Antiparkinsonmiddel, middel mot restless legs-syndrom.

N04B C05 (Pramipeksol)DEPOTTABLETTER 0,52 mg, 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg og 3,15 mg: Hver depottablett inneh.: Pramipeksoldihydrokloridmonohydrat tilsv. pramipeksol 0,52 mg, resp. 1,05 mg, 1,57 mg, 2,1 mg, 2,62 mg og 3,15 mg, hjelpestoffer.


TABLETTER 0,088 mg og 0,18 mg: Hver tablett inneh.: Pramipeksoldihydrokloridmonohydrat tilsv. pramipeksol 0,088 mg, resp. 0,18 mg, mannitol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Tabletter og depottabletter: Symptomatisk behandling for voksne ved idiopatisk Parkinsons sykdom, alene (uten levodopa) eller i kombinasjon med levodopa, dvs. gjennom hele sykdomsforløpet til sene stadier hvor effekten av levodopa avtar eller varierer og fluktuasjoner i terapeutisk effekt oppstår («end of dose» eller «on off»-fluktuasjoner). Kun tabletter: Symptomatisk behandling for voksne ved moderat til alvorlig idiopatisk restless legs-syndrom i doser opptil 0,54 mg.

Dosering

Parkinsons sykdom (tabletter): Døgndosen bør tas likt fordelt 3 ganger i døgnet. Initial dose: Dosen økes gradvis hver 5.-7. dag fra startdose 0,264 mg pr. døgn. Doseøkningen bør kontrolleres for å oppnå maks. terapeutisk effekt uten at pasientene får uakseptable bivirkninger. Skjema for doseøkning:

Uke

Dosering

Døgndose

1

3 × 0,088 mg

0,264 mg

2

3 × 0,18 mg

0,54 mg

3

3 × 0,35 mg

1,1 mg

Hvis en ytterligere doseøkning er nødvendig, bør døgndosen økes med 0,54 mg ukentlig opp til maks. døgndose på 3,3 mg. Vedlikeholdsdose: Den individuelle dosen bør være innenfor 0,264 mg-3,3 mg/døgn. Ved økning av dosen er det observert god effekt allerede ved en døgndose på 1,1 mg. Ytterligere doseøkning bør foretas på bakgrunn av klinisk respons og forekomst av bivirkninger. Høyere doser enn 1,1 mg kan være hensiktsmessig hos pasienter hvor en reduksjon av levodopa er ønskelig. Det anbefales å redusere levodopadosen både under doseopptrapping og ved vedlikeholdsbehandling med pramipeksol, avhengig av den enkelte pasients respons. Nedsatt nyrefunksjon: Eliminasjonen av pramipeksol er avhengig av nyrefunksjonen. Følgende doseringsregime foreslås som initial terapi: Ved kreatininclearance (ClCR) >50 ml/minutt, er dosereduksjon ikke nødvendig. Ved ClCR 20-50 ml/minutt, bør startdosen fordeles på 2 daglige doser à 0,088 mg, totalt 0,176 mg pr. døgn. En maks. døgndose på 1,57 mg må ikke overskrides. Ved ClCR <20 ml/minutt, bør døgndosen gis som enkeltdose og starte med 0,088 mg pr. døgn. En maks. døgndose på 1,1 mg må ikke overskrides. Hvis nyrefunksjonen faller under behandling bør dosen reduseres med samme prosent som nedgangen i ClCR, hvis f.eks. ClCR går ned med 30% reduseres den daglige dose med 30%. Døgndosen kan fordeles på 2 daglige doser ved ClCR 20-50 ml/minutt, og gis som en enkeltdose ved ClCR <20 ml/minutt.
Parkinsons sykdom (depottabletter): Initial dose: Dosen økes gradvis hver 5.-7. dag fra en startdose på 0,26 mg pr. døgn. Doseøkningen bør kontrolleres for å oppnå maks. terapeutisk effekt uten at pasientene får uakseptable bivirkninger. Skjema for doseøkning:

