Tresuvi

Amomed


Blodplateaggregasjonshemmer, vasodilaterende prostasyklinanalog.

B01A C21 (Treprostinil)INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml og 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Treprostinilnatrium tilsv. treprostinil 1 mg, resp. 2,5 mg, 5 mg og 10 mg, natriumsitrat, saltsyre, metakresol, natriumhydroksid, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av idiopatisk eller arvelig pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) for å forbedre treningstoleranse og symptomer på sykdommen hos pasienter klassifisert som New York Heart Association (NYHA)-funksjonsklasse III.

Dosering

Behandlingen skal kun igangsettes og overvåkes av leger med erfaring med behandling av PAH. Gis via kontinuerlig s.c. eller i.v. infusjon. S.c. infusjon (ufortynnet) er den foretrukne administreringsmåten pga. risikoen forbundet med i.v. infusjon (kronisk innsatte sentralvenøse katetre, inkl. alvorlige blodbaneinfeksjoner). Kontinuerlig i.v. infusjon skal derfor forbeholdes pasienter som er stabilisert med s.c. infusjon og som blir intolerante for den s.c. administreringen, og der disse risikoene anses som akseptable.
Pasienter som ikke tidligere er behandlet med prostasykliner: Voksne: Anbefalt initial infusjonshastighet er 1,25 ng/kg/minutt, som reduseres til 0,625 ng/kg/minutt hvis dosen tolereres dårlig. Infusjonshastigheten økes under medisinsk tilsyn i trinn på 1,25 ng/kg/minutt pr. uke i de første 4 behandlingsukene, og deretter med 2,5 ng/kg/minutt pr. uke. Dosen skal justeres individuelt og under medisinsk tilsyn for å oppnå en effektiv vedlikeholdsdose som tolereres. Effekt opprettholdes kun hvis dosen økes 3-4 ganger pr. måned. Målet med kontinuerlige dosejusteringer er å etablere en dose der symptomene på PAH forbedres, samtidig som kraftige farmakologiske effekter minimeres. Bivirkninger, f.eks. rødme, hodepine, hypotensjon, kvalme, brekninger og diaré, avhenger generelt av dosen. De kan forsvinne etter hvert som behandlingen fortsetter, men om de vedvarer eller blir uutholdelige for pasienten, kan infusjonshastigheten reduseres. Gjennomsnittsdosen er etter 12 måneder 26 ng/kg/minutt, etter 24 måneder 36 ng/kg/minutt, og etter 48 måneder 42 ng/kg/minutt.
Overgang til i.v. behandling med epoprostenol: Når dette er nødvendig, skal overgangsfasen utføres under strengt medisinsk tilsyn. Veiledende anbefalt overgangsregime: Infusjonene reduseres langsomt med 2,5 ng/kg/minutt. Etter minst 1 time med ny treprostinildose, kan behandling med epoprostenol startes med en maks. dose på 2 ng/kg/minutt. Treprostinildosen skal deretter reduseres ved intervaller på minst 2 timer, samtidig som epoprostenoldosen økes gradvis etter at startdosen er opprettholdt i minst 1 time.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Første treprostinildose skal reduseres til 0,625 ng/kg/minutt, og trinnvise doseøkninger skal utføres med forsiktighet. Nedsatt nyrefunksjon: Behandlingsanbefaling er ikke etablert, men da treprostinil og dets metabolitter hovedsakelig utskilles via urin, anbefales det å utvise forsiktighet for å hindre skadelige konsekvenser relatert til mulig økt eksponering. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet, effekt og dosering ikke klarlagt. Overvektige pasienter (vekt ≥30% over idealvekt): Første dose og påfølgende doseøkninger må baseres på ideell kroppsvekt.
Tilberedning/Håndtering: S.c. infusjon: Skal brukes ufortynnet. I.v. infusjon: Skal fortynnes med enten sterilt vann til injeksjon eller 9 mg/ml natriumklorid til injeksjon før administrering.
