Fluanxol

Fluanxol Depot

Lundbeck


Antipsykotikum.

N05A F01 (Flupentiksol)TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg, 1 mg og 5 mg: Fluanxol: Hver tablett inneh.: Flupentiksoldihydroklorid tilsv. flupentiksol 0,5 mg, resp. 1 mg og 5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: 0,5 mg og 1 mg: Gult jernoksid (E 172). 5 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172), paraoransje (E 110), titandioksid (E 171).


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 100 mg/ml: Fluanxol Depot: 1 ml inneh.: Cis(z)-flupentiksoldekanoat 100 mg, triglyserider av middels kjedelengde (fraksjonert kokosnøttolje).


Indikasjoner

Tabletter: Schizofreni og andre psykoser, spesielt i langtidsbehandlingen. Mani. Akutte psykoser. Adjuvans ved abstinenssymptomer hos alkoholikere og narkomane. Som adjuvans til pasienter med psykiske lidelser preget av langvarig/vedvarende depresjons- og angstfølelse. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming. Injeksjonsvæske: Vedlikeholdsbehandling av schizofreni og andre psykoser.

Dosering

Doseres individuelt. Tabletter: Doseres individuelt og tilpasses klinisk tilstand. I lave doser 1-2 mg kan Fluanxol gis som engangs døgndose, fortrinnsvis om morgenen. Ved høyere doser bør døgndosen fordeles på 2 doser daglig. Ved langvarig behandling må vedlikeholdsdosen ikke være høyere enn strengt tatt nødvendig. Ved tendens til ekstrapyramidale bivirkninger ved schizofreni og andre psykoser, bør man gi tillegg av antiparkinsonmidler eller øke doseringen mer forsiktig, ev. fordele døgndosen på 3 doser daglig.
Schizofreni og andre psykoser hos voksne: Tabletter: Rolige, apatiske pasienter: Vanligvis 3 mg pr. dag ev. økning med 1 mg hver 2.-3. dag. Ved behov for doser over 10 mg daglig kan man øke med 5 mg f.eks. hver 2.-3. dag inntil effekt. Pasienter med mer uttalte produktive psykotiske symptomer og ev. moderat uro: Initialt 15-50 mg daglig. Vedlikeholdsdose vanligvis 3-15 mg daglig, men av og til vesentlig høyere.
Overgang fra oral til parenteral dosering: Injeksjonsvæsken gis hver 2. uke (alternativt hver 4. uke) i dose tilsvarende 4 ganger (alternativt 8 ganger) den orale dosen. Oral flupentiksol fortsettes den første uken, men i avtagende dose. For pasienter som bytter fra andre depotpreparater bør følgende være rettledende: 40 mg flupentiksoldekanoat ekvivalent med hhv. 25 mg flufenazindekanoat, 200 mg zuklopentiksoldekanoat og 50 mg haloperidoldekanoat.
Vedlikeholdsbehandling av schizofreni og andre psykoser: Injeksjonsvæske: Initialt vanligvis 20-100 mg i.m. Avhengig av den 1. injeksjonens effekt og varighet, senest etter 4 uker, gis neste injeksjon. Justering av dose og intervall må tilpasses det individuelle behov. Vanlig dose i vedlikeholdsbehandlingen er 20-200 mg i.m. hver 2.-4. uke. Pasienter med uttalte produktive psykotiske symptomer krever vanligvis høyeste dosering, eldre pasienter lavere. Alvorlige psykotiske symptomer kontrolleres vanligvis godt i løpet av 4-6 måneder. Dosen kan så reduseres.
Akutte psykoser og adjuvans ved abstinenssymptomer hos voksne alkoholikere og narkomane: Tabletter: 1. dose 4-8 mg. Deretter hurtig økning ut fra vurdering av symptomene ev. til ca. 100 mg daglig i få dager eller opptil 2 uker.
Mani hos voksne: Tabletter: 10-30 mg 1-4 ganger daglig. Respons på behandlingen avventes innen neste dose. Doseringsfrekvensen er høyest i starten av behandlingen (oftest 4 ganger daglig) og kan vanligvis reduseres i løpet av noen få dager til 3-2-1 gang daglig.
Som adjuvans til voksne pasienter med psykiske lidelser preget av langvarig/vedvarende depresjons- og angstfølelse: Tabletter: Initialt 1 mg daglig, ev. økning til 2-3 mg daglig. Ved tvangsnevroser og svære angstnevroser ev. økning til 5-6 mg daglig. Dosen bør reduseres hos eldre pasienter (0,5-1,5 mg daglig). Effekten inntrer vanligvis i løpet av 2-3 dager. Hvis ikke pasienten responderer etter 1 uke på maks. dose, skal preparatet seponeres.
Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming hos voksne: Tabletter: Initialt 1 mg daglig, ev. økning til 4 mg daglig.
Spesielle pasientgrupper: Barn: Sikkerhet og effekt hos barn er ikke undersøkt.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Tabletter: Svelges med vann. Kan om nødvendig deles eller knuses. Injeksjonsvæske: Injiseres dypt i.m. i glutealregionen. Injeksjonsvolum over 2 ml fordeles på 2 injeksjonssteder.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Bevisstløshet. Redusert bevissthet forårsaket av medikament- eller rusmiddelintoksikasjon. Sirkulatorisk kollaps. Malignt nevroleptikasyndrom.

