Suboxone

Indivior


Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet.

N07B C51 (Buprenorfin, Nalokson)SUBLINGVALTABLETTER 2 mg/0,5 mg: Hver sublingvaltablett inneh.: Buprenorfin 2 mg, nalokson 0,5 mg, laktose, mannitol, hjelpestoffer. Sitron- og limesmak.


SUBLINGVALTABLETTER 8 mg/2 mg: Hver sublingvaltablett inneh.: Buprenorfin 8 mg, nalokson 2 mg, laktose, mannitol, hjelpestoffer. Sitron- og limesmak.


SUBLINGVALTABLETTER 16 mg/4 mg: Hver sublingvaltablett inneh.: Buprenorfin 16 mg, nalokson 4 mg, laktose, mannitol, hjelpestoffer. Sitron- og limesmak.


Indikasjoner

Substitusjonsbehandling ved opioidavhengighet, som en del av medisinsk, psykologisk og sosial behandling. Hensikten med nalokson er å forhindre i.v. misbruk. Behandlingen er beregnet på voksne og ungdom >15 år som har akseptert behandling for opioidavhengighet.

Dosering

Behandlingen må gjennomføres under tilsyn av lege med erfaring i behandling av opioidavhengighet. Type avhengighet (dvs. lang- eller korttidsvirkende opioid), tiden fra siste inntak og grad av opioidavhengighet skal vurderes før oppstart. For å unngå å fremkalle abstinens, bør behandling kun initieres når objektive/klare tegn på abstinens kan påvises, f.eks. vha. COWS-skalaen.
Terapioppstart hos voksne og ungdom >15 år: Anbefalt startdose er 1-2 sublingvaltabletter 2 mg/0,5 mg. Ytterligere 1-2 sublingvaltabletter 2 mg/0,5 mg kan gis på dag 1, avhengig av pasientens behov. Ved oppstart av behandling anbefales daglig tilsyn av administrering. For opioidavhengige stoffmisbrukere: 1. dose tas når tegn på abstinens oppstår og minst 6 timer etter pasientens siste inntak av opioider (f.eks. heroin, korttidsvirkende opioider). For pasienter som får metadon: Før behandlingsstart bør metadondosen reduseres til maks. 30 mg/døgn. 1. dose tas når tegn på abstinens oppstår og minst 24 timer etter pasientens siste inntak av metadon. Buprenorfin kan utløse abstinenssymptomer hos pasienter med metadonavhengighet.
Dosejustering og vedlikehold hos voksne og ungdom >15 år: Dosen justeres gradvis iht. den kliniske effekten for stabilisering til en vedlikeholdsdose. Dosetitrering i trinn på 2-8 mg buprenorfin vurderes ut fra pasientens kliniske og psykologiske status. Maks. daglig dose skal ikke overstige 24 mg buprenorfin. Etter stabilisering kan doseringsfrekvensen reduseres til hver 2. dag. Pasienten tar da det som tilsvarer 2 ganger den individuelt titrerte daglige dosen hver 2. dag, og er dosefri hver 2. dag. Noen pasienter kan doseres 3 ganger pr. uke, f.eks. mandag, onsdag og fredag (dobbel dose mandag og onsdag, trippel dose fredag). Ingen dose tas de andre dagene.
Dosereduksjon og avslutning av behandling hos voksne og ungdom >15 år: Etter at stabilisering er oppnådd kan dosen gradvis reduseres til en lavere vedlikeholdsdose, dersom pasienten samtykker. Behandlingen avsluttes når det vurderes hensiktsmessig. Pga. muligheten for tilbakefall bør pasienten holdes under tilsyn etter medisinsk nedtrapping.
Seponering: Gradvis seponering anbefales. Brå behandlingsstans kan gi forsinkede abstinenssymptomer.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Leverfunksjonstester og dokumentasjon av status for virushepatitt anbefales før behandlingsstart, se SPC for ytterligere informasjon. Lavere startdoser og forsiktig dosetitrering anbefales ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Se Kontraindikasjoner og Forsiktighetsregler. Nedsatt nyrefunksjon: Dosejustering er ikke nødvendig. Forsiktighet anbefales ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Barn og ungdom <18 år: Pasienter 15-18 år bør overvåkes enda nøyere under behandling pga. manglende data. Sikkerhet og effekt ikke fastslått for barn <15 år, ingen tilgjengelige data. Eldre >65 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen doseanbefalinger kan gis.
Administrering: Skal tas sublingvalt. Sublingvaltabletten legges under tungen inntil den løses opp. Dette tar vanligvis 5-10 minutter. Om dosen settes sammen av flere tabletter tas de samtidig eller i 2 omganger: Den andre tabletten skal tas direkte etter at den første tabletten er oppløst. Ikke svelg eller innta noen form for mat eller drikke før tabletten er fullstendig oppløst. Skal ikke svelges hele. Skal ikke tygges.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Alvorlig nedsatt lunge- eller leverfunksjon. Akutt alkoholisme eller delirium tremens. Samtidig bruk av opioidantagonister (naltrekson, nalmefen) for behandling av alkohol- eller opioidavhengighet.

