fjernes ved dialyse. Begrenset klinisk erfaring vedrørende nytten av denne prosedyren.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Dabigatraneteksilat er et småmolekylært prodrug uten farmakologisk aktivitet, som omdannes raskt og fullstendig til dabigatran ved esterasekatalysert hydrolyse i plasma og lever. Hemming av trombin forebygger utvikling av tromber. Dabigatran hemmer fritt trombin, fibrinbundet trombin og trombinindusert plateaggregasjon. Klar korrelasjon mellom plasmakonsentrasjon av dabigatran og grad av antikoagulasjonseffekt. Dabigatran forlenger TT, ECT og aPTT.
Absorpsjon: Absolutt biotilgjengelighet for dabigatran ca. 6,5%. Absorpsjonen postoperativt er relativt langsom sammenlignet med friske individer og viser en jevn plasmakonsentrasjonstidskurve uten høye topper. Cmax oppnås 6 timer etter administrering i postoperativ periode. Langsom og forsinket absorpsjon forekom vanligvis bare på operasjonsdagen. De påfølgende dager er dabigatranabsorpsjonen rask og Cmax oppnås etter 2 timer. Mat påvirker ikke biotilgjengeligheten av dabigatran, men forlenger tiden til Cmax med 2 timer. Oral biotilgjengelighet kan øke med 75% etter en enkeltdose og 37% ved steady state, hvis kapselinnholdet inntas alene uten kapselskallet.
Proteinbinding: 34-35%.
Fordeling: Vd: 60-70 liter.
Halveringstid: Plasmakonsentrasjonen av dabigatran viser et bieksponentielt fall med gjennomsnittlig terminal t1/2 på 11 timer hos friske eldre, og ca. 12-14 timer etter multiple doser. T1/2 er doseuavhengig og forlenget ved nedsatt nyrefunksjon.
Metabolisme: Dabigatran konjugeres til farmakologisk aktive acylglukuronider. Spor av andre metabolitter er påvist.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Ikke legg kapslene i pilleesker eller doseringsesker/dosetter, med mindre kapslene kan oppbevares i originalpakningen (blisterpakningen).

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Pradaxa, KAPSLER, harde:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
75 mg60 stk. (endose)
115330
Blå resept
-
768,40C
110 mg60 stk. (endose)
115364
Blå resept
-
768,40C
180 stk. (endose)
161048
Blå resept
-
2232,60C
150 mg60 stk. (endose)
442705
Blå resept
Byttegruppe
768,40C
180 stk. (endose)
418043
Blå resept
Byttegruppe
2232,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.05.2020