Forsiktighetsregler

Malignt nevroleptikasyndrom (hypertermi, muskelrigiditet, endret bevissthet, pulsøkning og endring i blodtrykk) kan oppstå, men risikoen er muligens større med mer potente midler. Pasienter med organisk hjerneskade, mental retardasjon, opioid- og alkoholmisbruk er overrepresentert blant fatale tilfeller. Antipsykotisk behandling seponeres og intensiv symptomatisk behandling bør institueres. Dantrolen og bromokriptin kan ha effekt. Symptomene kan vedvare i mer enn 1 uke etter behandling med orale nevroleptika, og enda lenger ved bruk av depotformuleringer. Bør ikke kombineres med alkohol. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med krampetilstander, alvorlig lever-, hjerte- og kretsløpslidelser, myasthenia gravis. Kan forverre og motvirke behandling av parkinsonisme. Forsiktighet ved risiko for trangvinkelglaukom og urinretensjon. Ved lave doser kan preparatet forsterke symptomer hos oppstemte eller hyperaktive pasienter. Blodstrykksfall, spesielt hos eldre, kan oppstå. Ekstrapyramidale bivirkninger kan forekomme, spesielt i tidlig fase av behandlingen. Dosereduksjon og/eller antikolinerge antiparkinsonmidler bedrer ofte symptomene. Ved dosering med stor risiko for ekstrapyramidale symptomer kan kortvarig bruk av profylaktisk antiparkinsonmiddel forsvares. Pasienter på langtidsbehandling, spesielt de på høye doser, bør kontrolleres regelmessig hver 3. måned. Tardive dyskinesier kan forekomme hos noen pasienter på langtidsbehandling. Dosereduksjon eller seponering anbefales. Ved lave doser må det utvises forsiktighet ved store urotilstander. Søvnløshet og uro kan oppstå, spesielt ved overgang fra sedativt antipsykotikum. Flupentiksol kan gi QT-forlengelse. Vedvarende QT-forlengelse kan øke risikoen for alvorlige arytmier. Flupentiksol bør derfor brukes med forsiktighet hos disponerte pasienter (med hypokalemi, hypomagnesemi eller genetisk disponering) og hos pasienter med hjerte-karsykdommer, f.eks. QT-forlengelse, bradykardi (<50 slag /minutt), nylig akutt hjerteinfarkt, ukompensert hjertesvikt eller hjertearytmier. Samtidig behandling med andre antipsykotika bør unngås. Venøs tromboembolisme (VTE) er rapportert ved bruk av antipsykotika. Pasienter som behandles med antipsykotika har ofte risikofaktorer for VTE, og alle mulige risikofaktorer for VTE bør identifiseres før og under behandling, og forebyggende tiltak iverksettes. Leukopeni, nøytropeni og agranulocytose er rapportert ved bruk av antipsykotika, inkl. flupentiksoldekanoat. Langtidsvirkende depotantipsykotika bør brukes med forsiktighet i kombinasjon med andre legemidler som kan gi benmargsdepresjon, da disse ikke kan fjernes raskt fra kroppen ved tilstander der dette kan være nødvendig. Det er sett 3 ganger økt risiko for cerebrovaskulære bivirkninger hos demente pasienter som bruker atypiske antipsykotika. Virkningsmekanismen er ukjent. Økt risiko kan ikke utelukkes for andre antipsykotika eller andre pasientgrupper. Flupentiksol bør brukes med forsiktighet ved risikofaktorer for hjerneslag. Observasjonsstudier viser at eldre med demens, som behandles med antipsykotika, har en liten økt risiko for død sammenlignet med de som ikke behandles. Dataene er utilstrekkelige til å kvantifisere risikoen, og årsaken til økt risiko er ukjent. Preparatet er ikke godkjent til behandling av demensrelaterte atferdsforstyrrelser. Hjelpestoffer: Tablettene inneholder laktose, og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Tabletter 5 mg inneholder Sunset Yellow FCF (E 110) som kan gi allergiske reaksjoner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Evnen til å kjøre bil og bruke maskiner kan påvirkes. Forsiktighet må derfor utvises initialt inntil reaksjonen på behandlingen er kjent.