Forsiktighetsregler

Abstinenssyndrom: Abstinens er rapportert ved overgang fra buprenorfin eller metadon til Suboxone, og pasienten bør følges nøye opp. Ved oppstart kan buprenorfin fremkalle abstinens hos opioidavhengige individer, spesielt om det gis innen 6 timer etter siste inntak av heroin/korttidsvirkende opioider, eller innen 24 timer etter siste inntak av metadon. Abstinenssymptomer kan også skyldes at doseringen ikke er optimal. Risikoen for misbruk som kan føre til f.eks. overdose eller «drop out», er større om pasienten er underdosert og fortsetter selvmedisinering mot abstinenssymptomer, med f.eks. opioider, alkohol eller andre sedativer/hypnotika, som benzodiazepiner. Preparatet kan forårsake døsighet, spesielt ved samtidig bruk av alkohol eller CNS-hemmende legemidler, f.eks. beroligende, sedativer eller hypnotiske legemidler. Buprenorfin kan gi avhengighet. Seponering: Se Dosering. Respirasjonsdepresjon: Dødsfall pga. respirasjonsdepresjon er rapportert, særlig ved samtidig bruk av benzodiazepiner eller når buprenorfin ikke ble brukt som anvist. Dødsfall er rapportert ved samtidig bruk av buprenorfin og andre beroligende midler som f.eks. alkohol eller andre opioider. Administrert til ikke‑opioidavhengige personer som ikke har toleranse overfor opioideffekter, kan potensielt dødelig respirasjonsdepresjon forekomme. Hepatitt og leverskade: Tilfeller med akutt leverskade (fra forbigående asymptomatiske forhøyelser av levertransaminaser til leversvikt, levernekrose, hepatorenalt syndrom, hepatisk encefalopati og død) er rapportert hos opioidavhengige. Preeksisterende mitokondrisk svekkelse (genetisk sykdom, unormale leverenzymnivåer, hepatitt B-infeksjon, hepatitt C-infeksjon, alkoholmisbruk, anoreksi, samtidig bruk av andre potensielt levertoksiske legemidler) og kronisk sprøytebruk kan også være forårsakende og medvirkende. Ved mistanke om en leverreaksjon kreves videre biologisk eller etiologisk utredning. Seponering skal skje forsiktig for å hindre abstinenssymptomer og tilbakegang til ulovlig stoffbruk. Ved videre behandling skal leverfunksjonen overvåkes nøye. Ved moderat og alvorlig nedsatt leverfunksjon er plasmanivåene høyere for både buprenorfin og nalokson. Pasienter bør overvåkes for tegn og symptomer på opioid abstinenssyndrom, toksisitet eller overdose forårsaket av økt nalokson- og/eller buprenorfinnivå. Buprenorfin kan forårsake endringer i bevissthetsnivået eller oppfatningen av smerte som kan forstyrre pasientevaluering eller skjule diagnose eller det kliniske forløpet av samtidig sykdom. Øvrige: Forsiktighet må utvises hos pasienter med hodeskade, intrakranielle skader, andre tilstander hvor cerebrospinaltrykket kan øke eller som tidligere har hatt krampeanfall, hypotensjon, prostatahypertrofi, urinveisstenose, astma eller nedsatt lungefunksjon (f.eks. kronisk obstruktiv lungesykdom, cor pulmonale, nedsatt respiratorisk reserve, hypoksi, hyperkapni, eksisterende respirasjonsdepresjon eller kyfoskoliose), myksødem, hypotyreose, binyrebarkinsuffisiens (f.eks. Addisons sykdom) og dysfunksjon i gallegangene. Bør brukes med forsiktighet hos eldre eller svekkede pasienter. Hjelpestoffer: Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon, bør ikke ta dette legemidlet. Bilkjøring og bruk av maskiner: Pasienten bør advares mot bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Buprenorfin skal ikke brukes sammen med alkohol eller legemidler som inneholder alkohol, da alkohol øker den sedative effekten av buprenorfin. Kombinasjon med benzodiazepiner kan føre til respirasjonsdepresjon via sentralnervesystemet, med risiko for død. Kombinasjon med CNS-dempende substanser, andre opioidderivater, noen antidepressiver, sederende H1-reseptorantagonister, barbiturater, andre anxiolytika, antipsykotika, klonidin og beslektede substanser, kan øke hemming av CNS. Analgesi kan være vanskelig å oppnå ved administrering med en fullstendig opioidagonist hos pasienter som får buprenorfin/nalokson. Det er en mulighet for overdose, spesielt ved forsøk på å overvinne den partielle agonisteffekten av buprenorfin, eller når plasmanivået avtar. CYP3A4-hemmere kan gi økte konsentrasjoner av buprenorfin. En reduksjon av Suboxonedosen kan være nødvendig. CYP3A4-induktorer kan redusere plasmakonsentrasjonen av buprenorfin og gi suboptimal behandling. Det anbefales at pasienten overvåkes nøye dersom induktorer gis samtidig. Dosejustering av buprenorfin eller induktoren kan være nødvendig. Kombinasjon med MAO-hemmere kan gi økt opioideffekt.