Tresuvi

Amomed

Blodplateaggregasjonshemmer, vasodilaterende prostasyklinanalog.

ATC-nr.: B01A C21

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkINFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1 mg/ml, 2,5 mg/ml, 5 mg/ml og 10 mg/ml: 1 ml inneh.: Treprostinilnatrium tilsv. treprostinil 1 mg, resp. 2,5 mg, 5 mg og 10 mg, natriumsitrat, saltsyre, metakresol, natriumhydroksid, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Behandling av idiopatisk eller arvelig pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) for å forbedre treningstoleranse og symptomer på sykdommen hos pasienter klassifisert som New York Heart Association (NYHA)-funksjonsklasse III.

Dosering

Behandlingen skal kun igangsettes og overvåkes av leger med erfaring med behandling av PAH. Gis via kontinuerlig s.c. eller i.v. infusjon. S.c. infusjon (ufortynnet) er den foretrukne administreringsmåten pga. risikoen forbundet med i.v. infusjon (kronisk innsatte sentralvenøse katetre, inkl. alvorlige blodbaneinfeksjoner). Kontinuerlig i.v. infusjon skal derfor forbeholdes pasienter som er stabilisert med s.c. infusjon og som blir intolerante for den s.c. administreringen, og der disse risikoene anses som akseptable.
Pasienter som ikke tidligere er behandlet med prostasykliner: Voksne: Anbefalt initial infusjonshastighet er 1,25 ng/kg/minutt, som reduseres til 0,625 ng/kg/minutt hvis dosen tolereres dårlig. Infusjonshastigheten økes under medisinsk tilsyn i trinn på 1,25 ng/kg/minutt pr. uke i de første 4 behandlingsukene, og deretter med 2,5 ng/kg/minutt pr. uke. Dosen skal justeres individuelt og under medisinsk tilsyn for å oppnå en effektiv vedlikeholdsdose som tolereres. Effekt opprettholdes kun hvis dosen økes 3-4 ganger pr. måned. Målet med kontinuerlige dosejusteringer er å etablere en dose der symptomene på PAH forbedres, samtidig som kraftige farmakologiske effekter minimeres. Bivirkninger, f.eks. rødme, hodepine, hypotensjon, kvalme, brekninger og diaré, avhenger generelt av dosen. De kan forsvinne etter hvert som behandlingen fortsetter, men om de vedvarer eller blir uutholdelige for pasienten, kan infusjonshastigheten reduseres. Gjennomsnittsdosen er etter 12 måneder 26 ng/kg/minutt, etter 24 måneder 36 ng/kg/minutt, og etter 48 måneder 42 ng/kg/minutt.
Overgang til i.v. behandling med epoprostenol: Når dette er nødvendig, skal overgangsfasen utføres under strengt medisinsk tilsyn. Veiledende anbefalt overgangsregime: Infusjonene reduseres langsomt med 2,5 ng/kg/minutt. Etter minst 1 time med ny treprostinildose, kan behandling med epoprostenol startes med en maks. dose på 2 ng/kg/minutt. Treprostinildosen skal deretter reduseres ved intervaller på minst 2 timer, samtidig som epoprostenoldosen økes gradvis etter at startdosen er opprettholdt i minst 1 time.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Første treprostinildose skal reduseres til 0,625 ng/kg/minutt, og trinnvise doseøkninger skal utføres med forsiktighet. Nedsatt nyrefunksjon: Behandlingsanbefaling er ikke etablert, men da treprostinil og dets metabolitter hovedsakelig utskilles via urin, anbefales det å utvise forsiktighet for å hindre skadelige konsekvenser relatert til mulig økt eksponering. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet, effekt og dosering ikke klarlagt. Overvektige pasienter (vekt ≥30% over idealvekt): Første dose og påfølgende doseøkninger må baseres på ideell kroppsvekt.