Uke

Døgndose

1

0,26 mg

2

0,52 mg

3

1,05 mg

Hvis en ytterligere doseøkning er nødvendig, bør døgndosen økes med 0,52 mg ukentlig opp til maks. døgndose på 3,15 mg. Pasienter som allerede tar tabletter kan bytte til depottabletter fra én dag til neste, med samme døgndose. Etter byttet kan dosen justeres iht. terapeutisk respons. Vedlikeholdsdose: Den individuelle dosen bør være innenfor 0,26 mg til maks. 3,15 mg/døgn. Ved økning av dosen er det observert god effekt allerede ved en døgndose på 1,05 mg. Ytterligere doseøkning bør foretas på bakgrunn av klinisk respons og forekomst av bivirkninger. Høyere doser enn 1,05 mg/døgn kan være hensiktsmessig hos pasienter med langt fremskreden sykdom, hvor en reduksjon av levodopa er ønskelig. Det anbefales å redusere levodopadosen både under doseopptrapping og ved vedlikeholdsbehandling med pramipeksol, avhengig av den enkelte pasients respons. Nedsatt nyrefunksjon: Eliminasjonen av pramipeksol er avhengig av nyrefunksjonen. Følgende doseringsregime foreslås som initial terapi: Ved ClCR >50 ml/minutt, er dosereduksjon ikke nødvendig. Ved ClCR 30-50 ml/minutt bør behandlingen initieres med 0,26 mg pramipeksol depottabletter hver 2. dag. Forsiktighet bør utvises, og det bør gjøres en nøye vurdering av terapeutisk respons og toleranse før økning til daglig dosering gjøres etter 1 uke. Ved behov for ytterligere doseøkning bør dosen økes med 0,26 mg pramipeksol pr. uke opp til maks. døgndose på 1,57 mg. Ved ClCR <30 ml/minutt anbefales ikke depottabletter pga. manglende data. Bruk av pramipeksol tabletter bør overveies. Hvis nyrefunksjonen reduseres under vedlikeholdsbehandlingen bør anbefalingene over følges.
Restless legs-syndrom (kun tabletter): Anbefalt startdose er 0,088 mg 1 gang daglig, 2-3 timer før sengetid. Ved behov kan dosen økes hver 4.-7. dag til maks. 0,54 mg pr. dag:

Titreringstrinn

Dosering

1

0,088 mg om kvelden

21

0,18 mg om kvelden

31

0,35 mg om kvelden

41

0,54 mg om kvelden

1Ved behov.Responsen bør evalueres etter 3 måneders behandling og behovet for fortsatt behandling vurderes. Hvis behandlingen avbrytes i mer enn noen få dager, bør den gjenopptas med dosetitrering som beskrevet ovenfor. Nedsatt nyrefunksjon: Ved ClCR >20 ml/minutt kreves ingen dosereduksjon.
Seponering: Parkinsons sykdom (tabletter): Bør seponeres gradvis med 0,54 mg daglig til døgndosen er redusert til 0,54 mg. Deretter bør dosen reduseres med 0,264 mg pr. dag. Dopaminagonist seponeringssyndrom kan forekomme under nedtrapping, og midlertidig doseøkning kan være nødvendig før nedtrappingen gjenopptas (se Forsiktighetsregler). Parkinsons sykdom (depottabletter): Bør seponeres gradvis med 0,52 mg daglig til døgndosen er redusert til 0,52 mg. Deretter bør dosen reduseres med 0,26 mg pr. dag. Dopaminagonist seponeringssyndrom kan forekomme under nedtrapping, og midlertidig doseøkning kan være nødvendig før nedtrappingen gjenopptas (se Forsiktighetsregler). Restless legs-syndrom (kun tabletter): Behandlingen kan seponeres uten nedtrapping. Tilbakefall (forverring av symptomene etter brå seponering) kan ikke utelukkes.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Dosereduksjon sannsynligvis ikke nødvendig da ca. 90% av absorbert virkestoff utskilles via nyrene. Nedsatt nyrefunksjon: Avhengig av indikasjon og legemiddelform, se ovenfor. Barn og ungdom <18 år: Ikke anbefalt pga. manglende sikkerhets- og effektdata.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Depottabletter: Tas 1 gang daglig, til omtrent samme tid hver dag. Skal svelges hele med vann. Skal ikke tygges. Skal ikke deles eller knuses. Tabletter: Svelges med vann. Tabletter 0,18 mg: Kan deles i to like deler (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Ved samtidig Parkinsons sykdom og nedsatt nyrefunksjon bør dosen reduseres, se Dosering. Hallusinasjoner: Er en kjent bivirkning med dopaminagonister og levodopa. Pasienten bør informeres om at hallusinasjoner (oftest visuelle) kan forekomme. Dyskinesier: Ved langt fremskreden sykdom, ved kombinasjonsbehandling med levodopa, kan dyskinesier forekomme initialt i behandlingen. Hvis initiale dyskinesier oppstår, bør levodopadosen reduseres. Dystoni: Aksial dystoni inkl. antecollis, kamptokormi og pleurototonus (Pisa-syndrom) er sett ved oppstart og økning av pramipeksoldosen ved Parkinsons sykdom. Dersom dystoni inntreffer, bør det dopaminerge legemiddelregimet evalueres og justering av pramipeksoldosen vurderes. Plutselig innsettende søvnepisoder og somnolens: Pramipeksol er forbundet med somnolens og plutselig innsettende søvnepisoder, særlig hos de med Parkinsons sykdom. Plutselige søvnepisoder under normale daglige gjøremål, enkelte ganger uten varselsymptomer, er rapportert som mindre vanlig. Pasienten må informeres om dette og rådes til å vise forsiktighet ved bilkjøring og bruk av maskiner. Pasienter som har opplevd somnolens og/eller en plutselig søvnepisode skal ikke kjøre bil eller bruke maskiner under behandling. Videre bør en dosereduksjon, ev. seponering vurderes. Pga. mulighet for additive effekter må forsiktighet utvises når pasienten tar andre sedativer eller bruker alkohol sammen med pramipeksol (se Interaksjoner). Impulskontrollforstyrrelser, mani og delirium: Pasienten bør kontrolleres regelmessig for impulskontrollforstyrrelser (f.eks. patologisk spilleavhengighet, økt libido, hyperseksualitet, kompulsivt forbruk eller shopping, overspising og kompulsiv spising), mani og delirium, og pasienter og omsorgsytere bør være oppmerksomme på at dette kan oppstå. Dosereduksjon/gradvis seponering bør vurderes ved slike symptomer. Psykotiske lidelser: Pasienter med psykotiske lidelser bør bare behandles med dopaminagonister hvis behandlingens potensielle verdi oppveier risikoen. Samtidig bruk av antipsykotika bør unngås, se Interaksjoner. Oftalmologisk kontroll: Regelmessig oftalmologisk kontroll anbefales, likeledes hvis synsforstyrrelser oppstår. Alvorlig hjertesykdom: Forsiktighet bør utvises ved alvorlig hjertesykdom. Blodtrykket bør kontrolleres regelmessig, særlig initialt da det er en generell risiko for postural hypotensjon ved dopaminbehandling. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): Symptomer på MNS er rapportert ved brå seponering av dopaminerg terapi. Dopaminagonist seponeringssyndrom: Ved seponering ved Parkinsons sykdom bør dosen trappes ned gradvis pga. risiko for dopaminagonist seponeringssyndrom (se Bivirkninger). Pasienter med impulskontrollforstyrrelser og de som får høy døgndose og/eller høye kumulative doser dopaminagonister synes å ha høyere risiko. Pasienten bør informeres om dette før nedtrapping og overvåkes regelmessig. Ved alvorlige og/eller vedvarende symptomer bør dosen økes midlertidig. Økning av plager: Behandling av restless legs-syndrom med dopaminerge legemidler kan føre til økning av plagene (opptreden av symptomene tidligere om kvelden, økte symptomer eller spredning av symptomene til andre ekstremiteter). Rester i avføringen (depottabletter): Det er rapportert om rester i avføringen som ligner intakte depottabletter. I slike tilfeller skal pasientens respons på behandlingen revurderes. Bilkjøring og bruk av maskiner: Kan ha stor påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Hallusinasjoner eller somnolens kan forekomme. Pasienter som opplever somnolens og/eller plutselige søvnepisoder under behandling, må advares mot å kjøre bil eller delta i andre aktiviteter hvor nedsatt oppmerksomhet kan medføre risiko for alvorlig skade eller død for dem selv eller andre (f.eks. betjening av maskiner), så lenge slike tilbakevendende episoder og somnolens forekommer.

Interaksjoner

Cimetidin reduserte renal clearance av pramipeksol med ca. 34%, sannsynligvis gjennom hemming av det kationiske sekretoriske transportsystem i renale tubuli. Legemidler som hemmer denne aktive renale tubulære sekresjonen eller som elimineres på denne måten (f.eks. cimetidin og amantadin), kan gi interaksjon med pramipeksol, med redusert clearance av enten det ene eller begge stoffer. En reduksjon av pramipeksoldosen bør derfor vurderes ved samtidig behandling med slike legemidler. Når pramipeksol gis i kombinasjon med levodopa, anbefales det å redusere levodopadosen og å holde doseringen av andre antiparkinsonmidler konstant mens pramipeksoldosen økes. Pga. muligheten for additive effekter må forsiktighet utvises ved samtidig bruk av andre sederende legemidler eller alkohol. Samtidig behandling med antipsykotiske legemidler bør unngås, f.eks. hvis antagonistisk effekt kan forventes.