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det foreligger ikke tilstrekkelige data ved bruk hos gravide. Studier hos dyr har vist reproduksjonstoksiske effekter. Risikoen for mennesker er ukjent. Bør bare brukes under graviditet hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Respirasjonsdepresjon og abstinenssymptomer (f.eks. hypertoni, neonatal tremor, neonatal uro, myoklonus eller kramper, kan være forsinket i flere timer til flere dager etter fødselen) kan induseres hos nyfødte når moren behandles med buprenorfin i siste del av svangerskapet. Neonatal overvåking i flere dager mot slutten av svangerskap bør vurderes for å forebygge risiko for respirasjonsdepresjon eller abstinenssymptomer hos nyfødte.
Amming: Buprenorfin og dets metabolitter går over i morsmelk. Preparatet skal derfor ikke brukes under amming. Buprenorfin kan hemme melkeproduksjonen hos rotter. Nalokson: Overgang i morsmelk er ukjent.
Fertilitet: Reduksjon i kvinnelig fertilitet sett ved høye doser hos dyr, ukjent effekt hos mennesker.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanligeAnemi, leukocytose, leukopeni, lymfadenopati, trombocytopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeForstoppelse, kvalme
VanligeAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, oppkast
Mindre vanligeMisfarging av tunge, sår i munnen
Generelle
Svært vanligeSeponeringssyndrom
VanligeAsteni, brystsmerte, feber, frysninger, malaise, perifert ødem, smerte
Mindre vanligeHypotermi
Ukjent frekvensNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
Hjerte
Mindre vanligeAngina pectoris, bradykardi, hjerteinfarkt, palpitasjoner, takykardi
Hud
Svært vanligeHyperhidrose
VanligeKløe, urticaria, utslett
Mindre vanligeAkne, alopesi, eksfoliativ dermatitt, kul i huden, tørr hud
Ukjent frekvensAngioødem
Immunsystemet
Mindre vanligeOverfølsomhet
Ukjent frekvensAnafylaktisk sjokk
Infeksiøse
VanligeFaryngitt, infeksjon, influensa, rhinitt
Mindre vanligeUrinveisinfeksjon, vaginal infeksjon
Kar
VanligeHypertensjon, vasodilatasjon
Mindre vanligeHypotensjon
Ukjent frekvensOrtostatisk hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst
VanligeErektil dysfunksjon
Mindre vanligeAmenoré, ejakulasjonsforstyrrelse, menoragi, metroragi
Lever/galle
Ukjent frekvensAkutt hepatitt, gulsott, hepatitt, hepatorenalt syndrom, levernekrose
Luftveier
VanligeHoste
Mindre vanligeAstma, dyspné, gjesping
Ukjent frekvensBronkospasme, respirasjonsdepresjon
Muskel-skjelettsystemet
VanligeArtralgi, muskelkramper, myalgi, ryggsmerter
Mindre vanligeArtritt
Nevrologiske
Svært vanligeHodepine
VanligeHypertoni, migrene, parestesi, somnolens, svimmelhet
Mindre vanligeAmnesi, hyperkinesi, krampeanfall, taleforstyrrelse, tremor
Ukjent frekvensHepatisk encefalopati, synkope
Nyre/urinveier
VanligeUnormal urin
Mindre vanligeAlbuminuri, dysuri, hematuri, nyrestein, urinretensjon
Psykiske
Svært vanligeInsomni
VanligeAngst, depresjon, nervøsitet, redusert libido, unormalt tankemønster
Mindre vanligeAgitasjon, apati, depersonalisering, eufori, fiendtlighet, legemiddelavhengighet, unormale drømmer
Ukjent frekvensHallusinasjon
Skader/komplikasjoner
VanligeSkade
Mindre vanligeHeteslag
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanligeHyperglykemi, hyperlipidemi, hypoglykemi, redusert appetitt
Undersøkelser
VanligeRedusert vekt, unormal leverfunksjonstest
Mindre vanligeØkt kreatinin i blod
Ukjent frekvensØkte transaminaser
Øre
Ukjent frekvensVertigo
Øye
VanligeAmblyopi, lakrimal lidelse
Mindre vanligeKonjunktivitt, miose