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kan øke den sedative effekten av alkohol, og effektene av barbiturater og andre CNS-depressiver. Samtidig bruk av høye doser antipsykotika og litium øker risikoen for nevrotoksisitet. Kan redusere effekten av levodopa og adrenerge legemidler. Samtidig bruk av metoklopramid øker risikoen for ekstrapyramidale bivirkninger. Kan øke serumnivåer av trisykliske antidepressiver, antiepileptika, antihypertensiver, betablokkere og antikoagulantia. Barbiturater og karbamazepin kan redusere serumnivå av antipsykotika. Antacida kan motvirke absorpsjon av antipsykotika. Kan påvirke insulin- og glukoseresponsen. Justering av den antidiabetiske behandling hos diabetikere kan være nødvendig. QT-forlengelse relatert til antipsykotika kan forsterkes av samtidig administrering av andre legemidler som forlenger QT-intervallet. Samtidig administrering bør unngås. Relevante klasser er: Antiarytmika klasse IA og III, visse antipsykotika, visse makrolider, visse antihistaminer, visse kinoloner. Andre enkeltstående legemidler (ikke nevnt ovenfor) kjent for å gi QT-forlengelse bør også unngås. Legemidler kjent for å gi elektrolyttforstyrrelser og legemidler kjent for å øke plasmakonsentrasjonen av flupentiksol bør brukes med forsiktighet pga. økt risiko for QT-forlengelse og alvorlige arytmier.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Begrenset klinisk erfaring ved bruk under graviditet. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter. Høye doser i siste trimester kan medføre langvarige, men forbigående nevrologiske forstyrrelser av ekstrapyramidal art hos barnet. Atferdslære- og motoriske forstyrrelser kan ikke utelukkes. Skal ikke brukes under graviditet hvis ikke fordelen oppveier en mulig risiko. Nyfødte eksponert for antipsykotika (inkl. flupentiksol) under 3. trimester av svangerskapet kan få bivirkninger, inkl. ekstrapyramidale og/eller seponeringssymptomer som kan variere i alvorlighetsgrad og varighet, etter fødsel. Det er rapportert uro, hypertoni, hypotoni, tremor, søvnighet, pustevansker og problemer med matinntak. Nyfødte bør derfor overvåkes nøye.
Amming: Går over i morsmelk. Beregnet dose barnet får i seg er mindre enn 0,5% av den vektrelaterte dosen i mg/kg fra moren. Kan brukes under amming hvis fortsatt behandling vurderes som viktig. Det anbefales da at barnet observeres nøye.
Fertilitet: Dyrestudier har vist effekt på fertilitet hos hunnrotte ved høye doser. Hos mennesker er det rapportert reversible bivirkninger som hyperprolaktinemi, galaktoré, amenoré, nedsatt libido, erektil dysfunksjon og ejakulasjonssvikt.

 

Bivirkninger

Bivirkningene er for det meste doseavhengige. Frekvens og alvorlighetsgrad er mest uttalt i tidlig fase av behandlingen og avtar ved fortsatt behandling. Ekstrapyramidale bivirkninger kan forekomme, særlig i begynnelsen av behandlingen. I de fleste tilfeller kan disse bivirkningene kontrolleres ved dosereduksjon og/eller bruk av antiparkinsonmidler. Rutinemessig profylaktisk bruk av antiparkinsonmidler anbefales ikke. Antiparkinsonmidler lindrer ikke tardive dyskinesier og kan forverre dem. Redusert dose eller, hvis mulig, seponering av flupentiksolbehandling anbefales. Ved vedvarende akatisi kan et benzodiazepin eller propranolol være effektivt.