Tilberedning/Håndtering: S.c. infusjon: Skal brukes ufortynnet. I.v. infusjon: Skal fortynnes med enten sterilt vann til injeksjon eller 9 mg/ml natriumklorid til injeksjon før administrering.
Administrering: Kontinuerlig s.c. infusjon: Gis via s.c. kateter og bærbar infusjonspumpe. For å unngå potensielle avbrudd i legemiddeltilførselen må pasienten ha tilgang til en reserveinfusjonspumpe og et reservesett til s.c. infusjon. Den bærbare infusjonspumpen skal være liten og lett, kunne justere infusjonshastigheten i trinn på ca. 0,002 ml/time, ha alarmfunksjon (for okklusjon, svakt batteri, programmeringsfeil og motorfeil), være nøyaktig til innenfor +/- 6% av programmert tilførselshastighet, være drevet av positivt trykk (kontinuerlig/pulserende) og ha beholder framstilt av polyvinylklorid, polypropylen eller glass. Pasienten må ha mottatt grundig opplæring i bruk og programmering av pumpen, og tilkobling og vedlikehold av infusjonssettet. Hvis infusjonsslangen skylles mens den er koblet til pasienten, kan det føre til utilsiktet overdose. Infusjonshastighet (ml/time) = D (ng/kg/minutt) × V (kg) × [0,00006/konsentrasjon (mg/ml)], hvor D er forskrevet dose i ng/kg/minutt, V er pasientens kroppsvekt i kg og omregningsfaktoren 0,00006 = 60 minutt/time × 0,000001 mg/ng. Se tabell 1 i SPC som inneholder retningslinjer for infusjonshastigheter ved ulik kroppsvekt. Kontinuerlig i.v. infusjon: Gis ved kontinuerlig i.v. infusjon via et sentralt venekateter, ved bruk av en bærbar infusjonspumpe. Kan også gis midlertidig via en perifer venekanyle, fortrinnsvis plassert i en stor vene. Bruk av en perifer infusjon i mer enn noen få timer, kan være forbundet med økt risiko for tromboflebitt. For å unngå potensielle avbrudd i tilførselen av legemidlet i tilfelle det oppstår feil på administreringsutstyret, må pasienten ha tilgang til en reserveinfusjonspumpe og et reserveinfusjonssett. Den bærbare infusjonspumpen som anvendes til i.v. administrering av fortynnet Tresuvi skal være liten og lett, kunne justere infusjonshastigheten i trinn på ca. 0,05 ml/time (typiske strømningshastigheter vil være mellom 0,4-2 ml pr. time), ha alarm (for okklusjon/ingen tilførsel, lavt batteri, programmeringsfeil og motorfeil), ha tilførselsnøyaktighet på +/- 6% av programmert tilførselshastighet, være drevet av positivt trykk og ha beholder fremstilt av polyvinylklorid, polypropylen eller glass. Maks. infusjonsvarighet av fortynnet Tresuvi er 24 timer. For bestemmelse av fortynnet i.v. konsentrasjon, og for bestemmelse av mengden Tresuvi som trengs for å oppnå nødvendig konsentrasjon av fortynnet i.v. Tresuvi for den gitte beholderstørrelsen, se formler og tabell i SPC.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. PAH relatert til venookklusiv sykdom. Kongestiv hjertesvikt pga. alvorlig dysfunksjon i venstre ventrikkel. Alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Aktivt magesår, intrakraniell blødning, skade eller annen blødningstilstand. Medfødte eller ervervede hjerteklaffdefekter med klinisk relevant myokarddysfunksjon, som ikke er forbundet med PAH. Alvorlig koronar hjertesykdom eller ustabil angina, hjerteinfarkt i løpet av de siste 6 månedene, dekompensert hjertesvikt uten nøye medisinsk tilsyn, alvorlige arytmier, cerebrovaskulære hendelser (f.eks. forbigående iskemisk anfall, hjerneslag) i løpet av de siste 3 månedene.

