Tramadol/Paracetamol Orion

Orion
TABLETTER, filmdrasjerte 37,5 mg/325 mg: Hver tablett inneh.: Tramadolhydroklorid 37,5 mg, paracetamol 325 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171), gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av moderate til sterke smerter når det ikke er tilstrekkelig med analgetika med kun perifer effekt.

Dosering

Bruk ved moderate/sterke smerter hvor kombinasjonen tramadol og paracetamol vurderes som nødvendig. Dosen bør justeres iht. smertegrad og følsomhet hos pasienten. Laveste effektive dose gis.
Voksne og ungdom ≥12 år: Startdose 2 tabletter. Ytterligere doser ved behov, totaldose skal ikke overskride 8 tabletter daglig. Doseringsintervall ≥6 timer.
Seponering: Norsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt/redusert virkning av gjenværende legemidler.

Dosen bør trappes ned gradvis for å unngå abstinenssymptomer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Økt doseringsintervall bør vurderes nøye iht. pasientens behov. Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Ved nedsatt leverfunksjon/Gilberts syndrom, skal dosen reduseres/doseringsintervall økes. Nedsatt nyrefunksjon: Økt doseringsintervall bør vurderes nøye iht. pasientens behov. Ikke anbefalt ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Ved moderat nedsatt nyrefunksjon (GFR 10-50 ml/minutt), bør dosen reduseres (maks. døgndose paracetamol er 2 g). Barn <12 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Behandling anbefales ikke. Eldre: Dosejustering ikke nødvendig hos eldre ≤75 år uten klinisk manifestert lever-/nyresvikt. Hos eldre >75 år kan eliminasjonen forlenges, doseringsintervall økes iht. pasientens behov.
Administrering: Svelges hele, med tilstrekkelig mengde væske. Skal ikke tygges. Skal ikke deles.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Akutt forgiftning med alkohol, hypnotika, sentraltvirkende analgetika, opioider eller psykofarmaka. Samtidig bruk av MAO-hemmere eller bruk i løpet av de siste 2 ukene. Epilepsi som ikke er tilstrekkelig kontrollert ved behandling.