Ved i.v. misbruk av narkotika kan noen rapporterte bivirkninger tilskrives selve misbruket og disse inkluderer lokale reaksjoner, iblant septiske (abscess, cellulitt), og potensielt alvorlig akutt hepatitt og andre akutte infeksjoner (pneumoni, endokarditt). Ved betydelig narkotikaavhengighet, kan begynnende behandling med buprenorfin føre til legemiddelseponeringssyndromer lignende de som forbindes med nalokson.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, kvalme
GenerelleSeponeringssyndrom
HudHyperhidrose
NevrologiskeHodepine
PsykiskeInsomni
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, dyspepsi, flatulens, oppkast
GenerelleAsteni, brystsmerte, feber, frysninger, malaise, perifert ødem, smerte
HudKløe, urticaria, utslett
InfeksiøseFaryngitt, infeksjon, influensa, rhinitt
KarHypertensjon, vasodilatasjon
Kjønnsorganer/brystErektil dysfunksjon
LuftveierHoste
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, muskelkramper, myalgi, ryggsmerter
NevrologiskeHypertoni, migrene, parestesi, somnolens, svimmelhet
Nyre/urinveierUnormal urin
PsykiskeAngst, depresjon, nervøsitet, redusert libido, unormalt tankemønster
Skader/komplikasjonerSkade
UndersøkelserRedusert vekt, unormal leverfunksjonstest
ØyeAmblyopi, lakrimal lidelse
Mindre vanlige
Blod/lymfeAnemi, leukocytose, leukopeni, lymfadenopati, trombocytopeni
GastrointestinaleMisfarging av tunge, sår i munnen
GenerelleHypotermi
HjerteAngina pectoris, bradykardi, hjerteinfarkt, palpitasjoner, takykardi
HudAkne, alopesi, eksfoliativ dermatitt, kul i huden, tørr hud
ImmunsystemetOverfølsomhet
InfeksiøseUrinveisinfeksjon, vaginal infeksjon
KarHypotensjon
Kjønnsorganer/brystAmenoré, ejakulasjonsforstyrrelse, menoragi, metroragi
LuftveierAstma, dyspné, gjesping
Muskel-skjelettsystemetArtritt
NevrologiskeAmnesi, hyperkinesi, krampeanfall, taleforstyrrelse, tremor
Nyre/urinveierAlbuminuri, dysuri, hematuri, nyrestein, urinretensjon
PsykiskeAgitasjon, apati, depersonalisering, eufori, fiendtlighet, legemiddelavhengighet, unormale drømmer
Skader/komplikasjonerHeteslag
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi, hyperlipidemi, hypoglykemi, redusert appetitt
UndersøkelserØkt kreatinin i blod
ØyeKonjunktivitt, miose
Ukjent frekvens
GenerelleNeonatalt legemiddelseponeringssyndrom
HudAngioødem
ImmunsystemetAnafylaktisk sjokk
KarOrtostatisk hypotensjon
Lever/galleAkutt hepatitt, gulsott, hepatitt, hepatorenalt syndrom, levernekrose
LuftveierBronkospasme, respirasjonsdepresjon
NevrologiskeHepatisk encefalopati, synkope
PsykiskeHallusinasjon
UndersøkelserØkte transaminaser
ØreVertigo
Ved i.v. misbruk av narkotika kan noen rapporterte bivirkninger tilskrives selve misbruket og disse inkluderer lokale reaksjoner, iblant septiske (abscess, cellulitt), og potensielt alvorlig akutt hepatitt og andre akutte infeksjoner (pneumoni, endokarditt). Ved betydelig narkotikaavhengighet, kan begynnende behandling med buprenorfin føre til legemiddelseponeringssyndromer lignende de som forbindes med nalokson.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Respirasjonsdepresjon er det viktigste symptomet som trenger oppfølging.
Behandling: Kardial og respiratorisk status overvåkes nøye, og passende støttetiltak iverksettes. Symptomatisk behandling av respirasjonsdepresjon iht. retningslinjer. Det må sikres frie luftveier og assistert eller kontrollert ventilasjon. Utstyr for gjenoppliving skal være tilgjengelig. Bruk av opioidantagonist (nalokson) anbefales. Den har moderat reverserende effekt på respirasjonsymptomene forårsaket av buprenorfin. Den lange virketiden til buprenorfin må tas i betraktning ved bruk av antidot som nalokson. Siden nalokson kan fjernes raskere enn buprenorfin, kan kontinuerlig infusjon eller gjentatt dosering med nalokson være nødvendig. Innledende doser av nalokson kan være opp til 2 mg og gjentas hvert 2.-3. minutt frem til ønsket respons nås, men startdosen må ikke overskride 10 mg. Pågående i.v. infusjonshastighet skal titreres iht. pasientens respons.