Forsiktighetsregler

Anbefales ikke ved systolisk arterielt trykk <85 mm Hg. Det anbefales å overvåke systemisk blodtrykk og hjertefrekvens ved enhver endring i dosen, med instruksjoner om å stoppe infusjonen hvis symptomer på hypotensjon utvikles, eller det oppdages et systolisk blodtrykk ≤85 mm Hg. Ved utvikling av lungeødem under treprostinilbehandling, bør muligheten for en tilknyttet pulmonal venookklusiv sykdom vurderes og behandlingen skal stoppes. Hos overvektige (BMI >30 kg/m2) utskilles treprostinil langsommere. Varsomhet tilrådes i situasjoner der treprostinil kan øke risikoen for blødning ved hemming av blodplateaggregasjon. Natrium: Inneholder 37,4 mg natrium pr. hetteglass (tilsv. 1,9% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak på 2 g for en voksen).

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se B01A C21
Samtidig bruk av diuretika, antihypertensiver eller andre vasodilatatorer øker risikoen for systemisk hypotensjon. Kan hemme blodplatefunksjonen. Samtidig bruk av andre blodplateaggregasjonshemmere, inkl. NSAID, nitrogenoksiddonorer og antikoagulantia, kan øke blødningsrisikoen. Pasienter som tar antikoagulantia må overvåkes nøye iht. vanlig medisinsk praksis, og samtidig bruk av andre blodplatehemmere bør unngås. Kontinuerlig s.c. infusjon påvirker ikke farmakodynamikken og farmakokinetikken til en enkeltdose (25 mg) warfarin. Plasmaclearance kan være noe redusert ved samtidig bruk av furosemid, sannsynligvis pga. vanlige felles metabolismeegenskaper (karboksylatgruppe-glukuronkonjugering).

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Utilstrekkelige data, potensiell risiko er ukjent. Bør kun brukes under graviditet hvis potensiell fordel for moren oppveier potensiell risiko for fosteret. Prevensjon anbefales under treprostinilbehandling.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Ammende bør rådes til å stoppe ammingen.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Ukjent frekvensTrombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré, kvalme
VanligeBrekning
Generelle
Svært vanligeBlødning eller hematom, reaksjon på infusjonsstedet, smerte på infusjonsstedet
VanligeØdem
Hjerte
Ukjent frekvensHjertesvikt ved høyt minuttvolum
Hud
Svært vanligeUtslett
VanligeKløe
Ukjent frekvensGeneralisert utslett (makuløst eller papuløst)
Infeksiøse
Ukjent frekvensBakteriemi, cellulitt, dannelse av abscesss.c. infusjonssted, infeksjon på infusjonsstedet, sentralt venekateter-forbundet infeksjon i blodomløpet, sepsis
Kar
Svært vanligeFlushing, vasodilatasjon
VanligeBlødningshendelse, hypotensjon
Ukjent frekvensTromboflebitt
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeKjevesmerte
VanligeArtralgi, myalgi, smerte i ekstremitet
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeSvimmelhet
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré, kvalme
GenerelleBlødning eller hematom, reaksjon på infusjonsstedet, smerte på infusjonsstedet
HudUtslett
KarFlushing, vasodilatasjon
Muskel-skjelettsystemetKjevesmerte
NevrologiskeHodepine
Vanlige
GastrointestinaleBrekning
GenerelleØdem
HudKløe
KarBlødningshendelse, hypotensjon
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi, smerte i ekstremitet
NevrologiskeSvimmelhet
Ukjent frekvens
Blod/lymfeTrombocytopeni
HjerteHjertesvikt ved høyt minuttvolum
HudGeneralisert utslett (makuløst eller papuløst)
InfeksiøseBakteriemi, cellulitt, dannelse av abscesss.c. infusjonssted, infeksjon på infusjonsstedet, sentralt venekateter-forbundet infeksjon i blodomløpet, sepsis
KarTromboflebitt

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Rødme, hodepine, hypotensjon, kvalme, brekninger og diaré.
Behandling: Umiddelbar dosereduksjon eller seponering, avhengig av symptomenes alvorlighetsgrad, til symptomene er forsvunnet. Ny dosering må gis med forsiktighet under medisinsk tilsyn.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: B01A C21