Forsiktighetsregler

Skal ikke gis over lengre tid enn absolutt nødvendig. Hvis gjentatt bruk/langtidsbehandling er nødvendig pga. sykdomsart og alvorlighetsgrad, bør pasienten overvåkes nøye (med behandlingsopphold), for å fastslå om fortsatt behandling er nødvendig. Pasienten bør informeres om at maks. daglig dose ikke skal overskrides, og at samtidig bruk av andre legemidler med paracetamol/tramadol (inkl. reseptfrie) skal unngås. Nedsatt nyre-/lever-/lungefunksjon: Ikke anbefalt ved alvorlig nyresvikt (ClCR <10 ml/minutt). Skal ikke gis ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Risiko for paracetamoloverdose er større ved ikke-cirrhotisk alkoholisk leversykdom. I moderate tilfeller bør forlengelse av doseintervall vurderes nøye. Ikke anbefalt ved alvorlig lungesvikt. Substitusjonsbehandling: Uegnet som substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet. Demper ikke symptomer på morfinabstinens. Kramper: Er sett hos pasienter som er disponert for kramper eller som tar andre legemidler som senker krampeterskelen. Se Interaksjoner. Bør kun gis hvis strengt nødvendig ved behandlingskontrollert epilepsi eller ved risiko for krampeanfall. Kramper er sett ved anbefalte doser, men risikoen øker ved overskridelse av anbefalt dose. CYP2D6-metabolisme: Tramadol metaboliseres via CYP2D6. Ved helt/delvis mangel på dette enzymet vil man ikke oppnå tilstrekkelig analgetisk effekt. Opptil 7% av kaukasisk befolkning har helt/delvis CYP2D6-mangel. Ved ultrarask metabolisme er risiko for opioidtoksisitet økt, selv ved vanlige doser. Vanlige symptomer er søvnighet, overflatisk pust, små pupiller, kvalme, oppkast, konstipasjon og manglende appetitt. I alvorlige tilfeller kan dette inkludere symptomer på sirkulasjons- og respirasjonsdepresjon, som kan være livstruende og i svært sjeldne tilfeller fatale. Estimert forekomst av ultrarask metabolisme er: Afrikansk/etiopisk 29%, afroamerikansk 3,4-6,5%, asiatisk 1,2-2%, kaukasisk 3,6-6,5%, gresk 6%, ungarsk 1,9%, nordeuropeisk 1-2%. Postoperativ bruk hos barn: Sjeldne, livstruende bivirkninger er sett når tramadol er gitt postoperativt til barn etter tonsillektomi og/eller adenoidektomi ved obstruktiv søvnapnésyndrom. Stor forsiktighet bør utvises når tramadol gis til barn for postoperativ smertelindring, og barnet bør følges opp nøye mht. symptomer på opioidtoksisitet, inkl. respirasjonsdepresjon. Barn med nedsatt lungefunksjon: Tramadol anbefales ikke til barn med nedsatt lungefunksjon, inkl. nevromuskulære lidelser, alvorlige hjerte- eller lungelidelser, infeksjoner i øvre luftveier eller i lungene, multiple traumer eller omfattende kirurgi. Samtidig bruk av sedativer: Bør være forbeholdt pasienter der alternativ behandling ikke er mulig. Laveste effektive dose og kortest mulig behandlingstid bør benyttes. Pasienten bør overvåkes nøye for tegn/symptomer på respirasjonsdepresjon og sedasjon. Pasient og omsorgspersoner bør gjøres oppmerksom på disse symptomene. Se Interaksjoner. Misbruk og bruk utover anbefalt bruk: Betydelig risiko for bruk utenom anbefaling og misbruk av tramadol. Spesielt hos sårbare yngre brukes tramadol sammen med alkohol for å oppnå rus. En kombinasjon vil øke risikoen for utilsiktede toksiske doser av paracetamol og dermed alvorlig leverskade. Toleranse, psykisk og fysisk avhengighet: Tramadol kan gi abstinenssymptomer ved terapeutiske doser. Sjeldne tilfeller av avhengighet og misbruk er sett. Symptomer på abstinensreaksjoner, lik de som oppstår under opioidavvenning kan forekomme. Toleranse, psykisk og fysisk avhengighet kan utvikles, spesielt ved langtidsbruk. Ved seponering bør dosen trappes gradvis ned for å unngå abstinenssymptomer. Anestesi: Bruk av tramadol under generell anestesi med enfluran og nitrogenoksid gir økt risiko for intraoperativ oppvåkning. Bruk av tramadol under lett anestesi bør unngås. Annet: Bør gis med forsiktighet ved opioidavhengighet, kranieskader, tilbøyelighet til krampelidelse, galleveissykdom, sjokktilstand, nedsatt bevissthetstilstand av ukjent årsak, problemer som påvirker åndedrettssenteret eller åndedrettsfunksjonen, eller forhøyet intrakranielt trykk. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan føre til tretthet/svimmelhet som kan forsterkes av alkohol/andre midler som har en hemmende effekt på sentralnervesystemet.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Paracetamol: Antikoagulerende effekt av warfarin og andre kumariner kan forsterkes ved regelmessig bruk, og gi økt blødningsrisiko. Ved kombinasjon anbefales økt monitorering av INR under og etter behandling. Leverenzyminduktorer kan gi økt hepatotoksisitet, forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk. Isoniazid påvirker farmakokinetikken med mulig potensering av levertoksisitet. Probenecid hemmer binding til glukuronsyre, og gir redusert clearance. Paracetamoldosen bør reduseres. Kloramfenikols farmakokinetikk kan påvirkes. Monitorering av plasmanivået av kloramfenikol anbefales ved kombinasjon med kloramfenikol til injeksjon. Absorpsjonshastighet av paracetamol kan øke ved samtidig bruk av metoklopramid/domperidon, og reduseres ved samtidig bruk av kolestyramin. For best mulig analgetisk effekt bør ikke kolestyramin gis innen 1 time før paracetamol. Samtidig bruk av busulfan kan føre til redusert clearance av busulfan. Samtidig bruk av diflunisal gir økt plasmakonsentrasjon av paracetamol, og økt hepatotoksisitet. Tramadol: Alkohol gir økt sedativ effekt. Samtidig bruk av karbamazepin og andre enzyminduktorer gir risiko for redusert effekt og forkortet virketid. Samtidig bruk av opioidagonister og -antagonister gir redusert smertestillende effekt med risiko for seponeringssyndrom. Samtidig bruk av opioider og sedativer gir økt risiko for sedasjon, respirasjonsdepresjon, koma og død. Tramadol kan indusere kramper og gi økt potensiale for kramper forårsaket av SSRI, SNRI, TCA, antipsykotika og andre legemidler som senker krampeterskelen. Samtidig bruk av serotonerge legemidler kan gi serotonintoksisitet. Seponering av det serotonerge legemidlet gir vanligvis rask bedring, behandling avhenger av symptomer og alvorlighetsgrad. Samtidig bruk av andre opioidderivater og barbiturater gir økt risiko for respirasjonsdepresjon. Samtidig bruk av andre CNS-hemmende legemidler kan gi økt CNS-hemming. Forsiktighet bør utvises ved samtidig behandling med tramadol og kumarinderivater. Samtidig bruk av CYP3A4-hemmere kan hemme tramadolmetabolismen, klinisk relevans er ikke studert. Samtidig bruk av legemidler som senker krampeterskelen, kan gi økt risiko for kramper.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke brukes under graviditet.