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
SjeldneAgranulocytose, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
Endokrine
SjeldneHyperprolaktinemi
Gastrointestinale
Svært vanligeMunntørrhet
VanligeDiaré, dyspepsi, forstoppelse, oppkast, økt spyttsekresjon
Mindre vanligeAbdominalsmerte, flatulens, kvalme
Generelle
VanligeAsteni, tretthet
Hjerte
VanligePalpitasjoner, takykardi
SjeldneForlenget QT-tid
Hud
VanligeHyperhidrose, kløe
Mindre vanligeDermatitt, fotosensitivitet, utslett
Immunsystemet
SjeldneAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Kar
Mindre vanligeHetetokter, hypotensjon
Svært sjeldneVenøs tromboembolisme
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanligeEjakulasjonsproblemer, erektil dysfunksjon
SjeldneAmenoré, galaktoré, gynekomasti
Lever/galle
Mindre vanligeUnormal leverfunksjonstest
Svært sjeldneGulsott
Luftveier
VanligeDyspné
Muskel-skjelettsystemet
VanligeMyalgi
Mindre vanligeMuskelstivhet
Nevrologiske
Svært vanligeAkatisi, hyperkinesi, hypokinesi, somnolens
VanligeDystoni, hodepine, svimmelhet, tremor
Mindre vanligeDyskinesi, kramper, parkinsonisme, taleforstyrrelse, tardiv dyskinesi
Svært sjeldneMalignt nevroleptikasyndrom
Nyre/urinveier
VanligeUrinretensjon, vannlatingsbesvær
Psykiske
VanligeAgitasjon, depresjon, insomni, nervøsitet, redusert libido
Mindre vanligeForvirring
Stoffskifte/ernæring
VanligeØkt appetitt, økt vekt
Mindre vanligeRedusert appetitt
SjeldneHyperglykemi, unormal glukosetoleranse
Svangerskap
Ukjent frekvensNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
Øye
VanligeAkkommodasjonsforstyrrelse, synsforstyrrelse
Mindre vanligeOkulogyr krise
Sjeldne tilfeller av forlenget QT-tid, ventrikkelarytmi, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi, torsades de pointes og plutselig død er rapportert. Seponeringssymptomer kan sees ved brå avslutning av behandlingen. Mest vanlige er kvalme, oppkast, anoreksi, diaré, snue, svetting, myalgi, parestesier, insomni, rastløshet, angst og agitasjon. Vertigo, vekslende varme- og kuldefølelse, og tremor kan også oppleves. Symptomene opptrer vanligvis innen 1-4 dager etter avsluttet behandling og avtar innen 7-14 dager.