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Direkte vasodilaterende effekt på pulmonal og systemisk arteriell sirkulasjon, og hemmer blodplateaggregasjon.
Absorpsjon: S.c. og i.v. administrering er bioekvivalent ved steady state ved en dose på 10 ng/kg/minutt.
Fordeling: Vd er 1,11-1,22 liter/kg.
Halveringstid: 1,32-1,42 timer etter s.c. infusjon over 6 timer, 4,61 timer etter infusjon over 72 timer og 2,93 timer etter infusjon som varte i minst 3 uker. Tid før steady state nås er 15-18 timer, og plasmakonsentrasjonen er doseproporsjonal ved infusjonshastighet 2,5-125 ng/kg/minutt. Plasmaclearance er 586,2-646,9 ml/kg/time og lavere hos overvektige personer (BMI >30 kg/m2).
Utskillelse: 78,6% i urin, hvorav 3,7% uforandret, 13,4% i feces

Oppbevaring og holdbarhet

Holdbarhet for hetteglass etter anbrudd: 30 dager ved 30°C. S.c. infusjon: Én beholder (sprøyte) med ufortynnet legemiddel kan brukes i ≤72 timer ved 37°C. I.v. infusjon: For å minimere risikoen for blodbaneinfeksjoner skal én beholder (sprøyte) med fortynnet legemiddel brukes i maks. 24 timer.

Sist endret: 04.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.01.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Tresuvi, INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
1 mg/ml10 ml (hettegl.)
566300
SPC_ICONH-resept
-
14550,90C
2,5 mg/ml10 ml (hettegl.)
485684
SPC_ICONH-resept
-
33075,30C
5 mg/ml10 ml (hettegl.)
527470
SPC_ICONH-resept
-
56581,20C
10 mg/ml10 ml (hettegl.)
570593
SPC_ICONH-resept
-
109150,80C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abscess (byll, abscessdannelse, bylldannelse): Avgrenset infeksjon som gir bylldannelse i vevet. Som regel infeksjon med bakterier. Byllen fylles med puss, som består av vevsrester, bakterier og hvite blodceller.

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

angina (angina pectoris, hjertekrampe, ap): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

bmi (body mass index, kmi): (BMI: Body Mass Index, KMI: Kroppsmasseindeks) Måling som brukes for å vurdere en persons vekt i forhold til lengden. Beregnes ved å dele vekten i kilo med kvadratet av høyden i meter. En verdi mellom 18,5 og 25 regnes som normalt. Verdier mellom 25 og 30 klassifiseres som overvekt, og verdier over 30 klassifiseres som fedme.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

diuretika (diuretikum, urindrivende middel): Legemidler som gjør at urinmengden øker. Dette fører til at kroppen kan kvitte seg med overflødig væske. Diuretika er ofte brukt ved for høyt blodtrykk (hypertensjon). De kalles også vanndrivende eller urindrivende legemidler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

flushing (rødming): Plutselig varmefølelse, hudrødme

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hematom: Blodansamling i vev eller organer som skyldes en blødning.

hjerneslag (slag, slaganfall): Plutselig tap av nervefunksjoner pga. oksygenmangel eller blødning i hjernen. Forårsakes ofte av en blodpropp i blodårene i hjernen.

hjerteinfarkt (myokardinfarkt, hjerteattakk): Hjerteinfarkt oppstår når du får blodpropp i hjertet. Blodproppen gjør at deler av hjertemuskelen ikke får tilført oksygenholdig blod, og denne delen av hjertemuskelen går til grunne.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypotensjon (lavt blodtrykk): Lavt blodtrykk kan føre til svimmelhet og besvimelse. Lavt blodtrykk kan være en bivirkning av behandling mot høyt blodtrykk. Normalt blotrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) 120 mm Hg og undertrykk (diastolisk trykk) 80 mm Hg.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

nsaid: Ikke-steroide antiinflammatoriske legemidler (non-steroid antiinflammatory drugs, NSAID) er en gruppe legemidler med antiinflammatoriske (betennelsesdempende), febernedsettende (antipyretisk) og smertelindrende egenskaper.

s.c. (subkutan, subkutant): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis subkutant.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

steady state: Steady state (likevekt) er oppnådd når konsentrasjonen i blodet er stabil. Halveringstiden til et legemiddel påvirker tiden det tar før steady state oppnås.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.