Graviditet, amming og fertilitet

Sikkerhet ved bruk under graviditet og amming er ikke undersøkt.
Graviditet: I studier hos rotte og kanin viste pramipeksol ikke tegn på teratogen effekt, men var embryotoksisk i rotte ved doser som var toksiske for mordyret. Pramipeksol skal kun brukes under graviditet dersom fordelen av behandlingen oppveier potensiell risiko for barnet.
Amming: Hos rotter var konsentrasjonen av legemidlet høyere i morsmelk enn i plasma. Pramipeksol vil hemme melkeproduksjonen. Amming frarådes.

 

Bivirkninger

De fleste bivirkninger inntreffer vanligvis tidlig i behandlingen og synes å forsvinne ved vedvarende behandling.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Det er ingen klinisk erfaring med massiv overdosering.
Symptomer: De forventede symptomer relateres til den farmakodynamiske profil for en dopaminagonist som kvalme, oppkast, hyperkinesi, hallusinasjoner, agitasjon og hypotensjon.
Behandling: Ved symptomer på stimulering av CNS kan et nevroleptikum brukes. Behandling av overdosering kan kreve generell understøttende behandling med pumping, i.v. væsketerapi, administrering av aktivert kull og elektrokardiografisk overvåkning.

Egenskaper

Klassifisering: Dopaminagonist som bindes med høy selektivitet og spesifisitet til dopamin D2-reseptorer, særlig affinitet til D3-reseptorer og full indre aktivitet.
Virkningsmekanisme: Pramipeksol stimulerer dopaminreseptorene i striatum og hemmer dopaminsyntese, -frigjøring og -omsetning. En doseavhengig reduksjon i prolaktin er sett. Pramipeksol demper symptomene ved idiopatisk Parkinsons sykdom. Ukjent virkningsmekanisme ved restless legs-syndrom.
Absorpsjon: Raskt og fullstendig. Absolutt biotilgjengelighet er >90% og Cmax oppnås etter 1-3 timer for tabletter og etter ca 6 timer for depottabletter. Administrering av depottabletter 1 gang daglig medfører mindre hyppige variasjoner i plasmakonsentrasjonen av pramipeksol i løpet av 24 timer sammenlignet med administrering av pramipeksol tabletter med umiddelbar frisetting 3 ganger daglig. Steady state for eksponeringen oppnås senest innen 5 dager etter kontinuerlig dosering. Pramipeksol viser lineær kinetikk.
Proteinbinding: <20%.
Fordeling: Vd: 400 liter.
Halveringstid: Varierer fra ca. 8 timer hos yngre til ca. 12 timer hos eldre.
Metabolisme: I liten grad.
Utskillelse: Ca. 90% via nyrene, <2% i feces. Total clearance er ca. 500 ml/minutt, renal clearance ca. 400 ml/minutt.

Oppbevaring og holdbarhet

Depottabletter: Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot fuktighet. Tabletter: Oppbevares ved høyst 30°C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger, priser og refusjon

Sifrol, DEPOTTABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,52 mg 100 stk. (blister)
044739
Blå resept 751,90 (trinnpris 320,00) C
1,05 mg 100 stk. (blister)
044728
Blå resept 1232,10 (trinnpris 473,40) C
1,57 mg 100 stk. (blister)
515942
Blå resept 1847,30 (trinnpris 689,90) C
2,1 mg 100 stk. (blister)
044752
Blå resept 2380,60 (trinnpris 812,80) C
2,62 mg 100 stk. (blister)
515477
Blå resept 3077,40 (trinnpris 1005,10) C
3,15 mg 100 stk. (blister)
062410
Blå resept 3692,50 (trinnpris 1201,10) C

Sifrol, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,088 mg 30 stk. (blister)
140327
Blå resept 89,50 (trinnpris 66,00) C
0,18 mg 100 stk. (blister)
141945
Blå resept 267,40 (trinnpris 208,10) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Generisk bytte

Gjelder generiske legemidler som er byttbare i apotek. For legemiddelbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


For mer informasjon om byttegruppe og generisk bytte, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/generisk-bytteSPC (preparatomtale)

Sifrol DEPOTTABLETTER 0,52 mg

Sifrol DEPOTTABLETTER 1,05 mg

Sifrol DEPOTTABLETTER 1,57 mg

Sifrol DEPOTTABLETTER 2,1 mg

Sifrol DEPOTTABLETTER 2,62 mg

Sifrol DEPOTTABLETTER 3,15 mg

Sifrol TABLETTER 0,088 mg

Sifrol TABLETTER 0,18 mg

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.02.2020


Sist endret: 17.12.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)