Bivirkningene er for det meste doseavhengige. Frekvens og alvorlighetsgrad er mest uttalt i tidlig fase av behandlingen og avtar ved fortsatt behandling. Ekstrapyramidale bivirkninger kan forekomme, særlig i begynnelsen av behandlingen. I de fleste tilfeller kan disse bivirkningene kontrolleres ved dosereduksjon og/eller bruk av antiparkinsonmidler. Rutinemessig profylaktisk bruk av antiparkinsonmidler anbefales ikke. Antiparkinsonmidler lindrer ikke tardive dyskinesier og kan forverre dem. Redusert dose eller, hvis mulig, seponering av flupentiksolbehandling anbefales. Ved vedvarende akatisi kan et benzodiazepin eller propranolol være effektivt.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleMunntørrhet
NevrologiskeAkatisi, hyperkinesi, hypokinesi, somnolens
Vanlige
GastrointestinaleDiaré, dyspepsi, forstoppelse, oppkast, økt spyttsekresjon
GenerelleAsteni, tretthet
HjertePalpitasjoner, takykardi
HudHyperhidrose, kløe
LuftveierDyspné
Muskel-skjelettsystemetMyalgi
NevrologiskeDystoni, hodepine, svimmelhet, tremor
Nyre/urinveierUrinretensjon, vannlatingsbesvær
PsykiskeAgitasjon, depresjon, insomni, nervøsitet, redusert libido
Stoffskifte/ernæringØkt appetitt, økt vekt
ØyeAkkommodasjonsforstyrrelse, synsforstyrrelse
Mindre vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, flatulens, kvalme
HudDermatitt, fotosensitivitet, utslett
KarHetetokter, hypotensjon
Kjønnsorganer/brystEjakulasjonsproblemer, erektil dysfunksjon
Lever/galleUnormal leverfunksjonstest
Muskel-skjelettsystemetMuskelstivhet
NevrologiskeDyskinesi, kramper, parkinsonisme, taleforstyrrelse, tardiv dyskinesi
PsykiskeForvirring
Stoffskifte/ernæringRedusert appetitt
ØyeOkulogyr krise
Sjeldne
Blod/lymfeAgranulocytose, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
EndokrineHyperprolaktinemi
HjerteForlenget QT-tid
ImmunsystemetAnafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Kjønnsorganer/brystAmenoré, galaktoré, gynekomasti
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi, unormal glukosetoleranse
Svært sjeldne
KarVenøs tromboembolisme
Lever/galleGulsott
NevrologiskeMalignt nevroleptikasyndrom
Ukjent frekvens
SvangerskapNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
Sjeldne tilfeller av forlenget QT-tid, ventrikkelarytmi, ventrikkelflimmer, ventrikkeltakykardi, torsades de pointes og plutselig død er rapportert. Seponeringssymptomer kan sees ved brå avslutning av behandlingen. Mest vanlige er kvalme, oppkast, anoreksi, diaré, snue, svetting, myalgi, parestesier, insomni, rastløshet, angst og agitasjon. Vertigo, vekslende varme- og kuldefølelse, og tremor kan også oppleves. Symptomene opptrer vanligvis innen 1-4 dager etter avsluttet behandling og avtar innen 7-14 dager.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Somnolens, koma, ekstrapyramidale symptomer, kramper, sjokk, hyper- eller hypotermi. EKG-forandringer, QT-forlengelse, torsades de pointes, hjertestans og hjertearytmier er rapportert ved overdose og samtidig administrering av legemidler som påvirker hjertet.
Behandling: Symptomatisk. Beredskap for behandling av respirasjons- og sirkulasjonssvikt. Adrenalin bør ikke brukes, da det kan resultere i ytterligere blodtrykksfall. Kramper kan behandles med diazepam og ekstrapyramidale symptomer med biperiden.

Egenskaper

Klassifisering: Lavdosenevroleptikum med hurtig innsettende effekt. Har i doser inntil 2 mg/døgn antidepressiv, anxiolytisk og aktiviserende effekt. I doser over 3 mg/døgn uttalt doseavhengig antipsykotisk og spesifikk dempende effekt, liten eller ingen uspesifikk sedativ-hypnogen effekt.
Virkningsmekanisme: Virker hovedsakelig gjennom blokade av sentrale monaminerge reseptorer, spesielt i det dopaminerge system. Høy affinitet til D1- og D2-reseptorer, α1-reseptorer, og 5-HT2-reseptorer. Injeksjonsvæske: Som et kombinert absorpsjons- og konverteringsdepot.
Absorpsjon: Injeksjonsvæske: Ved forestring med fettsyren, dekansyre, er flupentiksol omdannet til en lipofil substans, flupentiksoldekanoat, som i oljeoppløsning diffunderer langsomt til den omgivende vannfase. Deretter hydrolyseres stoffet, og den virksomme komponent flupentiksol frigjøres. Cmax 4-10 dager etter injeksjon. Virkningstid: 2-4 uker/dose. Tabletter: Cmax etter 4-5 timer. Biotilgjengelighet ca. 40% etter peroral dosering.
Proteinbinding: >99%.
Fordeling: Vd ca. 14 liter/kg.
Halveringstid: Ca. 35 timer. Lineær kinetikk. Steady state-plasmakonsentrasjon nås i løpet av ca. 7 dager.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever. Ingen metabolitter er psykofarmakologisk aktive.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces og urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Fluanxol, TABLETTER, filmdrasjerte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,5 mg100 stk. (boks)
102017
Blå resept
-
136,00C
1 mg100 stk. (boks)
102028
Blå resept
-
178,70C
5 mg100 stk. (boks)
102039
Blå resept
-
607,50C

Fluanxol Depot, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg/ml10 × 1 ml (glassamp.)
590752
Blå resept
Byttegruppe
1828,40C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.09.2020