Amming: Bør ikke brukes under amming.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Svært vanlige Kvalme
Vanlige Abdominalsmerter, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, munntørrhet, oppkast
Mindre vanlige Dysfagi, melena
Generelle
Mindre vanlige Brystsmerter, frysninger
Hjerte
Mindre vanlige Arytmi, palpitasjoner, takykardi
Hud
Vanlige Kløe, svetting
Mindre vanlige Hudreaksjoner (f.eks. utslett, urticaria)
Svært sjeldne Alvorlige hudreaksjoner
Kar
Mindre vanlige Hetetokter, hypertensjon
Luftveier
Mindre vanlige Dyspné
Sjeldne Allergiske reaksjoner med respiratoriske symptomer (f.eks. dyspné, bronkospasme, tungpustethet, angioødem) og anafylaksi, respirasjonsdepresjon
Muskel-skjelettsystemet
Sjeldne Motorisk svakhet
Nevrologiske
Svært vanlige Somnolens, svimmelhet
Vanlige Hodepine, tremor
Mindre vanlige Amnesi, parestesi, ufrivillig muskelkontraksjon
Sjeldne Ataksi, krampeanfall, synkope, taleforstyrrelse
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Albuminuri, miksjonsforstyrrelse (dysuri og urinretensjon)
Psykiske
Vanlige Forvirringstilstand, humørforandringer (angst, nervøsitet, eufori), søvnforstyrrelse
Mindre vanlige Depresjon, hallusinasjon, mareritt
Sjeldne Delirium, legemiddelavhengighet
Svært sjeldne Legemiddelmisbruk
Stoffskifte/ernæring
Sjeldne Appetittforstyrrelse
Ukjent frekvens Hypoglykemi
Undersøkelser
Mindre vanlige Økte transaminaser
Øre
Mindre vanlige Tinnitus
Øye
Sjeldne Miose, mydriasis, tåkesyn
Ved brå seponering av tramadol er det i svært sjeldne tilfeller sett panikkanfall, alvorlig angst, hallusinasjoner, parestesi, tinnitus og uvanlige symptomer fra sentralnervesystemet.
Forekomst av følgende bivirkninger, relatert til tramadol/paracetamol, kan ikke utelukkes: Postural hypotensjon, bradykardi, kollaps, humørendringer, endringer i aktivitet og forandring i kognitiv og sensorisk evne, seponeringssymptomer (agitasjon, angst, nervøsitet, insomni, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale symptomer).
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Kvalme
Nevrologiske Somnolens, svimmelhet
Vanlige
Gastrointestinale Abdominalsmerter, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, munntørrhet, oppkast
Hud Kløe, svetting
Nevrologiske Hodepine, tremor
Psykiske Forvirringstilstand, humørforandringer (angst, nervøsitet, eufori), søvnforstyrrelse
Mindre vanlige
Gastrointestinale Dysfagi, melena
Generelle Brystsmerter, frysninger
Hjerte Arytmi, palpitasjoner, takykardi
Hud Hudreaksjoner (f.eks. utslett, urticaria)
Kar Hetetokter, hypertensjon
Luftveier Dyspné
Nevrologiske Amnesi, parestesi, ufrivillig muskelkontraksjon
Nyre/urinveier Albuminuri, miksjonsforstyrrelse (dysuri og urinretensjon)
Psykiske Depresjon, hallusinasjon, mareritt
Undersøkelser Økte transaminaser
Øre Tinnitus
Sjeldne
Luftveier Allergiske reaksjoner med respiratoriske symptomer (f.eks. dyspné, bronkospasme, tungpustethet, angioødem) og anafylaksi, respirasjonsdepresjon
Muskel-skjelettsystemet Motorisk svakhet
Nevrologiske Ataksi, krampeanfall, synkope, taleforstyrrelse
Psykiske Delirium, legemiddelavhengighet
Stoffskifte/ernæring Appetittforstyrrelse
Øye Miose, mydriasis, tåkesyn
Svært sjeldne
Hud Alvorlige hudreaksjoner
Psykiske Legemiddelmisbruk
Ukjent frekvens
Stoffskifte/ernæring Hypoglykemi
Ved brå seponering av tramadol er det i svært sjeldne tilfeller sett panikkanfall, alvorlig angst, hallusinasjoner, parestesi, tinnitus og uvanlige symptomer fra sentralnervesystemet.
Forekomst av følgende bivirkninger, relatert til tramadol/paracetamol, kan ikke utelukkes: Postural hypotensjon, bradykardi, kollaps, humørendringer, endringer i aktivitet og forandring i kognitiv og sensorisk evne, seponeringssymptomer (agitasjon, angst, nervøsitet, insomni, hyperkinesi, tremor og gastrointestinale symptomer).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Tramadol: Symptomer som for andre sentralvirkende analgetika, miose, oppkast, kardiovaskulær kollaps, bevissthetsforstyrrelser/koma, kramper og respirasjonsdepresjon som kan gi respirasjonslammelse. Paracetamol: Særlig bekymringsfullt hos små barn. Symptomer første 24 timer: Unaturlig blekhet, kvalme, oppkast, anoreksi og abdominalsmerter. Leverskade kan oppstå. Unormal glukosemetabolisme og metabolisk acidose kan oppstå. Alvorlig forgiftning kan gi encefalopati, koma og død. Akutt nyresvikt med akutt tubular nekrose kan utvikles. Hjertearytmi og pankreatitt er sett. Leverskade hos voksne ved inntak av ≥7,5-10 g.
Behandling: Umiddelbar symptomatisk behandling. Opprettholdelse av åndedretts- og kretsløpsfunksjoner. Levertester. Tømming av magesekk. Opprettholdelse av kardiovaskulær funksjon. Antidot for paracetamol, N-acetylcystein, gis snarest mulig, peroralt/i.v. Nalokson bør brukes for å reversere respirasjonsdepresjon. Anfall kan kontrolleres med diazepam. Elimineres minimalt fra serum med hemodialyse/hemofiltrering, og bruk av hemodialyse/hemofiltrering alene er derfor ikke egnet for detoksifisering.