Administrering: Kontinuerlig s.c. infusjon: Gis via s.c. kateter og bærbar infusjonspumpe. For å unngå potensielle avbrudd i legemiddeltilførselen må pasienten ha tilgang til en reserveinfusjonspumpe og et reservesett til s.c. infusjon. Den bærbare infusjonspumpen skal være liten og lett, kunne justere infusjonshastigheten i trinn på ca. 0,002 ml/time, ha alarmfunksjon (for okklusjon, svakt batteri, programmeringsfeil og motorfeil), være nøyaktig til innenfor +/- 6% av programmert tilførselshastighet, være drevet av positivt trykk (kontinuerlig/pulserende) og ha beholder framstilt av polyvinylklorid, polypropylen eller glass. Pasienten må ha mottatt grundig opplæring i bruk og programmering av pumpen, og tilkobling og vedlikehold av infusjonssettet. Hvis infusjonsslangen skylles mens den er koblet til pasienten, kan det føre til utilsiktet overdose. Infusjonshastighet (ml/time) = D (ng/kg/minutt) × V (kg) × [0,00006/konsentrasjon (mg/ml)], hvor D er forskrevet dose i ng/kg/minutt, V er pasientens kroppsvekt i kg og omregningsfaktoren 0,00006 = 60 minutt/time × 0,000001 mg/ng. Se tabell 1 i SPC som inneholder retningslinjer for infusjonshastigheter ved ulik kroppsvekt. Kontinuerlig i.v. infusjon: Gis ved kontinuerlig i.v. infusjon via et sentralt venekateter, ved bruk av en bærbar infusjonspumpe. Kan også gis midlertidig via en perifer venekanyle, fortrinnsvis plassert i en stor vene. Bruk av en perifer infusjon i mer enn noen få timer, kan være forbundet med økt risiko for tromboflebitt. For å unngå potensielle avbrudd i tilførselen av legemidlet i tilfelle det oppstår feil på administreringsutstyret, må pasienten ha tilgang til en reserveinfusjonspumpe og et reserveinfusjonssett. Den bærbare infusjonspumpen som anvendes til i.v. administrering av fortynnet Tresuvi skal være liten og lett, kunne justere infusjonshastigheten i trinn på ca. 0,05 ml/time (typiske strømningshastigheter vil være mellom 0,4-2 ml pr. time), ha alarm (for okklusjon/ingen tilførsel, lavt batteri, programmeringsfeil og motorfeil), ha tilførselsnøyaktighet på +/- 6% av programmert tilførselshastighet, være drevet av positivt trykk og ha beholder fremstilt av polyvinylklorid, polypropylen eller glass. Maks. infusjonsvarighet av fortynnet Tresuvi er 24 timer. For bestemmelse av fortynnet i.v. konsentrasjon, og for bestemmelse av mengden Tresuvi som trengs for å oppnå nødvendig konsentrasjon av fortynnet i.v. Tresuvi for den gitte beholderstørrelsen, se formler og tabell i SPC.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. PAH relatert til venookklusiv sykdom. Kongestiv hjertesvikt pga. alvorlig dysfunksjon i venstre ventrikkel. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Aktivt magesår, intrakraniell blødning, skade eller annen blødningstilstand. Medfødte eller ervervede hjerteklaffdefekter med klinisk relevant myokarddysfunksjon, som ikke er forbundet med PAH. Alvorlig koronar hjertesykdom eller ustabil angina, hjerteinfarkt i løpet av de siste 6 månedene, dekompensert hjertesvikt uten nøye medisinsk tilsyn, alvorlige arytmier, cerebrovaskulære hendelser (f.eks. forbigående iskemisk anfall, hjerneslag) i løpet av de siste 3 månedene.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke ved systolisk arterielt trykk <85 mm Hg. Det anbefales å overvåke systemisk blodtrykk og hjertefrekvens ved enhver endring i dosen, med instruksjoner om å stoppe infusjonen hvis symptomer på hypotensjon utvikles, eller det oppdages et systolisk blodtrykk ≤85 mm Hg. Ved utvikling av lungeødem under treprostinilbehandling, bør muligheten for en tilknyttet pulmonal venookklusiv sykdom vurderes og behandlingen skal stoppes. Hos overvektige (BMI >30 kg/m2) utskilles treprostinil langsommere. Varsomhet tilrådes i situasjoner der treprostinil kan øke risikoen for blødning ved hemming av blodplateaggregasjon. Natrium: Inneholder 37,4 mg natrium pr. hetteglass (tilsv. 1,9% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak på 2 g for en voksen).

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Samtidig bruk av diuretika, antihypertensiver eller andre vasodilatatorer øker risikoen for systemisk hypotensjon. Kan hemme blodplatefunksjonen. Samtidig bruk av andre blodplateaggregasjonshemmere, inkl. NSAID, nitrogenoksiddonorer og antikoagulantia, kan øke blødningsrisikoen. Pasienter som tar antikoagulantia må overvåkes nøye iht. vanlig medisinsk praksis, og samtidig bruk av andre blodplatehemmere bør unngås. Kontinuerlig s.c. infusjon påvirker ikke farmakodynamikken og farmakokinetikken til en enkeltdose (25 mg) warfarin. Plasmaclearance kan være noe redusert ved samtidig bruk av furosemid, sannsynligvis pga. vanlige felles metabolismeegenskaper (karboksylatgruppe-glukuronkonjugering).

