Zavesca

Janssen

Fordøyelses- og stoffskiftepreparat.

ATC-nr.: A16A X06

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 A16A X06
Miglustat
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av miglustat kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Miglustat har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at miglustat er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 16.10.2019) er utarbeidet av Janssen.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KAPSLER 100 mg: Hver kapsel inneh.: Miglustat 100 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Svart jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Lett til moderat Gauchers sykdom type 1 hos voksne pasienter som anses som uegnet for enzymerstatningsbehandling. Behandling av progressive nevrologiske manifestasjoner hos voksne pasienter og barn med Niemann-Picks sykdom type C.

Dosering

Gauchers sykdom type 1: Voksne: Anbefalt startdose er 100 mg 3 ganger daglig. Midlertidig dosereduksjon til 100 mg 1 eller 2 ganger daglig kan være nødvendig hos enkelte pasienter pga. diaré. Barn og ungdom 0-17 år: Effekt er ikke fastslått. Det finnes ingen tilgjengelige data.
Niemann-Picks sykdom type C: Voksne og ungdom ≥12 år: Anbefalt dose er 200 mg 3 ganger daglig. Barn <12 år: Dosering bør tilpasses kroppsoverflateareal som vist:

Kroppsoverflateareal (m2)

Anbefalt dose

>1,25

200 mg 3 ganger daglig

>0,88-1,25

200 mg 2 ganger daglig

>0,73-0,88

100 mg 3 ganger daglig

>0,47-0,73

100 mg 2 ganger daglig

≤0,47

100 mg pr. dag

Midlertidig dosereduksjon kan være nødvendig hos enkelte pasienter pga. diaré. Nytte av behandlingen bør vurderes regelmessig. Barn <4 år: Begrenset erfaring med bruk til barn <4 år.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Behandling ikke vurdert hos denne pasientgruppen. Brukes med forsiktighet. Nedsatt nyrefunksjon: Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon.

ClCR
(ml/minutt/1,73 m2)

Gauchers sykdom type 1
Startdose

Niemann-Picks sykdom type C
Startdose

50-70

100 mg 2 ganger daglig

200 mg 2 ganger daglig
(justert for kroppsoverflateareal hos pasienter <12 år)

30-50

100 mg pr. dag

100 mg 2 ganger daglig
(justert for kroppsoverflateareal hos pasienter <12 år)