Egenskaper

Klassifisering: Buprenorfin er en partiell opioidagonist/-antagonist som bindes til µ- og κ-reseptorene i hjernen. Nalokson er en antagonist ved µ-reseptorene i hjernen.
Virkningsmekanisme: Buprenorfin: Langsomt reversibel binding til µ-reseptorene, som over tid reduserer narkotikabehovet. Nalokson: Gir liten eller ingen farmakologisk effekt ved oral eller sublingval administrering pga. førstepassasjemetabolisme. Ved i.v. administrering fremkaller nalokson en opioid antagonisteffekt, som gir opioidabstinens hos opioidavhengige individer. Dette motvirker i.v. misbruk av preparatet.
Absorpsjon: Buprenorfin: Cmax nås etter 90 minutter. Nalokson: Plasmakonsentrasjonen er lav og avtar raskt.
Fordeling: Buprenorfin: Rask distribusjonsfase.
Halveringstid: I plasma: Buprenorfin: 32 timer. Nalokson: 1,2 timer.
Metabolisme: Buprenorfin metaboliseres via CYP3A4. Nalokson metaboliseres i leveren primært ved glukuronidering.
Utskillelse: Buprenorfin utskilles primært i feces (70%), resten via urin. Nalokson utskilles via urin.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Suboxone, SUBLINGVALTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
2 mg/0,5 mg28 stk. (blister)
462302
-
Byttegruppe
309,30A

Suboxone, SUBLINGVALTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
8 mg/2 mg28 stk. (blister)
520546
-
Byttegruppe
863,10A

Suboxone, SUBLINGVALTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
16 mg/4 mg28 stk. (blister)
407899
-
-
2043,10A

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.11.2015