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data, potensiell risiko er ukjent. Bør kun brukes under graviditet hvis potensiell fordel for moren oppveier potensiell risiko for fosteret. Prevensjon anbefales under treprostinilbehandling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Ammende bør rådes til å stoppe ammingen.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvens Trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré, kvalme
Vanlige Brekning
Generelle
Svært vanlige Blødning eller hematom, reaksjon på infusjonsstedet, smerte på infusjonsstedet
Vanlige Ødem
Hjerte
Ukjent frekvens Hjertesvikt ved høyt minuttvolum
Hud
Svært vanlige Utslett
Vanlige Kløe
Ukjent frekvens Generalisert utslett (makuløst eller papuløst)
Infeksiøse
Ukjent frekvens Bakteriemi, cellulitt, dannelse av abscesss.c. infusjonssted, infeksjon på infusjonsstedet, sentralt venekateter-forbundet infeksjon i blodomløpet, sepsis
Kar
Svært vanlige Flushing, vasodilatasjon
Vanlige Blødningshendelse, hypotensjon
Ukjent frekvens Tromboflebitt
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanlige Kjevesmerte
Vanlige Artralgi, myalgi, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanlige Hodepine
Vanlige Svimmelhet
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme
Generelle Blødning eller hematom, reaksjon på infusjonsstedet, smerte på infusjonsstedet
Hud Utslett
Kar Flushing, vasodilatasjon
Muskel-skjelettsystemet Kjevesmerte
Nevrologiske Hodepine
Vanlige
Gastrointestinale Brekning
Generelle Ødem
Hud Kløe
Kar Blødningshendelse, hypotensjon
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, myalgi, smerte i ekstremitet
Nevrologiske Svimmelhet
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Trombocytopeni
Hjerte Hjertesvikt ved høyt minuttvolum
Hud Generalisert utslett (makuløst eller papuløst)
Infeksiøse Bakteriemi, cellulitt, dannelse av abscesss.c. infusjonssted, infeksjon på infusjonsstedet, sentralt venekateter-forbundet infeksjon i blodomløpet, sepsis
Kar Tromboflebitt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Rødme, hodepine, hypotensjon, kvalme, brekninger og diaré.
Behandling: Umiddelbar dosereduksjon eller seponering, avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad, til symptomene er forsvunnet. Ny dosering må gis med forsiktighet under medisinsk tilsyn.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Direkte vasodilaterende effekt på pulmonal og systemisk arteriell sirkulasjon, og hemmer blodplateaggregasjon.
Absorpsjon: S.c. og i.v. administrering er bioekvivalent ved steady state ved en dose på 10 ng/kg/minutt.
Fordeling: Vd er 1,11-1,22 liter/kg.
Halveringstid: 1,32-1,42 timer etter s.c. infusjon over 6 timer, 4,61 timer etter infusjon over 72 timer og 2,93 timer etter infusjon som varte i minst 3 uker. Tid før steady state nås er 15-18 timer, og plasmakonsentrasjonen er doseproporsjonal ved infusjonshastighet 2,5-125 ng/kg/minutt. Plasmaclearance er 586,2-646,9 ml/kg/time og lavere hos overvektige personer (BMI >30 kg/m2).
Utskillelse: 78,6% i urin, hvorav 3,7% uforandret, 13,4% i feces

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet for hetteglass etter anbrudd: 30 dager ved 30°C. S.c. infusjon: Én beholder (sprøyte) med ufortynnet legemiddel kan brukes i ≤72 timer ved 37°C. I.v. infusjon: For å minimere risikoen for blodbaneinfeksjoner skal én beholder (sprøyte) med fortynnet legemiddel brukes i maks. 24 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Tresuvi, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
1 mg/ml 10 ml (hettegl.)
566300
H-resept
-
14550,90 C
2,5 mg/ml 10 ml (hettegl.)
485684
H-resept
-
33075,30 C
5 mg/ml 10 ml (hettegl.)
527470
H-resept
-
56581,20 C
10 mg/ml 10 ml (hettegl.)
570593
H-resept
-
109150,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.01.2020