<30

Anbefales ikke

Anbefales ikke

Eldre >70 år: Ingen erfaring.
Administrering: Tas med eller uten mat. Svelges hele med et glass vann.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Tremor: Tremor ved behandlingen er rapportert for ca. 37% av pasientene med Gauchers sykdom type 1 og 58% av pasientene med Niemann-Picks sykdom type C. Ved Gauchers sykdom type 1 er tremoren beskrevet som overdrevet fysiologisk tremor i hendene. Tremoren begynte vanligvis den første måneden, og opphørte i mange tilfeller mellom 1 og 3 måneder etter behandlingsstart. En dosereduksjon kan lette tremoren, vanligvis innen få dager, men seponering kan av og til være nødvendig. Effekter på spermatogenese: Mannlige pasienter bør bruke pålitelig prevensjonsmetode under behandling. Studier på rotter har vist at miglustat virker inn på spermatogenesen, spermparametrene og reduserer fertiliteten. Inntil ytterligere informasjon er tilgjengelig, anbefales det at mannlige pasienter avslutter bruk av miglustat og deretter benytter pålitelig prevensjon i 3 måneder før befruktningsforsøk. Spesielle pasientgrupper: Brukes med forsiktighet ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon pga. begrenset erfaring. Det er nær sammenheng mellom nyrefunksjon og miglustatclearance. Miglustateksponering økes markant ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt/1,73 m2) og bruk anbefales ikke. Gauchers sykdom type 1: Selv om det ikke foreligger direkte sammenligninger med enzymerstatningsbehandling (ERT) hos behandlingsnaive pasienter med Gauchers sykdom type 1, foreligger det ingen tegn på at Zavesca har noen fordel mht. sikkerhet eller effekt fremfor ERT. ERT er standardbehandling for pasienter som behandles for Gauchers sykdom type 1. Effekt og sikkerhet av Zavesca er ikke spesifikt vurdert ved uttalt Gauchers sykdom. Regelmessig overvåkning av vitamin B12-nivået anbefales, da B12-mangel ofte oppstår hos pasienter med Gauchers sykdom type 1. Det er rapportert om tilfeller av perifer nevropati hos pasienter som er behandlet med miglustat alene eller samtidig med andre tilstander, som f.eks. ved vitamin B12-mangel eller monoklonal gammopati. Perifer nevropati synes å være mer vanlig hos pasienter med Gauchers sykdom type 1 sammenlignet med befolkningen generelt. Alle pasientene bør gjennomgå baseline vurdering og regelmessig nevrologisk vurdering. Hos pasienter med Gauchers sykdom type 1 anbefales kontroll av trombocyttall. Lett redusert trombocyttall uten blødninger ble observert hos pasienter med Gauchers sykdom type 1 som byttet fra ERT til Zavesca. Niemann-Picks sykdom type C: Nytten av behandling ved nevrologiske manifestasjoner hos pasienter med Niemann-Picks sykdom type C bør vurderes regelmessig, f.eks. hver 6. måned, og videre behandling bør revurderes etter minst 1 års behandling. Lett redusert trombocyttall uten sammenheng med blødning er observert hos enkelte pasienter med Niemann-Picks sykdom type C, under behandling. Kontroll av trombocyttall anbefales hos pasienter med trombocyttall under normalgrensen ved baseline. Barn og ungdom: Redusert vekst er rapportert hos enkelte barn med Niemann-Picks sykdom type C i tidlig fase av behandling, hvor den innledende lavere vektøkningen kan ledsages eller etterfølges av redusert høydevekst. Vekst bør følges hos barn og ungdom under behandling, og nytte-/risikobalansen bør vurderes mht. fortsatt behandling.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se A16A X06
Samtidig administrering av enzymerstatning med imiglucerase hos pasienter med Gauchers sykdom type 1 kan føre til redusert eksponering for miglustat (ca. 22% og 14% reduksjon av hhv. Cmax og AUC).

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ingen data fra bruk hos gravide. Dyreforsøk har vist reproduksjonstoksiske effekter, inkl. dystoki. Risiko for mennesker er ukjent. Går over i placenta og skal ikke brukes under graviditet. Kvinner som kan bli gravide skal bruke egnet prevensjon. Mannlige pasienter bør bruke pålitelig prevensjon under behandling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Skal ikke tas under amming.

Bivirkninger

Den vanligste alvorlige bivirkningen er perifer nevropati. Vekttap er rapportert hos ca. 55% av pasientene. Den største forekomsten ble sett mellom 6 og 12 måneder. Svært vanlige (≥1/10): Gastrointestinale: Diaré, flatulens, abdominalsmerter. Nevrologiske: Tremor. Stoffskifte/ernæring: Vekttap, redusert appetitt. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Trombocytopeni. Gastrointestinale: Kvalme, oppkast, abdominal distensjon/ubehag, forstoppelse, dyspepsi. Muskel-skjelettsystemet: Muskelspasmer, muskelsvakhet. Nevrologiske: Perifer nevropati, ataksi, amnesi, parestesi, hypoestesi, hodepine, svimmelhet. Psykiske: Depresjon, søvnløshet, nedsatt libido. Undersøkelser: Unormale nerveoverledningsstudier. Øvrige: Tretthet, asteni, frysninger og malaise. Nevrologiske og nevropsykologiske symptomer/tegn, kognitiv dysfunksjon og trombocytopeni rapportert som bivirkninger, kan også skyldes underliggende tilstand.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Det er ikke påvist akutte symptomer på overdosering. Preparatet er administrert i doser på opptil 3000 mg/dag i opptil 6 måneder hos hiv-positive pasienter. Observerte bivirkninger omfattet granulocytopeni, svimmelhet og parestesi. Leukopeni og nøytropeni er også observert hos en lignende pasientgruppe som fikk 800 mg/dag eller mer.
Behandling: Ved overdose er generell medisinsk behandling anbefalt.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: A16A X06