Egenskaper

Klassifisering: Tramadol: Sentraltvirkende opioidanalgetikum. Paracetamol: Analgetikum og antipyretikum.
Virkningsmekanisme: Tramadol er en ikke-selektiv ren agonist for my-, delta-, og kappa-opioidreseptorer med en høyere affinitet til my-reseptorer. Andre mekanismer som bidrar til analgetisk effekt er hemming av nevronalt reopptak av noradrenalin og økt frigjøring av serotonin. Paracetamol har analgetiske og antipyretiske egenskaper. Primær virkningsmekanisme kan være hemming av prostaglandinsyntesen.
Absorpsjon: Rask og nesten fullstendig.
Proteinbinding: Tramadol: Ca. 20%. Paracetamol: Ca. 20%.
Fordeling: Tramadol: Høy vevsaffinitet. Vd: β=203 ± 40 liter. Paracetamol: Godt distribuert i kroppsvev, bortsett fra fett. Vd: Ca. 0,9 liter/kg.
Halveringstid: Paracetamol: Ca. 2-3 timer hos voksne.
Metabolisme: Tramadol: Primært ved N- og O-demetylering, videre ved konjugering av O-demetyleringsmetabolitter med glukuronsyre. Paracetamol: I lever ved konjugering til glukuronat/sulfat.
Utskillelse: Tramadol: Ca. 30% utskilles uforandret i urin, ca. 60% som metabolitter. Paracetamol: Utskilles ved doseavhengig omdannelse til glukuronider og sulfat-konjugater. <9% utskilles uforandret i urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Tramadol/Paracetamol Orion, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
37,5 mg/325 mg 20 stk. (blister)
410633
Blå resept
Byttegruppe
118,90 B
60 stk. (blister)
378878
Blå resept
Byttegruppe
179,40 B

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.10.2019