Egenskaper

Klassifisering: Glukosylceramidsyntasehemmer.
Virkningsmekanisme: Hemmer glukosylceramidsyntase, enzymet som står for første trinn i syntesen av de fleste glykolipider. Denne hemmende virkningen er årsaken til at det benyttes substratreduksjonsbehandling ved Gauchers sykdom. Gauchers sykdom type 1 er en nedarvet stoffskiftesykdom forårsaket av manglende evne til å bryte ned glukosylceramid, noe som fører til lysosomlagring av glukosylceramid og omfattende patologi. Niemann-Picks sykdom type C er en svært sjelden, utelukkende progressiv og til slutt fatal nevrodegenerativ lidelse, kjennetegnet ved nedsatt intracellular lipidtransport. De nevrologiske manifestasjonene anses som sekundære til den unormale akkumuleringen av glykosfingolipider i nerve- og gliaceller.
Absorpsjon: Raskt hos friske. Cmax ca. 2 timer etter doseinntak. Samtidig inntak av mat reduserer absorpsjonshastigheten (Cmax reduseres 36% og Tmax forsinkes 2 timer). AUC reduseres 14%.
Proteinbinding: Bindes ikke til plasmaproteiner.
Fordeling: Vd: 83 liter.
Halveringstid: 6-7 timer.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene, 70-80% gjenfinnes uendret i urin.

Andre opplysninger

Zavesca bestilles gjennom norsk grossist. Norsk grossist bestiller preparatet fra Janssen-Cilag AS, faks: 24 12 65 10. Ev. spørsmål vil bli besvart av Janssen på telefon 24 12 65 00.

Sist endret: 08.01.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

02/2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Zavesca, KAPSLER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
100 mg84 stk. (blister)
016277
SPC_ICONH-resept
-
74970,60C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abdominal: Adjektiv som brukes for å beskrive noe som har med bukhulen å gjøre.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

amnesi (hukommelsestap, minnetap): Kan referere til både kortvarig hukommelsestap eller varig svekket hukommelse.

ataksi: Koordineringsforstyrrelser i muskelbevegelsene. Bevegelsene blir usikre, ristende eller for voldsomme.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyspepsi (fordøyelsesbesvær, fordøyelsesproblemer): Fordøyelsesproblemer med symptomer som vedvarende eller tilbakevendende smerter fra magen og øvre del av buken. Smerten kan variere og oppstår ofte i forbindelse med spising. Dyspepsi rammer ca. 25% av befolkningen. Vanligvis er årsaken ikke sykdom og det kalles da funksjonell dyspepsi.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flatulens (promping): Rikelig avgang av tarmgass via endetarmsåpningen.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

gaucher sykdom (gauchers sykdom): Sjelden arvelig sykdom forårsaket av mangel på enzymet glukocerebrosidase. Noen former av sykdommen fører til tidlig død på grunn av hjerneskade, mens andre former er mildere. Kunstig fremstilte enzymer kan hemme forløpet av sykdommen og hjelper mot en del av symptomene.

granulocytopeni: Mangel på en type hvite blodceller som kalles granulocytter. Granulocytter utgjør en viktig del i kroppens forsvar mot infeksjoner. Ved granulocytopeni er kroppen defor mer utsatt for infeksjoner. Årsaken til granulocyttmangelen er ofte at benmargen, hvor kroppen danner granulocyttene, er skadet.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hiv (humant immunsviktvirus): Et virus som først og fremst smitter gjennom samleie og blodoverføring. Viruset forårsaker sykdommen aids, og fører til at kroppens immunsystem blir alvorlig svekket. I dag fins det bare medisiner som bremser sykdommen, den kureres ikke.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kognitivt: Som har med oppfattelse og tenking å gjøre. Intellektuell tankevirksomhet som fører til forståelse og resonnement.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

malaise (sykdomsfølelse, uvelhetsfølelse, utilpasshet, illebefinnende): En subjektiv følelse av ubehag, svakhet, utmattelse eller en følelse av å være utkjørt som forekommer alene eller sammen med andre symptomer eller sykdommer.

nedsatt libido (redusert libido, nedsatt seksualdrift, nedsatt sexlyst): Nedsatt seksuell lyst.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.